Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 23/08/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24502

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;

  a) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, seçilme

  ve atamalarını, özlük haklarını, çalışma esas ve usullerini,

  b) Teftiş edilen, hakkında inceleme ve soruşturma yapılan yer ve kişilerin yükümlülük ve sorumluluklarını, kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünü,

  Teftiş Kurulu : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

  Kurul Başkanı : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

  Müfettiş : Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişleri,

  Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcısını,

  Büro personeli : Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunda görevli personeli, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

  Teşkilat ve Bağlılık

  Madde 4 - Teftiş Kurulu Başkanlığı; Kurul Başkanı ile yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile büro personelinden oluşur ve doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından alacakları talimata göre hareket ederler ve Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yaparlar. Büro personeli ise Teftiş Kurulu Başkanlığının sekreterya hizmetlerini yürütür.

  Görev Merkezi

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Genel Müdürlük birimlerinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

  b) Mevzuatla öngörülen ve Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

  Madde 7 - (Değişik madde: 03/11/2002 - 24925 sayılı RG./1. md.)

  Başkanlığa, başmüfettişler arasından Genel Müdürün teklifi ile Bakan tarafından atama yapılır.

  Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir.

  Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır;

  a) Teftiş Kurulunu, Genel Müdür adına yönetmek, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek,

  b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

  c) Teftiş programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

  d) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

  e) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen raporları incelemek, esas ve usul bakımından eksiklikleri varsa tamamlattırmak ve onaydan sonra ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek,

  f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

  g) Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ile büro personelinin tezkiyelerini düzenlemek, atama, yükselme ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,

  h) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosuna ait işlerin yürütülmesini sağlamak,

  i) Mevzuatla ve Genel Müdürce verilecek benzer diğer görevleri yapmak, ile yetkili ve görevlidir.

  Kurul Başkanı; Teftiş Kurulunun yönetiminden, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde çalıştırılmalarından, Genel Müdüre karşı sorumludur.

  Kurul Başkanına Vekalet

  Madde 9 - Kurul Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan Müfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görevleri

  Madde 10 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları teftiş programları ve Genel Müdürlük emirleri gereğince, Genel Müdür adına;

  a) İdarenin bütün işlem ve çalışmasını ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program, talimat, genelgeler ve emirlerin uygulanışını sondaj usulü ile veya gerektiğinde tümüyle teftiş ve kontrol etmek,

  b) Kendilerine verilen veya gerektiğinde teftiş edilen birimlerin teftişi bahis konusu işlem ve çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak,

  c) Görevliler hakkında gerektiğinde soruşturma yapmak,

  d) Gerektiğinde kurs, seminer, konferanslarla, yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen mesleki kongre ve toplantılara görevli ve gözlemci olarak katılmak,

  e) Teftiş ve inceleme sırasında ıslah ve ikmal edilmemiş yanlışlıkları, eksiklikleri tesbit ederek bunların ıslah ve ikmalleriyle işlerin daha iyi yürütülmesi ve personelin mesailerinden daha çok istifade edebilmek için alınması lazım gelen tedbirleri tespit ve tavsiye etmek,

  f) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzlukları derhal Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile Genel Müdürlüğe bildirmekle beraber, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilgililer hakkında hemen soruşturmaya başlamak,

  g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla, görevlidirler.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 11 - Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında;

  a) Kasayı saydırmaktan, para ve para hükmündeki değerli kağıtları, demirbaş eşya ve ayniyatı, bunların hesap ve defterlerini göstermekten kaçınan, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

  b) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17'nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunan,

  c) Evrakta sahtekarlık ve kayıtlarda tahrifat yapan,

  d) Soruşturma konusu suçları ağır hapsi gerektiren, personeli Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, ihtiyatı tedbir olarak görevden uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir.

  Bu hareket ve eylemlerin (a) ve (c) bentlerinde gösterilenlerin bir tutanakla, diğer bentlerdekilerin soruşturma ile tesbit edilmesi gerekir.

