Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BİLARDO MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  BİLARDO MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/08/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23777

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bilardo Federasyonu ve alt kuruluşları olan il ve bölge temsilciliklerince düzenlenecek tüm resmi yarışmalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, sporcuların katılım haklarını, il, bölge ve federasyon müsabakalarında görev alanların yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı ya da başarısızlık ölçülerini, uluslararası kural ve kaideleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardır;

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Federasyon : Bilardo Federasyonunu,

  İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

  İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

  İl Temsilcisi : Bilardo İl Temsilcisini,

  Bölge Koordinatörü : Bilardo Federasyonu Bölge Koordinatörünü,

  CEB : Avrupa Bilardo Konfederasyonunu,

  UMB : Dünya Bilardo Birliğini,

  Ceza Kurulu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Müsabaka düzenleme ve katılma izni

  Madde 5 - Türkiye sınırları içerisinde organize edilecek tüm ulusal ve uluslararası bilardo müsabakaları Federasyonun iznine tabidir. İzinsiz organize edilen müsabakalar Federasyonun uyarısı ile Valiliklerce durdurulur.

  Milli Takım dışında uluslararası müsabakalara katılmak isteyen Türk sporcuları Federasyondan izin almak zorundadır.

  Sporcu lisansları

  Madde 6 - Sporcuların lisansı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

  a) Federasyon müsabakaları, il birincilikleri, bölge kalifikasyonları gibi resmi müsabakalarda nizami lisansı olmayan sporcu yarışmalara katılamaz. Lisansını ibraz edemeyen sporcuya hiçbir ödeme yapılmaz.

  b) Lisanslar verildiği sezon ya da vize yapıldığı sezon için geçerlidir. Vizesi uygun olmayan sporcu lisanssız kabul edilerek müsabakalara kabul edilmez.

  c) Müsabaka öncesi her sporcu lisansının aslını ibraz eder. Lisansın fotokopisi veya faks ile ibrazı kabul edilmez.

  d) Müsabakalara kulüp adına katılan sporcuların lisanslarını o kulübün yetkilisi veya antrenörü ibraz etmek zorundadır.

  e) Milli takımlarda yer alan sporcuların lisansları Federasyonun sorumluluğundadır.

  f) Merkez Hakem Kurulu teknik toplantıda veya müsabaka öncesi lisansları toplar. Elenen sporcunun lisansı kendisine iade edilir.

  g) Lisans çıkarmak için 12 yaşından gün almak yeterlidir.

  Katılım

  Madde 7 - Müsabakalara katılımda aşağıdaki hususlara uyulur.

  a) İl birinciliği müsabakalarına katılımda aşağıdaki hususlara uyulur.

  1) Lisansı ve geçerli vizesi olan her sporcu kendi ilinde il birinciliklerine katılabilir.

  2) Ceza Kurulunca ceza verilmiş sporcular ceza süreleri bitene kadar müsabakalara katılamazlar.

  3) Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilmiş sporcular durumları kesinlik kazanıncaya kadar müsabakalara katılamazlar.

  4) Katılım sayısı, masa adedi ve müsabaka süresi dikkate alınarak il temsilciliklerince belirlenir.

  b) Bölge Kalifikasyon Müsabakaları: Bölgelerin hangi illeri kapsadığı Ek-1'de belirlenmiştir. Bölge koordinatörleri kendilerine bağlı olan illerin kontenjanlarını bölgede toplam 32 sporcu katılımı esasına göre belirler. Amaç genel ortalamaların eşit sayıda maç ile elde edilmesidir. Her bölge koordinatörünün 4 kontenjanı vardır. İl temsilcileri il birinciliği sonrası bölge koordinatörleri ile görüşerek başarı durumlarına göre belirlenen kontenjanları uyarınca bölge kalifikasyonlarına katılımı sağlarlar. Her il kendi yedek listesini de hazırlar ve yedek listeden katılacak olan sporcuların teknik verileri ile birlikte bölge koordinatörüne müsabaka başlangıç tarihinden 2 gün önce bildirir.

  c) Federasyon Müsabakaları: Türkiye Şampiyonası grand-prix müsabakaları 64 sporcu katılımı ile 3 ayak olarak yapılır. Bu müsabakalara bölgeler kontenjanları kadar sporcu ile katılırlar.

