Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 08/03/1985 - 85/9240

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 11/08/1983 - 2876

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 10/04/1985 - 18721

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu Kurumu oluşturan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinin telif hakları, yayın ve satış esaslarını düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların, 11/08/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun gösterdiği amaç ve görevleri gerçekleştirmek doğrultusunda planlayıp hazırladıkları, kendi özelliklerine uygun çalışmaların değerlendirilmesi ve eserlerin yayımlanması, her türlü hazırlık çalışmaları, işlenme ve telif ücretlerinin hesaplanması, satışı ve bu işlerle ilgili diğer hususlar ile Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların dışında hazırlanmış olup Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşlarca satın alınan ve yayımlanması öngörülen eserlerin yayımı ile teklif ve işlenme ücretlerinin hesaplanması ve bu işlerle ilgili diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenip uygulanır.

  KISALTMALAR

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte;

  a. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu": Yüksek Kurum,

  b. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu": Yüksek Kurul,

  c. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu": Yönetim Kurulu,

  d. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Başkanı,

  e. "Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi": Bağlı Kuruluşlar, olarak ifade edilmiştir.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte adı geçen eserlerin ve işlenmelerin tanımı hususunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.

  YAYIN KOMİSYONLARI

  Madde 5 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların yayın işlerini yürütmek, her türlü hazırlık çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak üzere yayın komisyonları kurulur.

  Yayın komisyonları aşağıdaki biçimde oluşturulurlar:

  a. Yüksek Kurum yayın komisyonu, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen bir başkan ile iki üyeden oluşur.

  b. Her bağlı kuruluşun yayın komisyonu, yürütme kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve yüksek kurum başkanının onayı ile kurulur. Komisyonlar Bilim Kurullarınca kendi asli üyeleri arasından üç yıl için seçilmiş birer başkan ile ikişer üyeden oluşur. Komisyon başkan ve üyeleri, kurulmasındaki usul ve esaslara göre değiştirilebilir.

  Yayın komisyonu üyeleri tekrar seçilebilirler. Ancak, asli üyeliği sona eren üyenin yayın kurulu üyeliği de sona erer.

  Komisyonlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı karar komisyon kararı sayılır.

  Yüksek kurum ve bağlı kuruluş başkanları yayın komisyonlarının çalışmalarını düzenler ve başkanlık edebilirler. Oylamaya katılırlar oyların eşitliği halinde bunların bulunduğu taraf üstün tutulur.

  Komisyon çalışmalarının tutanağı, Yüksek Kurum veya bağlı kuruluş başkanlıklarınca bu kurum veya kuruluşların kadrolu personelinden görevlendirilebilecek bir raportör tarafından tutulur.

  YAYIN KOMİSYONLARININ İNCELEMESİ

  Madde 6 - Yayın komisyonlarına eserler, normal kağıda daktilo ile yazılmış ve basımevince dizgisine başlanabilecek biçimde iki nüsha olarak verilir.

  Yayın komisyonları incelemelerini aşağıdaki esaslara göre yaparlar:

  a. Eser veya işlenme ve çalışmaların Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşlarınca yaptırılması halinde:

  (1) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun

  öngördüğü ilkeleri ve görevleri gerçekleştirmeye yönelik veya bunlara uygun olup olmadığı,

  (2) Planda bulunup bulunmadığı, verilen konuya, özellik ve kapsamının uygunluğu,

  (3) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı,

  (4) Verilen direktife ve şartnameye uygunluğu,

  (5) Kullanılan dilin Türk Dil Kurumu tarafından yeni yayımlanan eserlere ve Yüksek Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygunluğu,

  (6) Kapsam ve üslupca yeterliliği,

  (7) Milli menfaatlarımıza ve milli bütünlüğümüze uygunluğu,

  (8) Basılması uygun görüldüğü takdirde ne miktarda basılması gerektiği;

  b. Eser veya işlenmenin Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşları dışında hazırlanıpta bu kurum veya kuruluşlarca telif hakkının satınalınmasının istenmesi durumunda yukarıdaki 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 numaralarda gösterilen şartlar aranmakla beraber, ayrıca:

  (1) Eser veya işlenmenin konusunun, Yüksek kurum veya bağlı kuruluşlarının çalışma alanı içerisinde veya destekliyeceği konular arasında bulunup bulunmadığı,

  (2) Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşun plan ve programlarını desteklemesi ve yayımlanmasında yarar olup olmadığı,

  (3) Mevcut iş programı veya iş hacmine göre öncelikle ele alınması gerekip gerekmediği,

  (4) Telif veya işlenme ücretinin tutarı,

  (5) Bütçe imkanı, Yönlerinden incelenir.