  Durum derhal ve gizli olarak Kurul Başkanlığı kanalıyla Genel Müdüre yazılı olarak bildirilir.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı, görevden uzaklaştırdıkları personele ne sebeple görevden uzaklaştırılmış olduğunu gerekçesi ile yazılı olarak bildirmekle beraber ilgilinin bağlı olduğu birimin en üst amirini de durumdan haberdar ederler.

  Görevden uzaklaştırılan personelin görevi, hiç bir halde Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından yapılamaz.

  Görevden uzaklaştırılan personel, işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar ederse, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı durumu bir tutanakla tespit ederek ilgili hakkında 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi gereğince kovuşturma yapılmak üzere, bu tutanağı eklediği bir yazı ile beraber derhal o yerin Cumhuriyet Savcılığına verir.

  Görevden uzaklaştırmanın gerektirdiği hallerde işini sürüncemede bırakanlar veya ihmali görülenler hakkında Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ayrıca soruşturmaya geçerler.

  Yukarıda belirtilen haller dışında, görevleri başında kalmalarında sakınca gördükleri personelin görevden uzaklaştırılmalarını, Kurul Başkanlığı kanalıyla Genel Müdürlüğe bildirirler ve alacakları emre göre hareket ederler.

  Görevden uzaklaştırılanların, soruşturma neticesinde görevinin başına dönmesinde sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığı takdirde göreve derhal iadesini teklif ederler.

  Göreve iade Genel Müdürün onaylamasını takiben gerçekleşir.

  Görevlendirme

  Madde 12 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Genel Müdürden doğrudan doğruya aldıkları emirleri Kurul Başkanına bildirirler.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür veya Genel Müdür Vekili ve Kurul Başkanı dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez.

  Birlikte Görevlendirme

  Madde 13 - Bir konuda birden çok Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı grup halinde görevlendirilebilir.

  Bu durumda çalışmaları Grup Başkanı sıfatıyla gruba dahil en kıdemli Müfettiş, olmaması halinde, en kıdemli Müfettiş Yardımcısı düzenler ve takip eder.

  İşlerin Süresinde Bitirilememesi

  Madde 14 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları kendilerine verilen işleri, Kurul Başkanlığınca belirtilen süreler içinde ve ara vermeden bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında, Kurul Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir Müfettiş veya Müfettiş Yardımcılarına devredebilirler.

  Devredilecek işler devir notu ile devredilir.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Uyacakları Hususlar

  Madde 15 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları;

  a) İcraya müdahale edemezler.

  b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

  c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

  d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Müfettişliğe Giriş ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları

  Müfettişliğe Giriş

  Madde 16 - Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına katıldıktan sonra, KMS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartlara uygun olmak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Kurumca yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

  Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Kabul Koşulları

  Madde 17 - Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

  a) Devlet memuriyeti için gerekli ve yürürlükte bulunan mevzuatta yazılı genel niteliklere sahip olmak,

  b) İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

  c) (Değişik bent: 01/12/2007- 26717 S.R.G Yön/1.md.) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olmak,

  d) Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak,

  e) Yapılacak inceleme sonunda sicil ve karakteri bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

  f) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

  g) Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

  h) 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak Eleme Sınavı sonucunda KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurulun belirttiği şartları haiz olmak, gereklidir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

  Madde 18 - Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan en az iki gazetede duyurulur.

  İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

  Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

  Madde 19 - Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma ve bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ekli bir dilekçe ile müracaat ederler.

  Dilekçeye isteklinin açık adresi ve sınava hangi yabancı dilden gireceği yazılır.

  Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli bilgiler bulunur.

  Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Nüfus Cüzdanının aslı ve tasdikli sureti.

  b) (Değişik bent: 01/12/2007- 26717 S.R.G Yön/2.md.) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

  c) Askerlik hizmetinin yapılmış olduğuna dair belge.

  d) 4.5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf.

  e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

  f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi : Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

  g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.

