Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Başbakanlık

  Resmi Gazete Tarihi: 08/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24487

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek amacıyla oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konseyin teşekkülü, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma esas ve usulleri ile, Konsey bünyesinde oluşturulacak daimi veya geçici nitelikteki Çalışma Kurulları ve geçici nitelikli Çalışma Gruplarının kuruluşu ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 11/04/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun 7, 8 ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

  a) Konsey: Ekonomik ve Sosyal Konseyi,

  b) Başkan: Başbakanı veya Konsey toplantılarına başkanlık etmek üzere Başbakanın görevlendireceği Başbakan Yardımcısını,

  c) Temsilci: 4641 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Ekonomik ve Sosyal Konseyi oluşturan Bakanlık, kamu kuruluşu ya da sivil toplum kuruluşları temsilcilerini,

  d) Divan: Konsey Başkanının Başkanlığında üç Konsey Başkan Yardımcısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşan Konsey Başkanlık Divanını,

  e) Çalışma Kurulu: Konseyin ihtiyaç duyduğu konularda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan daimi veya geçici nitelikteki kurulları,

  f) Çalışma Grubu: Çalışma Kurullarının ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan geçici nitelikteki grupları,

  g) Sekretarya: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Konseyin Teşekkülü, Görevleri ve Organları

  Konseyin Teşekkülü

  Madde 4 - Ekonomik ve Sosyal Konsey; Başbakanın başkanlığında, Başbakan yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatından sorumlu Devlet Bakanı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kamu görevlileri adına en çok üyeye sahip Konfederasyon, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu temsil eden üçer temsilciden ve Başbakan tarafından belirlenecek diğer Hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu görevlilerinden oluşur.

  Konseyin Görev ve Yetkileri

  Madde 5 - Konseyin görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

  b) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek,

  c) Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,

  d) Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek,

  e) Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,

  f) Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

  Ayrıca Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarıları ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.

  Konsey Başkanı

  Madde 6 - Konsey Başkanı, Başbakandır. Başbakan, Konseyin belli bir toplantısına başkanlık etmek üzere bir Başbakan Yardımcısını görevlendirebilir.

  Konsey Başkanlık Divanı ve Konsey Başkan Yardımcıları

  Madde 7 - Konsey Başkanlık Divanı, Konsey Başkanı, üç Konsey Başkan yardımcısı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşur.

  Başkanlık Divanı üyesi üç Konsey Başkan Yardımcısından biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından, biri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından, biri ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından belirlenir.

  Başkan yardımcılarının görev süresi bir yıl olup, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluşlar Başkanlık Divanında görevlendirilecek temsilcilerini aralarında dönüşümlü olarak tespit ederler.

  Konsey Sekretaryası

  Madde 8 - Konseyin Sekretarya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Konsey toplantıları ile Çalışma Kurulları ve Çalışma Gruplarının toplantıları, Sekretarya tarafından düzenlenir.

  Konsey Sekretaryasından sorumlu olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Konsey ve Konsey Başkanlık Divanı ile Çalışma Kurulları arasındaki eşgüdümü sağlar.

  Sekretarya hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, bu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen birimin personel, demirbaş ve diğer ihtiyaçları öncelikle karşılanır. Konsey için DPT Bütçesine konulan ödenekten bu amaçla harcama yapılabilir.

  Çalışma Kurulları

  Madde 9 - Konseyin görev ve yetki alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve raporlar hazırlamak üzere, aşağıda belirtilen Çalışma Kurulları oluşturulmuştur.

  a) Çalışma Hayatı Kurulu,

  b) Makroekonomik Politikalar Kurulu,

  c) Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,

  d) Tarım, Orman ve Köyişleri Kurulu,

  e) Sanayi, Teknoloji ve Verimlilik Kurulu,

  f) Enerji Kurulu,

  g) Ticaret Kurulu,

  h) Esnaf ve Sanatkarlar ve KOBİ'ler Kurulu,

  i) Tüketici Kurulu,

  j) Çevre Kurulu,

  k) Bölgesel Gelişme Kurulu,

  l) İnsan Kaynakları Kurulu,

  m) Bilgi Toplumuna Geçiş Kurulu.

  Konsey, gerekli gördüğü konularda yeni Çalışma Kurulları oluşturabileceği gibi, yukarıda belirtilen Çalışma Kurullarını değiştirebilir veya kaldırabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Konsey Toplantıları ve Kararları

  Konsey Toplantıları

  Madde 10 - Konsey, üç ayda bir Başkanın daveti ile olağan olarak toplanır. Ayrıca, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin üçte birinin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilir.

