Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/07/2002 No : 2002/4552

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/04/2001 No :4645

  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/08/2002 No :24854

  **Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 14/06/2002 tarihli ve 128580 sayılı yazısı üzerine, 12/04/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/07/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen, satın alınan veya çeşitli yollardan temin edilen, ihtiyaç fazlası veya standart dışı durumuna düşen silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile HEK durumunda olan ve hurdaya ayrılan veya hizmette verim alınamayan ve miadını dolduran taşıtlar ile bu taşıtlara ait yedek parçaların değerlendirilmesine ve hizmet verilmesine ilişkin uygulama yöntemlerini; bu işlemlerin yapılmasında Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin uygulama sınır ve standardını; bu yolla temin edilen gelirlerin kullanılmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen, satın alınan veya çeşitli yollardan temin edilen, ihtiyaç fazlası veya standart dışı durumuna düşen silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile HEK durumunda olan ve hurdaya ayrılan veya hizmette verim alınamayan ve miadını dolduran taşıtlar ile bu taşıtlara ait yedek parçaların değerlendirilmesinde ve hizmet verilmesinde uyulacak usul ve esasları; bu işlemlerin yapılmasında yetkili kılınan birimlerin uyacakları kuralları; kurulacak komisyonların çalışma esaslarını; elde edilen gelirin kaydı ve sarfına ilişkin esasları; yurt içi ve yurt dışından elde edilen döviz cinsi gelire ait işlemleri ve bu işlerle ilgili diğer hususları kapsar.

  HUKUKİ DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakan: İçişleri Bakanını,

  b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

  c) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  d) Teşkilat: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

  e) Merkez: Emniyet Genel Müdürlüğünün bulunduğu ili,

  f) Diğer Birimler: Genel Müdürlük veya taşrada müstakil ihale komisyonu ve ayniyat saymanlığı bulunan tüm birimleri,

  g) Kanun: 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunu,

  h) Komisyonlar : Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mal ve malzeme ile verilecek hizmetlerin standart dışı, HEK, hurda durumlarını belirlemek ve bu belirlemelere istinaden, değer tespiti, satışı, mübadele ve hibe edilmesi gibi işlemlerini yapmak üzere, Merkezde ve diğer birimlerde Bakan onayı ile, konusuna göre her iş ve işlem için ayrı ayrı kurulabilecek olan teknik, değer tespit ve ihale komisyonlarını,

  i) Standart dışı: İmalat özellikleri itibarıyla teknik ve teknolojinin gelişimi karşısında tip, kapasite ve niteliğini kaybeden ve kullanımından vazgeçilen silah, mal ve malzeme, mühimmat, makine ve teçhizatı,

  j) İhtiyaç fazlası: Çeşitli yollardan temin edilerek kullanılmış olan ancak, halen kullanılabilme özelliği olmakla birlikte kullanıcı birim lağvedildiğinden veya başka bir nedenle kullanılmaksızın kuvvede bulundurulan silah, mal ve malzeme, mühimmat, makine ve teçhizatı,

  k) Taşıt: Genel Müdürlüğe ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını,

  l) Silah: Genel Müdürlük bünyesinde bulunan ateşli silahlar ile bomba ve benzerlerini,

  m) Mühimmat: Genel Müdürlük bünyesinde bulunan silahlara ait her türlü mermi ve cephaneyi,

  n) Makine ve Teçhizat: Role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile kriminal laboratuar malzemelerini ve bunların donanımlarını,

  o) HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde onarımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıtları,

  p) Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar veya geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıtları,

  r) Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik devletlere araç, gereç, silah, makine ve teçhizatın kullanımına dair verilecek her türlü eğitimi, teknik bilgi ve müşavirlik desteğini, sayılan bu donanımlar ile Genel Müdürlüğe ait bina, arazi ve tesislerden istifade ettirmeyi,

  s) Saymanlık: Genel Müdürlük merkezinde İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığını, diğer birimlerde ise o ilin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünü

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : KOMİSYONLARIN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  TEKNİK KOMİSYONLAR

  Madde 5 - Teknik komisyonlar; merkez teşkilatında Genel Müdürlük kadrosundan, taşra teşkilatında ise İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan, biri başkan olmak üzere, konusunda uzman beş kişiden Bakan onayı ile kurulur. Bu komisyonlara gerekli görülmesi halinde diğer kurum ve kuruluşlardan da konusunda uzman üyeler dahil edilir.

