Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24033

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları, belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları satış yerleri, belli süreler barındırıldığı hayvan barınak, konukevi, otel ve hayvan pansiyonları ile hayvanların eğitildiği eğitim yerleri ve benzeri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetlenmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 09/03/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 07/08/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

  Ev ve süs hayvanı: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları,

  Ev ve süs hayvanı satış yeri: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri,

  Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev ve süs hayvanlarının geçici süreler için barındırıldıkları yerleri,

  Hayvan eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya işletme amaçları doğrultusunda, hayvanlara itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

  Akvaryum: Tatlı ya da tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekanlı hazneyi,

  Kafes: Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan tel, plastik gibi kolay dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış, taşınabilir yada sabit hayvan barınaklarını,

  Kafes kuşları: Her türlü ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşları,

  Tasma: Kedi, köpek gibi hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zincir ile künye takmaya müsait deri, naylon ve benzeri maddelerden yapılmış yassı halkayı,

  Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını gösteren veteriner hekim onaylı belgeyi,

  Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ültraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

  Dezenfeksiyon belgesi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne uygun dezenfekte edildiğini belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan veteriner hekim onaylı belgeyi,

  İşyeri sorumlu veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge veteriner hekimler odasına kayıtlı veteriner hekimi,

  Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni,

  Ruhsat: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni,

  Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

  İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

  İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müracaat ve İzin İşlemleri

  Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yeri Kuruluş İzni İçin Gerekli Belgeler

  Madde 5 - Ev ve süs hayvanı satış yeri, konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak yeri ile hayvan eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

  a) Ek-1'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,

  b) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./1. md.) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet planı,

  c) İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet projesi,

  d) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu.

  Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2'deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir.

  Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler

  Madde 6 - Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu, otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler.

  a) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./2. md.) Sorumlu veteriner hekimle; bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, en az bir yıllık yapılmış noter onaylı iş sözleşmesi,

  b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge,

  c) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi.

  Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan yerlere ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3'te bir örneği bulunan ruhsat düzenlenir. Bunlar bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teknik ve Hijyenik Şartlar

  Genel Şartlar

  Madde 7 - Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

  1) İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

  2) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

  3) İş yerlerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

  4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

  5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

  6) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

  7) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

  8) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

  9) İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9'da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

  10) Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler, her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

  11) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.

  12) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

  13) İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

  Her bir adet köpek için 0,8 m

  ,

  Her bir adet yılan için 0,2 m

  ,

  Her bir adet sincap için 0,3 m

  ,

  Her bir adet kedi için 0,2 m

  ,

  Her bir adet tavşan için 0,3 m

  ,

  Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m

  ,

  25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m

  ,

  5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4 m.

  14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

  15) Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

  16) Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

  17) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./3. md.) İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.

  18) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

  19) Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.

  20) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

  21) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

  22) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.

  23) (Ek bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./3. md.) Pasaj veya çarşı içlerinde bulunan ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, 7 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının uygulanamadığı durumlarda, genel teknik ve hijyenik tedbirlerin uygunluğuna bakılır.

  Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri

  Madde 8 - Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

  a) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./4. md.) Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.

  b) Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihi de belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

  c) İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8 inci haftada (56 günlük) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8 inci haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12 nci haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

  d) Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

  e) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./4. md.) İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.

  f) İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.

  g) İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'te bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir.

  h) İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

  ı) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.

  i) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

  j) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./4. md.) Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Nesli Tehlike Altında Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti Sözleşmesinin (CITES) I, II, ve III No.lu listeleri kapsamında bulunan hayvanlar için yetkili otoriteden alınmış ithalat CITES belgesinin bir suretinin bulundurulması zorunludur. Bu hayvan türlerinin satışı halinde ithalat CITES belgesinin bir nüshası ayrıca alıcıya verilir.

  Hayvan Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yerleri

  Madde 9 - (Değişik cümle: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./5. md.) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

  a) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./5. md.) Konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekim çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.

  b) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerine getirilen hayvanlar, Ek-7'deki örneğe uygun hayvan teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Bu tutanakta; hayvanın ismi, eşkali, özel işaretleri, hayvan sahibinin adı, adresi, telefonu bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, besleneceği, hayvan sahibinin varsa özel istekleri, hasta olduğunda hangi veteriner hekimin tedavi edeceği, başvurulacak adresler, hayvanın teslim alındığı ve teslim edildiği tarih bulunacaktır.

  c) Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve hayvan sahibinin imzası alınacaktır.

  d) Kanatlı hayvanlar, içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir.

  e) Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

  f) Köpekler; kuduz, parvoviral enteritis, distemper, corona, kediler; kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis'e karşı aşılanmış olmalıdır.

  g) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerinde temin edilecektir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir.

  h) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır.

  Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.

  ı) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilir.

  i) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-10'daki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir.

  j) Her türlü barınak ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaşamına uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır.

  k) Hayvan eğitimi yapılan yerler, yeterli eğitim pisti ile alet ve ekipmanlara sahip olmalıdır.

  l) Hayvan eğitim yerlerinde diplomalı eğitim uzmanı ve yeterli sayıda bakıcı olmalıdır.

  m) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarının çalışma izni olmalıdır.

  n) Yabancı uyruklu eğitimcilerin uzmanlık belgeleri, yetkili makamlarca tasdiklenmiş olmalıdır.

  Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyon gibi her türlü barınaklar ile hayvan eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

  İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

  (Değişik fıkra: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./6. md.) Sorumlu veteriner hekim ile, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, noterde en az bir yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.

  (Değişik fıkra: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./6. md.) Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

  Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.

  Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları

  Madde 11 - Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Sorumlu veteriner hekim, işyerlerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, işyerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

  b) İşyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

  c) Sorumlu veteriner hekim, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

  d) İş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

  e) (Değişik bend: 27/11/2001 - 24596 sayılı RG./7. md.) İş yeri ile sözleşme imzalayan sorumlu veteriner hekim, il müdürlüğü tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi işyerinde görünebilir bir yere asmakla yükümlüdür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Dosyalama

  Madde 12 - Dosyalama aşağıdaki şekilde yapılır.

  a) Hayvan satış yerlerinde bulunan hayvanlar, örneği Ek-4'te bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır.

  Hayvan satış yerlerinde satılan her hayvan için Ek-5'teki Hayvan Satış Belgesi doldurulur. Hayvan Satış Belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

  b) Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-6'da bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-7'de bulunan Hayvan Teslim Tutanağı ile teslim alınır. Bu form iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

  Hastalık Bildirimi

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu veteriner hekim, bu durumu Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür.

  Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

  Madde 14 - Ruhsat almış hayvan satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyonları ile hayvan eğitim yerleri, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamazlar. Verilen ruhsat, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Ruhsatta belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile mülki amirliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlık il müdürlüğüne gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.

  Ruhsatın kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı, bir dilekçeye eklenerek bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat edilir. Bakanlık il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak ruhsat düzenlenir.

  Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe bildirilir.

  Denetim

  Madde 15 - Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, hayvan pansiyon ve otelleri ile hayvan eğitim yerlerinin çalışmaları her zaman için bu Yönetmelik dahil, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Kanuna ait yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle, il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin denetimine tabidir. Denetim, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın yapılır ve eksiklikler tespit edilerek Ek-8'deki örneğe uygun olarak denetim tutanağı düzenlenir. Hazırlanmış olan denetim tutanağı, önerilerle birlikte, giderilmesi için belli bir süre de verilerek işyeri sahibiyle birlikte sorumlu veteriner hekime bildirilir.

  Yasaklar

  Madde 16 - Yasaklar aşağıda sayılmıştır.

  a) Bu iş yerleri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır.

  b) İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz.

  c) İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.

  d) Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.

  e) İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.

  f) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

  g) Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.

  h) Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez.

  ı) Ev ve süs hayvanları satış yeri, hayvan konukevi, pansiyon ve otelleri ile her türlü hayvan eğitim yerlerinin iş yeri kurma izni ve ruhsat almadan faaliyete geçmesi, ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben işyeri hakkında kapatılma kararı verilir.

  Halen Çalışan Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin Durumu

  Madde 17 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan işyerleri altı ay içinde, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurarak, bulundukları yerdeki mülki amirliğe başvurmak zorundadır.

  Yürürlük

  Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  EKLER

  EK-1

  BAŞVURU DİLEKÇESİ

  1) Kurulacak İşyerinin

  a) Sahibinin Adı Soyadı:

  b) Ticari Adı :

  c) Adresi :

  d) Telefon Numarası :

  e) Faks Numarası :

  2) İşyerinin faaliyet alanı:

  O Süs hayvanları satış yeri.

  O Hayvan barınak, konukevi, pansiyon, oteli.

  O Hayvan eğitim yeri.

