Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI VE DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI VE DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği

  Gümrük Müsteşarlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/03/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23989

  Amaç

  Madde 1 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/1.mad)

  Bu Yönetmelik, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, yabancı ülkelere sefer yapan uçakların yolcularına satılmak üzere bu uçakların yetkililerine, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılacak gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Dayanak

  Madde 2 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/2.mad)

  Bu Yönetmelik 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile Kumanya ile ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

  a) Bakanlık; Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

  b) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını,

  c) Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası (Mağaza); birinci maddede belirtilen kişilere satış yapmak üzere tesis edilen ve özel antrepo sayılan yerleri,

  d) Depo; aynı firmanın veya kuruluşun çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ihtiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan ve özel antrepo sayılan yerleri,

  e) Yolcu; herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi, turizm v.b.) kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara yolu, demiryolu, deniz yolu veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,

  f) (Ek bent: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/3.mad) Uçakta satış mağazası; hava gümrük kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde, sadece uçaklara toplu satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerleri,

  ifade eder.

  Nakil vasıtaları sürücüleri ile hizmetlileri yolcu sayılmazlar.

  Yetki

  Madde 4 - Müsteşarlık,

  a) Mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletme izninin iptaline,

  b) Mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye,

  c) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri saptamaya,

  d) Bu Yönetmeliğin işleyişinde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak gerekli tedbirleri almaya, yetkilidir.

  Mağaza ve depo açma izni verilebilecek olanlar

  Madde 5 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/4.mad)

  Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mağaza ve depo açma izni verilebilecek olanlar şunlardır:

  a) Kamu Kuruluşları,

  b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş limited veya anonim şirketler.

  Bu şirketlerin;

  1) Asgari beş yıldır faaliyette bulunuyor,

  2) Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamının en az 500.000 (Beşyüzbin) YTL,

  3) Son beş yılda ödediği Kurumlar Vergisinin basit ortalamasının en az 20.000 (Yirmibin) YTL,

  olması şarttır.

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılı izleyen yıllarda yapılan başvurularda son beş yılda ödenen Kurumlar Vergisinin basit ortalaması olarak aranacak tutar, başvurudan önceki yılda uygulanan tutarın Maliye Bakanlığınca yine o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle bulunur.

  Başvuru için aranan şartlar

  Madde 6 - Mağaza ve depo açma izni almak üzere başvuracakların;

  a) Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanlarının affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmaması,

  b) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde (01/01/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin (1-6) numaralı bentlerinde) belirtilen fiilleri işlememiş olmaları,

  c) Yönetmeliğe ekli örneğe uygun ve noter huzurunda düzenlenen (Ek: 1) taahhütname vermeleri,

  d) Depo ve mağaza olarak açıp işletilecek yerin başvuru sahibine ait olmaması durumunda tasarruf ve intifa senetlerinin veya bu yerin kiralandığını gösteren sözleşmenin ibraz edilmesi,

  e) Mağaza ve depo işletmeciliği nedeniyle Devlete (ikmalen, re'sen ve idarece tarh olunan vergiler nedeniyle mükellefçe idari yargı mercilerinde açılan davalara ilişkin olup kesinleşmemiş olanlar hariç) vergi borcu bulunmaması,

  f) Antrepo binasının ve eklentilerinin yerini, cinsini, alanını ve hacmini, büroların iç ve dış tertiplerini gösteren resmi plan veya krokileri ile antrepo bina ve eklentilerinin iç ve dış fotoğraflarının ibraz edilmesi, gerekir.

  (a) bendinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinden ve şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanlardan Türkiye'de ikamet etmeyenlerin yurt dışında mukim olduklarına ilişkin belge ibraz etmeleri halinde yurdumuzda adli sicil kayıtlarının bulunmadığına ilişkin belge ibrazı gerekmez.

  (Ek fıkra: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/5.mad) Aşağıda belirtilen durum ve yerlerde mağaza açılamaz:

  a) Başvuru tarihinden önceki takvim yılı içerisinde, giriş mağazaları için toplam en az 40.000, çıkış mağazaları için toplam en az 10.000 yolcunun giriş ya da çıkış yapmadığı sınır kapılarında,

  b) Mağaza işletmeciliğinin tek bir firmaya verilmediği yerlerde,

  c) Yapılacak inceleme sonucunda, Gümrük İdaresinin personel ve fiziki imkanlarının denetimi sağlayamayacağı anlaşılan yerlerde (bu eksiklik giderilinceye kadar),

  d) Hak sahibi olmayanlara satışları, limit üstünde ve mükerrer satışları önlemek üzere Müsteşarlıkça zorunlu uygulamaya konulan bilgisayar sistemine dahil olunmaması halinde.