  2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren cihazlarla, telefon makineleri ve akü grupları hariç olmak üzere telefon santrali cihazlarının standart dışı işlemlerinin tespiti için sadece Genel Müdürlük merkezinde komisyon oluşturulabilir.

  Teknik komisyonlar, bağlı birimlerden gelen talepleri mahallinde değerlendirir ve bu değerlendirme sonuçlarını EK-1'deki forma uygun şekilde teknik komisyon raporları olarak hazırlar. Teknik Komisyon raporları Bakan onayına sunulur.

  Merkez ve diğer birimler verebilecekleri hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili değerlendirmeye esas alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi teknik komisyonlara bildirirler. Teknik komisyonlar satışı yapılması talep edilen hizmetleri, yürütülen asli hizmetleri aksatmaması, kamu yararı gibi hususları da dikkate alarak değerlendirir ve hizmetin satışının yapılıp yapılmamasına karar verir. Verilen kararlar Bakan onayına sunulur.

  Teknik komisyonlar; birimlerin kuvvesinde olan ve Kanun kapsamında bulunan mal ve malzemelerden; ihtiyaç fazlası veya standart dışı durumuna düşen silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile HEK durumunda olan, hurdaya ayrılan, hizmette verim alınamayan veya miadını dolduran taşıtlar, bu taşıtlara ait yedek parçalar ile verilecek hizmeti belirler. Bu belirlemede, öncelikle satış, hibe, mübadele veya devir edilecek mal ve malzemenin hizmette kullanımı ile elden çıkarılması arasındaki fayda dikkate alınır. Hizmette kullanılmasına devam edilmesinde kamu yararı görülen, yerine ikame edilmesi mümkün olmayan, ikamesi mümkün olsa da bunun zaman içerisinde hizmeti aksatacağı belirlenenlerin standart dışı, HEK ve hurda durumlarına dair karar alınamaz.

  İhtiyaç fazlası, standart dışı, miadını doldurmuş, HEK veya hurda olduğuna karar verilen silah, mühimmat, makine, teçhizat ve taşıtlar ile satışı uygun görülen hizmetlere ilişkin teknik komisyon kararlarını Bakanın onaylaması halinde onaylanan rapor ve kararlar değer tespit komisyonlarına gönderilir.

  DEĞER TESPİT KOMİSYONLARI

  Madde 6 - Değer tespit komisyonları; merkez teşkilatında Genel Müdürlük kadrosundan, taşra teşkilatında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan, biri başkan olmak üzere, konusunda uzman en az üç personel ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve Bakan onayı ile oluşturulur. Bu komisyonlara mesleki bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler dahil edilebilir.

  Değer tespit komisyonları, teknik komisyonlardan gelen raporları inceler, ilgili kurum, kuruluşlar ve serbest piyasadan fiyat araştırması yapar, komisyon üyelerinin de görüşleri doğrultusunda satışı yapılacak mal, malzeme ve hizmetin fiyatını tespit eder. Bu tespitlere dair değer tespit komisyonlarınca alınan komisyon kararları EK-2'deki forma uygun şekilde hazırlanarak Bakan onayına sunulur. Onaylanan kararlar, ihale işlemlerini yürütecek birime gönderilir.

  Ancak, teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler için değer tespiti yapılmadan önce Merkez ve diğer birimlerin ihtiyacının olup olmadığı otuz gün içerisinde araştırılarak, ihtiyaç olmadığının anlaşılması halinde değer tespiti ve diğer işlemlere geçilir.

  Hizmet satışlarında verilecek hizmetin birim fiyatı tespit edilir. Bu tespitte, o yıl içerisinde verilmesi uygun görülen hizmetin nevi, miktarı, yeri, tarihi, süresi ile tarifesi ve diğer hususları belirlenir ve buna dair komisyon kararları Bakan onayına sunulur. Bu onaylara istinaden hizmet satışı yapılır. Satışı yapılması kararlaştırılan hizmetler her yıl süreklilik gösterecekse, her yıl tarifesi değer tespit komisyonlarınca belirlenir ve belirlenen tarife üzerinden ihale yapılmaksızın satışa sunulur. Süreklilik göstermeyen hizmetler ise ihale yapılarak satılır.

  İHALE KOMİSYONLARI

  Madde 7 - Merkez ve diğer birimlerde satınalma işlemlerini yürütmek üzere yürürlükteki mevzuata göre kurulan ihale komisyonları, Bakanın onayı ile Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak satış ihalelerine ilişkin işlemleri de yürütür.

