Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

 

  Adalet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 07/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24486

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince kurulan izleme kurullarının çalışma esas ve usulleri ile kurumlara yapacakları ziyaretlerin şeklini ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları düzenler.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 7 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen ;

  Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

  Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

  Adalet Komisyonu veya Komisyon : Adli yargı adalet komisyonunu,

  Kanun : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununu,

  İzleme Kurulu veya Kurul : Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunu,

  İnfaz kurumu veya kurum : Ceza infaz kurumu ve tutukevini,

  Büro : Adli yargı adalet komisyonu yazı işleri müdürlüğünü, ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri

  BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Üye Seçimi ve Andiçme

  İzleme Kurullarının Kuruluşu

  Madde 4 - Bulunduğu yargı çevresinde infaz kurumu olan her adalet komisyonunca bir izleme kurulu kurulur.

  İzleme kurulu başkanla birlikte beş üyeden oluşur. Üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

  Her izleme kurulu kurulduğu yer adalet komisyonunun bulunduğu il ya da ilçenin adıyla isimlendirilir. Birden fazla izleme kurulunun bulunması halinde izleme kurulları numaralandırılır ve her izleme kurulunun yetki alanı, adalet komisyonunca belirlenir.

  İzleme kuruluna çalışmaları için ilgili adalet komisyonunun bulunduğu binada bir yer ayrılır. İzleme kurulunun sekretarya hizmetleri, aynı adalet komisyonunun bürosu tarafından yürütülür.

  Ataması adalet komisyonu tarafından yapılan adliye personeli arasından yeterli sayıda memur, izleme kurulunun büro hizmetlerini yürütmek üzere gerektiğinde komisyonca görevlendirilebilir.

  Üyelerin Seçimi ve Andiçmesi

  Madde 5 - İzleme kurulu üyeleri, Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlara durumları uygun olan kişilerden resen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak ya da o yerin en büyük mülki amirinin yardımıyla belirlenecek olanlar ile doğrudan başvuranlar arasından adalet komisyonunca oybirliğiyle seçilirler. Üye adaylarının doğrudan başvurularını sağlamak amacıyla adliye divanhanesi, yerel gazeteler ve benzeri mutat vasıtalarla ilan yapılabilir. İlanın şeklini adalet komisyonu belirler.

  Adalet komisyonu, üye adaylarının gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına ilişkin her türlü araştırmayı yapar, bilgi ve belgeyi toplar. Üye adayları, adalet komisyonunun belirlediği süre içinde istenen bilgi ve belgeleri komisyona vermekle yükümlü olup; süresi içinde vermeyenler başvurularından vazgeçmiş sayılırlar.

  Üyeler, göreve başlamadan önce Kanunun 5 inci maddesinde gösterilen şekilde ilgili adalet komisyonunun önünde andiçerler.

  Andiçme tutanağı ile başvuru sırasında verilen bilgi ve belgeler her üyenin dosyasında saklanır.

  İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

  Madde 6 - Kanunun 8 inci maddesinde gösterilen hallerde izleme kurulu üyelerinin görevine adalet komisyonunca son verilir. Görevine son verilenler, bir daha izleme kurulunda görev alamazlar.

  Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere, en geç iki ay içinde aynı usulle yeni üye seçilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev ve Yükümlülükler, Çalışma Esas ve Usulleri, Ziyaretler

  Çalışma Esas ve Usulleri

  Madde 7 - İzleme kurulları, Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirler.

  Her izleme kurulu, kendisini seçen adalet komisyonu başkanının çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Süresi dolanlar, bu görevlere yeniden seçilebilirler.

  İzleme kurulları, en az iki ayda bir olağan olarak toplanır. Başkan, izleme kurulunu gerektiğinde resen veya üye tamsayısının salt çoğunluğunun görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırır.

  İzleme kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğunun bir fazlası ile toplanır. Raporlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir.

  Başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevini başkan yardımcısı yerine getirir.

  Ziyaretler

  Madde 8 - İzleme kurulu, ilgili olduğu infaz kurumunu en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilir. Bu ziyarete katılan üyelerin sayısı toplantı yetersayısından az olamaz.

  Ziyaretler, ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Ziyaretler için gereken ulaşım aracı, olanaklar ölçüsünde Cumhuriyet başsavcılığınca sağlanır. Ziyaretlerde izleme kurulu üyelerinin güvenliklerinin sağlanması için Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli tedbirler alınır.

  Çalışmalar yürütülürken kurum güvenliğini etkileyebilecek konularda kurum idaresine bilgi verilir.

  Kurum idaresi, izleme kurulunun ziyaret ve çalışmalarında gerekli yardım ve kolaylığı sağlar. İzleme kurulu, hükümlü ve tutuklularla yalnız görüşebileceği gibi; kurul istediği takdirde kurum görevlileri de görüşmelerde hazır bulunurlar.

  İzleme kurulu, görev alanına giren konularla ilgili olmak kaydıyla, hükümlü ve tutuklular için kurumda tutulan her türlü defter ve belgeyi inceleyebilir. Yazılı istem halinde bunların bir örneği izleme kuruluna verilir.

  Raporlar

  Madde 9 - İzleme kurulu, kurumla ilgili tespitlerini ve aldığı bilgileri değerlendirerek en az üç ayda bir defa olmak üzere, düşünce ve önerilerini de içeren bir rapor düzenler. Raporun birer örneğini Bakanlığa, ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, infaz hakimliğinin görev alanına giren bir şikayet konusu bulunduğu takdirde ilgili infaz hakimliğine, gerektiğinde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına gönderir.

  Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

  Madde 10 - İzleme kurulu raporlarında değinilen hususlar, Bakanlık, Genel Müdürlük ve ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından değerlendirilerek gereken tedbirler alınır.

  İzleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yükümlülükleri

  Madde 11 - İzleme kurulu başkan ve üyeleri, ziyaret ve çalışmalarında kurum güvenliğinin ve hizmetlerinin aksamamasına, kurum personeli ve hükümlü ve tutuklularla görev sınırlarını aşacak şekilde konuşma veya tartışma ortamı yaratılmamasına dikkat ve özen göstermekle yükümlüdürler.

  İzleme kurulu üyeleri, görevleri sırasında edindikleri bilgileri ve düzenlenen raporları, konunun özelliğine göre Bakanlığın veya ilgili Cumhuriyet başsavcılığının izni olmaksızın açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başkan, Raportör ve Büronun Görevleri

  İzleme Kurulu Başkanının Görevleri

  Madde 12 - İzleme kurulu başkanının görevleri şunlardır:

  a) İzleme kurulunu idare ve temsil etmek,

  b) Kanunun 6 ncı maddesi ile izleme kuruluna verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

  c) İzleme kurulu toplantılarının gündemini tespit etmek,

  d) İzleme kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini sağlamak,

  e) İzleme kurulu karar ve raporlarını yetkili ve ilgili mercilere göndermek,

  f) Büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

  g) İzleme kurulu ile ilgili diğer işleri yapmak.

  İzleme Kurulu Raportörünün Görevleri

  Madde 13 - İzleme kurulu raportörü, ziyaret ve çalışmalara ilişkin tutanakları tutmak ve raporları düzenlemekle görevlidir.

  Tutanak ve raporlar, izleme kurulunun yaptığı ziyaret ve çalışmaya katılan üyeler tarafından imzalanır.

  Büronun Görevleri

  Madde 14 - Büronun görevleri şunlardır:

  a) İzleme kurulu toplantılarından önce gerekli hazırlıkları yapmak,

  b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan en az bir hafta önce izleme kurulu üyelerine bildirmek,

  c) İzleme kurulunun dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

  d) Büro hizmetlerinde kullanılacak defter ve dosyaları tutmak,

  e) İzleme kurulunun yaptığı ziyaret ve çalışmalara ilişkin tutanakların başkan ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak,

  f) İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,

  g) İzleme kurulu başkan ve raportörünün vereceği diğer işleri yapmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Göreve Hazırlama

  İzleme Kurulu Üyelerine Verilecek Hazırlayıcı Eğitim ve Mevzuat

  Madde 15 - İzleme kurulu üyelerine göreve başlamalarından itibaren üç ay içinde, adalet komisyonunca belirlenecek tarihte ve saatlerde, komisyon başkan ve üyeleri ile görevlendirecekleri kişiler tarafından aşağıdaki konularda, 12 saatten az olmamak üzere göreve hazırlayıcı eğitim verilir. Eğitim konuları şunlardır:

  a) Ceza hukukunun genel ilkeleri,

  b) İnfaz hukukunun genel ilkeleri,

  c) Yargı ve infaz kurumları teşkilatı,

  d) İnfaz kurumları mevzuatı ( kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler),

  e) İnfaz kurumlarına ilişkin uluslararası kurallar,

  f) İnsan hakları.

  Eğitim konularına ilişkin mevzuat ve ders notları Bakanlıkça hazırlanarak adalet komisyonlarına gönderilir. Ders saatlerinin dağılımı adalet komisyonunca belirlenir.

  Bir üyenin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi üzerine yeni seçilen üyeye verilecek hazırlayıcı eğitimde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

  Toplantılar

  Madde 16 - Bakanlıkça gerekli görüldüğünde veya izleme kurullarından gelen istem üzerine, Ankara'da veya belirli bölgelerde izleme kurulları başkan ve üyeleri ile Bakanlık yetkililerinin de katılımıyla sempozyum, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlenebilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

  Büro Hizmetlerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar

  Madde 17 - İzleme kurulunun büro hizmetlerinde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur ve kullanılır:

  a) Gelen ve giden evrak defteri,

  b) Karar defteri ,

  c) Ziyaret defteri,

  d) Muhabere dosyası,

  e) Rapor dosyası,

  f) Mevzuat dosyası.

  Defterler Bakanlıkça bastırılır ve dağıtılır; adalet komisyonu başkanı tarafından onaylanarak kullanılır. Bilgisayar kullanılarak kayıt tutulduğu takdirde bu kayıtlar manyetik ortamda saklanır.

  Sağlık Raporları, Mazeretler ve İzinler

  Madde 18 - İzleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantılara, ziyaretlere ve çalışmalara katılamamasını gerektiren sağlık raporları ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek mazeretleri, yazılı olarak adalet komisyonu başkanına bildirilir. Mazeretler, adalet komisyonu tarafından değerlendirilir.

  İzleme kurulu başkanına adalet komisyonu başkanı, kurul üyelerine kurul başkanı tarafından izin verilir.

  İzin ve sağlık raporları adalet komisyonu başkanlığına bildirilir.

  Mali işlerin Yürütülmesi

  Madde 19 - İzleme kurulu üyelerinin toplantıları için ödenecek huzur ücreti ve harcırahlara ilişkin işlemler, görev yaptıkları yer adliyesinin mutemetliğince yürütülür.

  Yürürlük

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100