Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALARIN KURULUŞU VE HİSSE DEVİRLERİ İÇİN YAPILACAK İZİN BAŞVURULARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKALARIN KURULUŞU VE HİSSE DEVİRLERİ İÇİN YAPILACAK İZİN BAŞVURULARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24235

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 05/11/2000 tarih ve 24221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca banka kuruluşunda veya mevcut bankaların hisselerinin devralınmasında ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bankaların hisselerini satın almak üzere yapılacak başvurularda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Hukuki dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (11), 7 nci maddesinin (1), 8 inci maddesinin (2) ve 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kısaltmalar

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

  Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, ifade eder.

  Banka kuruluşu

  Madde 4 - Türkiye'de banka kurmak üzere Kuruma verilecek başvuru dilekçelerine;

  a) Kurucuların, (Ek-1) ve (Ek-2) de yer alan örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri "Banka Kurucularına İlişkin Beyanname"nin,

  b) Ortaklarca imzalanmış ortaklık anasözleşme taslağının,

  c) Banka kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuruluş tarihinden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvelleri ve banka sermaye artırımları için gereken tutarı ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren raporun,

  d) Kuruluş sermayesindeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişiler ile kurucuların, müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına dair İcra Tetkik Hakimliklerinden alacakları belgelerin,

  e) Gerçek kişi kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek kişilerce, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, (Ek-3) de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçeyle talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin,

  f) Kurucu tüzel kişilerin kurulacak bankaya ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,

  g) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler, sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin beyanın (Ek-4),

  h) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanın (Ek-4),

  i) Kurucu tüzel kişilerin kuruluşla ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarlarını gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 01/06/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış en az son üç yıla ait bilanço, kar ve zarar cetvelleri ile banka veya mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren raporun,

  j) Kurucu tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubu için uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından uluslararası muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ve gelir tablolarının,

  k) Sermayedeki dolaylı pay sahipliklerinin tespitini teminen tüzel kişi kurucuların tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir cetvellerin,

  l) Sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişiler ile kurucuların, muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,

  m) Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannamelerinin ve bu gayrimenkullere ilişkin tapu dairelerinden alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin,

  n) Sermaye payı yüzde on veya daha fazla olan ortakların kurucu beyannamelerinde yer alan mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,

  o) Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını taahhüt eden kişilerin mali durumları hakkında, 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek raporun,

  p) Gerçek kişi kurucuların, imtiyazlı pay sahiplerinin, sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerin ve belirlenmiş ise görevlendirilecek yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak şekilde hazırlanmış ayrıntılı özgeçmişlerinin,

  r) Kurucu gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kılınmış kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örneklerinin,

  s) Sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair (Ek-5) de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip imzalayacakları taahhütnamenin, eklenmesi gerekmektedir.

  Yabancı uyruklu kişiler de bu madde hükümlerine tabidir.

  Dolaylı pay sahipliğiyle ilgili tespitler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde açıklanan "Dolaylı Pay Sahipliği" tanımına göre yapılır.

  Hisse Devri

  Madde 5-1) Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, hisse devri veya edinimi ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bankaların satın alınmasıyla ilgili Kuruma verilecek başvuru dilekçelerine;

  a) Hisseleri devralacakların (Ek-1) ve (Ek-2) de yer alan örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri "Hisse Devralacaklara İlişkin Beyanname"nin,

  b) Hisseleri devralacakların müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,

  c) Hisseleri devralacak gerçek kişilerce, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, (Ek-3) de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçeyle talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin,

  d) Hisseleri devralacak gerçek veya tüzel kişilerin, tasfiyeye tabi tutulan bankerler, sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin beyanın (Ek-4),

  e) Hisseleri devralacak gerçek veya tüzel kişilerin, tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanın (Ek-4),

  f) Hisseleri devralacak tüzel kişilerin bankaya ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,

  g) Hisseleri devralacak tüzel kişilerin kuruluşuyla ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarlarını gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 01/06/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin, banka veya mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren raporun,

  h) Hisseleri devralacak tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubu için uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından uluslararası muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ve gelir tablolarının,