  Toplantı yeter sayısı, Başbakan tarafından belirlenecek olanlar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen temsilcilerin salt çoğunluğudur.

  Toplantı Gündemi ve Yönetimi

  Madde 11 - Konsey toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıklar, Konseyi oluşturan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımı ile Sekretarya tarafından yapılır ve toplantı gündemi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

  Divan tarafından belirlenen toplantı gündemi, toplantının yapılacağı yer ve günü ile birlikte Sekretarya tarafından Konsey temsilcilerine duyurulur. Ayrıca, Sekretarya toplantı gündemi ile ilgili Çalışma Kurulu raporları ile diğer belgeleri de temsilcilere intikal ettirir.

  Konsey toplantıları Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından yönetilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Kurullarının İşleyiş ve Çalışma Esasları

  Çalışma Kurullarının Oluşumu

  Madde 12 - Çalışma Kurulları, Başkanlık Divanı tarafından Konsey üyeleri veya ismen gösterecekleri temsilcileri arasından belirlenen, Kurul Başkanı dahil, en az 5 en çok 7 üyeden oluşur. Çalışma Kurulu üyelerinden en az bir tanesi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca mensupları arasından belirlenir. Kurul Üyeleri, yerlerine yenisi belirleninceye kadar görev yaparlar.

  Çalışma Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir de raportör seçer.

  Çalışma Kurullarının İşleyişi

  Madde 13 - Çalışma Kurulları kendi görev alanıyla ilgili konulardaki araştırma ve incelemelerini Konseye raporlar halinde sunar.

  Çalışma Kurulları ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere geçici nitelikli Çalışma Grupları oluşturabilir.

  Çalışma Kurulları en az ayda bir kez toplanır. Kurul çalışmaları sırasında üzerinde görüşbirliği sağlanamayan hususlar ortaya çıkması halinde, farklı görüşlere sonuç raporunda yer verilebilir.

  Çalışma Gruplarının Oluşumu ve İşleyişi

  Madde 14 - Çalışma Grubu üyeleri esas olarak Konsey üyesi kamu ve sivil toplum kuruluşları mensupları arasından Çalışma Kurullarınca belirlenir. Ancak, Çalışma Kurulları gerekli gördükleri durumlarda Çalışma Gruplarına Konsey dışından konusunda uzman kişilerin ya da kuruluşların temsilcilerinin de katılmasına karar verebilir.

  Çalışma Kurulu tarafından görevlendirilen Çalışma Grupları görüşlerini Ara Rapor haline getirerek Çalışma Kurulu toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunar.

  Çalışma Grupları, yaptıkları çalışmayı, görevlendirme süresi sonunda Ara Rapor ile ilgili olarak Çalışma Kurulunca yapılan değerlendirmeleri de dikkate alarak, Sonuç Raporu şeklinde ilgili Çalışma Kuruluna sunar.

  Çalışma Kurulu ve Gruplarına Yardım ve Destek Yükümlülüğü

  Madde 15 - Çalışma Kurulları ile Çalışma Grupları, çalışmalarına ve toplantılarına, bilgi ve veri sağlamak ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık, ilgili Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, toplantılara katılmak ve devlet sırrı dışındaki tüm bilgi ve verileri sağlamakla yükümlüdür.

  Çalışma Kurulları ve Çalışma Grupları, gündemi ile ilgili konularda meslek örgütlerini, diğer sivil toplum kuruluşlarını ve konuyla ilgili uzmanları toplantılarına çağırabilir. Ayrıca, çalışma alanıyla ilgili olarak özel sektördeki gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve bilgisine baş vurabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Mali Hükümler

  Madde 16 - Konsey giderleri için her yıl Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine yeterli ödenek konulur. Konsey, Çalışma Kurulları ve Çalışma Grupları tarafından yürütülen her türlü çalışmanın finansmanı bu bütçeden karşılanır.

  Konsey, Çalışma Kurulları ve Çalışma Gruplarının toplantıları ve diğer çalışmalarına katkıda bulunmak üzere daimi veya geçici olarak çağrılan ya da görevlendirilenlerden kamu görevlisi sıfatını taşımayanlara 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenebilir.

  Konsey tarafından gerçek veya tüzel kişilere yaptırılan araştırma ve incelemeler ile diğer yayınlar için ödenecek telif ücretleri konusunda, 01/12/1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yayınlar

  Madde 17 - Çalışma Kurulu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporlara esas olan çalışmaların basılarak yayımlanması Konsey Başkanlık Divanının iznine bağlıdır.

  Konsey ayrıca kişilere ya da kuruluşlara hazırlattığı araştırma ve benzeri çalışmaları yayımlatabilir.

  Yürürlük

  Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100