Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BASIN İLAN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  BASIN İLAN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1998

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23558

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nce, Kurum personeli ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına hizmet içi eğitim vermek, basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri belirlemektir.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum: Basın İlan Kurumu'nu,

  Personel: Basın İlan Kurumu memur ve müstahdemleri ile aylıklı geçici hizmetlileri,

  Basın Mensubu: Resmi ilan ve reklam yayınlayabilecek mevkutelerin imtiyaz sahipleri, fikir ve beden işçileri, idari işler ile ilan ve reklam ünitelerinde çalışanları, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Eğitime İlişkin Esaslar

  İlkeler

  Madde 4 - Personel veya basın mensuplarına verilecek eğitim ve araştırma hizmetlerinin ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Personel ve basın mensuplarına yönelik eğitimin amacı, mesleki bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

  b) Eğitime tabi tutulan kişilerin, kendilerini yetiştirmelerine imkan tanınırken, mesleki faaliyetlerini aksatmamalarına çalışılacaktır.

  c) Staj, seminer, panel, sempozyum, kurs ve benzeri adlar altında anılan eğitim çalışmaları, personele ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına ve gerekli görülmesi halinde Kurum müşterilerinin basın müşavirlerine düzenlenir.

  Hedefler

  Madde 5 - Eğitim, araştırma, yarışma ve benzeri hizmetlerin hedefleri şunlardır:

  a) Kurum hizmetlerinin ve basın mensuplarının üstlendiği kamu görevinin gerektirdiği meslek bilincini ve meslek ahlakının önemini yerleştirmek,

  b) Bütünüyle basın-yayını ilgilendiren mevzuatını ve bunların (her branşın ilgisi oranında), doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını öğretmek, mesleki bilgileri, deneyimleri ve pratikleri geliştirmek,

  c) Ana dilimizi, en doğru şekilde bilmeyi, kullanmayı, teşvik etmek,

  d) Basın-yayın sektörüne ilişkin, dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulması halinde personeli veya basın mensuplarını bilgilendirmek,

  e) Aynı amaca yönelik kurum, kuruluş ve okullarla temas kurarak, hizmet alış verişinde bulunmak,

  f) Eğitim amacına yönelik veya yaptırılan araştırma sonuçlarına ilişkin çeşitli yayınlar yapmak.

  Eğitim Programları ve Süreleri

  Madde 6 - Her yılın Şubat ayında yapılan Genel Kurul'da kabul edilecek Tahsis Bilançosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblağ doğrultusunda, Genel Müdürlük'çe hazırlanacak program, Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya konulur.

  Eğitimin Uygulanacağı Yerler ve Süreleri

  Madde 7 - Kurum Bayramoğlu Tatil Köyü'nün, tatil hizmeti verdiği dönemlerin dışında iklim şartlarının imkan verdiği sürelerde bu mekanda ve Kurum Merkez binasında, Basın Müzesi veya İletişim Fakültesi gibi eğitim müesseselerinde, meslek kuruluşlarında ve uygun görülecek diğer yerlerde verilebilecek olan eğitim hizmetleri; günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde yapılabilir.

  Eğitimciler

  Madde 8 - Eğitim hizmetlerinde, Kurum personelinden yararlanılabileceği gibi, eğitim konusuyla ilgili olarak öğretim üyeleri, uzmanlar ve gazetecilerden de yararlanılabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Hizmetleri

  Kurum İçi Eğitim

  Madde 9 - Gerekli görülen hallerde Kurum, personeline hizmet içi eğitim yaptırabilir.

  Basın Mensuplarının Eğitimi

  Madde 10 - Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz mevkutelerin ilan ve reklam, yazı işleri ve idari kademelerinde çalışan mensuplarına verilecek eğitimlerde, teknoloji ve mevzuat alanındaki gelişmelerle, Kurum işlevlerini tanıtmak ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanır. İçerik, dil ve yazım kuralları, bilgisayar teknikleri, ilan ve reklamların amacına yönelik yayınlanması, basın ahlak esaslarına uyum ve sair mevzuat hükümlerini de kapsayacak şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri için seminerler, sempozyumlar ve paneller düzenlenebilir.

  Eğitime Katılanlara Verilecek Belge

  Madde 11 - Bu faaliyetlere katılan basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeline birer belge verilir.

  Basın ve Halkla İlişkiler Yetkililerinin Eğitimi

  Madde 12 - Şubelerin bulunmadığı yerlerde Basın İlan Kurumu mevzuatını, uygulamakla görevli İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeli ile Kurum'un Kanuni Müşterisi olan Kurum ve Kuruluşların Basın ve Halkla İlişkiler mensupları ve özel sektörün benzer işleri yapan mensupları için, ilgileri oranında Kurum mevzuatının uygulanması hakkında eğitim seminerleri düzenlenebilir.

  Eğitime Katılma Payı

  Madde 13 - Basın dışı özel sektör mensuplarına düzenlenecek eğitim seminerleri için, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği katılım payı alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Araştırma ve Yayın Hizmetleri

  Araştırma ve Yayın Hizmetleri

  Madde 14 - Kurum, fonksiyon ve hizmetlerinin, kapsam açısından daha etkin hale gelmesi için çeşitli araştırmalar, anketler ve raporlar hazırlattırabilir. Bunların sonuçları Yönetim Kurulu'na ve Genel Kurul'a sunulur.

  Araştırma Sonuçları

  Madde 15 - Basın mesleğinin çeşitli problemleri ve gelişmesine ilişkin araştırmalar yapılabilir veya yaptırılabilir. Problemlerin tespitine yönelik olarak toplantılar düzenlenir. Sonuçları ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu hususta başka kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılabilir.

  Yarışma ve Ödül

  Madde 16 - Kurum'u veya basını ilgilendiren konularda yarışma açılabilir ve Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu'nun teşkil edeceği jürinin tespit edeceği esere, maddi ödül verilebilir.

  Dokümasyon Hizmetleri

  Madde 17 - Kurum, basın mesleğinde eğitime katkı sağlayacak özel eser siparişi verebileceği gibi, daha önce yaptırdığı araştırmaları; seminer, panel notlarını ve bildiri metinlerini kitap olarak yayınlayabilir.

  Basın mensupları ile İletişim Fakülteleri öğrencilerinden staj, lisans, master, doktora ve benzeri akademik çalışma ve araştırma yapanların yararlanmalarına imkan sağlanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev Dağılımı ve Koordinasyon

  Madde 18 - Bu Yönetmelikte yer alan görevlerin ifası için, Genel Müdür'ün belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonu altında, Kurum'da mevcut servis müdürlüklerinden yararlanılır.

  Ücret Ödeme Esas ve Şartları

  Madde 19 - Bu Yönetmelikte yer alan hizmetlerin ifası için görevlendirilen öğretim üyesi, uzman, panelist ve benzeri kişilere ödenecek oturum, yolluk, konaklama ve benzeri ücretler, Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

  Yürürlük

  Madde 20 - Bu Yönetmelik 01/01/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100