  i) Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını taahhüt eden kişilerin mali durumları hakkında, 3568 sayılı Kanuna göre yetkili mali müşavirlerce düzenlenecek raporun,

  j) Hisseleri devralacak kişilerin, muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,

  k) Hisseleri devralacak kişilerin, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannameleri ve bu gayrimenkullere ilişkin tapu dairelerinden alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin,

  l) Hisseleri devralacak kişilerin, beyannamelerinde yer alan mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,

  m) Hisseleri devralacak gerçek kişiler ile tüzel kişilerin, sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip gerçek kişi ortakların son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak şekilde hazırlanmış ayrıntılı özgeçmişlerinin,

  n) Gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kılınan kişi ve kişilere verilmiş vekaletname örneklerinin,

  o) Hisse senetlerinin satın alınmasında kullanılacak kaynak hakkında açıklamaların,

  p) Hisse devriyle ilgili yapılan sözleşmenin örneğinin,

  r) Hisseleri devralacaklardan, sermayedeki doğrudan ya da dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olanların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair (Ek-5) de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip imzalayacakları taahhütnamenin, eklenmesi gerekir.

  Yabancı uyruklu kişiler için de bu madde hükümleri uygulanır.

  Dolaylı pay sahipliğiyle ilgili tespitler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde açıklanan "Dolaylı Pay Sahipliği" tanımına göre yapılır.

  2) Herhangi bir hisse devri sözkonusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerine, imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da Kurul iznine tabidir.

  Yurtdışında kurulu banka veya mali kurumların, Türkiye'de banka kurmaları veya hisse devralmaları

  Madde 6 - Yurtdışında kurulu banka veya mali kurumların, Türkiye'de banka kurmak veya mevcut bankalardan birinin hisselerini devralmak üzere Kuruma verecekleri başvuru dilekçelerine;

  a) Banka veya mali kurumun anasözleşmesini,

  b) Türkiye'de banka kurulması veya mevcut bankalardan birinin hisselerinin devralınmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerini,

  c) Banka kurulmasından veya hisselerin devralınmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvellerini ve banka sermaye artırımları için gereken tutarı ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren raporu,

  d) Banka veya mali kurumun son beş yıla ait bilanço, kar ve zarar cetvelleri ile yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bağımsız denetim raporları,

  e) Banka veya mali kurumun ortakları ile kurulu bulunduğu ülke dışındaki teşkilat ve organizasyon yapısı ve uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeleri ve uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporu,

  f) Banka veya mali kurumun kurulduğu veya faaliyette bulunduğu ülkelerde mevduat kabul etmesinin veya bankacılık işlemleri yapmasının yasaklanmamış olduğu ve/veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgeyi,

  g) Banka veya mali kurumun son genel kuruluna ilişkin tutanaklar ile sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip ortakların bankanın merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca onaylı listesi,

  h) Bankanın merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının biri tarafından her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların Kuruma tevdi edileceğine dair taahhütnameyi, eklemeleri gerekmektedir.

  Yurtdışından temin edilecek belgeler

  Madde 7 - Yurtdışından temin edilecek belgelerin ilgili ülke resmi makamlarınca ve Türkiye'nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

  Dolaylı pay sahipliği

  Madde 8 - 1) Gerçek veya tüzel bir kişinin, Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak bir bankanın sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin tespitinde uygulanacak ilke ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Bankada pay sahibi bulunan tüzel kişilerin ortaklarının ve bu ortaklardan tüzel kişi olanların ortaklık yapıları, zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar tespit edilir.

  b) Dolaylı pay sahipliği saptanacak kişi için zincirin son halkasında tespit edilen iştirak oranının tüzel kişilikler aracılığıyla banka sermayesinde meydana getirdiği dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır, ara kademelerde saptanabilecek aynı kişiye ait doğrudan pay sahiplikleri oransal olarak müteakip çarpım işleminden önce, çarpılacak orana ilave edilir.

  c) Bir gerçek kişiye ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde bu gerçek kişi ile eş ve velayet altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya bu ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde de bunlara ait paylar ile sermayenin yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.

