Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FON MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİ

  FON MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 00/00/0000 - 7/17924

  Dayandığı Kanun Tarihi - No : 00/00/0000 - 0000

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 12/07/1980 - 17045

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (94/6) maddesi ile; diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıldığı için, harcama işlerinde 2886 sayılı kanuna göre çıkarılmış bulunan Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

  DAYANAĞI:

  Madde 1 - Bu yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 09/08/1979 tarih ve 7/17924 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Yabancı Ülkelerdeki çalışmalarına ilişkin esasların 5 ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  KAPSAM :

  Madde 2 - Bütçe Kanunları ve 7/17924 sayılı Kararname gereğince Dış Ülkelerde Üstlenilecek işlere ilişkin tahsilat ve harcamalarla ilgili hesap işlemleri ile Fon Saymanının Görev ve Yetkileri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

  TANIMLAR :

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen "Kanun" deyimi işin yapılmakta olduğu ülkelerde geçerli Kanunlar ile ülkemizde geçerli kanunları "Fon" deyimi Bütçe Kanunlarına göre oluşturulan fonları, "Bakanlık" deyimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını "DSİ" deyimi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, "Yetkili Ünite" deyimi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yetki verdiği üniteleri, "Grup" deyimi grup amirliğini ifade eder. Grup amiri aynı zamanda "Amiri ita" dır.

  SAYMAN VE TAHAKKUK MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

  Madde 4 - Fon Saymanı ile Tahakkuk Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Şunlardır.

  a) Fon Saymanı:

  -Fon saymanı giderlerin kanun kararname ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından,

  -Saymanlık işlerinin düzenli yürütülmesinden, alacakların izlenmesinden gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların iyi saklanmasından, muhasebe kayıt ve defterlerinin uygun şekilde tutulmasından,

  -Fon'un nakit işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden, ödemelerde maddi hata bulunmasından, hak sahibinin kimliğinin araştırılmasında,

  -Sayıştay'a yönetim hesabı vermekten sorumludur.

  b) Tahakkuk Memuru:

  -Gelir ve giderlere ait gerçekleştirme belgelerinin mevzuata uygun ve bu yönetmeliğe göre tamam olmasını,

  - İstihdam edilen personelin tayin ve geçici görev emirlerinin ve fazla mesai, hizmet pirimi vs. olurlarına müsteniden istihkaklarının tahakkukunu,

  - Verile emrine bağlanan belge örneklerinin saklanmasını sağlamamakla yükümlüdür.

  HESAP İŞLEMLERİ :

  Madde 5 - Fonun Parasal İşlemleri:

  Fonun Parasal İşlemleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kuruluşlarının bulunduğu ülkelerdeki Aracı bankalar tarafından yürütülür.

  Dış kuruluş ve amiri gerektiğinde Türkiye'de işin bulunduğu ülkede veya başka bir ülkede yapılacak harcama için Fon Muhasebe nezdinde Mutemet kredileri açtırabilir.

  Mutemede verilecek avanslar ile adlarına açtırılacak kredilerin tutarları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce önceden saptanır. Bir mutemede aynı anda avans verebilir. Kredi açılabilir.

  İta Amiri Mutemetlerine avans ve kredi verilmesi, avans ve kredilerin mahsubu ve devri Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınarak sağlanır.

  Madde 6 - Fon Muhasebesine ait hesaplar aşağıda gösterilen hesap planına göre tesis olunur. Saymanlığın bulunduğu ülke koşullarının gerektirmesi halinde Fon saymanlığı tarafından duruma ve bünyeye uygun yeni hesap açılarak gerekçeleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

  Hesaplar:

  -Kasa hesabı.

  -Bankalar cari hesabı.

  -Teminat mektupları hesabı.

  -Teminat mektupları mudileri hesabı.

  -Avans ve krediler hesabı.

  -Geçen yıldan devreden avans ve krediler hesabı.

  -Kişi borçları hesabı.

  -Fon hizmetlerinden doğma kişi borçları hesabı.

  -Fon hizmetlerinden doğma kişi borçları karşılık hesabı.

  -Fon emanetleri hesabı.

  -Fon gelirleri hesabı.

  -Fon giderleri hesabı.

  -Geçen yıl fon giderleri mahsup hesabı.

  -Merkez hesabı.

  -Tasfiye hesabı.

  Madde 7 - Fon Saymanlığında kullanılacak defterler aşağıda gösterilmiştir.

  1- Yevmiye defteri.

  2- Kasa defteri.

  3- Bankalar cari hesabı defteri.

  4- Teminat mektupları ve teminat mektupları mudileri defteri.

  5- Avans krediler hesabı defteri/geçen yıldan devreden avans krediler hesabı defteri.

  6- Kişi borçları hesabı defteri/Fon hizmetlerinden doğan kişi borçları defteri.

  7- Emanet defteri.

  8- Fon giderleri/Geçen yıl fon giderleri mahsupları defteri.

  9- Fon gelirleri defteri.

  10- Merkez hesabı defteri.

  11- Tasfiye hesabı defteri.

  6 ncı maddenin gerekli kıldığı hallerde ilave defterin kullanılmasına sayman karar verir.

  Madde 8 - Fon Saymanlığında işlemlerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki belgeler kullanılır:

  -Tahsilat fişi,

  -Ödeme fişi,

  -Mahsup fişi,

  Madde 9 - Yukarıdaki maddelerde sözü edilen defter ve belgeler Fon Saymanı tarafından bastırılır veya sağlanır.