  Giriş Sınavı Konuları

  Madde 20 - Müfettiş Yardımcılığı sınavı, iktisat, maliye, hukuk, muhasebe ve yabancı dil gruplarından yazılı ve sözlü olarak yapılır.

  a) İktisat; Genel iktisat teorisi, para, banka ve konjonktür, milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

  b) Maliye; Genel maliye teorisi, maliye politikası, vergi ve bütçe.

  c) Hukuk

  1) İş hukuku;

  2) İdare hukuku; İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı.

  3) Ceza hukuku; Türk Ceza Kanununun esaslar başlığını taşıyan hükümler ile devlet idaresi ve ammenin itimatı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhinde işlenen suçlara ait hükümler.

  4) Ceza Muhakemeleri Usulü hukuku; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Umumi Hükümler" başlığını taşıyan hükümler ile "Muhakeme Usulü" başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

  5) Medeni hukuk ve borçlar hukuku; Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri ile Borçlar Kanununun genel esasları.

  6) Ticaret hukuku; Genel Esaslar ve Kıymetli evrak.

  d) Muhasebe; Ticaret muhasebesi, bilanço ve ticari hesap.

  e) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

  Yabancı dil sınavı, metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

  Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'e hazırlattırılır ve uygulattırılabilir.

  Sınavın Şekli ve Yapılacağı Yer

  Madde 21 - Müfettiş yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada ve Ankara'da yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınavına giremezler.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

  Madde 22 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

  Sınav Kurulu

  Madde 23 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak sınav kurulu, Kurul Başkanının başkanlığında olmak üzere, Müfettişlerden seçilecek 2 kişiden meydana gelir.

  Sınav Kurulunun Çalışma Şekli

  Madde 24 - Sınav kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine, üye tam sayısıyla toplanır.

  Sınav Kurulunun Görevleri

  Madde 25 - Sınav kurulunun görevleri; yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir.

  Hazırlanan yazılı sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde Kurul Başkanı tarafından saklanır, sınav günü ve saatinde yine Kurul Başkanınca açılır.

  Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması ve sınav saatinde zarfların açılması, ayrı ayrı tutanaklar düzenlenerek tespit edilir.

  Giriş Sınavı ve Notlarının Değerlendirilmesi

  Madde 26 - Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarının her birinden, yabancı dil hariç, tam notun en az % 60'ının alınması koşuldur.

  Yazılı sınavda başarı gösterenler, alma haberli bir mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılırlar.

  Sözlü sınavda adaya sorulacak soruların tamamı için tek not verilir ve sözlü sınav notunun % 65'den aşağı düşmemesi koşuldur.

  Yazılı ve sözlü sınava ait not ortalamasının % 65'den aşağı düşmemesi koşuldur.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

  Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından düzenlenen bir tutanakla saptanır.

  Madde 27 - Sınavlar ÖSYM tarafından yaptırıldığı taktirde Madde 25 ve 26 daki işlemler ÖSYM'nin kendi usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

  Müfettiş Yardımcılığına Atanma

  Madde 28 - Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş kadrolara atanırlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Madde 29 - Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esas olup yetişme süreleri üç yıldır. Müfettiş Yardımcıları bu sürenin ilk iki yılında, Kurul Başkanının uygun göreceği Müfettişlerin refakatlerinde süre kaydına bakılmaksızın teftiş, inceleme ve soruşturma gibi işlerde çalıştırılırlar.

  Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatında bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlara, yanında çalıştığı müfettişin de görüşü alınarak, Kurul Başkanınca Resen görev yapma yetkisi verilebilir.

  Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

  a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

  c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

  d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

  e) Sosyal, kültürel ve beceri esaslı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

  Madde 30 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, Genel Müdürlük müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavına tabi tutulmadan, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atanma

  Yeterlik Sınavına Girme

  Madde 31 - Teftiş Kurulunca üç yıllık yetişme dönemi sonunda, çalışmaları, verimleri, tutum ve davranışları ile ahlak durumları hakkında Kurul Başkanınca verilecek yeterlik notu alanlar Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına çağrılırlar.