  2) Banka sermayesindeki pay sahipliği tüzel kişilerin sermayeleriyle ilgili olarak Kanuna göre yapılacak dolaylı el değiştirme ve benzeri dolaylılık tespit ve değerlendirmeleri, mevzuatta açıkça düzenlenen hususlar haricinde banka sermayesi yerine tüzel kişi hissedarın sermayesi esas alınarak bu maddenin (1) numaralı fıkrasındaki hükümlerine göre yapılır.

  Düzenleme

  Madde 9 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan hususlarda Kurul kararlarına göre işlem yapılır.

  Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Yönetmelik uyarınca ilgililerden istenilen bilgi ve belgelere ilave olarak bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  Ekler

  EK-1

  BANKA KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

  (TÜZEL KİŞİLER)

  ------------------------------------------------------------------------------

  TÜZEL KİŞİNİN

  ----------------------------------------------------------------------------

  UNVANI :

  ----------------------------------------------------------------------------

  MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ:

  ----------------------------------------------------------------------------

  SERMAYESİ :

  (Açıklamalı)

  ----------------------------------------------------------------------------

  ADRESİ :

  ----------------------------------------------------------------------------

  FAALİYET KONUSU :

  ----------------------------------------------------------------------------

  SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (MİLYAR TL.)

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  YILI

  NET KARI (ZARARI)(1)

  ÖZKAYNAKLARI

  AKTİF TOPLAMI

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  --------

  -----------------------------

  -------------------

  -----------------

  İŞTİRAKLERİ(2)

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  ŞİRKETİN UNVANI

  FAALİYET TÜRÜ

  SERMAYESİ

  HİSSE TUTARI

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  1

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  2

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  3

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  4

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  5

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  6

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  7

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  8

  -

  ---------------------

  -------------------

  --------------

  -----------------

  SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER(3)

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  YERİ

  CİNSİ

  PAFTA

  ADA

  PARSEL

  TAKYİDATLARI

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  1

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  2

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  3

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  4

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  5

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  6

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  7

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  8

  -

  ----------------

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  -----------------

  MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI)(4)(5)

  ----------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------

  TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

  -

  --------------------------------------------------------------------------

  1

  -

  --------------------------------------------------------------------------

  2

  -

  --------------------------------------------------------------------------

  3

  -

  --------------------------------------------------------------------------

  4

  -

  --------------------------------------------------------------------------

  5

  -

  ----------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  ÇALIŞTIĞI BANKALAR(6)(7)

  1

  2

  3

  4

  5

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  BANKA ADI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  ŞUBE ADI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  MEVDUAT (MİLYAR TL.)

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADELİ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADESİZ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  KREDİ (MİLYAR TL.)

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  MİKTARI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  TEMİNATI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  TÜRÜ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADESİ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  6

  7

  8

  9

  10

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  BANKA ADI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  ŞUBE ADI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  MEVDUAT (MİLYAR TL.)

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADELİ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADESİZ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  KREDİ (MİLYAR TL.)

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  MİKTARI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  TEMİNATI

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  TÜRÜ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  VADESİ

  ------------------------

  --------

  ----------

  ----------

  ----------

  ---------

  BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR(8)

  -

  -------------------------------

  ------------------------------------------

  ALACAĞIN

  ALACAKLININ ADI

  ---------------

  --------------

  -----------

  TÜRÜ

  MİKTARI

  VADESİ

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  1

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  2

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  3

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  4

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  5

  -

  -------------------------------

  ---------------

  --------------

  -----------

  FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER

  ----------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------

  ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASINA SAHİP GERÇEK VE

  TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN

  KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:

  ------------------------------------------------------------------------------

  ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI

  AÇIKLAMA:

  ------------------------------------------------------------------------------

  İMZA :

  TARİH: ...../...../.....

  AÇIKLAMALAR:

  ------------

  (1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

  (2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

  (3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

  (4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

  (5) İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

  (6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

  (7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

  (8) Şirket sermayesinin %5 veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

  Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

  NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

  EK-2

  BANKA KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

  (GERÇEK KİŞİLER)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  ADI-SOYADI :

  ------------------------------------------------------------------------------

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

  ------------------------------------------------------------------------------

  Fotoğraf

  UYRUĞU :

  ------------------------------------------------------------------------------

  ANA ADI :

  ------------------------------------------------------------------------------

  --------------

  BABA ADI :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  İKAMETGAH ADRESİ :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ÖĞRENİM DURUMU :

  (Ayrıntılı) :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN

  UNVANI VE ADRESİ :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  VERGİ KİMLİK NUMARASI :

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  İŞYERİNİN UNVANI(1)

  GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ

  GÖREV UNVANI

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  1

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  2

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  3

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  4

  -

  -----------------------------

  ------------------------------------

  ------------------------

  SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ (MİLYAR TL.)