  Federasyon müsabakalarına katılma hakkını elde eden sporcuların ya da organizasyonda görevlendirilen sporcu, hakem, idarecilerin ve diğer görevlilerin bağlı bulundukları resmi kurumlardan izin alınması, Federasyonun Genel Müdürlüğün onayını alması ile mümkün olabildiğinden, bölge koordinatörleri izin alınacak kişilerin; iş adreslerini, telefon numaralarını, nüfus cüzdanı örneğini, sporcular için ayrıca bölge kalifikasyon sonuçları ile yedek sporcu isim ve teknik verileri dahil olmak üzere listelerini hazırlayarak, müsabakaların başlayış tarihinden en az 15 gün evvel Federasyona bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde kişilerin zamanında yapılmayan izin talepleri karşılanmaz.

  Duyuru

  Madde 8 - Federasyonun yıllık faaliyet programını dikkate alarak kendi il ve bölgelerindeki faaliyetleri organize etmek konumunda olan il temsilcileri ve bölge koordinatörleri, düzenleyecekleri müsabakalar ile ilgili aşağıdaki duyuruları yapmak zorundadır.

  a) İl birinciliklerini, müsabaka başlangıç tarihinden 15 gün önce ilan etmek.

  b) Bu ilanı daktilo edilmiş bir metin olarak o ildeki özel spor salonu statüsünde faaliyet gösteren tüm işletmelere göndermek.

  c) Müsabaka duyurularını yerel gazetelerin en az birisinde ilan etmek.

  Duyurularda; müsabaka yeri ve tarihi, başvuru tarihi, lisans, izin ile ilgili 5 inci maddede yer alan hükümler, uyulacak kıyafet kuralları, alkol ve sigara kullanımının müsabaka süresince yasak olduğu, dopinge karşı uygulanacak talimatlar ile ilgili açıklamalar, müsabakada görev alan il temsilcisi, bölge koordinatörü, Federasyon temsilcisi gibi resmi yetkililerin açık adres ve telefonları belirtilir. Bu duyurular bölge müsabakalarında bölge koordinatörü tarafından illere gönderilir.

  Kıyafet

  Madde 9 - Dünya Bilardo Birliği kurallarına uygun olarak bilardo sporcu ve hakemlerinin müsabakalardaki kıyafetleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  a) Sporcular; siyah kumaş pantolon, siyah çorap, siyah ayakkabı, beyaz uzun kollu gömlek, rengi sporcuya bırakılmış yelek ve papyon giyerler.

  b) Hakemler; siyah kumaş pantolon, siyah çorap, siyah ayakkabı, beyaz uzun kollu gömlek, siyah papyon giyerler.

  Siyah olsa dahi kot veya kadife pantolon, lastik spor ayakkabı giyilmez.

  Alkol ve sigara

  Madde 10 - Müsabakalar esnasında alkol ve sigara ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  a) Müsabakanın oynandığı salonda sigara içilmez. Bu kurala sporcu, hakemler ve seyirciler uymak zorundadır.

  b) Müsabaka esnasında sporcu, orta hakem, yazıcı hakem, gözlemci hakem, tertip komitesi, il temsilcisi, bölge koordinatörü, Merkez Hakem Kurulu üyeleri kesinlikle alkollü olamaz. Seyircinin alkollü olması ve müsabaka esnasında ortamı bozan davranışlara yönelmesi halinde gerekli ikaz orta hakem tarafından yapılır. İkazın yeterli olmaması halinde alkollü kişi yada kişiler salon dışına çıkarılır. Müsabakaya alkollü olarak çıkan sporcu hükmen mağlup sayılır. Orta hakem, yan hakem veya gözlemci hakemin müsabakaya alkollü olarak çıkması halinde, müsabakaya başka hakemler tayin edilir. Ayrıca müsabakaya alkollü çıkan sporcu, hakem ve diğer görevliler Ceza Kuruluna sevk edilir.

  Doping

  Madde 11 - Uluslararası Olimpiyat Komitesinin aldığı kararlar gereği tüm spor dallarında doping ile ilgili verilen mücadele gereğince bu mücadelede alınacak kanuni tedbirler ile cezai müeyyidelerin uygulanması yanında yeterli eğitim verilmesi için gerekli tedbirler alınır. Müsabaka duyuruları ile sporcuların dikkati çekilirken; Federasyon ve bağlı kurumları tarafından kullanımı yasaklanmış ya da kullanım miktarları kısıtlanmış ilaç ya da besinlerin duyurulması gereklidir. Her organizasyon öncesi müsabakaların yapıldığı salonda doping ile ilgili açıklamaların bulundurulması gerekir.

