Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

  DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 07/10/1983 - 83/7184

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/12/1982 - 2761

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 09/12/1983 - 18246

  BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  YASAL DAYANAK

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 09/12/1982 tarihli ve 2761 Sayılı 1983 yılı Bütçe Kanununda İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde 112-02-004-710 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım harcama kaleminde yer alan hükme dayanmaktadır.

  AMAÇ

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı; bir program bütünü içinde kamu hizmetlerinde çalışan personelin kiralık konut ihtiyacını karşılamak üzere konutlar sağlamak; bu konutların kiralanması, bakım, onarım ve işletmesini yürütmektir.

  KAPSAM

  Madde 3 - Genel, Katma bütçeli ve döner sermayeli idarelerde çalışan kamu personeli, Bütçe Kanunlarında İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde yer alacak ödeneklerle sağlanan konutlardan yararlanırlar.

  Köy okullarında çalışan öğretmenler, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hudut kapılarında görevlendirilen 3096 Sayılı Kanuna tabi personel, 2802 Sayılı Kanun kapsamına giren Hakim ve Savcılar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının personeli bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen bazı deyimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Bakanlık: İmar ve İskan Bakanlığıdır.

  b) Banka: Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O.'dır.

  c) Fon: Devlet Lojmanları Yapımı Fonudur. (6 No'lu Fon)

  d) İta Amiri: İmar ve İskan Bakanıdır. (Bakan bu yetkisini üst düzeyde bir yetkiliye devredebilir.)

  e) Konut: Bu Yönetmelik kapsamına giren kamu personeline kiralık olarak tahsis edilen Devlet Lojmanlarıdır.

  FONUN KAYNAKLARI:

  Madde 5 - Harcamalar için gerekli kaynak:

  a) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak işlere ilişkin olarak bütçe kanunları ile İmar ve İskan Bakanlığı bütçe tertibinde yer alan ve alacak ödenekler,

  b) Fonda toplanan paraların faiz ve sair gelirleri,

  c) Çeşitli kanun ve kararnamelerle bu fona aktarılması öngörülen diğer gelirler,

  d) Her türlü iç ve dış kredi bağış, yardım ve diğer gelirlerden, oluşur.

  İKİNCİ BÖLÜM : UYGULAMA ESASLARI

  KONUTLARIN SAĞLANMASI

  Madde 6 - Kamu hizmetinde çalışan personel için konutlar; hazır bina alımı veya altyapısı ve gerekli bütün tesisleri ile birlikte yeni konut inşa ettirilmesi yoluyla sağlanır.

  HAZIR BİNA ALIMI

  Madde 7 - Konut yapımı için elverişli arsa sağlama güçlüğü olması ve inşaat sürecinin uzaması halleri ile inşaat mevsiminin kısa olduğu yerlerde Bakanlık hazır bina alımına karar verebilir.

  Bu durumda satın alınacak hazır binaların Bakanlığa mal oluş bedelinin; aynı kentte, aynı konumda ve aynı nitelikte binanın Bakanlıkça inşa ettirilmesi halinde doğacak maliyetten düşük olması gerekir.

  ARAZİ VE ARSA SAĞLANMASI

  Madde 8 - Yaptırılacak kiralık konutlar için:

  a) Hazineden,

  b) 2487 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Toplu Konut Yerleşme Alanları ve 775 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Gecekondu Önleme Bölgelerinden,

  c) Hazineden; Belediyeler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara değişik amaçlarla intikal etmiş, fakat amacına uygun olarak kullanılmayıp hazineye devredilen alanlardan,

  d) Türkiye Emlak Kredi Bankası, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, belediyeler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan alanlardan,

  e) İmar planlarında Devlet Lojmanları Alanı olarak belirlenen alanlardan, tahsis, devir, satınalma, anlaşma ve kamulaştırma yoluyla arsa ve arazi sağlanır.

