Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ESKRİM MÜSABAKA VE HAKEM YÖNETMELİĞİ

  ESKRİM MÜSABAKA VE HAKEM YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24153

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; eskrim müsabakalarının FIE ve CEE tarafından belirlenen kurallara uygun olarak yönetilmesini sağlamak ve hakem kurullarının oluşması, eskrim yarışmalarını yönetecek hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, eskrim müsabakalarının uluslararası kurallara göre yönetilmesi, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon : Eskrim Federasyonu Başkanlığını,

  Federasyon Başkanı : Eskrim Federasyonu Başkanını,

  Genel Sekreter : Eskrim Federasyonu Genel Sekreterini,

  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,

  İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

  İl Temsilcisi : Eskrim İl Spor Temsilcisini,

  Merkez Hakem Kurulu: Eskrim Merkez Hakem Kurulunu,

  İl Hakem Kurulu : İl Hakem Kurulunu,

  FIE : Uluslararası Eskrim Federasyonunu,

  CEE : Avrupa Eskrim Konfederasyonunu,

  Hakem : Eskrim müsabakalarının yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurullar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış kişileri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Uygulamaya Dair Esaslar

  Madde 5 - Ülkemizde eskrim sporu ile ilgili olarak Federasyonca uygulanacak esaslar şunlardır:

  a) Yarışma ve teknik konularda genel olarak FIE ve CEE tarafından belirlenen uluslararası kural ve usuller uygulanır. Federasyon, bu uluslararası kuralları Türkçe'ye tercüme ettirerek ilgililere dağıtır.

  b) Federasyon, FIE ve CEE tarafından belirlenen uluslararası kural ve usullerin haricinde, eskrimin gelişmesi için gerekli görülen Ülkemize özel bazı kural ve uygulamaları belirleyebilir ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe koyar.

  c) Federasyon (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bu yetkisini Genel Müdürün onayı ile çıkaracağı talimatlar çerçevesinde yürütür.

  d) Bu Yönetmelik çerçevesinde çıkarılacak talimatlar ve uygulamalar konusunda Federasyon il müdürlükleri ile doğrudan yazışma yapabilir.

  Hakem Kurulları

  Madde 6 - Hakem kurulları, merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulundan oluşur.

  Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

  Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu, 9 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile atanacak en az üç, en çok beş üyeden oluşur. Üyeler, Merkez Hakem Kurulunun ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir asbaşkan ve bir sekreter seçer. Sekreter, Kurulun yazışma, sicil ve idari işlerini takip eder.

  Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

  Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının görev süresi boyunca faaliyet gösterir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilene kadar, mevcut Merkez Hakem Kurulu görevini sürdürür.

  Merkez Hakem Kurulu üyeliği;

  a) Üyenin yazılı istifasıyla,

  b) Federasyon Başkanının isteğiyle,

  c) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmamasıyla, sona erer.

  Merkez Hakem Kurulu Üyeliği İçin Aranacak Şartlar

  Madde 9 - Merkez Hakem Kurulu üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

  a) T.C. vatandaşı olmak,

  b) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

  c) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç ay, ya da daha uzun süre cezalandırılmamış bulunmak,

  d) Trafik suçları hariç altı ay veya daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezalarıyla hükümlü bulunmamak,

  e) Eskrim dalında milli hakem ya da uluslararası hakem olmak.

  Merkez Hakem Kurulu üyeleri, görevleri süresince eskrim branşında faal olan kulüplerde, antrenörlük, idarecilik ve faal sporculuk yapamazlar. Bu durumda olanların, Kurula atanmalarından sonra bir ay içinde bu görevlerinden istifa etmeleri gerekir.

  Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

  Madde 10 - Merkez Hakem Kurulu, kurul üyelerinin çoğunluğuyla, ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Bunun dışında; Federasyon Başkanı ya da Merkez Hakem Kurulu asbaşkanının davetiyle olağan dışı toplanabilir.

  Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulunun doğal başkanıdır. Federasyon Başkanının katılmadığı toplantılara asbaşkan, asbaşkanın bulunmadığı toplantılara sekreter başkanlık eder. Kararlar, oy çokluğuyla alınır. Eşitlik durumunda, toplantı başkanının katıldığı karar, kabul edilir. Kurulda alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekli açıklamayı yaparak imzalarlar.

  Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 11 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) FIE'nin müsabaka ve hakem kurulları ile ilgili her türlü değişiklik ve bu konudaki yorumlarla ilgili yayınların hakemlere en kısa zamanda duyurulmasını sağlamak,

  b) Yurt içi müsabakalarda görev yapacak hakemleri belirlemek, yurt içi ve yurt dışında yapılacak uluslararası müsabakalarda görev alacak hakemleri belirleyerek gereği için Federasyona bildirmek,

  c) Eskrim hakemlerinin yetiştirilmesi ve bilgilerinin güncelleştirilmesi için seminerler ve kurslar hazırlamak, yerlerini belirlemek ve programlarını düzenlemek,

  d) FIE'nin ve Federasyonun düzenleyeceği kurs ve seminerlere katılacak hakemleri saptamak ve eğitmenleri görevlendirmek,

  e) Uluslararası düzeyde hakem kursları düzenlemek ve bu amaçla yabancı eğitmen ve hakem çağrılmasını sağlamak üzere, gereği için Federasyona bildirmek,

  f) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tespit edip, Federasyona bildirerek lisans verilmesini sağlamak,

  g) Milli hakem olarak başarılı olan ve FIE'nin geçerli saydığı yabancı dillerden birinde analiz yapabilecek düzeyde yabancı dil bildiği saptanan milli hakemleri, uluslararası hakem adayı olarak Federasyona bildirmek,

  h) Uluslararası hakemlerin faaliyetlerini izlemek ve faal olanların listesini, lisans vizeleri için FIE'ye iletilmek üzere Federasyona bildirmek,

  i) Hakemler hakkındaki şikayetlerde olayları incelemek, gereğinde hakemlere sözlü veya yazılı uyarıda bulunmak,

  j) Hakemliğe yakışmayan tutum ve davranışta bulunan hakemler hakkında soruşturma yapmak, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilmeleri için Federasyona öneride bulunmak, gereken idari tedbirleri almak,

  k) İl hakem kurulunun birinci derecede alınmış kararlarını incelemek ve bir sonuca bağlamak,

  l) Hakemlerin şikayetlerini incelemek, hakemlerle il hakem kurulu arasında çıkan anlaşmazlıkları incelemek ve sonuçlandırmak,

  m) Müsabakalarda görevlendirdiği hakemleri denetlemek veya gözlemcilerin vereceği raporlara göre değerlendirmelerini yapmak, yönettikleri müsabakalarda görülen noksanlıklarıyla ilgili olarak, hakemlere yetiştirici nitelikte telkin ve önerilerde bulunmak,

  n) Hakemlerin müsabakalarda giyeceği kıyafeti belirlemek ve bu kıyafetle müsabaka yönetmelerini sağlamak,

  o) Hakemlerin sicillerinin, değerlendirme dosyalarının ve bilgi formlarının Federasyonda tutulmasını sağlamak üzere genel sekretere gerekli bilgileri vermek,

  ö) Hakem kursu açılması konusunda, il hakem kurulu veya il temsilcilerinden gelecek olan talepleri değerlendirip gerekli girişimlerde bulunmak,

  p) İl hakem kuruluna aday hakem kursu açılması önerisinde bulunmak,

  r) İl hakem kurullarından gelen itiraz ve başvuruları sonuçlandırmak,

  s) İl hakemlerini ve il hakem kurullarının faaliyetlerini izlemek, denetlemek veya denetlettirmek; aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

  ş) İl hakem kurullarının görev yapmadığını veya yetkilerini kötüye kullandığını saptadığı durumda, il hakem kurulunun feshedilmesi için aldığı kararı gereği için Federasyona bildirmek.

  İl Hakem Kurullarının Kuruluşu

  Madde 12 - Aday hakemler dışında, lisanslı eskrim hakemi sayısı on ve daha çok olan illerde il hakem kurulu kurulması gerekir. İl hakem kurulu, il spor temsilcisi tarafından önerilecek adaylar arasından, Merkez Hakem Kurulunca belirlenecek ve Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanacak üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında bir başkan ve sicilleri de tutacak bir sekreter seçer. Aday hakemler il hakem kurulunda görev alamazlar. Ondan az sayıda lisanslı hakemi bulunan illerde, il hakem kurulu görevini il spor temsilcisi yürütür.