  Yeterlik Sınav Tarihinin Bildirilmesi

  Madde 32 - Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına, yazılı sınavların yeri, günü ve saati, bir ay önce; yazılı sınavı kazananlara ise, sözlü sınavın yeri, günü ve saati 15 gün önce Kurul Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

  Müfettiş Yeterlik Sınav Kurulu

  Madde 33 - Müfettiş yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde bahsedilen kurul yapar.

  Yeterlik Sınavı Konuları

  Madde 34 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavında, aşağıda belirtilen genel konular ile mesleki konulara yer verilir.

  a) Mevzuat ve Tatbikatı:

  1) İdare ve idare personeli ile ilgili mevzuat,

  2) İş Hukuku, Borçlar Hukuku,

  3) Harcırah Kanunu

  4) Türk Ceza Hukuku; Ceza Kanununun "Esaslar" başlıklı hükümleri ile Devlet İdaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhindeki cürümlere ilişkin genel bilgiler,

  5) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

  b) Muhasebe:

  1) Genel Muhasebe,

  2) Bilanço analizi ve teknikleri.

  c) Teftiş İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri:

  1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu; "Umumi Hükümler" ile "Muhakeme Usulü" hükümlerine ait genel bilgiler,

  2) Teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma yöntem ve teknikleri,

  3) Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

  Yazılı Yeterlik Sınavında Başarı Notu

  Madde 35 - Yazılı yeterlik sınavında başarılı sayılmak için, adayların 34 üncü maddede belirtilen sınav guruplarının her birinden, tam notun en az % 60'ını almaları ve notlar ortalamasının % 65'den aşağı düşmemesi koşuldur.

  Sözlü Yeterlik Sınavında Değerlendirme ve Başarı Notu

  Madde 36 - Sözlü yeterlik sınavında adayların mesleki bilgileri ve yetişme dönemindeki çalışmaları üzerinde durularak değerlendirme yapılır.

  Sözlü sınavda tam notun en az %65'ini alanlar, sözlü sınavda başarılı sayılırlar. Yazılı ve Sözlü sınav ortalamaları en az % 65 olanlar başarı derecelerine göre boş müfettiş kadrolarına atanırlar.

  Yeterlik Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Sınav Kağıtlarının Saklanması

  Madde 37 - Yeterlik sınavına katılanlara sonuçlar en geç, sınavların bitiş gününü izleyen 15 gün içinde Kurul Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

  Yazılı yeterlik sınav kağıtları ile sınav not listeleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca en az 1 yıl süre ile muhafaza edilir.

  Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

  Madde 38 - Özürsüz olarak yeterlik sınavına girmeyen veya sınavda başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, durumlarına ve derecelerine uygun başka görevlere nakledilirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

  Yükselme

  Madde 39 - Yeterlik sınavını başarı ile verip ataması yapılan Müfettişlerin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

  Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir. Yeterlik sınavında başarıları eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

  Başmüfettişliğe Yükselme

  Madde 40 - Başmüfettişliğe terfide esas, mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Başkanlık nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır.

  Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1'inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

  Müfettişlik Güvencesi

  Madde 41 - Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tesbit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

  Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

  Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

  Madde 42 - Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli ve ekonomik bir denetim sistemini öngörür; Hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Teftiş, İnceleme-Araştırma, Soruşturma ve Raporları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş, İnceleme-Araştırma ve Soruşturma

  Teftiş

  Madde 43 - Teftiş, Merkez ve Ankara dışı işyerlerinin iş ve işlemlerinin belirli zaman aralıkları ile teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir.

  Teftiş Programı

  Madde 44 - Teftiş Kurulunun çalışmaları hazırlanan teftiş programlarına göre yürütülür. Programda teftiş yerleri, konuları, devreleri, tarihleri, süreleri, Müfettişlerin adları, teftişin münferiden veya grup halinde, tarama veya sondaj usulüyle yapılacağı belirtilir.

