Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

  ÇEVRE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

  Çevre Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/02/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23976

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, çalışmalarda verimliliği artırmak, hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Çevre Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çevre Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görev yapan personelin görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Çevre Bakanlığını,

  b) Bakanlık Teşkilatı: Çevre Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

  c) Bakan: Çevre Bakanını,

  d) Birim: 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

  e) Birim Yöneticisi: Kurul Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, müstakil Daire Başkanı ve İl Çevre Müdürünü,

  f) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  g) Hizmet Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

  h) Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  ı) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

  i) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre personelin Bakanlıkça yetiştirilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması için verilecek hizmet içi eğitimi,

  j) (Değişik bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./1. md.) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

  k) Sözlü Sınav: Personelin bilgisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla sözlü olarak yapılan sınavları,

  l) Uygulamalı Sınav: Personelin bilgi ve becerilerinin uygulamalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan sınavları,

  m) Sınav Tarihi: Sınavların başladığı ilk günü, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

  Öğrenim düzeyi

  Madde 5 - Bakanlıkta;

  a) (...) Şube Müdürü, APK Uzmanı ve Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

  b) Daire Tabibi, Diş Tabibi, Veteriner, Mühendis, Mimar, Biyolog, Şehir Plancısı, Kimyager, Fizikçi, Ekonomist, İstatistikçi ve Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için ilgili meslek alanında en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  c) Şef, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Programcı, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  d) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Teknisyen, Şoför ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak şarttır.

  Hizmet grupları

  Madde 6 - (Değişik madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./3. md.)

  Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık Personeli; Yönetim, Meslek, Araştırma Planlama, Bilgi İşlem, İdari Personel, Koruma ve Güvenlik Grubu olmak üzere altı ana hizmet grubuna, ana hizmet grupları da alt hizmet gruplarına ayrılır.

  A) Yönetim Grubu;

  a) Şube Müdürü,

  b) Şef, Ayniyat Saymanı.

  B) Meslek Grubu;

  a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Kimyager, Fizikçi, Ekonomist, İstatistikçi, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Veteriner, Biyolog, Öğretmen,

  b) Tekniker, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Mütercim,

  c) Teknik Ressam, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni."

  C) Araştırma Planlama Grubu;

  a) APK Uzmanı, Araştırmacı,

  b) Kütüphaneci.

  D) Bilgi İşlem Grubu;

  a) Çözümleyici,

  b) Programcı.

  E) İdari Personel Grubu;

  Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Şoför.

  F) Koruma ve Güvenlik Grubu;

  a) Savunma Uzmanı,

  b) Sivil Savunma Uzmanı,

  c) Koruma ve Güvenlik Şefi,

  d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,unvanlarından oluşur.

  Görevde yükselme

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda, ilgili personelin;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

  b) Bakanlıkta en az iki yıl görev yapmış olması,

  c) (Değişik bent: 25/11/2000 - 24240 s. R.G.) Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının iyi derecede olması,

  d) (Değişik bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./4. md.) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavda başarılı olması,

  Ancak görevde yükselme sınavı açılan kadrolara müracaat olmadığı takdirde Bakanlıkta iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 8 - (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./5. md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların; Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki kadrolara görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek Görevde Yükselme Eğitimi Programının tamamına katılmaları şarttır. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili Görevde Yükselme Sınavına katılmaya hak kazanırlar.

  Eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

  Görevde yükselme eğitimlerinde; Bakanlık Müfettişleri, APK Uzmanları, Çevre Uzmanları, Bakanlık Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve atama yapılacak birimlerin yöneticileri ile Bakanlığın diğer yöneticilerinden de eğitici olarak yararlanılır.

  Eğitimler, Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile atama yapılacak kadronun bulunduğu birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Bir kadro için görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı beş kişiden az ise gruplar durumuna göre diğer görevde yükselme eğitimine katılacaklarla birleştirilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

  (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./5. md.) Eğitimler sonucunda adaylara Personel Dairesi Başkanlığınca bitirme belgesi ve fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir.

  Görevde yükselme eğitim programı, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir.