  Bakanlar Kurulunun 17/05/1979 tarihli ve 7/17491 sayılı "Yeni Kentsel Yerleşim Alanları Düzenlenmesi Yoluyla Kentleşme ve Konut Sorunu için Politikalar" Kararı uyarınca belirlenen Yeni Kentsel Yerleşim Alanlarından ise 20/06/1979 tarihli ve 16672 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "13/10/1978 gün ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Dayalı Devlet Memurlarına Konut Edindirme ve Kullandırma Yönetmeliği" uyarınca aktarılan paralara karşılık sağlanan arsalardan da yararlanılır.

  KAMULAŞTIRMA VE KADASTRO

  Madde 9 - Devlet Lojmanları Alanı olarak belirlenip ilan edilen yerlerin kamulaştırma ve kadastrosu, 2487 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü ve 5 inci Maddeleri ve Uygulama Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde yürütülür.

  PLANLAMA VE PROJELENDİRME:

  Madde 10 - 1) Konutların inşa ettirileceği alanların her ölçekteki imar planları, imar planının araziye aplikasyonu, altyapı projeleri ile tevhit, ifraz, terk ve irtifak hakkı işlemleriyle ilgili teknik çalışmalar, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır, re'sen onaylanır ve tescil işlemi için ilgili Tapu Sicil Muhafızlığına gönderilerek tescilin sağlanması istenir.

  2) Mimari, statik ve tesisat plan, proje ve hesapları Bakanlıkça yapılarak veya yaptırılarak onaylanır. Bu konutların yapımı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 31 inci maddesi esaslarına tabi olup ilgili idarece ruhsat eklerine gerek kalmaksızın ruhsat verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SATINALMA VE İŞLERİNİN YAPTIRILMASI

  SATINALMA VE İŞLERİN YAPTIRILMASI:

  Madde 11 - Konutların sağlanması, bakım, onarım, işletme ve yönetimi ile ilgili olarak yapılacak alım-satım, yapım, araştırma, kira, taşıma vb. diğer işler 2487 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

  İŞLERİN KAMU KURULUŞLARINA PROTOKOLLA YAPTIRILMASI:

  Madde 12 - Kamu kuruluşlarına yaptırılacak işler Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında düzenlenecek protokola göre yapılır.

  Kamu kuruluşlarına protokollarla yaptırılacak işlerde ilan yapılmasına gerek olmadığı gibi teklif alma esası da aranmaz.

  Protokollarla yaptırılacak işlerde özel koşullar getirilmemişse, iş o kamu kuruluşunun kendi yöntemleri ile yaptırılır.

  İşlerin hangi fiyat sistemlerine göre ve ne kadar sürede yaptırılacağı protokollarda açıkça belirlenir.

  İşlerin yaptırılmasında Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : FONUN KURULUŞU, SAYMANLIK İŞLEMLERİ, DENETİM VE FONUN KULLANIMI

  FONUN KURULUŞU

  Madde 13 - Bakanlık emrinde, Bankada, Bütçe Kanununda ayrılan ödeneklerin ve diğer gelirlerin toplandığı ve bu uygulamaların gerektirdiği ödemelerin yapılacağı, 6 numaralı fon hesabı açılır.

  SAYMANLIK

  Madde 14 - Saymanlık hizmetleri, merkezi bir saymanlık tarafından yürütülür. Sayman ve yeteri kadar eleman Bakanlık tarafından atanır.

  SAYMANIN GÖREV VE SORUMLULUĞU

  Madde 15 - Fonun hesap işleri saymanca yürütülür. Sayman;

  a) Muhasebe işlerinin düzenli yürümesinden,

  b) Banka nezdindeki alacakların takip edilmesinden,

  c) Maddi hatalardan,

  d) Gider evrakı noksanından,

  e) Ödemeye ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak düzenleyip Bankaya göndermekten,

  f) Parasal işlemlerin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmesinden,

  g) 5 inci maddede belirtilen gelirlerin takibi ve toplanmasından, Tek başına,

  h) Gider evrakını, Devlet harcamalarının tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde düzenleyip ödenmesini sağlamaktan, Tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur. Sayman tarafından mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile yapılmayan ödemeler, ita amirince sorumluluğun yüklenmesi halinde yerine getirilir. Bu durumda, ödemeden kaçınmaya ve sorumluluk yüklenmeye ilişkin yazılar gider evrakına bağlanır. Herhangi bir nedenle, görevinden geçici olarak ayrılan saymanın yerine atanan sayman vekili de bu görevi yaptığı sürece bu bölümdeki hükümlere tabidir.