  Teftiş programı, Kurul Başkanı tarafından hazırlanarak, Genel Müdürün onayına sunulur.

  İnceleme ve Araştırma

  Madde 45 - İnceleme ve araştırmalar;

  a) Yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,

  b) Teftişlerde Cevaplı Raporlara bağlanması gerekli görülmeyen, hususlar,

  c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller,

  d) Genel Müdürce incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ya da konular, hakkında yapılır.

  Soruşturma

  Madde 46 - Kanunlara göre suç sayılan veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman, bunların mevcut olup olmadığını, mevcut ise kimler tarafından ne suretle işlendiği, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarları ile müsebbiplerinin kimler olduğunu tesbit etmek için soruşturma yapılır.

  Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

  a) Kurul Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

  b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup soruşturulması gereken,

  c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren, hususlar hakkında soruşturma yaparlar.

  (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Kurul Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Ancak, soruşturmaya başlanmaması halinde ceza ve disiplin yönünden suç teşkil eden durumların ve usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya delillerin yok olacağına veya bu yoldan İdarenin maddi ve manevi zarara uğratılmasına devam edileceğine kanaat getirilirse, Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları tarafından soruşturmaya derhal başlanır ve durum en seri vasıta ile Kurul Başkanlığına bildirilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Raporlar

  Rapor Çeşitleri

  Madde 47 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;

  a) Cevaplı Rapor

  b) İnceleme Raporu (Basit Rapor)

  c) Soruşturma Raporu

  d) Personel Denetleme Raporu

  e) Genel Durum Raporu düzenlerler.

  Cevaplı Rapor

  Madde 48 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları teftiş sonucunda tespit ettikleri noksan ve hatalı işlemler ile mevzuata aykırı olan ve ilgili birimce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında cevaplı rapor düzenlerler.

  Cevaplı raporlarda;

  a) Teftiş edilen ilgili birimin adı, görevlilerin adı, soyadı ve unvanları, incelenen işlemlerin dönemi, rapora ait tarih ve sayı ile raporu düzenliyen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının adı ve soyadı,

  b) Tenkit maddelerinde hatalı veya noksan bulunan hususlara ait açıklamalar ile bunların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

  c) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarınca tenkit maddelerinde yapılması istenen işlemler ile getirilen tekliflerin mevzuattaki dayanağı,

  d) Teftiş edilen birim yetkililerince tenkit maddelerine verilen cevaplar, belirtilir.

  Cevaplı raporlar cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birim yetkilisine verilir ve cevaplandırılması için de bir süre tanınır.

  Birim yetkililerinin cevaplı rapor tenkit maddelerine vereceği cevapların açık ve istenen hususların tam karşılığı olması gerekir. Cevaplı raporlara, ilgililerce verilen cevapların Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Cevaplı Raporlarında, kişisel görüşlere ve son mütalaa bölümünde de tenkit maddesinde belirtilmeyen konulara yer veremezler, gözlem, düşünce ve eleştirilerini hiç bir etkiye kapılmadan, tarafsız ve gerçeklere uygun olarak gerekçeli biçimde belirtirler.

  Cevaplandırılan raporların, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından son mütalaası yazıldıktan sonra, iki nüshası kısa sürede Kurul Başkanlığına verilir.

  İnceleme Raporu

  Madde 49 - İnceleme raporu (Basit Rapor) bu Yönetmeliğin 45'inci maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir.

  İnceleme raporlarında, inceleme konusuna ne şekilde bilgi edinildiği, incelemenin konusu, yapılan araştırma ve incelemeler, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının görüş ve önerileri belirtilir.