  Yayın komisyonu, bastırılacak telif, tercüme veya işlenmeyi bu eserin ait olduğu alanda tanınmış bir veya birden fazla uzmana incelettirebilir. Komisyon, vereceği raporda bu inceleme sonucunu gözönünde bulundurur.

  Tercüme eserler için gerekli görüldüğü takdirde çeviriciden, tercüme edeceği eserden 10 - 15 sayfalık deneme tercümesi istenebilir. Deneme çalışması olumlu sonuç verirse eser o çeviriciye ısmarlanır. Deneme için ücret ödenmez.

  Yapılan incelemelerde olumlu görüşe varılması durumunda eser veya işlenmenin telif haklarına esas olacak türü, bütçe imkanları, basılmasına karar verilmiş olup baskı sırası bekleyen veya basılmakta olan yayınların durumu gözönüne alınarak ne zaman yayımlanması gerekeceği, hangi dizide basılacağı, baskı sayısı ve diğer hususlar bir rapor halinde yürütme kuruluna bildirilir. Yüksek Kurum Yayın Komisyonu ise bu husustaki raporunu yönetim kuruluna sunar.

  Yürütme kurulu, rapor hakkındaki görüşünü, her türlü hazırlık çalışmaları, işlenme ve eserin birer nüshasını raporla birlikte yönetim kuruluna gönderir. Bağlı kuruluş yürütme kurulunun görüşleri ve komisyonraporları yönetim kurulunda görüşülür. Gerektiğinde Yüksek Kurum Yayın Komisyonuna incelettirilebilir. Yönetim kurulu kararı kesindir. Yüksek Kurum Yayın Komisyonunun raporu ve eserler aynı esaslar içinde yönetim kurulunda karara bağlanır.

  Yönetim kurulunun onayı üzerine bağlı kuruluşlarca baskı işlemine başlanır.

  Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca yaptırılacak her türlü hazırlık çalışmaları, işlenme ve eserlerden bu Yönetmeliğe göre telif ücreti ödenme imkanları bulunmayanlar için şartları yürütme kurullarınca tespit ve teklif edilip yönetim kurulunca onaylanan faaliyetler karşılığı olarak özel şartnamelerde belirlenecek esaslara göre ödeme yapılır. Örnek olarak 18'inci madde uyarınca yapılacak ihale ve kabuller gösterilebilir.

  Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca yaptırılacak her türlü hazırlık çalışmaları ile işlenme ve eserlerden basım ve yayımı kesin olarak uygun görülmeyenlere yürütme kurulunun teklifi yönetim kurulunun kararı ile, güvenilir vesikalara dayalı masraflara ilave olarak, yayımı kabul edilmesi halinde eser ve işlenme için ödenmesi gereken ücretin % 10'una kadar ödemede yapılabilir. Bu durumda eser ve işlenme kurumun malıolur ve müellifi bir hak iddiasında bulunamaz.

  Basılmayan her türlü eserin bir kopyası kurumlara bırakılır.

  ÜCRETLERİN HESAPLANMASI ESASLARI

  Madde 7 - Yayımlanmasına karar verilen eserlerin birinci baskıları için ödenecek telif ücretleri, yönetmelik eki tabloda belirtilen gösterge rakamları ile eserin basımının yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ve itibari sayfa sayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak rakam üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanır ve basımı yapıldıktan sonra ödenir.

  Her türlü yayım ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları yönetim kurulunun gerekçeli önerisi ve yüksek kurul kararı ile üç katına kadar artırılabilir.

  Eser için verilecek avans miktarı önceden şartnamede tespit olunabileceği gibi, hazırlanmış bulunan eserin basım onayından sonra da aşağıdaki şekilde belirlenebilir:

  Yukarıdaki hesaplamada "basımın yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı" ibaresi yerine "basım onayının alındığı tarihteki memur maaş katsayısı"ibaresi konularak yapılacak hesap sonunda bulunacak miktarın ½'sini geçmemek şartıyla, yürütme kurulunca tespit olunur. Verilen avans ilk ödemede mahsup edilir.

