Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ FAKİR VE GARİP HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK

  BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ FAKİR VE GARİP HASTALARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK

 

  Devlet Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/03/2001

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24348

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Mazbut Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde Vakfiyesi doğrultusunda fakir ve garip hastaların muayene ve tedavilerinin ücretsiz yaptırılmasının sağlanması için hastane bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce İdari Birim kurulması ve bu birimin yetki ve görev alanlarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, işletmesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilen Vakıf Gureba Hastanesinde fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti verilmesi ve bu hizmeti yapacak İdari Birimin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile Vakıf Gureba Hastanesi işletmesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devrine ait Bakanlar Kurulunun 10/08/2000 tarihli ve 2000/1331 sayılı kararına esas protokolün 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

  b) Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

  c) Daire Başkanlığı : Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

  d) Bölge Müdürlüğü : İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünü,

  e) Hastane : Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesini,

  f) İdari Birim : Fakir ve garip hastaların tespitini yaparak, sevk, teşhis, tedavi işlemleri ile ilaç gibi giderlerinin karşılanmasının takibi için Vakıflar Genel Müdürlüğünce kurulacak birimi,

  g) Fakir : Kendisine kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının her hangi birinden her ne isim altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her hangi devamlı bir gelire sahip olmayan kimseyi,

  h) Garip : Hayatta kimsesi olmayan ve aynı zamanda fakir olan kişiyi, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İdari Birimin Görev ve Yetkileri

  İdari Birim

  Madde 5 - İdari Birim, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda 1 İdari Birim Şefi, 2 Hasta Kabul Memuru, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 Yardımcı Hizmetli personelden oluşur. İhtiyaç duyulduğunda personel sayısı arttırılır.

  İdari Birim Şefi

  Madde 6 - İdari Birim Şefinin Görevleri;

  a) İdari Birimde görevli personelin amiridir. Diğer kurum, kuruluş veya şahıslara karşı İdareyi temsil eder.

  b) Fakir ve garip hastaların tespiti ve sevkini sağlar, muayene, teşhis ve tedavileri ile ilaç gibi giderlerinin karşılanmasının takibini yapar.

  c) İdari Birimdeki eşyanın en iyi şekilde kullanılması ve korumasını sağlar.

  d) İdari Birimde çalışan personelin, iş dağıtım planı ile çalışmalarının sürekli olarak denetim ve takibini yapar.

  e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapar.

  Hasta Kabul Memuru

  Madde 7 - Hasta Kabul Memurunun Görevleri ;

  a) İdari Birim şefi olmadığı zamanlarda, şefe ait görevleri yerine getirir.

  b) Kanun, tüzük ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar, evrakı tanzim ve muhafaza eder.

  c) Hastaneye yatırılan fakir ve garip hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek, künyelerini eksiksiz bir şekilde tespit eder, hasta kabul defterine yazar.

  d) Birimin resmi yazışma işlerini yürütür.

  e) Diğer zamanlarda birim sorumlusunun vereceği görevleri yapar.

  Bilgisayar İşletmeni

  Madde 8 - Bilgisayar İşletmeninin Görevleri ;

  a) Bilgi işlem uygulamalarını yürütür.

  b) Fakir ve garip hastaların ayrıntılı kimlikleriyle beraber, giriş tarih ve saatleri, geldikleri yeri ve açık adresleri, hangi servise yatırıldıkları, çıkarıldıkları, protokol numaraları ile birlikte sarfedilen ilaç, protez, ortez malzemelerinin takibini yapar.

  c) Her gün hastaneye kaç fakir girip çıktığını, varsa öldüğünü düzenleyip toplamını birim şefine bildirir.

  d) Şef tarafından verilen diğer görevleri yapar.

  Yardımcı Hizmetli

  Madde 9 - Yardımcı Hizmetlinin Görevleri;

  a) İdari Birimin günlük temizliğini, tertip ve düzeni ile diğer işlerini,

  b) Birimin posta ve dağıtım işlerini,

  c) Yaşlı ve özürlü hastalara gereken yardımları,

  d) İdari Birim şefince verilen işleri, yapar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fakir ve Garip Hastaların Karşılıksız Muayene ve Tedavisi

  Hastaların Muayene ve Tedavisi

  Madde 10 - Hastanede vakfiye şartları doğrultusunda fakir ve garip hastaların durumlarını belgelemek kaydıyla, her türlü ilaç ve tedavi malzemeleri temin edilerek, ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve tedavileri yapılır.