  Soruşturma Raporu

  Madde 50 - Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

  Soruşturma Esasları

  Madde 51 - Soruşturmaya en önce varsa muhbir veya şikayetçinin ihbar veya şikayetinin tespiti ile başlanır. Muhbir veya şikayetçisi olmayıpta, teftiş ve incelemeler sırasında sezinlenen hususların konusu ve mahiyetleri tutanaklarla tesbit edilir. Bundan sonra soruşturmanın konusunu teşkil eden ve suç sayılan işlem, eylem ve hareketlerle ilgili bütün kayıt ve belgelerin incelenmesine girişilir. Bu arada gösterilen ve lüzum görülen tanıkların bilgi ve görgüleri de tesbit olunur. Böylece soruşturma konusunun leh ve aleyhindeki bütün deliller toplandıktan sonra hakkında soruşturma yapılanın ifade ve savunmasının alınmasına geçilir.

  a) Soruşturma sırasında muayene, tahlil ve bilirkişi incelemesi gibi teknik ve ihtisası icap ettiren hallerde yapılacak olan incelemelerin neticelerini gösteren belgeler de deliller arasında gösterilir ve soruşturma evrakına bağlanır.

  b) Soruşturma yapıldığı sırada suçlu sanılan veya tanık soruşturma yapılan yerde bulunmadığı hallerde, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından kendisine sorgu kağıdı gönderilir. Suçlu sanılan veya tanığın cevap vermesi için makul bir müddet de tayin edilir.

  c) Görevinden ayrılan ve gittiği yer bilinmeyen ve araştırmakla da adresi öğrenilmiyen tanıkların veya suçlu sanılanların ifade ve savunmaları alınamadığı takdirde, bu husus soruşturma raporunda belirtilmek suretiyle soruşturma yarıda bırakılmıyarak neticelendirilir.

  d) Düzenlenen soruşturma raporları ilgili yerlere gönderilmek üzere Kurul Başkanlığına sunulur. 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporu doğrudan Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

  Soruşturma Raporlarının Bölümleri

  Madde 52 - Soruşturma raporları "Başlangıç", "Konu", "İnceleme-Araştırma ve Alınan ifadeler", "Delillerin Değerlendirilmesi" ve "Sonuç" bölümlerini kapsar.

  a) Başlangıç bölümünde; soruşturmaya başlama nedeni, soruşturma ile ilgili emrin tarih ve sayısı, soruşturmaya hangi tarihte başlandığı ve hangi tarihte bitirildiği,

  b) Konu bölümünde; soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve şikayetin özü,

  c) İnceleme-Araştırma ve Alınan İfadeler bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri ile alınan ifadelerin tanıt değeri taşıyan yönleri, (Suçlama, doğrulama, savunma, görgü ve bilgi)

  d) Delillerin Değerlendirilmesi bölümünde; olaylarla kanıtlar çözümlenip tartışılarak değerlendirilmek suretiyle varılan yönetimsel, hukuki ve cezai sonuçlarıyla ilgili gerekçeler,

  e) Sonuç bölümünde;

  1) Varılan sonucun özeti,

  2) Suçlunun yargı yerine verilip verilmemesi gereği,

  3) Suçun hangi kanunun hangi maddesine değindiği, suç ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendirdiği,

  4) Kusurlu ve suçlu personel hakkında yönetimsel tedbir veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu,

  5) Yapılan inceleme ve soruşturmalarda, suçun tanıtlanmadığı anlaşılırsa, ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı,

  6) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı takdirde bu husus açık olarak,belirtilir.

  Personel Denetleme Raporu

  Madde 53 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, işlemlerini teftiş ettikleri personel hakkında Personel Denetleme Raporu (Düşünce ve Kanaat formu) tanzim ederek, Kurul Başkanlığına verirler.

  Kurul Başkanlığı bu raporları, personelin bağlı olduğu birim amirliği kanalıyla Personel birimine gizli olarak gönderir. Personelin bağlı olduğu birim amiri rapor hakkında herhangi bir mütalaada bulunamaz.

  Teftiş edilen birimde görev süresi 6 aydan az olan personel için bu rapor düzenlenmiyebilir.