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  YILI

  NET GELİR

  ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ------------------

  -----------------------------

  --------------------------------------------

  ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER(2)

  -

  ------------------------------

  ---------------------

  -------------------

  ------------------

  ŞİRKETİN UNVANI

  FAALİYET TÜRÜ

  SERMAYESİ

  HİSSE TUTARI

  -

  ------------------------------

  ---------------------

  -------------------

  ------------------

  1

  -

  ------------------------------

  ---------------------

  -------------------

  ------------------

  2

  -

  ------------------------------

  ---------------------

  -------------------

  ------------------

  3

  -

  ------------------------------

  ---------------------

  -------------------

  ------------------

  4

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER(3)

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  YERİ

  CİNSİ

  PAFTA

  ADA

  PARSEL

  TAKYİDATLARI

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  1

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  2

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  3

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  4

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  5

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  6

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  7

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  8

  -

  ----------------

  -------------------

  ---------

  ---------

  -------------

  --------------------

  MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI)(4)(5)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  1

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  2

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  3

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  4

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  5

  -

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  ÇALIŞTIĞI BANKALAR(6)(7)

  1

  2

  3

  4

  5

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  BANKA ADI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  ŞUBE ADI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  MEVDUAT (MİLYAR TL.)

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADELİ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADESİZ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  KREDİ (MİLYAR TL.)

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  MİKTARI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  TEMİNATI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  TÜRÜ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADESİ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  6

  7

  8

  9

  10

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  BANKA ADI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  ŞUBE ADI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  MEVDUAT (MİLYAR (TL.)

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADELİ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADESİZ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  KREDİ (MİLYAR TL.)

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  MİKTARI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  TEMİNATI

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  TÜRÜ

  --------------------------------

  ------------

  ------------

  -----------

  -----------

  ----------

  VADESİ

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI

  -

  -------------------------------

  -----------------------------------------------------------

  ALACAKLININ ADI

  ALACAĞIN

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  TÜRÜ

  MİKTARI

  VADESİ

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  1

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  2

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  3

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  4

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  5

  -

  -------------------------------

  --------------

  -------------------

  ------------------------

  DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK

  AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL

  EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ(8):

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN

  KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP

  OLMADIĞI:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA

  DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  İMZA :

  TARİH: ...../...../.....

  AÇIKLAMALAR:

  ------------

  (1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

  (2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazla ise doldurulacaktır.

  (3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

  (4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

  (5) "Ortağı bulunduğu şirketler" bölümünde belirtilen şirketlerin hisseleri hariç tutulacaktır.

  (6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

  (7) Aynı bankadan birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

  (8) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

  Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

  NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

  EK-3

  ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  (CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA)

  ....................

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilmek üzere, arşiv kayıtlarını da içeren adli sicilimin çıkarılarak tarafıma verilmesini arz ederim.

  ...../...../.....

  ADI-SOYADI

  İMZA

  SOYADI :

  ADI :

  BABA ADI :

  ANA ADI :

  DOĞUM YERİ/TARİHİ :

  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU :

  İL :

  İLÇE :

  MAHALLE/KÖ :

  CİLT NO  :

  AİLE SIRA NO   :

  SIRA NO :

  ADRESİ :

  EK-4

  TAAHHÜTNAME

  -----------

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

  KURUMU

  ANKARA

  Tasviye tabi tutulan bankalar, bankerler, sigorta şirketleri, para ve sermaye piyasalarında gösteren kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen

  bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

  ...../...../..... ...../...../.....

  İMZA İMZA

  TAAHHÜTNAME

  -----------

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

  KURUMU

  ANKARA

  ................................. Bankasını kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi

  faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

  ...../...../.....

  İMZA

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100