  İl Hakem Kurulunun Görev Süresi

  Madde 13 - İl hakem kurulu, federasyon başkanın görev süresi boyunca faaliyet gösterir. İl temsilcileri gerek gördükleri takdirde, kurul üyelerinin bir kısmının veya tamamının değiştirilmesini teklif edebilirler. Bu durum Federasyon tarafında incelenerek sonuçlandırılır.

  İl hakem kurulu üyeliği;

  a) Kurulun görev süresinin bitmesi,

  b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

  c) Üyenin özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmaması,

  d) 13 üncü maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,

  e) Merkez Hakem Kurulunun gerekçeli kararı ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile sona erer.

  İl Hakem Kurulu Üyeliği İçin Aranacak Şartlar

  Madde 14 - İl hakem kurulu üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır;

  a) T.C. vatandaşı olmak,

  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  c) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç ay veya daha fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,

  d) Trafik suçları hariç altı ay veya daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezalarıyla hükümlü bulunmamak.

  İl Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

  Madde 15 - İl hakem kurulu, müsabaka mevsimi süresince ayda en az bir kez toplanır. Başkanın bulunmadığı toplantılara sekreter başkanlık yapar. İl spor temsilcisi veya kurul başkan, il hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

  İl hakem kurulu toplantılarına, yedek üyeler de katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı karar kabul edilir. Tüm kararlar karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyelerce imzalanır.

  İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 16 - İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Federasyonun organize etmediği, illerde gerçekleşen tüm resmi ve özel yarışmalar için hakem görevlendirmek,

  b) Merkez Hakem Kurulunun vereceği izin, yetki ve atayacağı ya da onayladığı öğretmen hakemlerle aday hakem kursu açmak; bu kurslara katılanların gireceği yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların sonuçlarını Merkez Hakem Kuruluna iletmek,

  c) Sınavlarda başarılı olan aday hakemleri uygulamalarla denemek. Merkez Hakem Kurulunun izniyle, hakemlik konusunda konferanslar, seminerler düzenlemek,

  d) İlinde kayıtlı hakemleri, yapılacak il müsabakalarında görevlendireceği gözlemcilerle denetlemek,

  e) İlinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il hakemliği sınavlarına girecek hakemleri belirlemek,

  f) Federasyonun tuttuğu hakem sicilleri için gerekli belgeleri sağlamak,

  g) İl yarışmalarında çıkabilecek tartışmalı sonuçlar konusunda birinci derecede karar vermek, itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna iletmek,

  h) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için durumu, nedenleri ile Merkez Hakem Kuruluna iletmek,

  i) Müsabaka mevsimi başında ilinin faal hakem listesini Merkez Hakem Kuruluna iletmek,

  j) Merkez Hakem Kurulunca verilecek görevleri ve hakemlikle ilgili tüm işlemleri yapmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hakemlerle İlgili Hususlar

  Hakem Olabilme Koşulları ve Hakemliğin Kademeleri

  Madde 17 - Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  a) Hakemlik yapmasına mani bir vücut arızası bulunmamak,

  b) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre üç ay, ya da daha uzun süre cezalandırılmamış bulunmak,

  c) Trafik suçları hariç altı ay veya daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezalarıyla hükümlü bulunmamak.

  Eskrim hakemliği, flöre, epe ve kılıç branşında aşağıda belirtilen kademe ve kategorilerden oluşur;

  a) F kategorisi aday hakem,

  b) E kategorisi il hakemi,

  c) D kategorisi milli hakem,

  d) A, B, C kategorisi uluslararası hakem.

  a) Aday hakem olabilme şartları;

  1) Aday hakemlik kursuna katılmış olmak,

  2) Yapılacak sınavda başarılı olmak.

  Aday hakemler, genel olarak maç sonuçlarını küme kağıdına işleyerek ya da kronometre tutarak müsabakayı yöneten hakeme yardımcı olurlar. Hakemlikte gelişmeleri için il hakem kurulu veya Merkez Hakem Kurulu tarafından uygun görülen yarışmalarda bir milli hakem gözlemciliğinde müsabaka yönetebilirler. İl hakem kurulu ve Merkez Hakem Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirirler. Aday hakemlere, sınavda başarılı oldukları branşlarda F kategorisi hakemlik lisansı verilir.

  b) İl hakemi olabilme şartları;

  1) 17 yaşından gün almış olmak,

  2) En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

  3) En az bir yıl aday hakemlik yapmış olmak,

  4) Aday hakemliği sırasında başarılı olmak,

  5) En az bir hakem kursu ve seminerine katılmış olmak,

  6) Yapılacak sınavda başarılı olmak.

