Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 07/09/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24516

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren Kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

  b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

  Hizmet Kollarının Belirlenmesi

  Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

  Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

  (Ek fıkra: 19/03/2002 - 24700 sayılı RG./1. md.) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

  Uyuşmazlıkların Çözümü

  Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

  Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

  YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

  Hizmet KoluKurum

  Sıra No. Kodu Kurum ve Kuruluşlar

  01 Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

  01Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

  02Başbakanlık,

  03Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

  04Hazine Müsteşarlığı,

  05Dış Ticaret Müsteşarlığı,

  06Sayıştay Başkanlığı,

  07Danıştay Başkanlığı,

  08Yargıtay Başkanlığı,

  09Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,

  10Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

  11Adalet Bakanlığı,

  12İçişleri Bakanlığı,

  13Dışişleri Bakanlığı,

  14Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

  15Maliye Bakanlığı,

  16

  17

  18Gümrük Müsteşarlığı,

  19Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,

  20Devlet Personel Başkanlığı,

  21Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

  22Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

  23Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

  24Bağ-Kur Genel Müdürlüğü,

  25Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

  26Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı,

  27T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

  28Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

  29Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

  30Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

  31,

  32Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

  33Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı,

  34Rekabet Kurumu Başkanlığı,

  35Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,

  36Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

  37Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

  38Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

  39Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

  40Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

  41,

  42T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  43Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  44Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  45Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  46Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

  47Şeker Kurumu Başkanlığı,

  48Kamu İhale Kurumu,

  49Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu,

  50 Gelir İdaresi Başkanlığı (Ek ifade: 2/11/2005-25984 S.R.G. Yön/1.mad)

  02 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

  01Milli Eğitim Bakanlığı,

  02Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,

  03,

  04Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

  05Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,

  06Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

  07Üniversiteler,

  08Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

  09Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar

  Kurumu Genel Müdürlüğü,

  Sağlık ve Sosyal Hizmetler

  03 01Sağlık Bakanlığı,

  02Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

  03Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,

  04Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

  05

  06Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

  07Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,

  08Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,

  09Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

  10Üniversite hastaneleri,

  04 Yerel Yönetim Hizmetleri

  01İl Özel İdareleri ve Bunlara bağlı işletme,

  müessese ve idareler,

  02Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve

  Bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

  03Yerel Yönetim Birlikleri,

  04Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

  05 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

  01Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

  02Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

  03T.R.T. Genel Müdürlüğü,

  04Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı,

  05P.T.T. Genel Müdürlüğü,

  06Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

  06 Kültür ve Sanat Hizmetleri

  01Kültür ve Turizm Bakanlığı(8),

  02Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

  03Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

  04Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

  05Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

  06Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

  07Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

  08Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

  Yüksek Kurumu Başkanlığı,

  07 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

  01Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

  02Karayolları Genel Müdürlüğü,

  03

  04Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

  05İller Bankası Genel Müdürlüğü,

  06Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü,

  07Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

  08Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  09Konut Müsteşarlığı,

  10GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

  08 Ulaştırma Hizmetleri

  01Ulaştırma Bakanlığı,

  02T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

  03Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

  04Denizcilik Müsteşarlığı,

  09 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

  01Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

  02Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

  03Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

  04Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü,

  05Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

  06Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

  07Et Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  08Çevre ve Orman Bakanlığı(7),

  09Orman Genel Müdürlüğü,

  10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

  01Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

  02Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme

  ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

  03Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

  04Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

  05Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

  06Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

  07Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

  08Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

  09Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

  10Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

  11Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

  12Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  13Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

  14Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü,

  15Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

  16Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  17Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  18Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

  19TEKEL Genel Müdürlüğü,

  20TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

  21Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

  22Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  23Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  24Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  25Sümer Halıcılık A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  26İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  27Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

  28Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  29Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  30Eti Elekrometalurji A.Ş Genel Müdürlüğü,

  31Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  32Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  33ÇELBOR- Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic.A.Ş.Gen.Müd.,

  34GERKONSAN- Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Teçhizat

  Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  35Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

  11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

  01Diyanet İşleri Başkanlığı,

  02Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100