  ŞARTNAME KOMİSYONLARI

  Madde 8 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri, EK-3'de yer alan kamu taşınır malları satış şartnamesi örneğine uygun olarak, ihale işlemini yürütecek birim ve ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak şartname komisyonlarınca hazırlanır.

  KOMİSYONLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYON

  Madde 9 - Komisyonların tespiti ve yapacakları yazışmalara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi, komisyonların yapacakları çalışmalarda uyacakları esasların belirlenerek koordinasyonunun ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması; Merkezde İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından, diğer birimlerde ise ikmal veya lojistikle ilgili birimlerce yerine getirilir. Bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları birimlerin kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliklerinde düzenlenir.

  KOMİSYON KARARLARININ ALINMASI, YETKİ VE SORUMLULUK

  Madde 10 - Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Üyelerin çekimser oy kullanma hakkı yoktur. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır. Karşı oy verenler, karşı oy gerekçelerini kararda belirtmek zorundadır. Komisyon üyeleri aldıkları kararlardan sorumludurlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İHALE İŞLEMLERİ

  İHALE YETKİLİSİ

  Madde 11 - Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihale yapılmasına yetki vermeye Bakan yetkilidir.

  ONAY BELGESİ

  Madde 12 - İhale işlemlerinin yürütüldüğü birim tarafından, teknik komisyon ve değer tespit komisyonu kararları doğrultusunda, ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır ve ihale onayı alınır (EK-4). Onay belgesinde ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, teminat miktarı, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

  İhaleye çıkılarak yapılacak hizmet satışları için Bakandan alınacak onay belgesinde ise; teknik komisyon ve değer tespit komisyonu kararları, verilecek hizmetin nevi, yeri ve süresi belirtilir.

  İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  Madde 13 - İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Kanuni ikametgah belgesi sahibi olmak,

  b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

  c) İstenilen teminat ve belgeleri vermek.

  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

  Madde 14 - Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar:

  a) İhaleyi yapan idarenin;

  1) İta amirleri,

  2) İhale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli şahıslar,

  3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şahısların anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

  b) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar.

  İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ

  Madde 15 - Merkez ve diğer birimlere intikal ettirilen ve ihale komisyonunca tetkik edilen dosyada; komisyon onay belgeleri, teknik komisyon kararları, ihale onay belgeleri, fiyatı belirleyen değer tespit komisyon kararları ve saklanmasında yarar görülen diğer belgeler ile ilana ilişkin gazete ve belgeler bulunur.

  İHALENİN İLANI

  Madde 16 - Satışı yapılacak araç, gereç, mal, malzeme ve hizmetin 17 nci maddede belirtilen hususları ihtiva eden ilan metni aşağıdaki esas ve usuller çerçevesinde duyurulur:

  a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

  1) İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıkıyorsa, ilan metni bu gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

  2) İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıkmıyorsa, ilan metni (1) numaralı alt bentteki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

  b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar;

  Tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak Basın İlan Kurumunca tespit edilen günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.

  c) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar;

  Tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

  d) İdare işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

  e) İlan giderleri, Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

  f) Bakan tarafından ilanında sakınca görülen hususlara yer verilmez.

  İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR

  Madde 17 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

  a) Satışı yapılacak taşıtların; modeli, markası, motor hacmi, motor gücü, kilometresi, faal olup olmadığı, varsa hasar durumu (yüzde olarak belirtilecek),

  b) Satışı yapılacak mal ve malzemenin; cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadıkları,

  c) Satışı yapılacak hurdanın cinsi ve miktarı,

  d) Verilecek hizmetin; yeri, nevi, süresi ve tüm özellikleri,

  e) (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile ilgili değer tespit komisyonlarınca belirlenen tahmini bedel,

  f) Geçici teminat miktarı,

  g) İhalenin açık teklif usulü ile yapılacağı,

  h) Tekliflerin ihale komisyonları önünde sözlü olarak verileceği,

  i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

  j) İhale konusu işin ve belgelerinin nerede görülebileceği,

  k) İsteklilerden, ihaleye getirilmesi istenilen belgelerin neler olduğu,

  l) Şartnamenin bulunup bulunmadığı, var ise şartnamenin nasıl ve nereden temin edilebileceği,

  m) Sözleşme yapılıp yapılamayacağı.