  Reklam

  Madde 12 - Reklam ve logolar ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  a) Hakemlerin reklam alması ve kıyafetlerinde reklam sayılacak logolar kullanmaları yasaktır.

  b) Sporcular bağlı bulundukları federasyon amblemlerini, kendi şampiyonluk rozetlerini ve sponsor logolarını takabilirler.

  c) Sporcular, Federasyonun izni ile organizasyonda sponsorluk yapan firmanın logosunu takmak zorundadırlar.

  d) Reklam yalnızca spor ahlak kurallarına uygun ürünler için yapılabilir.

  e) 6 cm kareyi geçmemek koşulu ile elbise markalarını belirten işaretler reklam sayılmaz.

  f) Reklam işaretleri, yalnızca sporcunun sağ ve sol kollarına ve göğsüne takılır. Sırt kısmına reklam takılmaz.

  g) Bir kola yalnızca bir reklam takılabilir. Bu reklamın yüzeyi en fazla 100 cm kare olabilir.

  h) Tüm reklamlar rekabet kurallarına uygun olacaktır.

  i) Masa kenarı reklamlar 300 cm kareyi geçemez. Reklamlardan ilgili firma sorumludur.

  j) Müsabaka başlangıcından 2 saat önce Federasyon yetkilisi sporcuların kıyafetlerini kontrol eder, kıyafet ve reklam konusunda eksiği veya yanlış uygulaması olan sporcu ikaz edilerek kurallara uyması sağlanır.

  Giderler

  Madde 13 - Sporcu, hakem, görevli ve idarecilerin müsabaka giderleri, ödüller ve ödeme gerektiren hususlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

  İhraç ve cezalar

  Madde 14 - İhraç ve cezalar ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

  a) Sporcular, maç başlangıcı için açıklanmış zamandan 2 saat önce iş durumu ve sağlık nedeni gibi mazeretlerini belgelendirmek şartı ile yazılı başvuruda bulunarak maç saatinin değiştirilmesi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Ancak, bu talep müsabaka akış programını aksatmadan karşılanır.

  b) Maç başlangıcı için açıklanmış zamanı takip eden 15 dakika içinde oyuna başlamayan sporcunun hükmen mağlup sayıldığı ilan edilir. Bir grupta 2 maç hükmen mağlup sayılan sporcu oynadığı diğer maçlarını da kaybetmiş sayılır ve müsabakadan ihraç edilen sporcunun grubunda yaptığı maçlara ait teknik sonuçlar iptal edilir.

  c) Diskalifiye edilen sporcuya sadece yol parası ödenir.

  d) Bir sporcuya müsabaka hakemi veya Merkez Hakem Kurulu tarafından ihraç cezası verildiği takdirde oynadığı bütün maçlar iptal edilir. Oynanmış maçların teknik sonuçları dikkate alınmaz ve müsabakadan ihraç edilen sporcuya hiçbir ödeme yapılmaz.

  e) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan sporcu Merkez Hakem Kurulu raporu ile diskalifiye olur. Bu işlem için orta hakemin ve Merkez Hakem Kurulunun rapor düzenlemesi zorunludur.

  f) İhraç edilen sporcunun Ceza Kuruluna sevk edilmesine takdir ve yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müsabakalara Hazırlanma, Müsabaka ve Müsabaka Sistemleri

  Antrenman

  Madde 15 - Sporculara tanınan antrenman yapma hakkı aşağıdaki şekilde uygulanır.

  a) Sporculara müsabaka başlama saatinden önce 5'er dakika antrenman yapma hakkı verilir.

  b) Antrenmana kimin başlayacağı konusunda sporcular anlaşamazsa hakem kura çekerek karar verir.

  c) Antrenman ve maç saati haricinde sporcular oyun gereçlerini kesinlikle kullanamaz.

  d) Diskalifiye için gerekli 15 dakikalık bekleme süresi içinde gelen sporcular antrenman hakkını kaybeder.

  Müsabaka sayısı

  Madde 16 - Sporculara günde 3'ten fazla müsabaka yaptırılamaz.

