Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

  2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/05/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24052

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; depremin yol açtığı pafta-zemin uyumsuzluğu ve diğer teknik yetersizlikleri gidermek amacıyla 590 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmeleri amaçlar.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 17/08/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce, Bursa, Eskişehir il ve ilçelerine ait tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesinde ve buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmelerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/06/1983 tarihli ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanunun 590 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM :Hazırlık Çalışmaları

  Yenileme Raporunun Değerlendirilmesi

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak çalışmalarda onay alınmaz.

  Yenileme raporu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. Uygun görülen yerlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün talimatı ile yenileme yapılır.

  İlanlar

  Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak çalışmalarda askı ilanı dışındaki ilanlar yapılmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yenilemenin Esasları

  Yenileme Çalışmalarının Kapsamı

  Madde 6 - Yenileme çalışmaları, depremin yol açtığı pafta-zemin uyumsuzluğu ile diğer teknik yetersizliklere konu olan paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar.

  Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki idari taksimat çalışmalarda esas alınır.

  Yenileme alanlarında parselasyon, arazi toplulaştırması, ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim haritaları ve diğer tescile konu olan haritalar yenileme kapsamındadır.

  Sınır Tanımı

  Madde 7 - Deprem sonucu oluşan sınır; depremin taşınmazların geometrik şekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen sınırdır.

  Sınırlandırma Krokisi

  Madde 8 - Sınırlandırma çalışmaları sırasında, parsellerin deprem sonucu oluşan sınırları dikkate alınır.

  Yenileme alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenlenir.

  Yenileme ekibince; zeminde, sınır tanımlamalarına göre taşınmaz malların sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma krokisinde; sabit sınırlar siyah, geçerli sayılabilecek sınırlar yeşil, çekişmeli sınırlar kırmızı, değişebilir sınırlar mavi, deprem sonucu oluşan sınırlar sarı renkte gösterilir.

  Krokinin düzenlenmesi sırasında eski kadastro paftası ile dayanağı belgelerden ve bilirkişi beyanlarından yararlanılır.

  Sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastro paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır. Çok malikli parsellerde bir malikin adının yazılması yeterlidir.

  Bu krokide, ayrıca zeminde mevcut sabit tesis ve yapılar da özel işaretlerine uygun olarak gösterilir.

  Teknik belgelere veya bilirkişi beyanlarına göre kadastro sırasında zeminde mevcut olduğu anlaşılan, ancak paftasında gösterilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark ve bu gibi sınır oluşturan yerler ölçülerek yeni paftasında gösterilir.

  Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan çalışmalarda, sınırlandırma krokisi pafta ozaliti üzerinde yapılır.

  Sınırların Belirlenmesi

  Madde 9 - Yenileme alanındaki parsellerin ölçüsü ve sınırların oluşturulması ada bazında yapılır. Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar, geçerli sayılabilecek sınırlar, deprem sonrası oluşan sınırlar ve adanın dış sınırları ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve paftası çizilir.

  Ölçü sırasında, sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar, geçerli sayılabilecek sınırlar ve deprem sonrası oluşan sınırlar, parsel sınırı olarak esas alınır.

  Harç

  Madde 10 - Yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro ve cins değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 11 - Yenileme çalışmaları sırasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/03/1995 tarihli ve 22234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100