  3) İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri.

  4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi.

  İşyeri Sahibinin

  Adı Soyadı-İmza

  Tarih

  EK-2

  T.C.

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

  .................... İL MÜDÜRLÜĞÜ

  KURULUŞ İZİN BELGESİ

  İşyerinin

  a) Sahibinin Adı Soyadı :

  b) Ticari Adı :

  c) Faaliyet Alanı :

  d) Adresi :

  e) Telefon Numarası :

  f) Faks Numarası :

  g) Ada Pafta ve Parsel Numarası:

  Bu belge ile yukarıda adı ve adresi yazılı .........................

  ........ kuruluş izni verilmiştir.

  İl Müdürü

  Tarih-İmza

  EK - 3

  ______________________________________________________________________________________

  T.C.

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

  ............... İL MÜDÜRLÜĞÜ

  ............................

  RUHSATI

  İŞYERİ SAHİBİNİN ADI:

  İŞYERİNİN TİCARİ ADI:

  ADRESİ   :

  FAALİYET ALANI :

  RUHSAT NUMARASI:

  RUHSAT TARİHİ :

  Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerine, Ev ve Süs Hayvanlarının Satış, Barınma ve

  Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair

  Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edildiğinden ............

  .................... ruhsatı verilmiştir.

  ..../..../....

  İl Müdürü

  _____________________________________________________________________________________

  EK - 4

  SÜS HAYVANI SATIŞ YERİ KAYIT DEFTERİ

  ________________________________________________________________________________________

  Sıra

  Hayva_

  Hayvanın

  Hayvanın

  Sayısı

  Geldiği

  Geldiği

  Aşılandığı

  Aşı

  Satış

  Düşünceler

  No

  nın

  Irkı

  Cinsi

  Yer

  Tarih

  Tarih

  Türü

  Tarihi

  Türü

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ____

  ______

  ________

  ________

  ______

  _______

  _______

  __________

  ____

  ______

  __________

  ________________________________________________________________________________________

  EK-5

  SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERİ

  HAYVAN SATIŞ BELGESİ

  SAYI

  ______________________________________________________________________________

  TÜRÜ

  __________________________

  _________________________________________________

  IRKI

  __________________________

  _________________________________________________

  CİNSİYETİ

  __________________________

  _________________________________________________

  EŞKALİ

  __________________________

  _________________________________________________

  ÖZEL İŞARETLERİ

  __________________________

  _________________________________________________

  HAYVANIN GELDİĞİ YER

  DOĞUM TARİHİ

  __________________________

  _________________________________________________

  YAPILAN AŞILAR-TARİHİ

  __________________________

  _________________________________________________

  UYGULANAN PARAZİTER İLACIN

  ADI-TARİHİ

  __________________________

  _________________________________________________

  HAYVANI ALANIN ADI

  ADRES-TEL

  __________________________

  _________________________________________________

  HAYVANIN BAKILACAĞI

  ADRES-TEL

  ______________________________________________________________________________

  İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekimi Hayvanı Alanın

  Adı Soyadı Adı Soyadı   Adı Soyadı

  Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza

  Not: Hayvan Satış Belgesi, iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvanı alan kişiye verilecek.

  EK-6

  BARINMA YERLERİ İLE EĞİTİM YERLERİNE AİT KAYIT DEFTERİ

  ________________________________________________________________________________________________

  Sıra

  Hayvanın

  Hayvanın

  Hayvanın

  Adedi

  Geldiği

  Kalacağı

  Ayrıldığı

  Verilecek Eğitimin

  Düşünceler

  No

  Türü

  Irkı

  Cinsi

  Tarih

  Süre

  Tarih

  Tür

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ____

  ________

  ________

  ________

  _____

  _______

  ________

  _________

  __________________

  __________

  ________________________________________________________________________________________________

  EK-7

  HAYVAN TESLİM TUTANAĞI

  1) Hayvanın:

  - Adı :

  - Yaşı :

  - Türü :

  - Irkı

  - Cinsiyeti :

  - Eşgali :

  - Özel İşaretleri :

  - Huyları ve tuvalet alışkanlığ ı:

  - Teslim alındığı tarih   :

  - Teslim edileceği tarih :

  - Hayvana yapılmış olan

  aşılar ve tarihleri :

  - Halihazırda ilaç veya muadili

  preparat kullanıp kullanmadığı :

  - Ne sebeple kullandığı :

  - Kullandığı preparatların adı,

  kullanım şekli ve dozu :