  Aynı ile bağlı sporcular

  Madde 17 - Aynı ile bağlı sporcuların grup maçlarında aynı ilin 2 sporcusu ilk maçı kendi aralarında oynar.

  İl birinciliği müsabakaları

  Madde 18 - Üç bant il birinciliği müsabakaları aşağıdaki hususlara uyularak yapılır.

  a) İl birinciliklerine lisans sahibi her sporcunun katılma hakkı olduğu için katılım sayısında kısıtlama yapılamaz. İl temsilcisi katılan sporcu sayısını 4'lü gruplar oluşacak şekilde planlar. 4'e bölünmeyen katılım sayılarında son gruplar 5 sporcudan oluşur. İl gruplarının oluşumunda sporcuların performansları arasında biraz farklılıklar var ve bu farklılıklar kesin verilerle sabit ise kuvvetli sporcuların aynı gruplarda yer almasını önlemek amacı ile grup başları oluşturulur. Diğer sporcular gruplara kura ile dağıtılır. Grup başı seçimlerinde en önemli kıstas Federasyon tarafından gerçekleştirilmiş resmi müsabakalardır. Gruplarda yer alan sporcular birbirleri ile tek devreli karşılaşırlar. Karşılaşmalar set sistemi ile oynanır ve tüm grup maçları galibiyet seti üzerinden yapılır. Set sistemi beraberlik ihtimalinin olmadığı bir sistemdir. Galibiyet 2 puan ile, mağlubiyet ise 0 puan ile değerlendirilir.

  b) Gruplarda sporcuların sıralaması yapılırken; önce puan, puan eşitliğinde genel ortalama, genel ortalama eşitliğinde çekilen toplam sayı, bu da eşitse en yüksek tek maç ortalaması önem kazanır. Grup birincisi ve ikincisi bir üst tura geçer. Birinci, ikinci ve üçüncü sporcular 4 puan veya birinci sporcu 6 puan almış; ikinci, üçüncü ve dördüncü sporcular 2 puan almışlar ise birbirleri ile yaptıkları maçın sonucu sıralamayı etkilemez.

  c) İl birincilikleri son aşamasına kadar gruplandırma sistemi ile sürdürülür. İlk grup maçları tamamlandığı zaman tur atlayan sporcuların sıralaması yapılır ve gruplar tekrar oluşturulur. Tur atlayan sporcuların sıralamasında önce puan, puan eşitliğinde ise genel ortalama dikkate alınır. Tur atlayan sporcuların gruplara dağılımı sporcu sayısına göre Ek-2'deki örneklerde olduğu gibi yapılır. İl birincilikleri sonuç listeleri Ek-3'teki sonuç raporuna işlenerek düzenlenir.

  Bölge kalifikasyon müsabakaları

  Madde 19 - Türkiye şampiyonası grand-prix ayaklarına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla yapılan bölge kalifikasyon müsabakaları aşağıdaki hususlara uyularak yapılır.

  a) Bölgeler, bölge koordinatörleri ve kontenjanları, her yıl için bir önceki senenin sıralama listeleri ve sporcuların performans durumları dikkate alınarak Federasyon tarafından bu Yönetmelik esaslarına bağlı kalınarak değiştirilebilir.

  b) Grand-prix 1 inci ayak ve grand-prix 2 nci ayak öncesi olmak üzere yıl içinde iki defa bölge kalifikasyonları oynanır.

  c) Bölge kalifikasyon müsabakaları her bölgede 32 sporcu ile yapılır. Bölge koordinatörlerinin kontenjanı 4 sporcudur. Katılacak diğer 28 sporcu ise il kontenjanlarına katılma hakkını il birinciliği müsabakalarında elde eden sporculardan oluşur.

  d) 32 sporcu 4'erli 8 gruba ayrılır. 1'den 32'ye kadar sporcu sıralaması yapılırken illerden gelen ortalama sıralamaları dikkate alınır.

  e) Gruplar Ek-2'deki 1 inci örnekte verildiği gibi düzenlenir.

  f) Gruplardan 2 sporcu bir üst tura geçer.

  g) Grup sıralaması yapılırken; önce puan, puanı eşit sporcuların genel ortalamaları, genel ortalamaları eşit ise toplam çekilen sayı, eşitlik sürüyor ise en yüksek tek maç ortalaması, bu da eşit ise en yüksek seri dikkate alınır.