  (Ek fıkra: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/5.mad) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere satış yapacak mağaza açma izni almak için başvuracakların ayrıca aşağıda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir.

  a) Gümrük denetimine tabi gemilere sefer yapacak deniz araçlarına mahsus izin belgesi bulunan deniz hizmet teknesi,

  b) Mağaza adına düzenlenmiş VHF cihazı işletme izni (Deniz haberleşme cihazı),

  c) Deniz Ticaret Odası kayıt mecburiyeti,

  d) ' 2.000.000,- 'luk Global Teminat Mektubu.

  Başvuru mercii

  Madde 7 - Depo ve mağaza açmak isteyenler bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yazılı şartların varlığını kanıtlayan belgelerle birlikte depo ve mağazanın denetimi altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvururlar.

  Gümrük müdürlüğü başvuru belgelerini inceler; eksiklikleri varsa tamamlattırır ve oluşturulacak heyet tarafından düzenlenen görgü raporunu da ekleyerek görüşü ile birlikte bütün belgeleri, bağlı bulunduğu gümrükler başmüdürlüğüne gönderir. Gümrükler başmüdürlüğü bu belgeler üzerinde gerekli incelemeyi yapar, görüşünü de belirtmek suretiyle değerlendirilmek üzere bütün belgeleri Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirir.

  Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar

  Madde 8 - Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Teminat: Faaliyete geçebilmek için kamu kuruluşları dışındaki kuruluşlarca mağazaların faaliyet konuları ve yerlerine göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aranacak vergi ve cezaya karşılık olmak üzere, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek tutardaki nakdin veya banka teminat mektubunun veya Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak mağazanın denetimi altında bulunduğu gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

  Gümrük müdürlüğü keyfiyeti Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirir.

  b) Süre: Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 6 (altı) ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir.

  Bu süre içinde faaliyete geçilmemesi halinde verilen izin iptal edilir; alınan teminat iade edilir. Mağaza açmak için yeniden başvurulabilir.

  Mağazaların faaliyet konusu

  Madde 9 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/6.mad)

  Mağazalar bulundukları yerlere ve satış yetkilerine göre aşağıda belirtilen şekilde faaliyet gösterirler;

  a) Yolcu girişi yapılan gümrük kapılarında açılan mağazalar Türkiye'ye giriş yapan yolculara;

  1) Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek Zati Eşya Listesinde yer alan eşyayı,

  2) Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi hediyelik eşyayı,

  3) Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek hediyelik eşyayı,

  4) Müsteşarlıkça uygun bulunacak eşyayı,

  b) Yolcu çıkışı yapılan gümrük kapılarında açılan mağazalar, Türkiye'den çıkış yapan veya transit geçen yolcu, taşıt sürücü ve hizmetlilerine;

  1) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Zati Eşya Listesinde kayıtlı eşyayı,

  2) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşyayı,

  3) Miktarı ve mahiyeti Müsteşarlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşyayı,

  4) Müsteşarlıkça uygun bulunacak eşyayı,

  c) Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek mağazalar; cins, miktar ve kıymeti Dışişleri Bakanlığı ya da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış takrirde belirtilen eşyayı,

  d) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere satış yapabilecek mağazalar; miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerini,

  e) Yat sahiplerine satış yapmak üzere yat limanlarında açılacak mağazalar; buraya gelip giden, kışlayan yat ve teknelerde kullanılacak, miktar ve mahiyeti Müsteşarlıkça belirlenecek malzeme, teçhizat, tesisat ve avadanlıkları,

  satabilir.

  Havayolu ile çıkış yapan yolcular ile diğer çıkış yolcuları için yukarıda belirtilen limitler ve miktarlar 5 misli olarak kullandırılabilir.

  Türkiye'ye giriş ya da çıkış yapan yolcular 1 inci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyayı uçakta da satın alabilirler. Bunun için uçak kaptanı veya yetkili personeli tarafından yolculara satılmak üzere talep edilen miktardaki eşya dış sefere çıkan uçaklara uçakta satış mağazalarından verilir.

  Uçakta satış mağazaları ancak havayolu taşımacılığı yapan şirketler tarafından açılabilir. Ancak, bu tür mağazanın bulunmadığı yerlerde yolculara yönelik mağazalardan da uçaklara eşya satışına Müsteşarlıkça izin verilebilir.

  Uçaklarda satış kredi kartı ile yapılır.

  18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamulleri satılamaz.

  Yurda ithal edilecek eşyanın gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır.

  Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Yerli üretim eşyasının sadece çıkış yapan yolculara satılmasına Müsteşarlıkça müsaade edilebilir. Müsteşarlık yerli eşyanın satılmasında limit belirleyebilir. Bu eşyanın üzerindeki dahili vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.

  Mükellefiyet

  Madde 10 - Mağaza işletme hakkı alanlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile dış ticaret rejimi kararları, standardizasyon mevzuatı ve Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı hükümlerine uymakla mükelleftirler.

