Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23860

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin özellikleri ve liyakat ilkeleri esas alınarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarından 2 nci maddede sayılan kadrolara naklen veya unvan değiştirmek suretiyle yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin bölge müdürü, serbest bölge müdürü, döner sermaye merkez müdürü, bölge müdür yardımcısı, serbest bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, şube müdürü, laboratuvar müdürü, şef, ayniyat saymanı, sayman, hemşire, laborant, tekniker, memur, ambar memuru, veznedar, ayniyat memuru, mutemet, teknisyen, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve şoför kadrolarına atanmalarında uygulanacak kuralları, unvanlar arasındaki geçişlere ait usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  b) Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını,

  c) Personel: Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında çalışanları,

  d) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

  e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezince Yapılacak yazılı sınav ile Müsteşarlıkça yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavı, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme İle İlgili Esaslar

  Sınav esası

  Madde 5 - Müsteşarlık personelinden bu Yönetmelik hükümlerine göre işletme müdürü, şube müdürü (dış ticaret uzmanı unvanını haiz olanlar hariç), laboratuvar müdürü, şef, ayniyat saymanı, sayman, hemşire, laborant, tekniker, memur, ambar memuru, veznedar, ayniyat memuru, mutemet, teknisyen, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve şoför kadrolarına atanacak personelin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.

  Atanma

  Madde 6 - Aşağıda belirtilen kadrolara atanabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

  a) Bölge müdürü, serbest bölge müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  2 - En az 3 yılı Müsteşarlıkta bölge müdür yardımcısı, serbest bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, dış ticaret uzmanı veya dış ticarette standardizasyon denetmeni kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı 12 yıldan az olmamak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin cezalarından aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile tecziye edilmemiş olmak,

  4 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

  b) Döner sermaye merkez müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2 - En az 2 yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı 10 yıldan az olmamak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin cezalarından aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile tecziye edilmemiş olmak,

  4 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

  c) Bölge Müdür yardımcısı, serbest bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

  1 - 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  2 - En az 2 yılı Müsteşarlıkta şube müdürü, dış ticaret uzmanı, dış ticarette standardizasyon denetmeni veya şef kadrolarında olmak üzere, hizmet süresi toplamı 10 yıldan az olmamak,

  3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin cezalarından aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile tecziye edilmemiş olmak,

  4 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

  d) İşletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Hizmet alanına ilişkin olarak en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2 - 2 yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı en az 10 yıl olmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Müsteşarlık ana hizmet birimlerinde ilk defa şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Dış ticaret uzman yardımcısı olarak Müsteşarlığa giriş tarihinden itibaren 8 yıl veya 5 yılı dış ticaret uzmanı kadrolarında olmak üzere, Müsteşarlık kadrolarında en az 8 yıl hizmeti olmak,

  2 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak.

  f) Şube müdürü kadrolarına ilk defa atanabilmek için;

  1 - En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla yüksek öğrenim mezunu olarak 5 yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere, en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  g) Laboratuvar müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Yüksek kimya mühendisi, kimya mühendisi, yüksek gıda mühendisi, gıda mühendisi veya kimyager unvanlarından birine sahip olmak,

  2 - En az 3 yılını Müsteşarlık laboratuvarlarında geçirmiş olmak şartıyla sınav tarihi itibarıyla yukarıda yer alan unvanlarda en az 8 yıl görev yapmış olmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) Şef kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2 - En az iki yıl memur unvanı ile çalışmış olmak,

  3 - Sınav tarihi itibarıyla, en az iki yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere, dört yıllık yüksek öğrenim mezunları için 5 yıl, diğer yüksek öğrenim mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla Müsteşarlık memur kadrolarında 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Hemşire kadrolarına atanabilmek için;

  1 - İlgili meslek lisesi veya hemşirelik yüksekokulu mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla 2 yılı Müsteşarlıkta olmak üzere en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) Laborant kadrolarına atanabilmek için;

  1 - İlgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla 2 yılı Müsteşarlıkta olmak üzere en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Tekniker kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla 2 yılı Müsteşarlıkta olmak üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Memur, ambar memuru, veznedar, ayniyat memuru, mutemet kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Sınav tarihi itibarıyla 4 yılı Müsteşarlıkta olmak üzere en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

  1 - Meslek lisesi mezunu olmak,

  2 - Müsteşarlıkta en az 2 yıllık hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  p) Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak (yüksekokulların sekreterlik bölümünden mezun olanlar öncelikle tercih edilecektir),

  2 - Müsteşarlıkta en az 2 yıl hizmeti olmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  r) Bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Müsteşarlık daktilograf veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  s) Daktilograf ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - Müsteşarlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  3 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  t) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

  1 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 - En az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3 - Müsteşarlıkta en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

  4 - Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4 - Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Bu maddenin (k), (l), (m), (o), (p), (s) ve (t) bentlerinde belirtilen unvanlara başka kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan naklen yapılacak atamalarda Müsteşarlıkta iki yıl süreyle çalışmış olmak şartı aranmaz. Ancak, bu kadrolara naklen atanacakların bu maddede aynı unvanlar için öngörülen hizmet süresi şartını taşımaları esastır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi, Sınav Açılması, Sınav Esasları, Duyuru ve Başvuru

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara atama yapılabilmesi için, Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığınca, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılmak zorunludur.