  Yayımlanan telif eserlerde zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı ve sahasında yenilikler getirdiği tespit edilirse yayın komisyonunca göstergenin %30'a kadar artırılması önerilebilir. Bu öneri yürütme kurulunun görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunda karara bağlanır.

  Yayınlarda tıpkı basımların, eleştirmeli metinlerin (Edisiyon kritik) veya çeviri yazıların (transkripsiyonların) ücretleri ayrı ayrı hesaplanarak toplamları telif ücreti olarak ödenir.

  İtibari sayfa karşılığı gösterge rakamları ekli tabloda üç basamaklı olarak gösterilmiştir. İlgili yayın komisyonları, eserin niteliğine göre gösterge rakamlarından birini önerirler. Bu öneri yürütme kurulunun görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunda karara bağlanır.

  Telif, tercüme ve işlenme ücretlerinin hesaplanmasında baskı miktarı aşağıda belirtildiği şekilde dikkate alınır:

  a. 10000 baskıya kadar her 1000 baskı için,

  b. 10000 den 30000 baskıya kadar her 2000 baskı için,

  c. 30000 den 60000 baskıya kadar her 3000 baskı için,

  d. 60000 den 100000 baskıya kadar her 4000 baskı için,

  e. 100000 den sonraki her 5000 baskı için,

  İtibari sayfa karşılığı telif ücreti tutarının en fazla % 10'nu baskı sayısı karşılığı telif ücreti olarak ödenir.

  Hesaplamalarda, ara baskı karşılığı oranlanarak bulunur.

  300000 baskıdan sonrası için ücret ödenmez.

  İkinci ve sonraki baskılarda sadece yeni baskı sayısı dikkate alınır. Yeni baskının yapılması aynı kademelerin teklif ve onayı ile kararlaştırılır. Yeni baskı telif ücreti yeni katsayıya göre hesaplanır. Önce ödenen baskı miktarı ücreti hariç, eski ödenmiş telif ücreti bundan düşülerek kalan miktar yeni baskıya karşılık olarak ödenir. Yüksek kurum ve bağlı kuruluşlar tarafından hazırlatılan eserlere, müteakip baskılar için bir ödeme yapılmaz.

  Eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen kısımlara ait itibari sayfa sayısına göre ilk baskı gibi telif ücreti ödenir. Kitabın muhtevasında her hangi bir değişiklik yapmadan sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği yapılmışsa, bu hüküm uygulanmaz.

  (Değişik fıkra: 20/02/1987 - 87/11527 K.) Dergi, bülten ve gazete gibi periyodik yayımlar ile tanıtma ve duyurma amacına yönelik broşür, katalog gibi yayınlarda baskı sayısı dikkate alınmaz. Sadece itibari sayfa karşılığı telif ve işlenme ücreti ödenir. Ancak bu eserlerin telif ve işlenme ücretleri yayın komisyonlarınca %100'e kadar artırılabilir. İkinci ve sonraki baskılar için her hangi bir ücret ödenmez.

  Bilimsel konferanslara ödenecek ücret, konferans metni itibari sayfa sayısına göre hesaplanır. Bilimsel konferansların ücreti yayın komisyonlarınca % 50'ye kadar artırılabilir. Ancak konferansların yayımlanması halinde ayrıca telif hakkı ödenmez.

  İTİBARİ SAYFANIN TESPİTİ

  Madde 8 - Yayımlanması kabul edilen eserler için telif hakkı olarak verilecek ücretin tesbitinde itibari sayfa esas tutulur ve ücret, eserin baskı miktarına göre hesaplanır. 200 kelimelik bir metin, bir itibari sayfa sayılır. Eserin itibari sayfa sayısının tesbiti bu şekilde yapılır:

  a. Önce eserin veya işlenmesinin çeşitli yerlerinden metin ile tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam 10'a bölünerek eserin veya işlenmenin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu tespit edilir.

  b. Sonra eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır. Yarım ve yarımdan fazla sayfalar tam sayfa kabul edilir. Yarımdan az olan sayfaların ikisi bir tam sayfa kabul edilir. Fihrist, indeks ve benzeri sayfaların yazarın fikri çalışmasının sonuncu olduğu yayın komisyonlarınca tespit edildiği takdirde telif ücreti hesabında sayfa sayısına dahil edilir.

  c. Bundan sonra (a) fıkrasına göre bir sayfada bulunan ortalama kelime sayısı ile (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa sayısı çarpılarak eserin metinle dolu sayfalarının kelime sayısı bulunur.

  d. Daha sonra orijinal (ilk defa yayımlanan) fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetrekaresinde 2 kelime, resim ve motiflerde 4 kelime bulunduğu varsayılarak eserin veya işlenmenin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır. Daha önce yayımlanmış olanlar için ödeme yapılmaz.