  Mağazalar, denetimi altında bulunduğu gümrük müdürlüğünce tayin edilecek zamanlarda 24 saat açık bulunabilir.

  Mağazaların devri

  Madde 11 - Gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları Müsteşarlıktan izin alınmaksızın başkalarına devredilemez. Devir taleplerinde, devralacak firmalar için bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirlenen mağaza ve depo açma ve işletme izni verilebilecek olanlar için gerekli şartların tümü aranır.

  Defter ve belgeler

  Madde 12 - Mağaza ve depo açma izni alanlar aşağıdaki defter ve belgeleri bilgisayar ortamında tutmak ve düzenlemek zorundadırlar:

  1) Antrepo Giriş-Çıkış Defteri,

  2) Satış Belgesi,

  3) Satış Listesi,

  4) Aylık Satış Listesi,

  5) Eşya Yollama Kağıdı,

  6) Stok Cetveli.

  Antrepo giriş-çıkış defteri

  Madde 13 - Antrepo Giriş-Çıkış Defteri; depoya veya mağazaya alınan ve depodan veya mağazadan çıkan her beyanname veya eşya yollama kağıdı veya satış listesi muhteviyatı eşyaya ait işlemlerin tarih sırası itibarıyla kaydedildiği defterdir. Her depo ve mağaza için ayrı ayrı tutulur.

  Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin her yaprağı müteselsil sıra numaralı olur.

  Tasdik zamanı

  Madde 14 - Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin,

  a) Öteden beri faaliyete devam edenler için defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

  b) Yeni faaliyete geçenler için faaliyete geçmeden önce,

  c) Defter yapraklarının dolması halinde yaprakların kullanılmaya başlanmasından önce, tasdik ettirilmesi mecburidir.

  Tasdik makamı

  Madde 15 - Antrepo Giriş-Çıkış Defteri, satış mağazasının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilir.

  Tasdik şerhi

  Madde 16 - Noterlerin yapacağı tasdik şerhi Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin ilk sahifesine yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

  1) Firma ünvanı,

  2) İş adresi,

  3) Defterin nevi,

  4) Defterin kaç sahifeden ibaret olduğu,

  5) Defterin kullanılacağı dönem,

  6) Firmanın denetimi altında bulunduğu gümrük idaresi,

  7) Tasdik tarihi,

  8) Tasdik numarası,

  9) Tasdiki yapan makamın mühür ve imzası.

  Tasdik şekli

  Madde 17 - Antrepo Giriş-Çıkış Defteri aşağıdaki şekilde tasdik edilir.

  Defterler sayfa numarası izlediği saptanarak noterce tasdiklenir.

  Mağaza ve depo sahipleri bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıdaki yaprağı yukarıdaki esasa göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan önce tasdik ettirilir. Tasdik makamı aynı takvim yılında mükerrer olmayacak şekilde ilave yaprak sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.

  Kayıt zamanı ve şekli

  Madde 18 - Antrepo Giriş-Çıkış Defteri, depoya ve mağazaya giren ve çıkan eşyanın izlenmesi için kullanılır. Kayıtlar beyanname, eşya yollama kağıtları ve satış listesine dayanılarak yapılır ve en az aşağıdaki yazılı bilgileri içerir:

  1) Eşyanın depoya veya mağazaya giriş tarihi,

  2) Eşyaya ilişkin beyanname, eşya yollama kağıdı veya satış listesinin tarih ve numarası,

  3) Eşyanın cinsi, kodu ve miktarı,

  4) Eşyanın nereden/nereye gönderildiği,

  5) Eşyanın depodan veya mağazadan çıkış tarihi.

  Depo ve mağazalarda önceki yıllardan kalan eşya, mali yılbaşında yapılan sayımlara istinaden ayrı bir sütun oluşturularak eşyanın Türkiye'de ilk defa antrepoya alındığı yer ve beyannamenin tescil sayı ve tarihi de belirtilmek suretiyle kaydedilir.

  Deftere kayıtların en geç 10 gün içinde yapılması zorunludur.

  Antrepo Giriş-Çıkış Defteri bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde geçen kişilere istendiği takdirde ibraz edilmek üzere mağaza ve depo sahiplerince saklanmak zorundadır.

  Satış belgesi

  Madde 19 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/7.mad)

  Mağazalarda yapılan satışta, satıcı, alıcı ve satışa konu eşyaya ilişkin bilgileri içeren ve düzenleyen tarafından tarih ve sıra numarasına göre saklanması zorunlu olan satış fişi ya da fatura düzenlenir.

