Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

  ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 

  Devlet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 16/11/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24585

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi kapsamındaki personelin hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Genel Müdürlük, Kurum, Şirket, EBK; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü ve Taşra Teşkilatını,

  b) Yönetim Kurulu; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

  c) Genel Müdür; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürünü,

  d) Taşra; Kombina, İşletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Soğuk Depo Şefliğini,

  e) Personel; Şirket bünyesinde çalışan işçi statüsünde olmayan personeli,

  f) Memur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddenin (b) bendine göre çalışanları,

  g) Sözleşmeli Personel; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre çalışan personeli,

  h) Yönetmelik; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğini,

  İfade eder.

  Personel Politikası

  Madde 5 - Personel politikasının amacı; Şirketimizde hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, kurum içindeki dağılımında, eğitiminde ve çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesinde uygulanacak esasları saptamaktır.

  Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

  Madde 6 - Personel politikasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar Genel Müdürlükçe tespit edilir.

  Personel Politikasının İlkeleri:

  a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

  b) Yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini, bu yöndeki çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, personele gelişme ve yetişme yönünden eşit imkanlar sağlamak,

  c) Personelin kişiliğine saygı duymak maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

  d) Personelin amirleri ve iş arkadaşları ile olumlu beşeri ilişkiler kurmasına çaba göstermek, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş ortamı sağlamak,

  e) Genel Müdürlüğün amacını gerçekleştirmek için, personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak, personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,

  f) Personelin Genel Müdürlüğe bağlılığını arttırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev. çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Kurumda çalışmayı özendirici hale getirmek.

  İKİNCİ BÖLÜM : Personel İhtiyacının Tespiti

  Personel İhtiyacının Belirlenmesi ve Kadrolar

  Madde 7 - Şirketin personel ihtiyacı, bunların kadro, unvan, sayı ve yerleri şirketin personel politikasına göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

  İş programlarının hazırlanması veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan derece ve sayıları ile pozisyonlarında ihdas veya iptal gibi değişikliklere ihtiyaç duyulması halinde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgili mercilere başvurulur.

  Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

  Madde 8 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlanan plan gereğince Genel Müdürlüğün kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşe Alma

  Sınav

  Madde 9 - Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır. Memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

  Yarışma ve yeterlik; yazılı ve sözlü sınavı, sadece yeterlik sınavı ise sadece sözlü (mülakat) sınavını kapsar.

  Duyurma

  Madde 10 - Kurumun merkez ve taşra teşkilatına alınacak personel için yapılacak;

  a) yarışma(yazılı) sınavlar başvurma süresinin bitiminden itibaren 15 gün önce gazete veya uygun görülecek diğer vasıtalar ile duyurulur.

  b) Sadece yeterlik (mülakat) şeklinde yapılacak sınavlar, başvurma süresinin bitiminden itibaren 15 gün önce Genel Müdürlük ilan panosunda ilan edilir.

  Duyuruda; işe alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, baş vurulacak mercii ve son baş vurma tarihi ile sınavların yapılacağı yer ve zaman belirtilir.

  İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar

  Madde 11 - Genel Müdürlüğe yeni işe alınacak personelde aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir.

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

  c) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

  d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

  e) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

  f) En az ilköğretim mezunu olmaları,

  g) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli yada muaf olmaları,

  h) Mevzuat hükümleri gereğince haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelle ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması.

  Başvurma

  Madde 12 - Sınava girmek isteyenler, Kurumdan alacakları iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup en son müracaat tarihi mesai bitimine kadar son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğrafla birlikte ilgili birime teslim ederler.

  İş Talep Formlarının İncelenmesi

  Madde 13 - İş talep formları müracaat süresi içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları uygun olmayanlar sınava alınmazlar, bu durum kendilerine yazı ile bildirilir.