  SAYMAN MUTEMETLİĞİ

  Madde 16 - Sayman Mutemetliği, Bakanlık taşra teşkilatlarından Valinin görevlendireceği kişiler tarafından yürütülür. Sayman Mutemetleri Tahakkuk memurunun yapmış olduğu kesintileri ilgili kuruluşlara yaptırmakla ve tahakkuk eden miktarları istihkak sahiplerine ödemekle; müddeti içerisinde tahakkuka bağlanmış sarf evraklarını ve fonda birikmiş paraları merkez fon saymanlığına iletmekle görevlidir.

  Sayman mutemetleri saymana karşı sorumludur.

  TAHAKKUK MEMURLUĞU:

  Madde 17 - Tahakkuk işlemleri merkezde Mesken Genel Müdürlüğünün, taşrada Valiliğin Bakanlık teşkilatlarından görevlendireceği sorumlu kişiler tarafından yapılır.

  FONUN HESAP İŞLERİ

  Madde 18 - Fonun hesap işleri, 15 Şubat 1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" genel esasları çerçevesinde kalmak kaydıyla, Bakanlıkça hazırlanacak "6 No'lu Fon Muhasebe (Hesap İşleri) Talimatı"nda düzenlenir.

  SAYIŞTAY DENETİMİ

  Madde 19 - Sayman, mali yıla ilişkin idare hesabını ve eklerini mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Bakan'ın onayını müteakip Sayıştay başkanlığına gönderir.

  Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken cetvel ve belgeler şunlardır.

  a) Bilanço, ekleri ve açıklamaları,

  b) Zaman idare cetveli,

  c) Gelirler müfredat cetveli,

  d) Giderler müfredat cetveli,

  e) Gider evrakı,

  f) Gelir evrakı,

  g) Kasa Sayım tutanağı,

  h) Banka dekontu veya mutabakat mektubu,

  ı) Ambar sayım tutanağı,

  j) Demirbaş sayım tutanağı.

  k) İş programı.

  FONUN KULLANIMI:

  Madde 20 - Fonda toplanan paralar, Bakanlıkça hazırlanan programda belirtilen tahsis oranlarına uygun olarak;

  1 - Konutların inşa edileceği alanların ve altyapı bağlantılarının gerektirdiği, binalı ve binasız arazi ve arsa (üzerindeki mal varlığı dahil) kamulaştırma, devralma ve satınalma giderleri,

  2 - Konut yapımı ile ilgili etüd, araştırma, keşif, tesbit, harita, kadastro, fotoğraf, plan, proje yapımı, keşif dosyalarının hazırlanması gibi konut projeleri ile ilgili her türlü alt ve üst yapı projelendirme hizmetleri ile bu hizmetlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar,

  3 - Alt ve üst yapı inşaat işlerinin hazırlıkları, ihale kontrolluk ve şantiye hizmetlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar,

  4 - Altyapı tesislerinin yapım giderleri ile bu tesislerin ana sistemlere bağlantılarına katılım ve yapım giderleri ve bu hizmetlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar,

  5 - Konut, işyeri ile yönetim ve işletme ile ilgili bina ve tesislerin yapımı giderleri ve bu işlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar.

  HARCAMA ŞEKİL VE YETKİLERİ:

  Madde 21 - Fon'un yıllık iş ve tahsis programı hazırlanarak yıl başında Bakan onayına bağlanır. Fon'dan yapılan tahsislere ait harcamalar, Bakanlıkça onaylanmış program ve projeler uyarınca, Bakanın veya yetkili kıldığı birinci derecede imza yetkisine haiz makamın ve saymanın müştereken imzalayacakları ödeme emriyle ödenir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : KİRALAMA, İŞLETME VE YÖNETİM ESASLARI

  KİRALAMA ESASLARI:

  Madde 22 - Tahsise hazır konutlara ilişkin özel, görev ve sıra tahsisli konutların oranları ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre tahsisten yararlanma oranları Bakanlıkça saptanır ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır, bütün kurum ve kuruluşlara duyurulur.

