Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2001

  Resmi Gazete Sayısı : 24406

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, işletmenin faaliyet alanlarına giren tüm mal ve hizmetleri kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile eklenen Ek Madde 1'e dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,

  Müsteşarlık : Denizcilik Müsteşarlığını,

  Müsteşar : Denizcilik Müsteşarını,

  İşletme : Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesini,

  Saymanlık : Denizcilik Müsteşarlığınca kurulacak Döner Sermaye Saymanlığını,

  ifade eder.

  Faaliyet Alanları

  Madde 4 - (Değişik madde: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/1.mad)

  Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları şunlardır:

   a) Müsteşarlığın amacı doğrultusunda, denizcilik sistem ve hizmetlerinin, ülkenin bunlara yönelik ihtiyaç ve çıkarlarının tespiti ve bunların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, projeler üretmek, gerektiğinde bu araştırma ve projeleri bedeli karşılığında satmak,

   b) Denizlerde, kıyılarda, limanlarda ve Türk boğazlarında seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin korunmasına yönelik olarak; ihtiyaç duyulan alanlarda bedeli karşılığında hizmet vermek veya bu amaçla Müsteşarlık tarafından kurulmuş tesisleri işletmek,

   c) Müsteşarlıkça yerine getirilen belgelendirme faaliyetlerinden, ilgili mevzuatında ücret alınacağı belirtilen belgeleri üretmek ve ücreti karşılığında vermek, Müsteşarlığın görevlerine bağlı olarak, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmekte iken Müsteşarlıkça yürütülmesi konusunda mutabakata varılan faaliyetlere ilişkin belgeleri düzenlemek ve ücreti mukabilinde vermek,

   d) Denizcilik alanında, ücreti mukabilinde eğitim amaçlı kurs veya sınav hizmetleri vermek,

   e) Denizcilik sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere, seminer, sempozyum, panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

  Sermaye

  Madde 5 - (Değişik madde: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/2.mad)

  ( Değişik cümle: 18/02/2008 - 26790 S.R.G Yön\1.mad) Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti sekiz milyon beş yüz bin (8.500.000,00-) Yeni Türk Lirasıdır. * Bu miktarın on (10.-) Yeni Türk Lirası genel bütçeden karşılanır. Tahsis edilen sermaye miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

  Sermaye Kaynakları

  Madde 6 - İşletmenin sermaye kaynakları;

  a) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

  b) Bağış ve yardımlardan,

  c) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

  oluşur.

  Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı döner sermayeye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar, elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen Şubat ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

  Döner sermaye işletmesinin zararları kar/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

  Gelirler

  Madde 7 - (Değişik madde: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/3.mad)

  Döner sermaye işletmesinin gelirleri şunlardır:

   a) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanlarıyla ilgili mal veya hizmet karşılığı elde edilen gelirler,

   b) 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci ek maddesi uyarınca döner sermayeye aktarılan paylar,

   c) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında yapılan gemilerin belgelendirilmesi faaliyetleri hariç, ilgili mevzuatına göre gemilerin denetim, sertifikalandırma veya belgelendirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

   d) Müsteşarlığa kanunla verilen görevlerin dışında, diğer mevzuat gereği yapılan hizmetlerden elde edilen gelirler,

   e) Müsteşarlıkça yapılan sınavlardan alınan katılım ücretleri,

   f) Bağışlar ve diğer gelirler.

  Giderler

  Madde 8 - (Değişik madde: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/4.mad)

  Döner sermaye işletmesinin giderleri şunlardır:

   a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği ve bunlarla ilgili harcamalar ve İşletmenin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilen personelin yol ve yevmiye ile eğitim giderleri,

   b) İşletmeye ait kadrolara atanarak döner sermaye hizmetlerinde çalıştırılan personelin maaşları ve bunların kanunlarla sağlanan diğer özlük haklarının gerektirdiği giderler ile İşletmede çalıştırılan işçilerin ücretleri, kıdem tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderler,

   c) Döner sermaye hizmetlerine ilişkin vergi, resim, harç, haberleşme, ilan, ulaşım, kırtasiye, akaryakıt, su, temizlik ve tüketim malzemesi ve benzeri giderleri ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınan veya kiralanan taşıt giderleri,

   d) (Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/1.md.) İşletme tarafından kullanılan binalara ait bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma, demirbaş, mefruşat giderleri, hizmetin gerektirdiği makine-teçhizat giderleri ve benzeri giderler ile İşletme tarafından kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderleri,

   e) Bedelleri 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci ek maddesi gereği aktarılan paylardan karşılanmak üzere; Müsteşarlığın merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerine ilişkin olarak plan-proje yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin giderler, bunlarla ilgili mal veya hizmet alımlarına dair giderler ile faaliyetlere ilişkin yapılan (personel giderleri hariç) diğer giderler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim ve Teşkilat