  Sınav Kurullarının Kurulması

  Madde 14 - Sınav kurulları bir başkan ile dört üyeden oluşur. Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile Genel Müdür tarafından görevlendirilecek üç personelden teşekkül eder.

  Sınavın Şekli

  Madde 15 - Giriş sınavları; yazılı, sözlü (mülakat), test ve uygulamalı şekillerinden bir veya birkaçı ile yapılır. Yazılı sınavı veya test uygulamasını kazananlar sözlü (mülakata) sınavına alınırlar. Sadece yeterlik sınavıyla işe alınacaklara sadece sözlü (mülakat) sınav uygulanır.

  Sınav Kurullarının Görevleri

  Madde 16 - a) Sınavların özelliklerine göre soruları hazırlamak,

  b) Sınavı gözetmek, esenlik içinde geçmesini sağlamak,

  c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek,

  d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi hazırlamak,

  e) Gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca bağlamak.

  Sınavların Yürütülmesi

  Madde 17 - Yazılı sınavlarda sorular sınav günü kurul üyeleri tarafından hazırlanır. Sınavlarda kopya çekenler veya kopyaya teşebbüs edenler hakkında tutanak tanzim edilerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

  Sadece sözlü (mülakat) sınavlarında sınavın şeklini tayine sınav kurulu yetkilidir.

  Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

  Tutanaklar

  Madde 18 - Yazılı sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

  Sınavın bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

  Değerlendirme

  Madde 19 - Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda en az 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılırlar.

  Başarı Listesi

  Madde 20 - Sınav kurulunca değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Sınav kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanıp Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

  Sınavda başarı gösterenler kurum tarafından ilan edilir ve ayrıca ilgililere yazı ile bildirilir.

  Sınav Sonucuna itiraz

  Madde 21 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 5 gün içinde bir dilekçe ile kuruma yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından 5 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

  Madde 22 - Şirkete ilk defa işe alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

  b) 11 inci maddenin (d) bendinde yazılı suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

  c) Son öğrenim durumunu gösterir diplomasının veya bunun yerine geçerli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının veya okullardan verilecek fotoğraflı ve onaylı belgenin, varsa meslek yeteneklerini belirten belgenin asılları,

  d) Gerekli sayıda fotoğraf,

  e) Askerlik durumunu bildirir belge,

  f) Sağlık Kurulu Raporu,

  g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

  h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,

  i) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler,

  j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Şirketçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen diğer belgeler.

  Atama ve İşe Almada Göreve Başlama Süresi

  Madde 23 - Genel Müdürlüğe açıktan (ilk defa veya yeniden) bir göreve atanan personel, atama veya işe alma kararının yazılı olarak kendisine bildirilmesinden sonra aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Mücbir sebepler hariç bu süre geçirildiğinde atama ve işe alma işlemleri yetkili mercilerce yürürlükten kaldırılır.

  Atamaya Yetkili Merciler

  Madde 24 - Genel Müdürlüğe atama ve işe alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla devredebilir.

  Adaylık

  Madde 25 - İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

  Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya unvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim

  Hizmet İçi Eğitim

  Madde 26 - Hizmetiçi eğitim Genel Müdürlük personelinin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve görevlerinde yükselmelerinin temini için yapılan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

  Eğitim Planı

  Madde 27 - Hizmetiçi eğitimden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Bu politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşü alınmak suretiyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca uzun vadeli eğitim planları yapılır.

  Eğitim Programı

  Madde 28 - Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini, araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır.

  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

  Kurs, Seminer ve Staj

  Madde 29 - Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini arttırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya başka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dışına staj, eğitim ve seminer için personel gönderebilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi (Sicil Raporu)

  Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi

  Madde 30 - Personelin göreviyle ilgili yetenekleri ile genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz nitelikleri belli devreler itibariyle amirleri tarafından düzenlenecek bir raporla belirlenir.