  Satış belgesinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

  a) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

  b) Düzenleyen mağazanın adı ve adresi,

  c) Yurtdışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurtdışından gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı ve pasaport numarası,

  d) Satılan eşyanın kod numarası, nevi, satış fiyatı,

  f) Satış saati,

  g) Satışı yapan mağaza görevlisinin adı, soyadı veya bu görevliyi belirleyen her türlü tanıtıcı işaret.

  Satış belgesi seri/sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir ve iki nüsha olarak düzenlenir.

  Müsteşarlık, satış belgesinde yukarıdakiler dışında ek bilgi kaydını istemeye, bu bilgiler olmaksızın satış belgesi düzenleme izni vermeye yetkilidir.

  Satış belgesi kullanma mecburiyeti

  Madde 20 - Mağazalar sattıkları eşya için satış belgesi vermek ve müşteri de söz konusu belgeleri istemek ve almak mecburiyetindedir.

  Satış listesi

  Madde 21 - Gemi ve uçaklarda satılmak üzere teslim edilen eşyayı göstermek için Yönetmeliğe ekli örneğe uygun olarak üç örnek satış listesi düzenlenir (Ek: 2).

  Satış listesinde bulunacak bilgiler

  Madde 22 - Satış listesi her takvim yılı başından itibaren teselsül ettirilir ve en az aşağıdaki bilgileri içerir:

  1) Firma ünvanı,

  2) Eşyanın cinsi, nevi, miktarı, tutarı,

  3) Satış belgesinin tarih ve numarası.

  Aylık satış listesi

  Madde 23 - Mağazalar sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere Yönetmeliğe ekli örneğe uygun olarak her ay aylık satış listesi düzenler (Ek: 3).

  Aylık satış listesinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1) Düzenleyen mağazanın adı,

  2) Eşyanın cinsi, kod numarası ve satılan miktar,

  3) Listenin ait olduğu dönem.

  Aylık satış listesi nizamı

  Madde 24 - Aylık satış listeleri her ay satılan eşyaya ilişkin satış belgesi esas alınarak düzenlenir. Aylık satış listeleri biri asıl 3 örnek düzenlenir ve listenin aslı en geç müteakip ayın 3 üncü günü akşamına kadar mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne verilir. Bir örneği depoya gönderilir, bir örneği de satış mağazasında saklanır.

  Eşya yollama kağıdı

  Madde 25 - Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağazadan mağazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya eşya sevkinde Yönetmeliğe ekli örneğe uygun Eşya Yollama Kağıdı kullanılır. (EK: 4)

  Eşya yollama kağıdında bulunacak bilgiler

  Madde 26 - Eşya yollama kağıdı her takvim yılı başından itibaren birden başlayarak teselsül ettirilir ve aşağıdaki bilgileri içerir:

  1) Düzenleme tarihi ve sıra numarası,

  2) Eşyanın ait olduğu gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile depo ve mağazanın ismi, eşyayı teslim alanın adı, soyadı ile imzası,

  3) Eşyanın kod numarası, cinsi, adet veya miktarı,

  4) Eşyayı teslim alan mağaza görevlisinin adı, soyadı, ya da tanıtıcı işareti.

  Stok cetveli

  Madde 27 - Stok cetveli, gerek depo gerekse mağazada dörder aylık dönemler itibarıyla Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında dönem başı mevcudunu göstermek üzere Yönetmeliğe ekli örneğe uygun olarak iki nüsha olarak düzenlenen bir cetveldir (Ek: 5). Düzenlenen stok cetvellerinin bir nüshası bağlı bulunan gümrük müdürlüğüne verilir, diğer nüshaları da mağaza veya depoda saklanır.

  Stok cetvelinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1) Mağazanın veya deponun adı ve cetvelin ait olduğu dönem,

  2) Dönem başındaki eşya cinsi ile mevcudu, dönem içinde giren ve çıkan eşya miktarı ve dönem sonu mevcudu.

  Eşya kod numarası ve cinsine göre sütunlara ayrılmış stok cetvellerinde, dönem başı mevcudu ile dönem sonu mevcudu tek kalemde, dönem içinde giren ve çıkan ise ayrı ayrı gösterilir.

  Depoya eşya alınması

  Madde 28 - Depoya eşya konulması işlemleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda ve Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen esaslara tabidir.

  Depodan eşya çıkarılması

  Madde 29 - Depodan diğer bir depoya eşya, gümrük beyannamesi ile sevk edilir. Bunun için düzenlenecek üç nüsha beyannamenin bir nüshası eşyayı sevk eden gümrük müdürlüğünde kalır, iki nüshası eşya ile birlikte gönderilir. Varış gümrüğünce eşyanın depoya alınmasından sonra beyannamenin bir nüshası alıkonulur, diğer nüsha eşyayı sevk eden gümrük müdürlüğüne iade edilir. Eşya varış yerindeki depoya gümrük beyannamesi düzenlenerek alınır. Tasdikli beyanname nüshasını alan eşyanın sevk edildiği gümrük müdürlüğünce gerekli kayıt işlemleri Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır.

  Depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevki için 4 nüsha eşya yollama kağıdı düzenlenir. Eşya yollama kağıdının bir nüshası depoda kalır diğer nüshalar eşya ile birlikte gönderilir. Üç nüshası da ilgili gümrük memuru ve mağaza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra, bir nüshası, mağazada bırakılır, bir nüshası, depoya gönderilir ve depoda kalan ilk nüshaya eklenir, son nüsha da gümrük müdürlüğünün manifesto servisine verilir ve manifesto servisince eşya yollama kağıdı ait olduğu beyannameye eklenir. Eşya yollama kağıdı muhteviyatı eşya, mağazaya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir.

  Ayrı ayrı beyannamelere kayden depoya alınan eşyanın sevki durumunda eşyanın ait olduğu her bir gümrük beyannamesinin tarih ve sayısının ayrı ayrı eşya yollama kağıdında belirtilmesi zorunludur.

  Depodan aynı gümrük idaresi denetimi altında olmayan bir mağazaya eşya gönderilmesi halinde gümrük beyannamesi düzenlenir.

  Mağazaya gönderilen eşyanın depoya iadesi mümkündür. Bu maddede yazılı esaslar mağazadan depoya eşya iadesinde de geçerlidir. Firmanın deposundan ancak kendi mağazasına eşya sevki yapılabilir. Satışına izin verilmeyen eşya depodan satış mağazasına sevk edilemez.

  Mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası nakil

  Madde 30 - Gümrük beyannamesi veya eşya yollama kağıdı ile mağazaya gelen eşya bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde kayıt altına alınır.

  Bir firmanın farklı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından bir diğer mağazasına eşya nakli gümrük idaresinin iznine bağlıdır.

  Mağaza işletmeciliği yapan firmaların deposundan, mağazasına veya mağazasından, deposuna veya deposundan, deposuna veya mağazasından, mağazasına yapılan eşya nakli esnasında eşyaya isabet eden gümrük vergileri toplamının ilgili firmanın mağazalarının tamamı için verilmiş olan toplam teminat tutarını aşması halinde aşan kısım için ayrıca teminat alınır.

  Söz konusu eşya için bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen işlemler yapılır.

  Eşyanın satışı

  Madde 31 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/8.mad)

  Mağazadan eşya satışı bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgeler ile Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla aşağıda sayılan kişi ve yerlere yapılır.

  a) Yolculara Eşya Satışı: Satışın bizzat yolcuların kendisine yapılması esastır. Vekalet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılması mümkün değildir. Yolculara satılan eşyanın vergiye ya da bandrole tabi olması halinde, verginin ya da bandrolün tahsil edildiğine dair belge mağaza görevlisine ibraz edilmeden eşya teslim edilmez.

  b) Gemi ve Uçaklara Eşya Satışı: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından transit geçen gemilere ve yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak eşya; mağazalardan eşyanın cins ve miktarını gösteren Talep Formuna istinaden yetkili bir personel (uçak ve/veya gemi kaptanı, kabin amiri ya da gemi katibi) tarafından teslim alınır. Teslim edilen eşya için her bir sefer itibarıyla tek bir satış belgesi düzenlenir. Satılan eşyanın kod numarasını, nevini, miktarını ve satış fiyatını gösteren üç örnek liste düzenlenerek listenin bir örneği satış belgesi ile birlikte alıcıya verilir. Listenin bir örneği satış belgesinin mağazada kalacak örneğine eklenir, üçüncü örneği ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

  c) Yat Sahiplerine Eşya Satışı: Yat sahipleri, yat limanlarında mağazalardan satın aldıkları eşya için düzenlenen satış belgelerini gümrük müdürlüğüne ibraz ederek gümrük beyannamesi düzenlettirmek zorundadırlar.

  d) Diplomatik muafiyetlerden faydalananlara Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına ise Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş takrirler ile satış yapılır.

  Sarf malzemeleri

  Madde 32 - Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında satışa sunulan eşyanın tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak sunulan testerler ile satılan eşyanın konulduğu ambalaj malzemelerine mağazada satılan diğer mallara uygulanan işlemler uygulanmaz.

  Personele ait giriş ve kimlik kartına ilişkin işlemler

  Madde 33 - Gümrük müdürlüğünce daimi giriş kartlarının verilmediği durumlarda bu kartı vermeye yetkili birimler, yolcu muayenesinin yapıldığı yerlere yönelik verilecek izinlerde veya bu kartların iptalinde gümrük müdürünün görüşünü alırlar.