  Döner Sermaye Yönetim Kurulu

  Madde 9 - (Değişik fıkra: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/5.mad) Döner Sermaye Yönetim Kurulu; Müsteşar başkanlığında, Müsteşarın belirleyeceği bir müsteşar yardımcısı, iki genel müdür, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İşletme Müdürü ile Döner Sermaye Saymanından teşekkül eder.

  Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde Müsteşarın belirleyeceği bir Bölge Müdürü de katılabilir.

  Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve muhaberatı yürütmek görevi, İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Yönetim Kurulu Bürosu tarafından yapılır.

  Yönetim Kurulunun Görevleri

  Madde 10 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Döner sermaye işletmesinin idari, mali ve teknik işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri ve kararları almak,

  b) Taşra teşkilatında döner sermaye ile ilgili işler konusunda verilecek görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek,

  c) Döner sermaye işletmesinin uygulayacağı kar hadleri ve fiyat listelerini karara bağlamak.

  Toplantı Zamanı

  Madde 11 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan veya başkanın isteği üzerine olağanüstü toplanır.

  Toplantı ve Karar Yeterlik Sayısı

  Madde 12 - Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarının bulunmadığı toplantıya en kıdemli Genel Müdür başkanlık eder.

  Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

  İta Amiri

  Madde 13 - İşletmenin ita amiri Müsteşardır. Müsteşar bu yetkisini uygun gördüğü ilgili Müsteşar Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

  İşletme Müdürü

  Madde 14 - İşletme Müdürü, Müsteşar tarafından Müsteşarlık personeli arasından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

  a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararları ile işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

  b) Döner sermaye kadrolarına atanan memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

  c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

  d) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

  e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

  f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

  Tahakkuk Memuru

  Madde 15 - İşletme tarafından yapılacak giderler ve tahsis edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen Tahakkuk Memurunca yerine getirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri

  Madde 16 - Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen;

  a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

  c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Verile emirlerine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

  hususlarını aramakla yükümlüdür.

  Döner Sermaye Saymanı

  Madde 17 - Döner sermayenin mali işleri ve muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak Sayman ile saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

  Döner Sermaye Saymanının Görevleri

  Madde 18 - Saymanın görevleri şunlardır:

  a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,

  b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

  c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

  d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

  e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

  f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

  ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar düzenlemek,

  i) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde İşletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini, Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

  j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

  k) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

  l) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

  m) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneğini aynı süre içinde Müsteşarlığa göndermek.

  Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

  Madde 19 - Sayman verile emirlerinde, aşağıda belirtilen;

  a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Maddi hata bulunmaması,

  e) Verile emirlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  f) Hak sahibinin kimliği,

  g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

  hususlarını aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, Tahakkuk Memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlendiği takdirde Sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları verile emirlerine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

  Saymanın Sorumlulukları

  Madde 20 - Sayman bu Yönetmeliğin 18 inci ve 19 uncu maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı; ilgisine göre tek başına veya Tahakkuk Memuru, ita amiri ile görevlendirilmiş bulunan diğer memurlarla birlikte ortaklaşa sorumludur.

  Birleşemeyecek Görevler

  Madde 21 - İta Amirliği, Saymanlık ve Tahakkuk Memurluğu görevlerinden ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

  Veznedar

  Madde 22 - Döner sermaye saymanlığınca para alımı ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemler Maliye Bakanlığınca atanacak kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

  Veznedarın görevi başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

  Veznedarın Görevleri

  Madde 23 - Veznedarın görevleri şunlardır:

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

  b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve sair belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği benzeri işleri yapmak.