  Değerlendirme Şekli ve Raporların Kullanıldığı Yerler

  Madde 31 - Personelin değerlendirilmesi;

  a) Memurlar için 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ile ekindeki Devlet Memurları Sicil Raporu,

  b) Sözleşmeli Personel için 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik ile ekindeki Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu,

  esas alınmak suretiyle yapılır.

  Sicil Raporu ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarının kullanıldığı yerler;

  a) Üst göreve yükselme, kadro ve pozisyon değişikliği ve yer değiştirme,

  b) Personelin derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile sözleşmeli personelin başarı ücreti tespiti,

  c) Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespiti,

  d) Memurluktan çıkarma ve sözleşme feshi,

  e) Emekliye ayırma,

  f) Açıktan ve 6 ay süre ile sözleşmeli atanan personelin bu süre sonunda sözleşmesinin yenilenmesi veya sözleşme süresinin uzatılması.

  Sicil Raporunun Dolduruluş Şekli

  Madde 32 - Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imzalanır.

  Sicil Amirinin Sorumlulukları

  Madde 33 - Sicil Amirleri sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken, Devlete sadakat ve bağlılığı memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmelerini esas alır.

  Sicil amirleri mahiyetlerinde çalışan personelini değerlendirirken başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

  Görevi Sona Erenlerin Sicil Dosyaları

  Madde 34 - Personelden,

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre görevden çıkartılan,

  b) Şirkete alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için işine son verilen,

  c) İstifa eden,

  d) Sözleşmesi feshedilen,

  e) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil nedenlerinden biriyle emekliye ayrılan veya ölenlerin,

  sicil dosyaları özlük dosyalarıyla birleştirilerek muhafaza edilir.

  Atandığı Yer Dışında Başka Yerde Çalışanların Değerlendirilmesi

  Madde 35 - Atandığı yer dışında başka yerde çalışan memurların sicil raporları ile sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporu çalıştıkları yerdeki sicil vermeye yetkili Amirler tarafından düzenlenir.

  Sicil Raporlarının Saklanması

  Madde 36 - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları, Genel Müdürlükte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı nezdinde muhafaza edilir.

  Sicil Raporlarını ve Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer

  Madde 37 - Sicil Raporları ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları ve Gizli Sicil Dosyaları;

  a) Başbakan,

  b) İlgili Bakan,

  c) Vali,

  d) Genel Müdür,

  e) Yaptıkları inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Müfettişler,

  f) Kurula intikal eden dosya ile ilgili olarak Disiplin Kurulu Üyeleri,

  g) Personel Birimlerinin ilgili memurları,

  dışında kimseye gösterilmez.

  Sicil Amirleri

  Madde 38 - Sicil Raporları ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya yetkili amirler;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin sicil amirleri, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

  b) Sözleşmeli personelin Sicil Amirleri; Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

  ALTINCI BÖLÜM : İlerleme

  Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesi ve Şartları

  Madde 39 - Memurların emekliliğe ve ödemeye, sözleşmeli personelin emekliliğe esas aylıklarında ilerlemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Memurların kademe ilerlemesi için,

  1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

  2) O yıl içinde olumlu sicil alması,

  3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

  şarttır.

  b) Memurların derece yükselebilmesi için,

  1) Üst derecelerden bir kadronun bulunması,

  2) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş olması,

  3) Kadronun tashih edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,

  4) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması, şarttır.

  Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, emekliliğe esas aylıkta kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, olumlu sicil almak ve tahsil durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla yukarıda belirtilen bekleme sürelerine göre kadro şartı aranmaksızın yapılır.

  Personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlara, ayrıca kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme

  Yer Değiştirme

  Madde 40 - Yer değiştirme; personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadro veya pozisyona atanmasıdır.

  Hizmet Gereği Yer değiştirme

  Madde 41 - Hizmet gereği yer değiştirme işlemi;

  a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi,

  b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması,

  hallerinde uygulanır.

  Personelin İsteği Üzerine Yer Değiştirme

  Madde 42 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde Personelin yazılı isteği üzerine derece ve unvanı bakımından eşit veya daha aşağı bir kadro veya pozisyona atanması yapılabilir.