  Kurum ve Kuruluşlar bu oranlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, konutların tahsis edileceği kişilere ilişkin bilgileri kapsayan asil ve yedek listeleri belirlenen süre içinde Bakanlığa iletir.

  Bakanlık asil listede isimleri yer alan kişileri sözleşme imzalamak üzere yazılı olarak davet eder. Yazılı daveti alan kişiler tebellüğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde sözleşme akdetmek üzere Bakanlığa başvurur. Bu süre içinde başvurulmaması durumunda Bakanlık yedek listede yer alan kişilerle sözleşme akdeder.

  KONUTLARIN TAHSİSİ, KİRALAR, OTURMA SÜRELERİ

  Madde 23 - Konut tahsisinden yararlanacakların başvuru biçimi, puan sistemi ve hesabı, beyannamelerin değerlendirilmesi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak tahsis işlemleri, oturma süreleri, kira bedelleri ile işletme masraflarının belirlenmesi ve tahsisli, konutlarından çıkma ve çıkarılma, Memur Meskenleri İnşaası Hakkındaki 4626 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ek 6126 ve 2420 sayılı Kanunlara dayanılarak hazırlanan ve 04/05/1981 tarihli ve 17330 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Memur Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

  KONUTLARIN YÖNETİMİ:

  Madde 24 - Konutlar Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları tarafından yönetilir. Bakım, onarım işletmesinden de aynı birim sorumludur.

  KONUTLARIN BAKIM, ONARIM VE EK İNŞAAT İŞLERİ

  Madde 25 - Bakanlık taşra teşkilatları, her yıl Haziran ve Aralık ayları içinde biri teknik eleman olmak üzere iki kişilik bir heyet kurarak konutların genel durumlarını kontrol eder, bakım ve onarım ihtiyaçlarını saptar.

  Bu periyodik kontrolda, kiracının konutu teslim aldığı şekilde muhafaza edip etmediği tesbit edilir ve bozulan muslukların onarımı, konutun iç kısmının badanası ve benzeri küçük onarımlar ile hatalı kullanımdan doğacak her türlü onarım kendisine yaptırılır.

  Bunun dışında konutun kullanımı ile ilgili bulunmayan harici ve dahili kısımlarda tesbit edilecek onarım ve ilave inşaat ihtiyacı idarece karşılanır. Fosseptik boşalttırılması, çatı onarımları, şakuli ve ufki yağmur borularının temizlenmesi, ada içi ara yollarının tanzimi, altyapı bağlantılarının durumu, yağmur sularının bina temeline sızmalarının önlenmesi için yapılmış drenajların çalışma durumu, terasman ve diğer onarım ihtiyaçları ile kömürlük, bahçe duvarı ve altyapı noksanları gibi ilave inşaat ihtiyaçları kontrol esnasında tesbit edilir.

  HESAPTA BİRİKEN PARALAR VE BAKIM, ONARIM, EK İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN RAPOR VERİLMESİ

  Madde 26 - Bakanlık taşra örgütleri, her yılın Haziran ve Aralık ayları içinde, 25 inci madde uyarınca hazırlanacak olan rapor ve sarf evraklarını Bakanlığa iletmek zorundadır.

  ALTINCI BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

  MUAFLIKLAR VE UYGULAMADA YARARLANILACAK KANUN HÜKÜMLERİ:

  Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü işlerde ve uygulamanın her aşamasında 775 sayılı Gecekondu Kanununun 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerindeki imkan, katkı ve muafiyetlerden ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 4,5,6,7 ve 9 uncu maddeleri hükümlerinden yararlanılır.

  YÖNERGELERİN HAZIRLANMASI

  Madde 28 - Uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla, Bütçe Kanununda yer alan hüküm ve bu yönetmelik esaslarına aykırı olmamak üzere Bakanlıkça yönergeler hazırlanır.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve fonun tasfiyesine kadar yürürlükte kalır.

  YÜRÜTME:

  Madde 30 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100