  Bakanlığa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama ile gelenler ile Bakanlık içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir.

  Duyuru

  Madde 9 - (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./6. md.) Görevde Yükselme Eğitimi ve yazılı sınava ilişkin duyuru aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılır.

  a) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sayısı, unvanı, sınıfı, derecesi ve hangi birimde bulunduğu,

  b) Görevde yükselme eğitimi ve sınava katılacak personelde aranılan şartlar,

  c) (Değişik bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./6. md.) Görevde Yükselme Eğitiminin yeri, tarihi, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi.

  Başvuru

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin duyurunun yapılmasından sonra başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

  Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonuçları ilgili birimlere ve personele yazı ile bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranan şartlar

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine katılacakların bu Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerindeki koşulları taşımaları şarttır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadro unvanlarından üst görevlere yapılacak atamalar için de bu Yönetmeliğin eğitim ve sınava ilişkin hükümleri uygulanır.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası;

  1 - Genel esaslar,

  2 - Temel hak ve ödevler,

  3 - Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Ceza hukukunun genel esasları ile Türk Ceza Kanununda yer alan, basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, memuriyet görevini suistimal, ihmal, terk ve savsaklama ile kötüye kullanma suçları, rüşvet, evrakta sahtecilik suçları, memurun yargılanması usulü,

  h) Kamu yönetimi, formalitelerin azaltılması, evrak ve dosyalama, arşivleme, gizlilik, bütçe,

  i) Atama yapılacak kadro ile ilgili mesleki konular.

  Eğitimin %40'ı (a)-(f) bentleri, %60'ı ise (g), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen konulardan oluşur.

  Görevde yükselme eğitimiyle ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Görevde yükselme sınavında başarısız olma

  Madde 13 - (Değişik madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./7. md.)

  Üst üste iki defa Yükselme Sınavına katılıp da başarısız olan adaylar beş yıl süre ile Yükselme Sınavına katılamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 14 - (Değişik madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./8. md.)

  Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayanların sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Bakanlıkça, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

  Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Görevde Yükselme Sınavları kadro ihtiyaç durumuna göre Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kere yapılır.

  Sınav soruları

  Madde 15 - Görevde yükselme yazılı sınav soruları sınavı gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Sınav soruları sınavı gerçekleştirecek kurumun sorumluluğunda sınav salonuna ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

  (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./9. md.) Sınav soruları unvanlara ve kadrosu boş olan birimlere göre hazırlanır.

  (Mülga fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./9. md.)

  Sınav kurulu

  Madde 16 - Sınav kurulu, Bakan oluru ile görevlendirecek Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve birim üst yöneticileri veya atanılacak kadro unvanından alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcilerinden oluşur.

  Sınav kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurulda kararlar çoğunluk oyu ile gerekçeli olarak alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

  (Ek fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./10. md.) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin Görevde Yükselme Sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

  1 - Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek,

  2 - Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  3 - (Değişik bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.) ÖSYM Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak eğitime ilişkin Görevde Yükselme Sınavında sorulacak soruların konularının ve bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

  4 - (Mülga bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.)

  5 - (Mülga bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.)

  6 - (Mülga bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.)

  7 - (Mülga bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.)

  8 - (Mülga bend: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./11. md.)

  Tutanaklar

  Madde 18 - (Değişik madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./12. md.)

  Bakanlık tarafından, Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınav tutanakları düzenlenir.

  Sınavın geçersiz sayılması

  Madde 19 - (Değişik madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./13. md.)

  Görevde Yükselme Sınavına katılanlardan aşağıdaki davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve disiplin işlemi uygulanır.

  a) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler,

  b) Kendisi yerine başka birini sınava sokanlar.

  Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler beş yıl süreyle Görevde Yükselme Sınavına katılamazlar.

  Sınav sonuçlarının ilanı

  Madde 20 - Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından ilgili sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 21 - Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

  İtirazlar sınav kurulu tarafından on beş gün içinde incelenip karara bağlanarak, ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 22 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise Personel Dairesi Başkanlığınca bir sonraki sınav tarihine kadar topluca saklanır.