  Yer değiştirmede öncelik sırası olarak;

  a) Sağlık durumu gereği (kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla mükellef oldukları ana, baba veya kardeşin hastalanması),

  b) Her ikisi de memur olan karı - kocanın bir yerde çalışma zorunluluğu,

  dikkate alınır.

  Yer değiştirmeler yukarıdaki sıra dahilinde ve her öncelik sırasının bitmesinden sonra bir sonraki öncelik sırasına geçilmek suretiyle yapılır. Aynı öncelik sırasına girenlerin eşitliği halinde Genel Müdürlükteki hizmeti ve bulunduğu görevdeki kıdemi fazla olanlara öncelik tanınır.

  Kendisinin veya (a) fıkrasında belirtilen yakınlarının hastalıkları sebebiyle naklini isteyenlerin sağlık kurullarından rapor almaları gerekir.

  Memur olan eşinden ayrı mahalde bulunanların eşinin bulunduğu yeri ve işini bildirir belgeleri, nakil istem belgelerini eklemeleri şarttır. İkisi de Genel Müdürlük personeli olanların hangisinin diğerinin bulunduğu mahalde naklinin uygun olacağı atamaya yetkili makamlarca tespit olunur.

  Belgelenmeyen istemler işleme konulmaz.

  Kamu Kuruluşları Arasında Yer Değiştirme

  Madde 43 - Kamu kuruluşlarından Genel Müdürlüğe geçmek isteyenlerin işe alınabilmesi, o kurumların iznine bağlıdır. Sözleşmeli personelde bu şart aranmaz. Genel Müdürlükten diğer kamu kuruluşlarına geçmek ise, Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.

  Görevlendirme

  Madde 44 - Yeni kurulan birimlerde kadro ve pozisyonları temin edilinceye kadar yönetim kademesindeki görevlerde o görev için atama şartlarını taşıyan personel arasından atamaya yetkili makamca asli görevinin ücreti ödenmek suretiyle görevlendirme yapılabilir.

  Atama ve Nakil Emrinin Tebliği

  Madde 45 - Görev değişikliği, nakil ve atama emirleri personele görev yerindeki birim amirince personelin imzası alınmak suretiyle yapılır. Emri almaktan kaçınan personele durum sözlü olarak bildirilerek tutanak düzenlenir. Bahse konu tutanak tebliğ yerine geçer.

  Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele atama ve/veya nakil emri ikametgah adreslerine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır.

  Yukarıda belirtildiği şekillerde tebligatın yapılmadığı hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanununda bu haller için öngörülen usul ve formalite (ikametgahının kapısına, yöneticiye, muhtara tebligat konusunda not bırakma ve ilgili evrakı teslim etme gibi) Genel Müdürlük personelince yerine getirilmek suretiyle tekemmül ettirilir. İlgili personelin izinli ve raporlu olması tebligata ve bu tür personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yerine atanan personelin başlamasına mani değildir.

  Göreve Başlama Süresi ve Başlamama Halinde Yapılacak İşlem

  Madde 46 - Genel Müdürlükte bir göreve ilk defa veya naklen atananlardan;

  a) Bulundukları yerlerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden iş gününde,

  b) Başka yerlerdeki görevlere atananlar atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde o yere hareket ederek (Belli yol süresini izleyen iş günü içinde) görevlerine başlamak zorundadırlar.

  Bu süreler;

  a) İzinlerin ve raporların kullanılması veya geçici görevin yapılması sırasında başka bir göreve atananlar için iznin, raporun veya geçici görevin bitimi,

  b) Devir ve teslim zorunluluğunda olan personel için devir işleminin sona ermesi,

  c) Atamaya yetkili makamın oluru ile yazılı olarak devam etmeleri bildirilenler için yerlerine atananların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin tebliğ edilmesi,

  tarihinde başlar.