  Denetim ve müeyyide

  Madde 34 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/9.mad)

  Depo ve mağazalar, gümrük müfettiş ve müfettiş muavinlerinin, gümrük kontrolörleri ve stajyer gümrük kontrolörleri ile gümrük ve muhafaza başmüdürü, gümrük müdürü ve yetkili memurlarının ve Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kişilerin inceleme ve denetimine tabidir. Mağaza ve depo yetkilileri, bu yerleri inceleme ve denetim elemanlarının talepleri halinde derhal açmaya, her türlü kolaylığı göstermeye ve istenen bilgi ve belgeleri vermeye mecburdur. Buna riayetsizlik halinde mağaza veya depo, denetim ve inceleme yapanlarca geçici olarak kapatılır. İstenilen bilgi ve belgeler sunulduğunda derhal açılır.

  Bu yerlerde yapılacak denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda;

  a) Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıklar nedeniyle mağaza veya depo, denetimi yapan kişilerce tedbir mahiyetinde 10 güne kadar kapatılabilir. Kapatma kararı, kapatma nedenleri, kapatma süresi ve konuya ilişkin mütalaa ile birlikte en seri haberleşme aracı ile Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık, aykırı hususlar giderilinceye kadar mağazanın faaliyetini durdurur. Müsteşarlıktan talimat alınmamış olması halinde ilgili gümrük idaresi geçici kapatma süresinin bitimini izleyen gün mağazanın faaliyetinin devamına izin verir.

  b) Usulsüz satış yapıldığının ya da açılış başvurusu sırasında Müsteşarlığa verilen taahhütnameye aykırı davranışların tespiti halinde mağaza Müsteşarlıkça geçici olarak kapatılır. Kapatma süresi, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ve tekerrür durumuna göre 10 gün ile 1 yıl arasında değişebilir.

  c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer ceza koyan kanun hükümlerinin ihlal edildiğinin anlaşılması halinde derhal adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu ihlalin örgütlü olarak gerçekleştirildiğinin anlaşılması, ciddi nitelik ve boyutlarda bulunması halinde ya da devam edeceğine dair şüphe ve emarelerin görülmesi halinde adli takibat ya da mahkeme sonucu beklenmeden açılış izinleri Müsteşarlıkça iptal edilebilir.

  Gümrük idaresine ibrazı öngörülen belgeleri zamanında ibraz etmeyen mağaza veya deponun faaliyeti bu belgeler verilinceye kadar durdurulabilir.

  Üst aramasına karşı koyan veya gümrük nizamlarına uymayan personelin daimi giriş kartı gümrük müdürü tarafından iptal edilir veya iptali hususunda gerekli girişimlerde bulunulur.

  Yıllık sayım

  Madde 35 - Depo ve mağazanın yıllık normal sayımları 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Depo ve mağaza sayımlarında bulunacak heyete ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder.

  Fazla ve noksanlıklar

  Madde 36 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/10.mad)

  Mağaza ve depolarda yapılan sayımlarda, firma tarafından verilen mağaza ve depo mevcutlarına ilişkin listeler ile eşyanın giriş ve çıkış belgeleri göz önünde bulundurulur. Eşyanın kısa sürede sayılamayacak olması halinde örnekleme yöntemiyle sayım mümkündür.

  Sayım sonunda noksan çıkan eşyanın vergileri tahsil edilir. Bu noksanlığın geçerli nedenlerden ileri geldiği ispatlanamadığı takdirde noksan çıkan kısım için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre işlem yapılır.

  Sayım sonunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiği ispatlanamadığı takdirde, fazla çıkan eşya Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde tasfiye edilir, ayrıca fazla çıkan kısım için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre işlem yapılır.

  Yapılan inceleme ve denetlemeler sonucunda, hak sahibi olmayanlara yapıldığı ya da hak sahibi olanlara limit üstünde gerçekleştirildiği anlaşılan satışa ilişkin eşya, eksikliğin boyutuna bağlı olarak yapılacak adli takibat dışında noksan çıkan eşya addedilerek Gümrük Kanununun 236 ncı maddesi uygulanır.

  Hak sahibi olmayanlara satış yapılmasını, hak sahibi olanlara mükerrer ve limit üstünde satış yapılmasını önlemek üzere Müsteşarlık tarafından uygulanması istenecek bilgisayar sistemi dışına çıkan mağaza ve depoların faaliyeti durdurulur. Sistem üzerinde değişiklik yapan mağaza ve depoların açılış izinleri iptal edilir.

  Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın mağazalarda satışı ilgili gümrük idaresince hak sahibinin veya temsilcisinin yazılı talebi üzerine veya söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi mal tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde re'sen durdurulur. Durdurma kararı aynı gün hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.

  Hak sahibinin veya temsilcisinin başvurusu üzerine durdurma halinde başvuru tarihinden itibaren, re'sen durdurma halinde kararın hak sahibi veya temsilcisine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa eşyanın satışına tekrar izin verilir.