  h) İkinci tura geçen sporcular önce puan, sonra gelen ortalamalarına göre birden onaltıya kadar sıralanır.

  i) İkinci turda 4'erli gruplar Ek-2'deki 2 nci örneğe göre oluşturulur.

  j) Üçüncü tura geçen sporcular önce puan, sonra genel ortalamalarına göre birden sekize kadar sıralanır.

  k) Üçüncü turda 4'erli gruplar Ek-2'deki 3 üncü örneğe göre oluşturulur.

  l) Dördüncü tura geçen dört sporcu önce puan sonra genel ortalamalarına göre birden dörde kadar sıralanarak bir biri ile oynar. Bu müsabakalar neticesinde sıralama belirlenir.

  m) Bölge kalifikasyonlarındaki tüm maçlar 2 galibiyet seti üzerinden oynanır.

  n) Bölge kalifikasyon müsabakalarının sonuçları grand-prix müsabakaları başlangıç tarihinden 15 gün önce Federasyona bildirilir. Listeler Ek-3'e göre tanzim edilir.

  o) Yedek listeden müsabakaya katılma şansının takip edilebilmesi için bölge koordinatörleri tüm sporculara durumlarını bildirir.

  Türkiye şampiyonaları grand-prix müsabakaları

  Madde 20 - Türkiye şampiyonaları grand-prix müsabakaları aşağıdaki hususlara uyularak yapılır.

  a) Yıl içinde 64 sporcunun katılımı ile 3 ayak olarak oynanır.

  b) İlk ayak için 1 inci bölge kalifikasyon müsabakalarında başarılı olarak, o bölge kontenjanına katılma hakkı elde eden sporcular, genel ortalamaları dikkate alınarak 1'den 64'e kadar sıralanırlar ve 1-64, 2-63, 3-62 ..... şeklinde eşleştirilirler.

  c) Sporcular grand-prix ayaklarında yaptıkları her maç için; genel ortalama x 50 (kat sayı) = ..... puan alırlar. İlk turu geçen sporcular bu puanlara göre sıralanır. Puan eşitliğinde toplam çekilen sayı, toplam çekilen sayı eşit ise, en yüksek set ortalaması, eşitlik devam ediyorsa en yüksek seri sıralamayı belirler.

  İlk tur maçları 3 galibiyet seti üzerinden oynanır. Tur atlayan 32 sporcu 1-32, 2-31, 3- 30, ..... şeklinde eşleşir. İkinci tur maçları 3 galibiyet seti üzerinden yapılır. İkinci tur sonunda tur geçen sporcuların ilk 16 sıralaması yapılırken her iki turda da elde ettikleri puanlar toplanır, puan eşitliği halinde bu bent hükmü dikkate alınarak sıralama yapılır. 1-16, 2-15, 3-14 ..... şeklinde eşleşenler artık finale kadar maçlarını 3 galibiyet seti üzerinden oynarlar.

  d) Grand-prix 1 inci ayağı sonucunda sıralamaya giren ilk 8 sporcu 2 nci bölge kalifikasyon müsabakalarına katılmadan doğrudan grand-prix 2 nci ayak müsabakasına katılma hakkını kazanarak 1-64 sıralama listesinde ilk 8 sporcu olarak yerini alır ve 20 nci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre oynarlar. 3 üncü grand-prix ayağı öncesi bölge kalifikasyonları yapılmayacaktır. İlk iki ayak sonunda toplam puana göre en iyi durumdaki ilk 64 sporcu grand-prix 3 üncü ayak müsabakasına katılma hakkını elde eder ve 20 nci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre oynarlar. Puan eşitliğinde toplam çekilen sayı, toplam çekilen sayı eşit ise en yüksek müsabaka genel ortalaması, bu da eşit ise en yüksek maç ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

  Final

  Madde 21 - Final müsabakaları aşağıdaki hususlara uyularak yapılır.