  Çeviri eserlerde ve derlemelerde bulunan fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekiller için çeviri yapılmamışsa ödeme yapılmaz.

  e. Sonunda metinle dolu sayfaların ve diğer kısımların (c)ve(d) fıkralarına göre bulunup toplanan kelime sayısı 200'e bölünerek eserin itibari sayfa sayısı belirlenmiş olur.

  TELİF VE İŞLENME ÜCRETİNİN ÖDENMİYECEĞİ EKSİK ÖDENECEĞİ VEYA BÖLÜNECEĞİ HALLER

  Madde 9 - Yüksek kurum ve bağlı kuruluşlarda kadrolu personel ile sözleşmeli uzman personelin görevi gereği yaptığı çalışmalara telif, tercüme veya işlenme ücreti ödenmez. Ancak, yukarıda sözü geçen personelin makale, tebliğ ve konferansları ile mesai dışında meydana getirdiği eserler bunun dışındadır.

  Ücret alan bilim ve uygulama kolu başkan ve üyelerinin görevi gereği yaptığı çalışmalara ayrıca telif hakkı ödenmez.

  (Üçüncü fıkra Mülga: 27/04/1996 - 96/8128 K.)

  Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.

  Yayın komisyonunun kendi içerisinden veya dışarıdan bir eser veya işlenmeyi incelemek için verdiği kişi veya kişilerin rapor ve değerlendirmesi, yayın komisyonu ve yürütme kurulu önerisi ile yönetim kurulundayeterli ve başarılı bulunduğu takdirde inceleyen uzman veya uzmanlara 7'nci maddedeki baskı sayısı karşılığı telif ücreti hariç, itibari sayfa karşılığı telif ücretinin % 10'nunu ve ansiklopedi komisyonu üyelerine ve redaktörlere % 5'ini geçmemek üzere inceleme ücreti verilebilir. Kadrolu uzmanlara inceleme ücreti verilmez. İnceleme ücreti yazara verilecek telif ücretinden kesilmez. Tediyeye ilişkin bu hüküm dışarıdan verilen veya kurumca hazırlattırılan eserler için basılmasına karar verilmese dahi, uygulanır.

  YAYIMLARIN MALİYET HESABI

  Madde 10 -Kitabın maliyeti; telif hakkı, klişe, kağıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücret vb. ile ücretsiz olarak verilecek kitaplar için % 50 oranındaki bedel tutarından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti bulunmuş olur. Yürütme kurulunun teklifi yönetim kurulunun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir.

  TELİF HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

  Madde 11 - Dışarıdan hazırlanarak verilen basılacak eserler için yazar veya çevirici ile ilgili kuruluş arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının ilgili kuruluşa devredildiğine, basım işlerinin bu yönetmelik hükümleri gereğince yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir. Bu baskıyı kapsayan miktarın bitmesi halinde veya değiştirilerek yapılacak sonraki baskılar için ilgili kuruluşların veya yazarın müracaatı üzerine bağlı kuruluş başkanlıkları yeni baskısını bir yıl içinde yapacağı veya yeni baskısını yapamayacağını yazılı olarak üç ay içinde bildirir. Bu durumda eser basılmaz veya basılmasına gerek görülmezse eserin telif hakları yazar, çevirici veya hazırlayanına geçer.

  Yazar, basılmak üzere kuruma sattığı kitabını olduğu gibi veya değiştirerek başka bir yerde bastıramaz.

  Kurumca ısmarlanan ve teslim alınan bir kitap iki yıl içinde bastırılmazsa, yazar veya çevirici bunu kendi hesabına bastırmakta serbesttir. Bu takdirde kurum, ödenmiş olan telif veya işlenme yada çevirici ücreti karşılığı avansı yazardan isteyemez.