  TEMİNAT

  Madde 18 - Satışı yapılacak araç, gereç, mal ve hizmetin özelliğine göre, ihaleye katılacaklardan, tahmini bedelin yüzde üçünden az, yüzde altısından fazla olmamak üzere gerek görülürse İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek miktarda geçici veya kesin teminat alınır. İşin mahiyetine göre teminatın geçici veya kesin olacağına Bakan karar verir. İhaleyi kaybedenlere ihaleden hemen sonra geçici teminatları iade edilir, ihaleyi kazanan alıcıya ihale bedelini ödemek ve ihale konusu işi bulunduğu yerden kaldırmak şartıyla teminatı iade edilir.

  TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

  Madde 19 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

  a) Tedavüldeki Türk parası,

  b) Maliye Bakanlığınca belirlenecek, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller,

  d) Özel finans kurumlarının vereceği süresiz teminat mektupları.

  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen kurumların vereceği en az bir yıllık süreli teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilir. Ancak teminat mektubunun süresinin bitiş tarihinden bir ay önce ihale işlemleri veya yapılan sözleşme hükümleri gereğince teminat sahibine yüklenen yükümlülüklerin tamamen yerine getirilememiş olması halinde, süreli teminat mektubunun süresinin ita amirince belirlenecek süre kadar uzatılmasının sağlanması veya yukarıdaki bentlerde belirtilen teminat türlerinden birine çevrilmesi gerekir. Teminat mektubunun süresinin bitiş tarihinden onbeş gün öncesine kadar, ihaleye giren kişinin teminat mektubunun süresini uzatamaması veya teminat olarak kabul edilebilecek diğer değerlerden biriyle ikame edememesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozularak, verilmiş olan teminat gelir kaydolunur.

  UYGUN BEDEL

  Madde 20 - Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

  İHALE KOMİSYONUNUN TAKDİR YETKİSİ

  Madde 21 - İhale komisyonları, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

  KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Madde 22 - İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar, komisyon başkanı ve üyelerinin ad ve soyadları ve esas görevleri belirtilerek yazılır ve imzalanır.

  Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerinde kaldığı ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

  İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ

  Madde 23 -İhale komisyonunca alınan ihale kararları EK-5/A ve EK-5/B forma uygun şekilde hazırlanarak Bakan tarafından, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bakan tarafından ihale kararı iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

  KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ

  Madde 24 - Bakan tarafından onaylanan ihale kararları; onaylandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

  İhale kararlarının Bakan tarafından iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  İTİRAZ

  Madde 25 - İhalede hazır bulunanlar tarafından ihale işlemlerine karşı, ihale komisyonlarının bağlı bulunduğu birime itiraz edilebilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekilini göndermeyenler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  İHALENİN USULÜ

  Madde 26 - İhale açık teklif usulü ile yapılır.

  İhaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleşir.

  Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda varsa şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan her hangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  İHALENİN İCRASI

  Madde 27 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanları, isteklilerin belgelerini ve teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

  Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. İhale yerinde bulunan diğer istekliler, önce varsa şartnameyi imzaya ve daha sonra, başvuru sırasına göre tekliflerini sözlü olarak belirtmeye davet edilir. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanları, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sırası ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

  İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

  Teklif yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyonların huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

  İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

  Madde 28 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale komisyonunca:

  a) İhalenin yapıldığı ancak Bakanın onayına bağlı kaldığı,

  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

  c) İhalenin yapılmadığı,

  hususlarından birine karar verilir ve gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

  İHALENİN YAPILAMAMASI

  Madde 29 - Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, şartnamede belirtilen nitelik ve şartlar aynen muhafaza edilmek suretiyle yeniden ihale açılabilir.

  İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

  Madde 30 - Onayda ve ilanda sözleşme yapılması belirtilmişse, ihale kararının Bakanca onaylanmasını müteakip alıcı, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde idarece imzalanarak verilen sözleşmeyi notere tasdik ettirerek istenmişse kesin teminatı idareye vermek zorundadır.

  Alıcının, aynı süre içerisinde ihale bedelini ve alıcıya ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Varsa, teminatı gelir kaydolunur.

  SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

  Madde 31 -Yapılan ihale sonucunda satışına karar verilen hizmet, araç, gereç, mal ve malzemenin satışı için onay belgesinde belirtilmiş ise idare ile alıcı arasında satış sözleşmesi/protokol imzalanır.

  a) Bu sözleşme - protokol idare adına Bakan tarafından imzalanır.

  b) Satış sözleşmesinde/protokolde;

  1) Taraflar,

  2) Satış konusu; hizmet, araç, gereç, mal ve malzemenin cinsi, markası, modeli, satış tutarı, teknik özellikleri ve evsafı,

  3) Ödeme şartları ve şekli,

  4) Teslim yeri, süresi ve şekli,

  5) Kesin teminat alınacaksa miktarı,

  6) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ceza ve sözleşmenin feshi,

  7) Mücbir sebep halleri ve tevsiki,

  8) Uyuşmazlıkların halli,

  9) Yürürlük süresi

  ile ilgili hususlara yer verilir.

  c) Alıcı, sözleşmeyi müteakip satın aldığı araç, gereç, mal ve malzemenin ihale bedelini on iş günü içinde ilgili saymanlığa yatırmak ve alımını üstlendiği, araç, gereç, mal ve malzemeyi bulunduğu yerden sözleşmede belirtilen süre içerisinde kaldırmak zorundadır.

  Alıcı, sözleşmeyi müteakip satın aldığı araç, gereç, mal ve malzemenin ihale bedelini on iş günü içerisinde ödemediği ve bulunduğu yerden sözleşme esaslarına uygun olarak kaldırmadığı takdirde, doğacak zarar ve ziyandan satıcı idare sorumlu tutulmaz.

  Alıcı, ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla satışı yapılan araç, gereç, mal ve malzemeleri süresi içerisinde almadığı takdirde, idare her gün için toplam tutarı kesin teminatı aşmayacak şekilde depo ücreti uygulamasında bulunur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TARİFEYE BAĞLI VEYA BEDELSİZ HİZMET SATIŞI, MÜBADELE, HİBE, YARDIM VE BEDELSİZ DEVİR

  TARİFEYE BAĞLI HİZMET SATIŞI

  Madde 32 - Değer tespit komisyonunca tarifeye bağlı olarak satışına karar verilen hizmetler her yıl Ocak ayında; verilecek hizmetin nevi, yeri, hangi tarihler arasında verilebileceği, süresi ile tarifesi belirtilmek suretiyle Genel Müdürlükçe uygun görülecek vasıtalarla duyurulur. Talepler hizmeti verecek birim tarafından değerlendirilerek, asli görevlerini aksatmayacak şekilde; hizmetin nevi, yeri, tarihi, süresi ve tarifesi ile ödeme şartları ve şeklini içeren bir sözleşmeye bağlanmak suretiyle tarifeye bağlı hizmet satışı yapılır.

  MÜBADELE

  Madde 33 -Teknik komisyonlarca ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda durumunda olduğu belirlenen mal, malzeme ile verilecek hizmetlerin, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce üretilen veya bunların sahip oldukları mal, malzeme ve hizmetlerle mübadelesinden elde edilecek faydanın, söz konusu mal ve hizmetin satışından elde edilecek gelirden, sağlanacak faydadan daha fazla olduğu; ilgili kurum, kuruluş ile özel ve tüzel kişilerce verilecek önerilerin değer tespit komisyonunun yapacağı piyasa araştırması ile de uygun bulunması halinde, Bakandan alınacak onaya istinaden mübadele işlemi yapılır.

  Mübadele işleminde, mübadele edilecek mal, malzeme ve hizmetin piyasa fiyatlarının eşitliğinden ziyade, bunların mübadelesinden temin edilecek fayda esas alınır. Değer tespit komisyonunca alınan mübadele kararı üzerine, karşılıklı düzenlenecek protokol ile mübadele gerçekleştirilir.

  HİBE VE YARDIM

  Madde 34 - Bu Yönetmelik kapsamında yer alan araç, gereç, mal ve malzemeler Bakanlıkça, Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığı hususunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, dost veya müttefik devletlerin emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilebilir ya da değeri üzerinden veya değerinden daha az bir bedel karşılığında yardım olarak verilebilir.

  BEDELSİZ HİZMET SATIŞI

  Madde 35 - Bu Yönetmelikte tarifeye bağlı olarak veya ihale yoluyla satışı düzenlenen hizmetler, Dışişleri Bakanlığının mütalaasının alınması şartı ile dost veya müttefik devletlere bedelsiz olarak da verilebilir.