  Veznedarın Sorumlulukları

  Madde 24 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Vezne İşlemleri

  Madde 25 - Kasadan yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında, bu Bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birinde Saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

  Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler, Sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

  Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Sayman tarafından kontrol edilerek, günlük hesap ve kasa defteri, Veznedar ile Sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

  Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

  Madde 26 - Döner sermaye işletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

  Ayniyat Memuru

  Madde 27 - Döner sermaye işletmesinde ayniyat işleri Saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi Ayniyat Memuru tarafından yapılır. Ayniyat Memuru Müsteşar tarafından atanır veya görevlendirilir.

  Ayniyat Memurunun görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev İşletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri

  Madde 28 - Ayniyat Memurunun görevleri şunlardır:

  a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

  b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

  c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar Memuru bulunmadığı hallerde Ambar Memurunun görevlerini yapmak,

  e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru

  Madde 29 - Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak, gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için Müsteşar tarafından, ayrıca kefalete tabi bir Ambar Memuru atanır veya görevlendirilir.

  Ambar Memurunun Görevleri

  Madde 30 - Ambar Memurunun görevleri şunlardır:

  a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse İşletme tarafından üretilerek veya imal edilerek, ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

  c) Ambar stok kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

  d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

  e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

  f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

  h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak, Ayniyat Memuruna vermek,

  i) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambarın Sayımı

  Madde 31 - Döner sermaye işletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve Ambar Memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ambar noksanları hakkında gerekli işlem yapılır.

  Sayman Mutemetleri

  Madde 32 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, Saymanın, teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

  Tahsil İşlemleri

  Madde 33 - Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydı yapılır.

  Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

  Saymanlıkça para tahsil edilirken veya mutemetçe bankaya para yatırılırken mutemetçe tutulan sayman mutemedi kasa defterine ".........numaradan ...........numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan ..........lira..........tarihli ve .............sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasında da "..........numaradan..........numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlere tahsil edilen toplam .........lira...........tarihli ve ..........sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

  Devir ve Teslim İşleri

  Madde 34 - Sayman, Veznedar, Ayniyat ve Ambar Memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir teslim süreleri yönünden de Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Avans İşlemleri

  Madde 35 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içinde Saymana vermekle yükümlü olup, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya belgeleri saymanlığa verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen 15 gün içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.

  Kredi İşlemleri

  Madde 36 - Belirlenen avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.

  Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

  Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

  Bu görevlerin mutemet tarafından yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

  Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz.

  Kayıt Usulleri

  Madde 37 - Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali İşlemler

  Hesap Dönemi

  Madde 38 - Döner sermaye işletmesinin hesap dönemi, mali yıldır.

  Bütçe ve Uygulama

  Madde 39 - Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı İşletme Müdürü ve Sayman tarafından hazırlanarak, en geç Ekim ayı başında Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

  Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.

  (Ek fıkra: 16/11/2006-26348 S.R.G. Yön/6.mad) Müsteşarlığın taşra teşkilatı tarafından döner sermayenin faaliyet alanları çerçevesinde, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci ek maddesi gereğince döner sermaye işletmesi bütçesine aktarılan paylardan harcama yapılmasına Yönetim Kurulu kararıyla izin verilebilir.

  Mali Denetim

  Madde 40 - Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Ücret Tarifesinin Tespiti

  Madde 41 - Müsteşarlıkça üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak, İşletme Müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

  Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsis

  Madde 42 - Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri, İşletme Müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya yatırmaya mecburdur.

  İşletme Müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

  İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

  Siparişlerin Gecikmesi

  Madde 43 - Ani çıkacak Müsteşarlık hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

  Alım ve Satım İşlerinde Uygulanacak Hükümler

  Madde 44 - Alım ve satım işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

  Hüküm Bulunmayan Konular

  Madde 45 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Döner Sermaye İşletmesi Mallarının Niteliği

  Madde 46 - Döner sermaye işletmesine ilişkin mallar, Devlet malı sayılır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Kurulan saymanlığın personel ihtiyacının, Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre Maliye Bakanlığınca karşılanması, Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Müsteşarlıkça Sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek, saymanlık hizmeti yürütülür.

  Yürürlük

  Madde 47 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 48 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100