  2) Hayvan Sahibinin:

  - Adı Soyadı :

  - Ev adresi ve telefon numarası :

  - Hayvanın kalacağı sürede

  bulunacakları adres ve telefon

  numarası:

  3) Hayvan Sahibinin Özel İstekleri

  - Barındırılacağı koşullar :

  - Yiyecek temini ve saatleri:

  - Verilmesi gereken ilaç, vitamin

  ve minerallerin temini ile

  kullanım şekli ve dozu:

  - Hayvanın kalacağı sürede

  hastalanması halinde, başvuru-

  lacak özel veteriner hekimi

  varsa adı, adresi ve telefon

  numarası :

  - Hayvana verilecek eğitim çeşidi:

  4) Sorumlu Veteriner Hekimin:

  - Teslim alındığı sırada yapmış olduğu muayene sonucu:

  İşyeri Sahibi Sorumlu Veteriner Hekim Hayvan Sahibi

  Adı Soyadı Adı Soyadı   Adı Soyadı

  Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza

  Not: Bu form iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası hayvan sahibine verilir.

  EK-8

  DENETİM TUTANAĞI

  1) İşyeri

  a) Sahibinin Adı Soyadı :

  b) Ticari Adı :

  c) Adresi :

  d) Ruhsat tarih ve Numarası :

  e) Faaliyet Alanı :

  f) Telefon-Faks Numarası :

  g) Denetimin Yapıldığı Tarih :

  2) Tespit Edilen Eksiklikler :

  3) Yapılan Öneriler :

  4) Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Süre:

  Denetleyen Denetleyen İşyeri

  Veteriner Hekim Veteriner Hekim Sahibi

  EK-9

  DEZENFEKSİYON BELGESİ

  Dezenfeksiyonun adı :

  Dezenfeksiyonun miktarı :

  Dezenfeksiyon yöntemi :

  Dezenfeksiyonun yapıldığı tarih:

  Bir önceki dezenfeksiyon tarihi:

  Sorumlu Veteriner Hekim

  Adı soyadı

  Diploma No

  Tarih-İmza

  EK-10

  TAAHHÜTNAME

  ___________

  Sahibi olduğum; .......... tarihinde işyerinize getirdiğim,

  .......... adlı, .......... yaşında, .......... ırkı,

  dişi/erkek .......... mın barındırılması/eğitimi için

  aşağıdaki şartları şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  1) Hayvanımın günlüğü .......... TL. (.......... Türk

  lirası) bedelle, barınma/eğitim amacıyla işyerinizde

  bulunması muvafakatı ile toplam giderlerinin tamamını

  ödemeyi,

  2) Hayvanımın barınması/eğitimi sırasında hastalanması

  durumunda;

  a) Tutanakta belirttiğim özel veteriner hekime başvurulmasını,

  bulunamadığı durumda sorumlu veteriner hekiminiz tarafından

  muayene edilmesini,

  b) Sorumlu veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini,

  tüm tedavi masrafları ve giderlerinden mesul bulunduğumu, iş

  bu borcumu her hangi bir ihtar veya kazai hükme gerek

  kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimi,

  3) Tarafımdan ödenmesi gereken borcumu ödemediğim takdirde

  aylık ..... temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimi,

  4) Hayvanımı, tutanakta belirttiğim tarihte almadığım takdirde,

  alınan günlük ücretin ..... oranında fazla ücreti ödeyeceğimi,

  5) Aşağıda bildirdiğim, kimlik, işyeri ve ikamet adresi ile

  faks ve telefonlarımın gerçek ve geçerli olduğunu beyanla,

  iş bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın muteber

  olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak bildireceğimi,

  bildirmediğim takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesine

  göre yapılacak tebligatın muteberiyetini,

  6) İşyeri sahibi ve personeli ile aramızda çıkacak her türlü

  ihtilafın halli için .......... mahkemeleri ile icra

  dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

  Hayvan Sahibi

  Tarih-İmza

  Hayvan Sahibinin:

  _________________

  Adı Soyadı :

  Ev Adresi :

  İş Adresi :

  Ev Telefonu :

  İş Telefonu :

  Faks Numarası :

  Cep Telefonu :

  Kimlik No :

  İl :

  İlçe :

  Mah/Köy :

  Cilt No :

  Aile Sıra No :

  Sıra No :

  Verildiği Yer :

  Veriliş Nedeni:

  Veriliş Tarihi:

  Kayıt No :

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100