  Atama

  Madde 23 - Yapılacak sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi, hizmet süresinin de eşit olması halinde sicil ve disiplin yönünden değerlendirme yapılır.

  Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Görevde yükselmelerde aranacak şartlar

  Madde 24 - Görevde yükselme suretiyle atanabilme şartları hizmet grupları itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

  a) (...) ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların kütüphanecilik bölümünden mezun olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak, tercihan ikinci bir dil bilmek ve yabancı metinlerden çeviri yapabilmek,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  f) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Kimyager, Fizikçi, Ekonomist ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Atanacakları kadroların unvanlarını kazanmış olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Tekniker unvanını kazanmış olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  h) Teknik Ressam ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  ı) Daire Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Tıp fakültesi mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  i) Diş Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  j) Veteriner kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Veteriner fakültesi mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  k) Biyolog kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümü mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  l) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  m) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  n) Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

  1 - Sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  o) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2 - En az iki yıl programcı kadrosunda çalışmış olmak,

  3 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  6 - Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

  7 - En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

  8 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  ö) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

  6 - En az bir bilgisayar programlama dilini bilmek,

  7 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  p) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

  6 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

  7 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça bu konuda düzenlenecek kursta başarılı olmak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  s) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Veznedar kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  ş) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - Daktilo kullanma tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek daktilo kursunda başarılı olmak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  t) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - En az üç yıllık (B) sınıfı, tercihan (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  u) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1 - 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun'daki şartları taşımak.

  ü) Sivil Savunma Uzmanı kadrosu için;

  1 - 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirtilen şartları taşımak.

  v) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek okul mezun olmak,

  2 - Bakanlıkta en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'da belirtilen şartları taşımak,

  6 - Askerliğini komando veya deniz piyade olarak yapmış olmak,

  7 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  y) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezun olmak,

  2 - Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4 - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak,

  5 - 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'da belirtilen şartları taşımak,

  6 - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, şarttır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasında geçişler

  Madde 25 - (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./15. md.) Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayarak yazılı sınavda başarılı olmalarıyla mümkündür. Ancak aynı alt hizmet grubunda yer alan kadrolar arasındaki geçişler, atanılacak kadronun özel niteliklerini taşımak kaydıyla Görevde Yükselme Eğitimine ve Görevde Yükselme Sınavına bağlı kalmaksızın yapılabilir.

  (Değişik fıkra: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./15. md.) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarında yer alan kadrolara atanmaları Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayarak yazılı sınavda başarılı olmalarıyla mümkündür.

  Yönetim grubundaki görevlerden, daha önce çalışılan hizmet grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  Bakanlıkta görevli, Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Çevre Uzmanı ve Çevre Uzman Yardımcısı kadrolarında görevli olanlar dahil, personelden yargı kararı veya sağlık kurulu raporu ile bulundukları kadrodaki görevlerini yürütemeyecekleri anlaşılanlar bu Yönetmelikteki eğitim, sınav, hizmet, sicil ve disiplinle ilgili şartlar aranmaksızın tahsilleri ve durumlarına uygun diğer kadrolara genel hükümlere göre atanabilirler.

  Naklen atamalar

  Madde 26 - (Değişik madde: 25/11/2000 - 24240 s. R.G.)

  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelden bu Yönetmelikte belirtilen ünvanları kazanmış olanlar aynı ünvanlara veya sözkonusu ünvanın bulunduğu aynı alt hizmet grubundaki diğer ünvanlara ya da görevde yükselme niteliğinde bir atama olmayacak şekilde başka ünvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere tabi olmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Açıktan atamalar

  Madde 27 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (B) bendinin (b) ve (c) alt bentleri, (C), (D), (E) ve (F) bentleri ile (G) bendinin (d) alt bendinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 28 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Araştırmacı kadroları

  Madde 29 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilecek araştırmacı kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılabilir.

  Kazanılmış haklar

  Madde 30 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görevli olan personel hakkında, unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 14/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Ek Maddeler

  Ek Madde 1 - (Ek madde: 08/06/2001 - 24426 sayılı RG./16. md.)

  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanı olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100