  Genel Durum Raporu

  Madde 54 - Genel durum raporu, Teftiş Kurulunun bir yıllık çalışmalarına göre, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan ve Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapordur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Raporlarla İlgili İşlemler

  Raporların Düzenlenmesi

  Madde 55 - Raporlar, Kurul Başkanlığınca belirlenen matbu rapor kağıtları kullanılmak suretiyle daktilo veya bilgisayar ile yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından parafe edilir.

  Raporların her sahifesi müfettişlik mühürü ile mühürlenerek parafe edilir, son sahifesine Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından imzalanır.

  Raporlar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından Kurul Başkanlığına sunulur.

  Raporlar Üzerine Kurul Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

  Madde 56 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı tarafından, Kurul Başkanlığına gönderilen raporlar, Kurul Başkanlığınca incelendikten sonra, Başkanlık görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak, Genel Müdürlük Makamına sunulur.

  Genel Müdürlük Makamının onayını takiben, rapor ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili merkez birimlerine gönderilir.

  Gerek merkez, gerekse Ankara dışı işyerlerinin teftişine ait, cevaplı raporlarda Başkanlığın görüşü, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının görüş ve tekliflerine uygun ise, Makama sunulan yazılarda ayrıntılı görüş yazılmasına gerek yoktur. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

  Raporlar üzerine ilgili merkez birimlerince yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Kurul Başkanına aittir.

  Raporlar Üzerine İdare Birimlerince Yapılacak İşlemler

  Madde 57 - a) Cevaplı raporlar; Ankara dışı işyerlerine ait cevaplı raporlar ilgili merkez birimlerince incelenerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir.

  Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirirler.

  İlgili merkez birimleri, gerek kendi birimlerinin, gerek Ankara dışı işyerlerinin teftişlerine ait cevaplı raporlar üzerine yapılan işlemleri, Kurul Başkanlığına bildirirler.

  b) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları, ilgili merkez birimlerince Kurul Başkanlığına bildirilir.

  Rapor Sonuçlarının Müfettişe Bildirilmesi

  Madde 58 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Kurul Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısına gönderilir.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte Kurul Başkanlığına bildirirler.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısının bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Kurul Başkanı konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.

  BEŞİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

  Teftişe Tabi Olanların Sorumluluğu

  Madde 59 - a) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar veya depolarda bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettiş veya müfettiş yardımcısına göstermek, sayması ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

  b) Müfettiş veya müfettiş yardımcısının gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettiş veya müfettiş yardımcısının mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birime verilir.

  c) Teftiş ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri, müfettiş veya müfettiş yardımcılarına görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.

  d) İlgili birimlerin görevlilerine verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık veya bunun gibi zorunlu nedenler dışında, müfettiş veya müfettiş yardımcısının isteği üzerine durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

  e) İlgili birim yöneticileri ve personeli müfettiş veya müfettiş yardımcısının sözlü veya yazılı sorularını cevaplandırmak zorundadır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Mühür ve Demirbaşlar

  Madde 60 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları gerektiğinde ve istenildiğinde kimlik belgesini göstermek zorundadırlar. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına, yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar Kurul Başkanlığınca sağlanır.

  Rapor ve Yazıların Numaralanması

  Madde 61 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, düzenledikleri cevaplı, inceleme (Basit) ve soruşturma raporları için her takvim yılı itibariyle sıra takip eden bir numara verirler. Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara, en kıdemli Müfettişin sıra numarası verilir.

  Haberleşme

  Madde 62 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak doğrudan veya Kurul Başkanlığı kanalıyla yazışma yapabilirler.

  Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks, teleks veya telefon kullanılabilir.

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Başkanlığa bildirirler.

  Kayıt ve Dosya İşleri

  Madde 63 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla, genelge ve emirleri özel dosyalarında saklarlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük

  Madde 64 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 65 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100