  Görevde yükselme eğitimine atama yapılacak kadro durumuna göre, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle seçilecek personel katılabilir.

  Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Her bir boş kadro için ikiden fazla adayın bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaları halinde, öncelikle öğrenim düzeyi, öğrenim düzeylerinin aynı olması halinde Müsteşarlıkta hizmet süresi, bunun da aynı olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması fazla olan seçilir. Hepsinin aynı olması halinde eğitim programına katılacaklar Müsteşar tarafından seçilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların eğitime devamı zorunludur. Eğitim sonucunda katılımcılara bitirme belgesi verilir. Hizmet içi eğitimin nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı Müsteşarlıkça belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, kurumlarınca atama yapılacak görevler için en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 8 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1 - Genel esaslar,

  2 - Temel hak ve ödevler,

  3 - Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmasıyla ilgili mevzuat,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Hangi kadro için görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmışsa, Müsteşarlığın o merkez ve taşra birimiyle doğrudan ilgili mesleki konular.

  Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı %70'tir.

  Duyuru

  Madde 9 - Görevde yükselme eğitimi için yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu,

  b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,

  c) Son başvuru tarihi,

  d) Eğitimin yapılacağı yer ve tarih.

  Başvuru

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığı'na iletilir.

  Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda eğitime katılıp katılamayacakları bir yazı ile kendilerine bildirilir.

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine katılanlar, merkez ve taşra teşkilatında boş kadro durumu ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, Müsteşarlıkça uygun görülen tarihte görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

  Sınav esasları

  Madde 12 - Sınavlar, yazılı sınav ile Müsteşarlıkça yapılacak uygulamalı veya sözlü sınavı içerir.

  Teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve şoför kadrolarına atanacaklar için yazılı sınavın yanında ayrıca görevin gerektirdiği bilgi ve beceriyi ölçecek uygulamalı sınav yapılır.

  Yazılı ve/veya uygulamalı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınav Kurulunun Teşekkülü ve Görevlerine Dair Esaslar, Sınavların Yapılması ve Değerlendirme

  Sınav kurulunun teşekkülü

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavı kurulu;

  a) Müsteşarlık merkez teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalar için; Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı, Personel Dairesi Başkanı ve bir daire başkanı olmak üzere,

  b) Müsteşarlık taşra teşkilatında boşalan kadrolara yapılacak atamalar için; Personel Dairesi Başkanı başkanlığında, bir bölge müdürü, bir serbest bölge müdürü, bir daire başkanı ve bir şube müdürü olmak üzere,

  Müsteşar tarafından oluşturulur.

  Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

  Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 14 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Sözlü ve uygulamalı sınavları yapmak,

  b) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, tutanakları imzalamak ve ilan etmek,

  c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

  Sınav şekli ve sınav sorularının hazırlanması

  Madde 15 - Sınav soruları, adayların, atama yapılacak unvan veya görevlerde hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yeteneklerini ölçecek şekilde, her bir unvan veya görev grubuna göre hazırlanır. Yazılı sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

  Sınavların yapılması

  Madde 16 - Yazılı sınavlar, Müsteşarlıkça belirlenecek yerde yapılır. Taşra teşkilatındaki atamalar için yapılacak sınavlar, gerek görüldüğü takdirde ilgili taşra teşkilatında yapılır.

  Sınavların geçersiz sayılması

  Madde 17 - Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla saptanarak sınav geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

  Yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınavlardan birine her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  Değerlendirme ve sınav sonuçları

  Madde 18 - Yazılı, uygulamalı ve sözlü sınavlar ayrı ayrı (100) tam puan üzerinden değerlendirilerek 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sözlü sınavlarda her aday için ayrı ayrı puanlı değerlendirme belgesi düzenlenir.

  Genel başarı notu, yazılı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

  Sınav kurulları tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, belirlenen sayı kadar asıl ve yedek başarı listesi hazırlanarak sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

  Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  İtirazlar

  Madde 19 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir dilekçeyle Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılır.

  İtirazlar, ilgili sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Atama

  Madde 20 - Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Boşalan kadrolara, yeni bir sınav ilanı tarihine kadar yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

  Göreve başlamayanlar

  Madde 21 - Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atama hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler bir yıl süre ile aynı göreve atanmak için başvuramazlar.

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 22 - 16/01/1996 tarihli ve 22525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Yönetmelik kapsamındaki unvanları kazanmış olanların hakları saklıdır.

  Geçici Madde 2 - Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlık kadrolarında görevli bulunan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan hükümler ile bu Yönetmelikte belirlenen diğer tüm şartları yerine getirmeleri kaydıyla, görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmalarında bu Yönetmelikle belirlenen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi yeterlidir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100