  Sahte veya taklit mal sattığı mahkeme kararı ile kesinleşen mağazanın işletme izni iptal edilir. Bu durumda söz konusu eşya yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda Gümrük Kanunundaki tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir.

  Usulsüzlüklere ilişkin cezalar

  Madde 37 - (Değişik madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/11.mad)

  Aşağıda belirtilen hallerde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen tutarın iki katı usulsüzlük cezası uygulanır.

  a) Mağaza ve depoların Gümrük Kanununda belirtilen gerekli teknik donanımlarında noksanlık bulunması,

  b) Mağaza ve depolara alınan eşyaların firmalar tarafından zamanında kayıtlara geçirilmemesi.

  Gümrük idaresinin görevleri

  Madde 38 - Gümrük müdürlükleri bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine tevdi edilen belgeleri muntazam bir şekilde saklar; Yönetmelik hükümlerinin gereği gibi uygulanmasının sağlanması, tespit edilebilecek aksaklıkların zamanında giderilmesi ve tedbirlerin alınması amacıyla depo ve mağazaya ait işlemleri sürekli olarak izler.

  (Değişik fıkra: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/12.mad) Taşıt yoğunluğu ve yolcu durumuna göre mağazaların günün hangi saatinde açık tutulacağı ilgili gümrük müdürlüğünce tespit edilir. Bu saatler dışında mağaza açık bulundurulamaz ve satış yapılamaz. Diplomatik muafiyetten faydalananlara ve yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına eşya satan mağazalar normal mesai saatleri içinde satış yaparlar.

  Fazla mesai

  Madde 39 - Depo ve mağaza işleten kuruluşların talebi halinde, Gümrük Kanununun 219 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

  Yürürlükten Kaldırılan hükümler

  Madde 40 - 22/07/1999 tarihli ve 23763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, bu yönetmeliğin yürürlükten kaldırdığı yönetmelik hükümlerine göre uygulamaya geçilmesi zorunlu olan otomasyon sistemine geçmemiş olan firmalar en geç 31/12/2000 tarihine kadar bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce depo ve mağaza açma ve işletme izni almış olanların (yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası için izin almış olanlar hariç) bu izinleri başka bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın geçerli olmaya devam eder.

  Geçici Madde 3 - Bu Yönetmelik ile yürürlükten kalkan 22/07/1999 tarihli ve 23763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği uyarınca faaliyette bulunan Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları, 05/02/2000 tarihinden önce yurda giriş yapan ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak ev eşyası ithal etmeye hak kazanmış olanların bu haklarını yurda giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 6 ay içinde bu mağazalardan eşya almak suretiyle kullanabilmelerini sağlamak üzere 05/08/2000 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilir.

  Geçici Madde 4 - (Ek madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/13.mad)

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan mağaza ve depo açma ve işletme izni almış olanların;

  a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 nci alt bendinde belirtilen sermaye şartını 31/12/2006 tarihine kadar,

  b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının 3 üncü alt bendinde belirtilen kurumlar vergisi şartını 31/12/2006 tarihine kadar,

  c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son fıkrasında belirtilen şartları Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 1 yıl içerisinde,

  yerine getirmesi gerekmektedir.

  Geçici Madde 5 - (Ek madde: 10/08/2006-26255 S.R.G. Yön/14.mad)

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sadece uçaklara satış yapmak üzere yolculardan arındırılmış yerlerde açılan mağazaların 31/12/2006 tarihine kadar faaliyetlerine son verilmesi veya havayolu taşımacılığı yapan şirketlere devri gerekmektedir.

  Uçakta kredi kartı ile satış için gerekli hazırlıkların Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 1 yıl içerisinde tamamlanması ve bu tarihten sonra uygulamanın başlaması gerekmektedir.

  Yürürlük

  Madde 41 - Bu Yönetmelik 05/02/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK: 1

  GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZASI VE DEPOSU AÇMAK İSTEYENLERDEN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

  .......................................................... açmak istediğimiz mağaza/depo için Gümrük

  Müsteşarlığınca verilecek izne karşılık;

  1 - Mağaza ve depoya konulacak eşya ve maddeler konusunda Kanun, Yönetmelik ve talimat hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığı'nın bu husustaki tebliğlerine tamamen riayet etmeyi, getirdiği yükümlülükleri aynen kabul etmeyi,

  (Ek paragraf: 20/10/2005-25972 S.R.G.Yön/1.mad) G.H.D.E.S mağazasında veya deposunda sahte veya taklit eşya bulundurmamayı, sahte veya taklit eşya bulunması halinde bu husustaki kanun ve mevzuat hükümlerine riayet etmeyi, getirdiği yükümlülükleri aynen kabul etmeyi,