  İl hakemleri, il hakem kurulunca görevlendirildikleri il müsabakalarında ve Merkez Hakem Kurulunca atandıkları resmi ve özel yarışmalarda hakemlik yapabilirler. İl hakemlerine sınavda başarılı oldukları branşlarda E kategorisi hakemlik lisansı verilir.

  c) Milli hakem olabilme şartları;

  1) En az bir yıl il hakemi olarak görev yapmak,

  2) İl hakemi olarak yönettiği müsabakalarda başarılı bulunmak,

  3) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  4) Yapılacak sınavda başarılı olmak.

  Milli hakemler, il hakem kurulu ve Merkez Hakem Kurulunca atandıkları resmi ve özel yarışmalarda, hakemlik, gözlemcilik ve müsabaka teknik kurul üyeliği yapabilirler. Milli hakemlere sınavda başarılı oldukları branşlarda D kategorisi hakemlik lisansı verilir.

  d) Uluslararası hakem olabilme şartları;

  Uluslararası hakem olabilmek için; FIE tarafından açılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Uluslararası hakemlerin hangi branşlarda ve hangi kategoride hakem lisansı alacaklarına FIE tarafından karar verilir.

  Uluslararası hakem sınavına girecek milli hakemlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  1) En az iki yıllık milli hakem lisansına sahip olmak,

  2) Milli hakem olarak yönettiği müsabakalarda Merkez Hakem Kurulunca başarılı bulunmak,

  3) FIE'nin geçerli saydığı yabancı dillerden birine, analiz yapabilecek düzeyde vakıf olduğunu belgelemek ya da, Federasyon veya Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek yabancı dil sınavında başarılı olmak,

  4) FIE tarafından belirlenen yaş sınırını aşmamış olmak.

  FIE lisansı taşıyan hakemler, tüm resmi veya özel, yurt içi veya yurt dışı müsabakalarda hakemlik, gözlemcilik, müsabaka teknik kurul üyeliği yapabilirler. Ayrıca Federasyon tarafından görev verilmesi durumunda hakem kurs veya seminerlerinde öğretmenlik yaparlar.

  Uluslararası hakemlerin yurt dışında görevlendirilmeleri için, yurt içindeki faaliyetlere katılımları ve başarı durumları Merkez Hakem Kurulunca saptanır. Gerektiğinde başarı durumlarına göre bir sıralama yapılarak FIE ve CEE'ye bildirilir.

  Federasyonun bilgisi olmadan, FIE ya da CEE tarafından görevlendirilen hakemlerden, yurt içinde verilen görevleri yapmayanların uluslararası hakemlik görevleri, ilgili kuruluşlara bildirilerek iptal ettirilebilir.

  Hakemlerin Görevlendirilmeleri ve Yönetimleriyle İlgili Esaslar

  Madde 18 - Hakemlerin görevlendirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

  a) Eskrim müsabakaları Federasyon ya da FIE lisanslı hakemlerce yönetilir.

  b) Federasyonca düzenlenen ulusal düzeydeki tüm resmi ve özel müsabakalarda görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından atanır.

  c) Yurt dışı veya yurt içi uluslararası düzeydeki tüm resmi ve özel müsabakalarda görev yapacak hakemler, Merkez Hakem Kurulunun kararı ve Federasyonun onayı ile atanır.

  d) İllerde yapılacak resmi ve özel tüm yarışmaların hakemleri il hakem kurulu veya il spor temsilcisi tarafından atanır.

  e) Hakemler, görevlendirildikleri müsabakanın başlamasından en az yarım saat önce, açıklanan hakem kıyafetiyle yarışma yerine gelir ve müsabaka teknik komitesinin vereceği hakemlik görevlerini yapmak üzere hazır bulunurlar. Teknik komitenin iznini almadan müsabaka yerinden uzaklaşamazlar.

  f) Hakemler, maç hakkında rapor verilmesi gereken bir durum oluştuğunda, raporlarını teknik komiteye verirler.

  g) Hakemler, Merkez Hakem Kurulunun vereceği görevleri yapmakla yükümlüdürler.

