Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 19/04/2001

  Resmi Gazete Sayısı : 24378

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - (Değişik madde: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/1.mad)

  Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan teknik hizmetler sınıfından mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personel hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma : Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

  b) Bakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

  c) Hizmet Bölgesi Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

  d) Hizmet Alanı Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

  e) Zorunlu Çalışma Süresi Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

  f) Üst Bölge Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

  g) Alt Bölge Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

  Temel İlkeler

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

  a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

  b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

  c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

  d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

  e) Yer değiştirme suretiyle yapılan atanmalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

  f) Mevcut illere ilave olarak yeni illerin kurulması halinde, il olan ilçeler daha önce bağlı bulunduğu ilin hizmet bölgesi içinde değerlendirilir.

  Hizmet Bölgeleri

  Madde 6 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Zorunlu Çalışma Süreleri

  Madde 7 - Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

  Hizmet Bölgesi  Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

  --------------------- ------------------------------------

   62

   53

   44

   35

   26

   17

  (Değişik fıkra: 26/06/2002 - 24797 sayılı RG./1. md.) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atanmalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Diğer unvanlarda görev yapmakta iken, öğrenim durumlarına göre Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker kadrolarına atanacak olanların ilk görev yerleri bulundukları hizmet alanlarında ihtiyaç olmamak kaydıyla 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu Yönetmeliğin 10, 12 ve Ek Madde 1'de belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir bölge sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir; bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz; ancak 5 ve 6 ncı bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

  Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 10 ve 12 nci maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.

  Yer Değiştirme Halleri

  Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri ;

  a) Memurun isteği,

  b) Hizmetin gereği,

  c) Çalışma süresinin doldurulması,

  d) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilebilir.

  Memurun Özür Durumlarından Dolayı Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

  Madde 10 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerinin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılabileceği gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

  (A) Özür Grubu : Sağlık Durumu,

  (B) Özür Grubu : Eş Durumu,

  Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

  (Değişik fıkra: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/2.mad) Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki belgelerle, (A) Özür Grubuna istinaden yerleri değiştirilenler ise bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Özürlerinin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlattırır.

  Özürlerin Belgelendirilmesi

  Madde 11 - Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

  a) (A) özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

  Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

  b) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

  Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

  Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

  Eşi, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

  Eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışması halinde en az (2) yıl süre ile sigortalı olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile sigorta primi ödediğinin belgelendirilmesi gerekir.

  Eşinin, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında çalışması halinde en az (2) yıl süre ile vergi mükellefi olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile Bağ-Kur primi ödediğinin belgelendirilmesi gerekir.

  Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler

  Madde 12 - Haklarında; adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir. Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

  Unvan Değişikliği Suretiyle Yer Değiştirme

  Madde 13 - (Değişik madde: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/3.mad)

  Bu Yönetmeliğe tabi olarak görev yapmakta iken, ilgili eğitim ve öğretim kurumundan mezun olmuş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre teknik hizmetler sınıfından kadrolara atanmayı hak etmiş bulunanların atamaları; bulunduğu yerde kadro durumunun müsait olmaması veya ihtiyaç olmaması halinde hizmetinin bulunmadığı veya eksik süresinin bulunduğu diğer hizmet bölgelerine ya da bulunduğu bölgedeki diğer hizmet alanlarına yapılır.

  Yönetici Kadrolara Atanma Durumu

  Madde 14 - (Mülga madde: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/7.mad)

  Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

  Madde 15 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

  Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

  Madde 16 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

  a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

  b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

  c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

  d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

  e) (Değişik bend: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/4.mad) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde başarılı geçen sürelerin tamamı,

  f) (Değişik bend: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/4.mad) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevi vekaleten veya aynı Kanunun Ek- 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

  (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

  Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

  Madde 17 - Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1 - 4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

  b) Yurt dışında master ve doktora yapmak amacıyla geçen süreler, bölge hizmetinden sayılmaz.

  Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

  Madde 18 - Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurlarında istekleri de göz önüne alınarak kurumca belirlenir.

  Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

  Madde 19 - Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

  Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

  Başvuru Şekilleri

  Madde 20 - Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular taşra teşkilatında bayındırlık ve iskan müdürlükleri (valilik kanalıyla), merkez teşkilatında ise birimleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Özrü olmayan memurlar, hizmet sürelerini tamamlamadan başvuruda bulunamaz.

  Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada ön görülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

  Bu talepler; (Ek-2 ) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atama Talep Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.

  Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

  Alt hizmet bölgelerinden Üst hizmet bölgelerine atanmak için ilgili personelin talebi zorunludur.

  Gerçek Dışı Beyan

  Madde 21 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

  İntibak

  Madde 23 - İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

  (Değişik madde: 22/05/2006-26147 S.R.G. Yön/5.mad)

  Aşağıda sayılan;

  a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza naklen atananlar ile açıktan atanacakların, hizmetine ihtiyacı göz önüne alınmak ve norm kadro sayısını aşmamak üzere ihtiyaç olan hizmet alanlarına,

  b) İş hacmi ve yatırımların az olduğu hizmet alanlarında hizmetine ihtiyaç duyulmadığı belirtilen ihtiyaç fazlası personelin, iş hacmi ve yatırımların fazla olduğu ilave personele ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına,

  c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre unvan değişikliği sınavına katılıp başarılı olanların öğrenim durumlarına uygun görevlere,

  ç) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığa atamaları teklif edilen personelin, teklif edildikleri hizmet bölgeleri veya hizmet alanlarına,

  d) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile, merkez teşkilatında çalışanlardan (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan durumlarda yerleri değiştirilecek personel ve 12 nci madde gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin sözü edilen hizmet alanlarına

  atanmalarında, bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Ek Madde 1 - (Değişik madde: 22/04/2006- 26147 S.R.G Yön/5.mad.)  

  Aşağıda sayılan;

  a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza naklen atananlar ile açıktan atanacakların, hizmetine ihtiyacı göz önüne alınmak ve norm kadro sayısını aşmamak üzere ihtiyaç olan hizmet alanlarına,

  b) İş hacmi ve yatırımların az olduğu hizmet alanlarında hizmetine ihtiyaç duyulmadığı belirtilen ihtiyaç fazlası personelin, iş hacmi ve yatırımların fazla olduğu ilave personele ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına,

  c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre unvan değişikliği sınavına katılıp başarılı olanların öğrenim durumlarına uygun görevlere,

  ç) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığa atamaları teklif edilen personelin, teklif edildikleri hizmet bölgeleri veya hizmet alanlarına,

  d) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile, merkez teşkilatında çalışanlardan (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan durumlarda yerleri değiştirilecek personel ve 12 nci madde gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin sözü edilen hizmet alanlarına

  atanmalarında, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100