  2 - Mağaza açma izin yazısının tarafımıza tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 6 (altı) ay içinde faaliyete geçmeyi,

  3 - Mağaza veya depoya konulacak eşya ve maddeler için gümrük idaresince Gümrük Kanunu uyarınca aranacak vergi ve cezalarına karşılık olarak Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen tutardaki teminatı vermeyi,

  4 - Depo kapılarının görevli gümrük memurları tarafından kilitlenerek mühür altına alınması sırasında tutulacak müşterek zabıt varakasını imza etmeyi ve deponun sair menfezlerini mal ithal ve ihracına veya hariçten bir kimsenin girip çıkmasına meydan vermeyecek surette kapatmayı veya örmeyi,

  Eşyanın iyi saklanması, yangından korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için gerekli önlemleri almayı,

  5 - Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş, Müfettiş Muavinleri, Gümrük Kontrolörleri Stajyer Gümrük Kontrolörleri ile Gümrük İdaresi Amir ve yetkili memurlarının ve Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kişilerin talepleri halinde mağaza ve depoyu derhal açmayı, her türlü kolaylığı göstermeyi ve istenen bilgi ve belgeleri vermeyi,

  6 - 5 inci maddede belirtilen kişilerin yaptığı denetim ve yapılan sayımlar sonunda noksan bulunan eşyanın vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezasını derhal ödemeyi aksi halde verilen teminattan mahsup edilmesine itiraz etmemeyi,

  7 - Sayım sonucunda kayıtlara göre eşyanın fazla çıkması durumunda 1918 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra fazla çıkan eşyaya ait vergilerin tutarı kadar para cezası alınmasına itiraz etmemeyi,

  8 - Yukarıdaki maddeye göre yapılacak kontrol, yoklama ve teftişlerde hazır bulunmayı veya temsilen bir memur veya bir görevli bulundurmayı aksi takdirde denetime yetkili kişilerin denetim veya sayım sonucu ile yaptırılacak yoklama ve kontrol neticesini kabul etmiş sayılmayı,

  9 - Eşyanın antrepoya giriş sırasında vazifeli muayene memurunca huzurumda (huzurumuzda) tespit edilerek antrepo liste beyannamesinin, tahakkuk tablosunda gösterilen ve tarafımdan (tarafımızdan) "uygundur" şerhi ile imza ve tasdik edilecek olan cinsi, nevi ve vasıfları ile gümrük vergisine esas teşkil eden miktarları üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu bulunmayı, antrepoya alındıktan sonra eşyanın liste beyannamesinde, yazılı evsafında veya herhangi bir sebeple miktarında meydana gelen bozulma ve fireden dolayı bir hak iddia etmemeyi,

  10 - Mağazaya veya depoya eşya alınıp çıkarılması için gümrüğünden gönderilecek görevli memurlara harcırah mevzuatı hükümlerine göre yol masrafları ile gündeliklerini peşinen ödemeyi, bu memurların resmi tatil günlerinde veya mesai saatleri dışında çalıştırılması gerekli görüldüğü takdirde Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre fazla mesai ücretlerini de keza peşin olarak gümrük veznesine yatırmayı,

  11 - Mağazaların bulunduğu bölgede açılacak gümrük idarelerinde görevlendirilecek gümrük memurlarının fazla mesai ücretlerini Gümrük mevzuatında belirtilen esaslar dairesinde yatırmayı,

  12 - Mağaza ve depodan alınıp çıkarılan eşya hakkında Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve belgelerle gümrük idaresinin bu hususta lüzum göstereceği diğer kayıt ve belgeleri tutmayı,

  13 - Mağaza ve depoyu Gümrük Müsteşarlığı'nın izni olmadan devir etmemeyi,

  14 - Yukarıdaki şartlara ve Gümrük Kanunu ile Yönetmeliğindeki esaslara riayetsizlik dolayısıyla Gümrük Müsteşarlığının, vermiş olduğu mağaza ve depo açma iznini iptal edebileceğini, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğindeki esaslara göre mağaza veya depoyu kapatabileceğini bildiğimizi, bu şekilde kapatılacak mağaza ve depoda mevcut eşyayı derhal yurda ithal edemediğimiz takdirde her türlü masraf tarafımıza ait olmak üzere Gümrük Müsteşarlığının izniyle göstereceği bir genel antrepoya kaldırmayı veya aktarmayı veya transit etmeyi ve bu işlem bitinceye kadar gümrük idaresine karşı sorumluluklarımızın devam edeceğini ve bütün bunlardan dolayı gümrük idaresinde hiç bir talep ve iddiada bulunmayacağımızı,

  Kabul ve taahhüt eyleriz.

  Taahhütnameyi Verenin

  Adı Soyadı veya Ünvanı

  **Ek 2 için R.G. ye bakınız.**

  EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100