  Madde 10 - Dış ülkedeki faaliyet sırasında Sayman görevlendirilinceye kadar veya görevli savunmanın izin, hastalık nedenleri ile veya görevli olarak iş başında bulunmadığı sürelerde veya Sayman tarafından, yoksa ünite Amire tarafından çalışanlardan birine Saymanlık görevi yapılır. Bu işyerinde Maliye Bakanlığına bağlı bir eleman varsa bu görev bu elemana verilir.

  Madde 11 - Avans ve kredi mutemetleri Saymana karşı sorumludurlar.

  Madde 12 - Saymanın Kanun, Tüzük, Kararname ve Yönetmeliklere aykırılık hakkında ileri süreceği itirazlar üzerine ilgili ita amiri tarafından yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde Sayman ödeme yapmaya sorumludur. Bu durumda sorumluluk üstlenme yazısı harcama belgesine bağlanır. Ancak ödeme belgelerinde maddi hata olması hak sahibinin kimliğinin belgelendirilmemesi, ödeme belgelerinin noksan olması durumlarında sorumluluk üstlenilmek suretiyle sayman ödeme yapmaya zorlanmaz.

  Madde 13 - Fonun muhasebe işlemlerine ait belgeler ile işin yapıldığı ülkedeki gelir ve giderlere ait belgeler, Fon muhasebesine verilir. Yabancı dildeki belgelerin kopyaları, o ülkenin Maliye Teşkilatına bilanço ve hesap vermek için, o ülke yasa ve usullerine göre tutularak muhafaza edilmekte ise, bunların ita amiri tarafından tasdikli suretleri ve harcama konusunu belirten Türkçe açıklamaları Fon Muhasebesine belge olarak verilir.

  Personel ödemelerinde:

  -Dış Ülke harcırahı, fazla çalışma ücretleri, hizmet primleri ve tatil günlerinde yapılacak çalışma karşılıkları ve bunun gibi dış ülkelerde ödenecek sosyal Yardıma ait Türkçe asıl harcama belgeleri Fon Muhasebesine belge olarak verilir.

  - Personel giderlerinden O Ülke yasa ve usullerine göre ödenmesi gereken vergi, sigorta ve benzeri her türlü harcamalara ait belgelerin yabancı ülke dilinde düzenlenmiş harcama belgelerinin asıl nüshalarının amiri ita tarafından tasdik edilmiş Türkçe açıklamalı Kopyaları Fon Muhasebesine verilir.

  - ( Değişik paragraf: 13/02/1982 s. R.G./Yön.) Mal Alımına ait Belgeler:

  Fatura, ambar giriş fişi ve komisyon kararıdır.

  Fatura temin edilemeyen hallerde 5.000,- TL. sına kadar olan satınalmalar birim amirinin onayı ile, 15.000 TL. den küçük satınalmalar alındı karşılığında ödenebilir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yetki vereceği görevliler tarafından 150.000,- TL. sına kadar olan harcamalar komisyon kararı olmaksızın yapılabilir.

  Mal alımına ait belgeler: Fatura, ambar girişi ve komisyon kararıdır. Fatura temin edilemeyen hallerde 1.000,- TL. na kadar olan satın almalarda birim amirinin onayı ile, 2.500,- TL. dan küçük satınalmalar alındı karşılığında ödenebilir. Devlet Su İşleri Genel Müdürünün yetki vereceği görevliler tarafından 25.000,- TL. kadar olan harcamalar komisyon kararı olmaksızın yapılabilir.

  Madde 14 - Fon muhasebesinin hesap dönemi mali yıldır. Mali yıl sonunda kullanılmayan Fon tutarı ertesi mali yıla devreder. Tahsilat ve harcamalara ilişkin bütün belgeler, ertesi yılın Eylül ayı sonuna kadar denetime hazır hale getirilir ve bu süre zarfında Sayıştay'a gönderilir. Yönetim dönemi hesabı Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin 121. maddesine göre düzenlenir. Yönetim dönemi bir mali yıl başından sonuna kadar yapılan işlemler ile mali yıl geçtikten sonra 4 aylık mahsup devresi içinde yapılan mahsup işlemlerini kapsar.

  DİĞER HÜKÜMLER :

  Madde 15 - Ambar işleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ambar ve Ayniyat Yönetmeliğinde kaydedilen şekilde yürütülür. Ambar memurları kefalete tabi olup, idareye karşı sorumludurlar.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik esasları, yayını tarihinden önce yapılmış harcamalara da aynen uygulanır. Fon Yönetmeliği yürürlüğe girinceye ve Saymanlık Kuruluşu Yabancı Ülkede faaliyete geçinceye kadar sağlanan gelirle, yapılan harcamalar düzenlenmiş belgelerine göre Fon Saymanlığı hesaplarına geçirilir.

  Geçici Madde 2 - 1979 Mali yılına ait birikmiş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve bu işlemlere ilişkin yönetim dönemi hesapları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılır.

  Geçici maddelerde bahis konusu edilen ve dış ülkelerde o ülkelerin yasa ve yöntemlerine göre yapılmış olan işlemler de 2490 ve 1050 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 16 - (Değişiklik madde: 13/02/1982 s. R.G./Yön.)

  Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yürütülür.

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100