  Görev yeri değişen personel atama emirleri kendilerine tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin sonunda görevlerine başlamadıkları takdirde çekilmiş sayılırlar. Bunlardan memur olanlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak tayin edilemezler. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler ile göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama emirleri atamaya yetkili makamlarca iptal olunur.

  Başka yerlerdeki bir göreve atananlardan bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile on günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda görevlerine başlamayanlar görevden çekilmiş sayılır.

  Genel Müdürlükte ilk defa bir göreve atananlar, bu Yönetmelikte belirlenen sürenin sonunda göreve başlamazlarsa atamaları iptal edilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Ödüllendirme

  Ödüllendirme

  Madde 47 - a) Memurların ödüllendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 123 üncü maddesine göre,

  b) Sözleşmeli personelin ödüllendirilmesinde 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre,

  işlem yapılır.

  Takdirname

  Madde 48 - Görevlerinde olağanüstü gayret ve başarılı görülen personele amirlerinin teklifi üzerine ya da doğrudan doğruya atamaya yetkili Makamlar tarafından takdirname verilebilir ve siciline işlenir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Personel Hak ve Sorumlulukları

  İş Güvenliği

  Madde 49 - Kanun, tüzük ve yönetmelikte yazılı haller dışında personelin işine son verilemez.

  Esas olan, personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmete yararlı bulunduğu sürece görevinin devam etmesidir.

  Sosyal Güvenlik

  Madde 50 - Şirket personeli, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bu kurumun özel kanunu ile sağlanan her türlü haktan yararlandırılır.

  Çekilme

  Madde 51 - Şirket personeli, yetkili mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle görevinden çekilme hakkına sahiptir.

  Şikayet ve Dilekçeler

  Madde 52 - Personel Şirket ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat etme, amirleri veya Şirket tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

  Personel, şikayet ve isteklerini içeren müracaatlarını hiyerarşik sıraya göre şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

  Dernek Kurma

  Madde 53 - Personel, Kanunların tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, bu çerçeve dahilinde kurulmuş derneklere üye olabilir.

  Tarafsızlık

  Madde 54 - Personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiçbir şekilde siyasi ve ideoloji amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

  Personel Görev ve Sorumlulukları

  Madde 55 - Personel kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

  Personel amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, personel bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

  Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

  Görevlerin Yerine Getirilmesi

  Madde 56 - Personel görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, ilgili mevzuatı, usulleri ve ilişkilerini öğrenmekle ve görevlerin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekle yükümlü ve tersine davranışlardan sorumludur.

  İş Sahipleriyle İlişkiler

  Madde 57 - Personel iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve ağır başlılıktan ayrılmaksızın sürat, kolaylık ve nezaketle görevini yerine getirmekle ve iş sahiplerine eşit işlem yapmakla yükümlüdür.

  Devam Zorunluluğu

  Madde 58 - Personel Şirket tarafından tespit edilen çalışma saatleri içinde görevi başında bulunmak ve bu saatler içinde çalışmasının tümünü görevine hasretmek zorundadır.

  Devir Teslim

  Madde 59 - Görevi sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri, amirleri tarafından tespit edilen ve kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

  Sır Saklama

  Madde 60 - Personel, Şirketçe açıklanmaması gereken ve açıklandığında Şirketin maddi ve manevi zararı söz konusu olan sırları açıklayamaz.

  Mal Bildirimi

  Madde 61 - Personel kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır, taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi vermekle yükümlüdür.

  İhbar Yükümlülüğü

  Madde 62 - Personel, Şirketin zararını mucip, herhangi bir yolsuzluğu görevi icabı öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal amirlerine veya ilgili üst Makamlara haber vermek zorundadır.

  Asılsız ihbar yapanlar hakkında yasal kovuşturma yapılır.

  Şahsi Bilgilerinde Meydana Gelebilecek Değişiklikler

  Madde 63 - Personel, sicillerini ilgilendiren evlenme, boşanma, adı ve soyadı değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri derhal ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdürler.