  a) 3 grand-prixin sonunda elde edilen toplam puanlara göre yapılan sıralamalardaki en başarılı 16 sporcu final müsabakasına katılma hakkını elde eder ve 16 sporcu 4'erli 4 gruba Ek-2'de belirtilen şekilde dağılır. Final müsabakasında oynanan tüm maçlar 3 galibiyet seti üzerinden yapılır. Gruplardan iki sporcu bir üst tura çıkar. Grup sıralaması yapılırken; önce galibiyet puanları dikkate alınır, galibiyet puanları eşit sporcuların genel ortalama x 50 (kat sayı) ile elde ettikleri puan önem kazanır. 3 sporcu eşit puanda ise (4-4-4-0 veya 6-2-2-2) bir üst tura geçenleri bulabilmek için; önce genel ortalama x 50 (kat sayı) ile aldıkları puan, eşitlik varsa toplam çekilen sayı, yine eşitlik varsa en yüksek tek maç ortalaması, yine eşitlik varsa en yüksek seri dikkate alınır.

  b) Grup maçlarında elde edilen galibiyetler grup sıralamasını belirlemek için önemlidir. Bir üst tura geçen sporcular sadece genel ortalama x 50 katsayı ile elde ettikleri puana göre sıralanır. Tur geçen 8 sporcu toplam puana göre 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 şeklinde eşleşerek oynarlar. Bu eşleşme neticesinde galip gelen 4 sporcu 1-4, 2-3 şeklinde eşleşerek oynarlar. Bu eşleşmenin galipleri final oynar, 3 üncülük 4 üncülük maçı oynanmaz, toplam puanı fazla olan sporcu 3 üncü olur. Bu müsabakalar sonunda 1 inci olan sporcu Türkiye Şampiyonu sıfatını kazanır.

  c) Ülkemizi yurtdışında temsil edecek Milli Takım sporcularının tespiti 3 grand-prix ayağı ile final müsabakasında elde edilen puanların toplamına göre yapılır. Milli Takım sporcularının kesinleşmiş disiplin cezaları ile sağlık raporuyla tevsik edilmiş sağlık durumları Milli Takımın belirlenmesi sırasında Federasyonca dikkate alınır.

  Müsabaka raporu

  Madde 22 - Müsabaka sisteminin farklılığına bakılmaksızın, müsabaka raporlarının Ek-3'teki sonuç raporuna uygun tutulması zorunludur.

  Sonuçların bildirimi

  Madde 23 - Müsabaka sonuçlarının Federasyona bildirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

  a) İl ve bölge müsabakalarının sonuçları il temsilcisi ve bölge koordinatörü tarafından Ek-3'te belirtilen şekilde düzenlenerek Federasyona gönderilir.

  b) Federasyon, müsabakaların sonuçlarını ve genel klasman durumunu il ve bölgelere duyurur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

  Ek-1

   BÖLGE ADLARI VE BAĞLI OLAN İLLERİN LİSTESİ

  BÖLGENİN ADI BAĞLI OLAN İLLER

  ANKARA : Yozgat, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Kırşehir.

  BURSA : Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Bolu, Yalova, Kütahya.

  ERZURUM : Erzincan, Kars, Iğdır, Van, Ağrı, Bayburt, Ardahan, Sivas, Tunceli.

  İSTANBUL :

  İZMİR : Uşak, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın, Afyon.

  KONYA : Kayseri, Adana, Mersin, Niğde, Karaman, Aksaray, Antalya, Isparta, Burdur, Nevşehir, Osmaniye.

  MALATYA : Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari, Muş, Şırnak, Bingöl, Bitlis.

  TRABZON : Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane.

  EDİRNE : Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya Zonguldak, Bartın, Karabük.

  Ek-2

  EŞLEŞTİRME ÖRNEKLERİ

  Örnek-1 32 Sporcu

  1. Grup 1 - 16 - 17 - 32

  2. Grup 2 - 15 - 18 - 31

  3. Grup 3 - 14 - 19 - 30

  4. Grup 4 - 13 - 20 - 29

  5. Grup 5 - 12 - 21 - 28

  6. Grup 6 - 11 - 22 - 27

  7. Grup 7 - 10 - 23 - 26

  8. Grup 8 - 9 - 24 - 25

  Örnek-2 16 Sporcu

  1. Grup 1 - 8 - 9 - 16

  2. Grup 2 - 7 - 10 - 15

  3. Grup 3 - 6 - 11 - 14

  4. Grup 4 - 5 - 12 - 13

  Örnek-3 8 Sporcu

  1. Grup 1 - 4 - 5 - 8

  2. Grup 2 - 3 - 6 - 7

  Ek-3

  "SONUÇ RAPORU" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100