Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 06/07/1985, No: 85/9706

  Dayandığı Kanunların Tarihi : 14/07/1965, No: 657 - 28/03/1983, No: 2809

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12/08/1985, No: 18840

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bakanlıklara bağlı alt düzeydeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticilere yükseköğretim kurumlarınca yaptırılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, bakanlıklarla bunlara bağlı ve ilgili eğitim, öğretim kurumlarının öğretmen ve yöneticilerini kapsar.

  TANIMLAR

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) "Hizmetiçi Eğitimi" bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin hizmeti daha iyi yapabilmeleri, verimliliği artırmaları, yeni değişmelere ve gelişmelere uyum sağlamaları, alanlarında yükselmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve alan değiştirmeleri amacı ile yapılan eğitimi,

  b) "Eğitim kurumu" yükseköğretim kurumları dışında kalan bakanlıklara bağlı diğer eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını,

  c) "Personel" yükseköğretim kurumları dışında kalan öğretmenleri ve eğitim ve öğretim kurumlarındaki yöneticileri, ifade eder.

  HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANLARI

  Madde 4 - Hizmetiçi eğitim planları yıllık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanır. Bu planlarda hizmetiçi eğitim planları, ihtiyaçları, eğitilecek personel sayısı ile eğitimin zamanlaması gibi hususlara yer verilir.

  Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, eğitim ve öğretim proğramları, ilgili kuruluş ile yükseköğretim kurumu tarafından birlikte hazırlanır.

  Planlarda, alanlara göre hizmetiçi eğitimini yapacak yükseköğretim kurumu belirtilir.

  HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ

  Madde 5 - Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili kamu kuruluşları tarafından birlikte düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarında konu, amaç, yer, süre, katılacak kişi sayısı, öğretim elemanları ile öğretmen ve yöneticiler, konuların özelliklerine göre kullanılacak araç ve gereç, yapılacak gezi, gözlem ve incelemeler ayrıntılı olarak belirtilir. Bu programların ayrıca uygulama planı veya zamanlama takvimi yapılır.

  HİZMETİÇİ EĞİTİMİN DÜZENLENMESİ VE YAPILMASI

  Madde 6 - Hizmetiçi eğitim programları, yıllık planlarda belirtilen yer, zaman ve süre içinde uygulanır. Bu programların uygulanmasından hizmetiçi eğitimini yüklenen yükseköğretim kurumu kursiyerlerin zamanında kursa katılmalarının sağlanmasından; ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.

  YÜKÜMLÜLÜK

  Madde 7 - Yükseköğretim kurumları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hitmetiçi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanının araç, gereç ve benzeri hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini üstlenen yükseköğretim kurumları, öğretim elemanı, sınıf, laboratuvar, araç - gereç ile kursiyerlerin iaşe ve ibatelerini sağlayacak tesisleri, donatım ihtiyaçlarını ve benzeri hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

  ÖĞRETİM VE EĞİTİM ELEMANLARI

  Madde 8 - Hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasında, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarından ve programlarda yer alan konuların özelliklerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelden de yararlanılır.

  Öğretim elemanları, öğretmenler ve diğer personel, kendilerine verilen hizmetiçi eğitimiyle ilgili görevleri yapmakla yükümlüdürler.

  HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMALARININ TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Madde 9 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve idari denetiminin hangi kurum tarafından ve ne şekilde yapılacağı, ilgili kurum ve kuruluş ile yükseköğretim kurumu arasında yapılacak bir protokolle tesbit edilir.

  Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ile birlikte düzenledikleri hizmetiçi eğitim programları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğretim kurumu yetkililerinin katılmasıyla oluşacak bir değerlendirme kurulu tarafından takip edilir.

  Takip sonucu hazırlanacak değerlendirme raporlarında; mevcut durum uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve sebepleri, giderilmesi için alınması gereken tedbirler açıkça belirtilir. Belirtilen bu hususlar müteakip uygulamalarda gözönünde bulundurulur.

  Hizmetiçi eğitim uygulamalarında; program dışı faaliyet tesbit edildiğinde, Değerlendirme Kurulu tarafından protokolde belirtilen esaslara göre, gerekli tedbir alınır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

  GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VE DERS ÜCRETİ

  Madde 11 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği mahal dışından eğitime katılan kursiyerlerin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından katılan yönetici, öğretmen ve diğer personelin geçici görev yolluğu ile diğer özlük hakları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

  Hizmetiçi eğitimde görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ile geçici görev yolluğu ve yevmiyeleri hizmetiçi eğitimini üstlenen Yüksek öğretim kurumlarınca karşılanır.

  HİZMETİÇİ EĞİTİMİN YAPILACAĞI ZAMAN

  Madde 12 - Hizmetiçi eğitim; öğretim yılı içinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışmalarını aksatmayacak şekilde yapılır. Bu eğitim, gerektiğinde yarı yıl ve yıl sonunda eğitim öğretim tatil edildiği zamanlarda da yapılabilir.

  EĞİTİME KATILMA

  Madde 13 - Hizmetiçi eğitime katılan personel, eğitime katıldığı kurumun öğretim ve sınav yönetmelikleri hükümlerine tabidir.

  DİSİPLİN İŞLERİ

  Madde 14 - Hizmetiçi eğitim programlarına katılan personel kendi kurumlarının disiplin hükümlerine tabidir.

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DİĞER PERSONELİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİMİ

  Madde 15 - Yükseköğretim kurumlarının imkanları dahilinde ve ilgili kurumların ihtiyaç göstermesi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personelinin hizmetiçi eğitiminde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  DAYANAK

  Madde 16 - Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 214 üncü ve 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100