  Teşhis ve Tedavi Edilecek Hasta Sayısı

  Madde 11 - Hastanede teşhis ve tedavisi yapılacak fakir ve garip hastaların sayısı, bir yıl içinde hastane polikliniklerine müracaat eden tüm hasta sayısının % 10'u oranında olacaktır. Fakir hastalara verilecek hizmet diğer hastalarla aynı kalitede olacaktır. Fakir ve garip hastaların ilaç, protez, ortez gibi malzemelerin temini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca sağlanacaktır.

  Ücretsiz Tedavi ve Muayene Edilecek Hastalar

  Madde 12 - Aşağıdaki belgelerin birini ibraz eden hastalar ücretsiz muayene ve tedavi edilirler.

  a) Genel Müdürlükten muhtaç ama maaşı aldığını gösterir belge.

  b) 2022 sayılı Kanuna göre devletten maaş aldığını gösterir belge.

  c) 2828 sayılı Kanun gereğince korunmaya muhtaç çocuklar hakkında mahkemece verilmiş mahkeme kararına dair belge.

  d) Vakıf imaretlerinden faydalandığına dair belge.

  Yukarıda belirtilenler haricinde kalan fakir ve garip hastalardan gerek görüldüğü hallerde il, ilçe veya köy idare heyetlerinden alacakları fakir ve garip olduklarına dair EK-1'deki form ile birlikte EK-2'deki taahhütname istenir. Hastanın kendisine EK-3' deki fakir hasta tanıtım kartı verilir. Fakir ve garip olduğuna dair belge getirmeyenlerin beyanına itibar edilir. Gerektiğinde bu kimselerin durumu tetkik edilebilir.

  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma

  Madde 13 - Gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır, bu yolla fakirlik belgesi alanların belgeleri iptal edilir, tedavi ve ilaç giderleri ilgilisinden tahsil edilir.

  Hastaların Hastaneye Müracaatı

  Madde 14 - Bu hastalar bizzat İdari Birim bürosuna başvururlar. İlgili memur tarafından belgeler incelendikten sonra hastalığını ilgilendiren tıp branşının polikliniğine sevk edilir. Bu kimselerin ayakta tedavileri gerekiyorsa reçetesi yazılır. Şayet hastaneye yatırılması gerekiyorsa ilgili tıp uzmanı yatma formunu doldurur, imzalar ve Baştabip Muavinine sevk eder. Bu kimsenin fakir ve garip olduğunun tespiti için fakirlik belgesi ibraz edildikten sonra yatış işlemleri yapılır. Yatırılan hastalar ilgili servise alınır. Acil tedavisi gerekenlerin derhal tedavisine başlanır ve doktor tarafından müşahede altına alınır.

  İyileşen Hastanın Taburcu Edilmesi

  Madde 15 - Tedavi görerek iyileşen hastalar ilgili servis uzmanı tarafından gerekli tavsiyelerde bulunup reçetesi yazıldıktan ve Başhekimlikçe onaylandıktan sonra taburcu edilir.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilatında Çalışan Personelin Hastaneden Faydalanması

  Madde 16 - Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan personel ve emekliye ayrılanlar ile birinci derecede bakmakla yükümlü oldukları yakınları hastane hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Birimde Tutulacak Defter ve Kayıtlar

  Defter ve Kayıtlar

  Madde 17 - İdari Birimde aşağıda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

  a) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri.

  b) Demirbaş eşya esas defteri.

  c) Poliklinik hasta kayıt defteri.

  d) Hasta tanıtım kartı veya hasta tanıtım defteri.

  e) Diğer gerekli defterler.

  Defter ve Kayıtların Düzenli Tutulması

  Madde 18 - Bütün defterlerde, çizelge ve dosyalarda kazıntı ve silinti olmayacaktır. Yanlış yazıldığı takdirde yazının ve rakamın üzeri okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 19 - 05/02/1986 tarihli ve 19010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Hasta Kabul ve Tedavi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  Madde 20 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, 10/09/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100