  BEDELSİZ DEVİR

  Madde 36 - Satış, mübadele, hibe veya yardım yoluyla elden çıkarılamayan araç, gereç, mal ve malzemeler gerek görülmesi durumunda, Bakan onayı ile Milli Emlak Müdürlüklerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bedelsiz olarak devredilebilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : SATIŞTAN SAĞLANAN GELİRİN ÖDENEK KAYDI, MUHAFAZASI VE KULLANILMASI

  GELİRLERİN TAHSİLİ VE ÖZEL ÖDENEK KAYDI

  Madde 37 - Satılan mal ve malzeme ile verilen hizmetten yurt içinden elde edilen Türk Lirası veya yurt dışından elde edilen dövizlerin Türk Lirası karşılıkları; Maliye Bakanlığınca, bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Genel Müdürlük Bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydolunmak üzere; merkezde İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne, taşrada ise ihale komisyonlarının kurulduğu ilin defterdarlık muhasebe müdürlüğüne alıcı tarafından Türk Lirası veya döviz olarak nakden ve defaten yatırılır.

  Yatırılan bu tutarların özel gelir kayıtları, adı ve kodu Maliye Bakanlığınca belirlenecek özel gelir yardımcı hesabına kaydedilmek suretiyle tahsilatı yapan saymanlıkça gerçekleştirilir.

  Döviz cinsinden yapılan tahsilatın hazine hesaplarına intikali ile ay sonu cetvelleri dikkate alınarak yapılacak tespite göre bulunacak tutarların özel ödenek kayıt işlemleri ve diğer işlemler Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

  GELİRLERİN SARFINDA UYGULANACAK ESASLAR

  Madde 38 - Genel Müdürlük bütçesine özel ödenek kaydolunan tutarlar, Genel Müdürlükçe satın alınacak taşıtlar ile makine ve teçhizat alımı ve bunların onarım giderlerinde kullanılır. Özel ödenek kaydolunan tutarlardan yılı içerisinde harcanmayanlar Maliye Bakanlığınca ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

  Merkez ve taşra birimleri, Genel Bütçe imkanları ile karşılanamayan taşıt, makine ve teçhizat alımı ile bunların onarım giderlerine ilişkin taleplerini, Genel Müdürlüğe bildirirler.

  Merkez ve taşra birimlerinden gelen talepler; lojistik hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı ile Bakan tarafından uygun görülen, konularında uzman yeteri sayıda teknik personelden oluşan kurul tarafından, özel tertipte kayıtlı ödenek durumu da göz önüne alınarak değerlendirilir. Alınan kararların gereği Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

  TESCİL VE KAYDI GEREKEN MAL VE MALZEMELER

  Madde 39 - İlgili mevzuatı gereği tescil ve kaydı gereken mal ve malzemenin elden çıkarılması durumunda:

  a) Kayda girmesinde uygulanan mevzuat ve işlemler, kayıtlardan çıkarılması işlemlerinde de uygulanır.

  b) Taşıtlar için; teknik komisyonlarca ayrıca, Araç Tespit Tutanağı (EK-6) düzenlenerek değer tespit komisyonuna gönderilir. Değer tespit komisyonlarınca değer tespiti yapılan ve buna ilişkin kararın onayı (EK-2) alınan taşıtlara ait, ilgili birim veya Büro Amirliğince ihale onayı (EK-4) alındıktan sonra, bu taşıtlar için şartname (EK-3) ile şartname eki liste (EK-7) form da hazırlanır. İhaleyi kazanan kişiye verilmek üzere, menşe belgesi, fatura yerine geçerli, Taşıt Satış Senedi (EK-8) düzenlenir.

  c) Silahların ve bu silahlara ait mermilerin satışı bu hususta Emniyet Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri uygulanır.

  d) 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren makine ve teçhizattan, bu Yönetmelik hükümleri gereğince elden çıkarılması gerekenlerin satış, devir veya hibe işlemleri, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve buna istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

  İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU VE İSTEKLİNİN YETKİSİ

  Madde 40 -İdare 30 uncu maddede yazılı süre içerisinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla şartnamede veya tebliğde belirtilen araç gereç, mal ve malzemeyi alıcısına teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde alıcı, teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde alıcının yatırmış olduğu kesin teminat ve ihale bedeli geri verilir. Müteahhit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

  Tebligatın yasal süre içerisinde yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

  MUAFİYET

  Madde 41 - İhale ile ilgili olarak yapılacak her türlü iş ve işlemler Kanun gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

  Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler katma değer vergisi ve damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 42 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100