  h) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların teknik komitelerinde, müsabaka süresince hakem görevlendirmelerini yapmak üzere, Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecek en az bir kişinin bulunması gerekir.

  i) Eskrim branşında faaliyeti bulunan kulüplerde idarecilik veya yönetim kurulu üyeliği yapanlara bu görevleri devam ettiği sürece hakemlik görevi verilmez.

  j) Hakem lisansına sahip antrenörlere, kadrolu veya ücretli olarak antrenörlük yaptıkları sürece zorunlu olmadıkça yurt içi yarışmalarda hakemlik görevi verilmez. Sadece, yeterli hakem bulunmaması nedeniyle yarışmaların aksaması söz konusu olduğu takdirde hakemlik görevi verilebilir.

  k) Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinden uluslararası hakem lisansına sahip bulunanlar ile Federasyonun yan kurullarında görev alan kişilere gerektiğinde hakemlik görevi verilebilir.

  l) FIE tarafından belirlenen yaş sınırını aşanlar, müsabaka yönetmek üzere aktif hakemlik yapamaz.

  m) Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlere ceza süresince görev verilmez.

  n) Federasyon tarafından düzenlenecek yarışmalarda görev verilen hakemlerden, göreve gidemeyecek olanlar, mazeretlerini yazılı olarak müsabakanın başlama tarihinden en az beş gün önce Federasyona bildirmeleri gerekir. Müsabakalarda görev verilen hakemler, mazeretsiz olarak görevlerine gelmezler veya geç gelirlerse bir defaya mahsus olmak üzere uyarılırlar. Bu davranışlarını tekrarlamaları halinde kendilerine, hakem kurullarınca takdir edilecek süre veya sayıda hakemlik verilmez ve bu durum Merkez Hakem Kuruluna bildirilerek sicillerine işlenir.

  o) Hakem kurulları denetimlerinde veya gözlemci raporlarına göre, sürekli hata yaptıkları saptanan hakemler ile görev almaktan imtina edenlere hakem kurullarınca sözlü veya yazılı uyarıda bulunulur ya da bir süre görev verilmeyebilir.

  Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

  Madde 19 - Hakemler, aşağıda belirtilen durumlarda, kayıtlı oldukları il hakem kurulu aracılığı ile Merkez Hakem Kurulundan hakemlik görevlerine ara verilmesini isteyebilirler. Merkez Hakem Kurulu tarafından mazereti kabul edilen hakemlerin lisansları mazeretleri devam ettiği sürece vize edilmez.

  a) Sağlık, öğrenim, görev, iş durumu, askerlik gibi nedenlerle altı aydan uzun süre hakemlik yapılamayacak olması,

  b) Bulundukları ilde eskrim faaliyeti olmaması nedeniyle hakemlik yapılamaması,

  c) Hakemlerin, eskrim faaliyeti bulunan kulüplerde fiilen idarecilik görevi üstlenmeleri veya yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri halinde bu hakemler, görevlerine ara vermiş kabul edilirler. Bu kabul, hakemlerin kulüplerdeki bu görevlerinin sona ermesinden üç ay sonrasına kadar sürer.

  Bir müsabaka mevsimi içinde en çok dört kez geçerli mazeret kabul edilir. Bu sayıyı aşanlar, Federasyondaki faal hakem listesinden silinir ve durum dosyalarına işlenir.

  Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vize Dönemi

  Madde 20 - Hakemlik kurslarına katılmış ve sınavlarında başarılı olmuş hakemlere lisansları, Merkez Hakem Kurulunun kararıyla Federasyon tarafından verilir.

  Hakem lisanslarının vizeleri sonu çift sayı ile biten her iki yılda bir, iki yıllık süre için, il hakem kurullarınca düzenlenen ve Merkez Hakem Kurulu tarafından onaylanan faal hakem listesine uygun olarak 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında Federasyonca yapılır.

  Öğrenim, görev gibi nedenlerle, uzun süreli olarak yurt dışında kaldığı süre içinde bulunduğu ülkede hakemlik yapan hakemlerin, durumlarını ilgili ülke Federasyonundan veya yerel spor kuruluşlarından belgelemeleri halinde, yurt dışında kaldıkları sürece lisansları vize edilmiş sayılabilir.

  Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi veya Vizenin İptali

  Madde 21 - Aşağıda belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda, hakem lisansı, Merkez Hakem Kurulunun kararına istinaden Federasyon tarafından vize edilmez, daha önce vize edilmiş ise vizesi iptal edilir.

  a) Davet edildiği hakemlik geliştirme semineri ya da kursuna özürsüz olarak iki kez peş peşe katılmamak,

  b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlik veya diğer görevlere özürsüz olarak üç kez peş peşe gelmemek,

  c) Özürleri Merkez Hakem Kurulunca kabul edilenler dışında hakemliğe aralıksız dört yıldan fazla ara vermek.

  İki vize döneminde peş peşe hakemlik lisansı vize edilmeyen hakemlerin lisans vize talepleri, bulundukları kademede düzenlenecek ilk hakem semineri veya kursuna katılmaları ve ilgili kademe sınavında başarılı olmaları halinde yerine getirilir.

  Lisansların Vize Edilmemesine veya İptaline İtiraz

  Madde 22 - Lisansı vize edilmeyen veya iptal edilen hakemlere, durum Federasyon tarafından tebliğ edilir. İtirazların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Federasyona yazılı olarak yapılması gerekir. İtirazlar, Merkez Hakem Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Merkez Hakem Kurulunun kararı Federasyonca ilgiliye duyurulur.

  Hakemlikten İstifa

  Madde 23 - Hakem, istifa dilekçesini kayıtlı bulunduğu il hakem kuruluna, il hakem kurulu bulunmayan illerde il temsilcisine iletene kadar görevine devam eder. İl hakem kurulu, istifa dilekçesini, hakemin dosyasıyla birlikte yedi gün içinde Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Federasyona gönderir.

  Hakem Lisansının İptali

  Madde 24 - Hakem lisansı, ilgili hakemin;

  a) Hakemlikten istifa etmesi,

  b) FIE'ce belirlenen yaş sınırını aşması,

  c) Yönettiği müsabakalarda haysiyet kırıcı davranışlarda bulunması, ya da FIE Yönetmeliğini kasıtlı olarak ihlal etmesi,

  d) Tarafsızlığa aykırı hareket ettiğinin saptanması,

  e) Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek olayları gizlediği, ya da taraflardan maddi veya manevi çıkar sağladığı, Merkez Hakem Kurulunca yapılan soruşturma sonucunda anlaşılması,

  f) Diğer hakemlerin verdikleri kararları alenen eleştirerek hakemlik müessesini küçük düşürücü beyanlarda bulunması, kendisinin ya da başka bir hakemin yönettiği müsabakalar hakkında veya Federasyonun kararları hakkında basın ve yayın organları kanalıyla demeç vermesi,

  g) Ceza Kurullarınca haklarında altı ay ve daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilmesi, halinde Merkez Hakem Kurulunun kararıyla Federasyon tarafından iptal edilir.

  Hakemlik Lisanslarını Yurt Dışında Almış Hakemlerin Görevlendirilmeleriyle İlgili Esaslar

  Madde 25 - Hakemlik lisansını yabancı bir federasyondan almış bulunan ya da yaşadığı yabancı ülke federasyonunun hakem lisansına sahip hakemlerin, Türkiye'de hakemlik yapabilmesi için lisanslarının Merkez Hakem Kurulunca uygun bulunması durumunda, kendilerine, yabancı lisansının düzeyinde lisans verilir, ancak yabancı federasyonlarca verilen lisansların denklikleri konusunda tereddüt oluşursa sınava tabi tutulurlar.

  Hakemlerin Denetimi

  Madde 26 - İl hakem kurulu, İl müsabakalarında görev verilen hakemleri, Merkez Hakem Kurulu ise, uluslararası yarışmalarda ve Federasyon tarafından düzenlenen tüm resmi ve özel yarışmalarda görev yapan hakemleri denetlemekle görevlidir.

  Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle uluslararası hakemler bütün hakemlerin, milli hakemler ise, il ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler.

  Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkine Ait Kurallar

  Madde 27 - Aşağıda belirtilen durumlarda hakemler ilgili Ceza Kurullarına sevk edilirler.

  a) Yönettiği müsabakalarda onur kırıcı davranışlarda bulunan,

  b) Spor ahlakına uymayan tutum ve davranışları görülen,

  c) FIE Yönetmeliğini kasıtlı olarak ihlal eden,

  d) Tarafsızlığa aykırı hareket ettiği saptanan,

  e) Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek olayları gizleyen, ya da taraflardan maddi veya manevi çıkar sağladığı, Merkez Hakem Kurulunca yapılan soruşturma sonucunda anlaşılan,

  f) Diğer hakemlerin verdikleri kararları alenen eleştirerek hakemlik müessesesini küçük düşürücü beyanlarda bulunan,

  g) Federasyonun verdiği kararları basın yoluyla eleştiren, hakemler hakkında müsabaka teknik kurulunca tutulan raporlar il içi müsabakalarda il hakem kuruluna, diğer müsabakalarda Merkez Hakem Kuruluna iletilir. İl içi müsabakalarda bu hakemler, il hakem kurulunun alacağı karara göre müsabaka teknik kurulu raporu eşliğinde bir ay içinde İl Ceza Kuruluna sevk edilir, durum ve nihai karar Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Diğer müsabakalarda ise, Merkez Hakem Kurulunun alacağı karara göre bu hakemler müsabaka teknik kurulu raporu eşliğinde bir ay içinde Merkez Ceza Kuruluna iletilirler.

  Yurt dışı müsabakalarda spor ahlakına uymayan tutum ve davranışları görülen hakemler, Federasyon temsilcisi veya kafile başkanının raporlarıyla Merkez Hakem Kuruluna bildirilirler.

  Hakemlerin Görev Yerleri

  Madde 28 - Hakemlerin görev yerleri, kayıtlı bulundukları il müdürlükleridir. Öğrenim, görev, ikametgah, iş durumu nedeniyle yer değiştiren hakemler, gittikleri ilde eskrim faaliyeti varsa il hakem kuruluna, eskrim faaliyeti olmayan illerde ise gençlik ve spor il müdürlüklerine kayıt yaptırırlar. Bu kayda dayanılarak önceden kayıtlı bulundukları ilden dosyaları istenir ve değişiklik Merkez Hakem Kuruluna bildirilir.

  İtiraz

  Madde 29 - 21 inci madde hükmü hariç olmak üzere hakemler, il hakem kurulu, Merkez Hakem Kurulu veya Federasyon tarafından haklarında verilen kararlara, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilirler.

  Hakemlere ve Gözlemcilere Verilecek Tazminatlar

  Madde 30 - Hakemlere ve gözlemcilere verilecek tazminatlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Özel müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve müsabaka ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

  Müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan hakemlerin sayısı il hakem kurulu veya Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir.

  Gözlemcilerin Görevleri

  Madde 31 - Gözlemcilerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yarışmalarda görevlendirilen hakemlerin müsabaka yönetimini, FIE Yönetmeliğine göre hakemlik yönünden ve Federasyon kararlarına göre idari yönden rapor etmek,

  b) Salon içi ve dışı olayları, müsabakaya katılanların ve yöneticilerin davranışlarını izlemek ve rapor etmek.

  Gözlemciler raporlarını, müsabakaların bitiminden itibaren en geç üç gün içinde Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere genel sekretere, il hakem kuruluna iletilmek üzere il spor temsilcisine teslim etmeleri gerekir. Gözlemciler, sürekli hata yapan hakemleri gözlemci raporlarıyla birlikte ilgili hakem kurullarına bildirirler.

  Gözlemciler, görevli oldukları müsabakanın hakemlerin hakemlikle ilgili kararlarına karışmazlar.

  Düzenlenecek tüm müsabakaların gözlemcileri, Federasyon Başkanı tarafından, başkanın olmadığı zamanlarda ise Federasyon asbaşkanı tarafından atanırlar. Atanan gözlemcinin göreve gidememesi ya da ilave gözlemciye ihtiyaç duyulması hallerinde, organizasyonun aksamadan sürdürülmesi için Federasyon temsilcisi tarafından, bulunmuyorsa genel sekreter tarafından gözlemci görevlendirilebilir. İllerde yapılacak olan müsabakaların gözlemcilerinin atanması hususunda il spor temsilcilerine görev verilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ile FIE Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çıkarılacak talimat ve kararlar uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 33 - Bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinde, 17/01/1994 tarihli ve 21821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eskrim Hakem Yönetmeliği ile 08/12/1994 tarihli ve 22135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eskrim Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren mevcut il hakem kurulları feshedilir, ancak bu Yönetmeliğe göre yenileri kurulana kadar, görevlerine devam ederler.

  Yürürlük

  Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100