  Kurum içinde hazırlattırılan eserler hakkında bu hükümler uygulanmaz.

  YAZAR VE ÇEVİRİCİNİN VERECEĞİ SENET

  Madde 12 - Yazar ve Çevirici :

  a) Eserin veya yazısının ilk baskısına ait bütün haklarını (sahnede temsil ve icra hakları hariç) bu Yönetmelik hükümlerine göre Yüksek Kurum veya ilgili bağlı kuruluşa devir ve temlik ettiğini,

  b) Matbaa tashihlerini matbaaca tesbit edilecek makul süre içinde bizzat ve muntazaman yapacağını,

  c) Dizgi sırasında müsvedde üzerinde değişiklikler (ilave, çıkartma veya yer değiştirme) yapmıyacağını,

  d) (b) ve (c) fıkralarında sözü edilen taahhütlerini yerine getirmediği taktirde, matbaanın yapacağı ek masrafları ödeyeceğini ve bu hususta matbaanın bulunduğu Ankara mahkemelerini merci olarak kabul ettiğini, bildiren bir senet düzenleyerek Yüksek Kurum başkanının uygun göreceği yere verecektir.

  SATIŞ BEDELİ

  Madde 13 - Yayınların satış bedeli 16. maddedeki hükümler saklı kalmak üzere 10'uncu madde hükmü uyarınca hesaplanan maliyet bedeline Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca % 20 eklenerek bulunur. Bu hesaplamada 10 lira altındaki kesirler atılır, 10 lira ve bunun üstündeki kesirler 20 liraya tamamlanır.

  YAZARA VERİLECEK MİKTAR

  Madde 14 - Basılan yayınlardan 20 adedi yazara veya çeviriciye ücretsiz olarak verilir. Dergi ve kollektif eserlerdeki makalelerden yazar veya çeviriciye 20'şer adet ayrıbasım verilir. Kollektif eserin düzenleyicilerine 5'er adet verilir.

  Yazar adına veya başka bir nedenle fazladan bir miktar basılamaz ve bastırılamaz.

  ÜCRETSİZ DAĞITIM

  Madde 15 - Kimlere ücretsiz yayın gönderileceği yönetim kurulunca kararlaştırılır. Ancak her bağlı kuruluşun asli üyelerine, kendi kuruluşlarının yayınları ücretsiz olarak gönderilir. Asli üyelere, diğer bağlı kuruluş yayınlarından meslekleri bakımından gerekli olanları ilgili bağlı kuruluş başkanlarının kararı ile birer adet verilir.

  Bağlı kuruluşların yürütme kurulları, yayınların başka hangi kişilere ve kuruluşlara ücretsiz olarak gönderileceğini tespit edip yönetim kuruluna onay için bildirirler.

  Ücretsiz olarak gönderilen kitapların alındı belgesi, gönderen merci tarafından sarf belgesi olarak işlem görür.

  İNDİRİMLİ SATIŞLAR

  Madde 16 - Yürütme kurulları, yayınlarının hangi kişileri ve kuruluşlara ne oranda indirimli olarak satılabileceğini tespit eder ve yönetim kurulunun onayına sunarlar.

  YAYIN GELİRLERİ

  Madde 17 - Bünyesinde basım ve yayım işleriyle ilgili döner sermaye işletmesi bulunmayan Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların yayın gelirleri, gelir bütçelerinin "yayın satış gelirleri" kesimine kaydedilir.

  YÖNETMELİĞİN DIŞINDA KALAN ESERLER VE İSTİSNALARI

  Madde 18 - Müzik kompozisyonları, resim, heykel, mimarlık projesi, maket, folklor malzemeleri ve orijinal harita gibi sanat eserleri bu Yönetmelik kapsamına girmez.

  Ancak; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının Harcama Usul ve Esasları ile Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin 21 ve 23'üncü maddelerinde belirtilen usulle ihalesi gereken projelerden, ilgili yürütme kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile 2876 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde belirtilen ilkelerin gerçekleştirilmesinde yararlı olacağı kabul edilen projelerin ihalesi, söz konusu yürütme kurulunun veya yönetim kurulunun vereceği proje şartları esas alınarak projenin özelliğine göre ilgili yayın komisyonu üyeleri ile takviye edilmiş ihale komisyonunca yapılır ve bu projelerin ön görülen şartlara uygun olup olmadığı ilgili yürütme kurulunun raporuna dayanılarak yönetim kurulunca tespit ve kabul olunur.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 19 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 20 - Bu yönetmeliği Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluş Başkanları yürütür.

  ÜCRETLERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK GÖSTERGE RAKAMLARI

  GÖSTERGE

  1 - Telif Eserler

  a) Türkçe telif (kaynak, ansiklopedik veya monografik) eserler. 35 40 45

  b) Yabancı dil telif eserler (kaynak, ansiklopedik veya monografik) eserler. 35 40 45

  c) Vülgarize (Populer = halka hitap eden) 20 25 30

  2 - İşlenmeli Yayınlar

  Diğer bir veya birçok eserden istifade edilerek meydana getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan, kısmen müstakil olan fikir ve sanat mahsulleri.

  a) Tür değişikliği (roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin diğer bir türe çevrilmesi) 22 24 26

  b) Külliyat (bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerin külliyat haline konulması)  15 16 17

  c) Derleme (belli bir maksada göre ve özel bir plan dahilinde seçme ve toplama)10 11 12

  d) Henüz yayımlanmamış bir eserin bilimsel araştırma ve çalışma sonucunda

  yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi.  15 16 17

  e) Başkasına ait bir eserin izah ve şerhi veya kısaltılması  16 17 18

  f) Eleştirmeli metin (edisyon kritik)16 17 18

  g) Çeviri yazı (Transkripsiyon)15 16 17

  h) Eski harfli metinlerin yeni yazıya çevrilmesi  20 21 22

  3 - Ders kitapları (7 nci maddenin son fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ödemede uygulanmaz) 20 25 30

  4 - Tercümeler, yabancı ve eski belgeler

  a) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme 24 26 28

  b) Rusça, Çince gibi öğretimi Türkiye'de yaygınlaştırılmamış dillerden Türkçe'ye tercüme 25 27 29

  c) Uzmanı nadir bulunan eski dillerden Türkçe'ye tercüme (Sümerce, Hititce, Eski Yunanca, Latince vb.) 25 27 29

  d) Türkçeden yabancı dillere tercüme  27 28 29

  e) Basılmış belgelerin olduğu gibi yayımlanması4 5 6

  f) Yabancı dilde yazılmış belgelerin hazırlanıp yayımlanması 4 5 6

  g) Osmanlıcadan sadeleştirme16 18 20

  h) Yayımlanmamış Osmanlıca yayınların tıpkı basımı  1 2 3

  5 - Orjinal (İlk defa yayımlanan) resim ve planlar10 11 12

  6 - Makaleler

  Makaleler için konusuna göre diğer maddelerde belirtilen ücretler ödenir.

  7 - Edebi Eserler

  a) Şiir ve manzum eserlerinden 20 mısra kadar eser 20 mısraolarak kabul edilir. 20 mısradan sonraki her mısra için gösterge rakamları ayrıca uygulanır. Her 20 mısra için

  Telif şiir veya manzume 45 46 47

  Türkçeden yabancı dile manzum olarak tercüme36 37 38

  Yabancı dilden Türkçeye manzum olarak tercüme30 31 32

  Külliyat 10 11 12

  Derleme 10 11 12

  Sadeleştirme10 11 12

  Eski harflerin metinlerinin yeni yazıya çevrilmesi21 22 23

  b) Diğer edebi eserler 21 22 23

  8 - Tiyatro, Opera ve Bale

  Yürütme kurullarının seçeceği bir komisyon tarafından yapılacak ücret tespiti yürütme kurullarının önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

  9 - Sözlükler

  Türkçeden Türkçeye  30 35 40

  Türkçe-Yabancı dil30 35 40

   Yabancı dil-Türkçe30 35 40

  Tarama (fiş başına)4 5 6

   (Taramalar esas  itibari ile kadrolu personele yaptırılır.)

  10 - Tiyatro, konser, opera, bale gibi uygulamalar için uygulayacak kurum veya derneğin mevzuatına göre ödeme yapılır.

  11 - Telif eserlerde bibliyografik eser ve indeks ve Bibliyografik eserler 20 21 22

  12 - Üç renkli kitap kapağının tamamı için 20 30 50

  Çok renkli kitap kapağının tamamı için 30 40 60

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100