  Adres Bildirme Yükümlülüğü

  Madde 64 - Personel, sürekli ikamet ettiği adresini, izinlerini belirli yerde geçirmeleri halinde gidecekleri yer adreslerini, bağlı bulundukları mercilere bildirmek ve bu adreslerde değişiklik olduğu takdirde derhal haber vermekle yükümlüdür.

  ONUNCU BÖLÜM : Yasaklar

  Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

  Madde 65 - Personelin, hizmetleri aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelip de hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları, şikayetleri yasaktır.

  Sendikal Görev

  Madde 66 - Personelin sendikal faaliyetleri konusunda yürürlükteki yasa hükümleri uygulanır.

  Siyasi Faaliyet Yasağı

  Madde 67 - Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Siyasi partilerin yarar veya zararını hedef alamaz, olumlu veya olumsuz propaganda yapamaz.

  Ticaretle Uğraşma Yasağı

  Madde 68 - Personel, ticaretle meşgul olamaz. Şirketin açtığı her türlü ihalelere, eksiltme ve arttırmalara dolaylı ve dolaysız olarak katılamaz.

  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan ticari faaliyetlerde bulunan personel, bu durumu 15 gün içinde Şirkete bildirmekle yükümlüdür.

  Başka İş ve Hizmet Yasağı

  Madde 69 - Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm personel kanunlarda öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

  a) Anonim şirketler hariç olmak üzere çalıştıkları iş yerinin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetleri istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasalara tabidir.

  b) Şirket Yönetim Kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerde uygun aday bulunmaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, deneticiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

  Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

  a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdürün veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartı, ile her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

  b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurum niteliğine haiz kuruluşlar, Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alması,

  c) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

  Hediye Alma ve Menfaat Yasağı

  Madde 70 - Personelin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

  Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

  Madde 71 - Personel görevi ile ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına yetkili amirlerin izni olmadan bilgi ve demeç veremez.

  ONBİRİNCİ BÖLÜM : İzin

  Yıllık İzin

  Madde 72 - Yıllık izin süresi;

  a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün,

  b) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.

  Zorunlu hallerde bu sürelere, 657 sayılı Devlet Memurlar kanunu kapsamındaki personele gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ilave edilebilir.

  Yıllık izine esas hizmet süresi hesabında; sadece kamu kurum ve kuruluşlarında T.C. Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna, prim ödemek suretiyle geçen hizmetlerde yedek subay okul devresi dahil askerlik hizmetinde geçen süreler borçlanıp borçlanılmadığına bakılmaksızın dikkate alınır.

  Yıllık İzine hak Kazanma

  Madde 73 - Açıktan veya yeniden atananların yıllık izine hak kazanabilmeleri için Şirkette en az bir yıl çalışmaları şarttır. Başka kurum ve kuruluşlardan naklen atananlardan yıllık iznini kullanmamış olanlara yıllık izin verilebilir.

  Yıllık İzinlerin Kullanılışı

  Madde 74 - Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

  Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin bir sözleşme döneminde kullanmadıkları izinler müteakip sözleşme döneminde kullandırılmaz.

  İzin Vermeye Yetkili Amirler

  Madde 75 - Yıllık izinler ünite amirleri veya yetkili kıldığı diğer amirler tarafından, mazeret izinleri Genel Müdür veya yetkili kıldığı Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilir.

  Mazeret İzni

  Madde 76 - a) Kadın personele doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1.5 saat süt izni verilir.

  b) Erkek personele karısının doğum yapması üzerine isteği halinde 3 gün izin verilir.

  c) Personelin isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

  d) Yukarıda belirtilen hallerden başka; mevcut personel ile açıktan atananlardan yıllık izin hakkı bulunmayan personele, mazereti sebebiyle 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde yetkili amirlerin onayı ile 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ikinci defa verilen 10 günlük mazeret izni için ücretinden kesinti yapılmaz. Ancak bu süre müteakip izin hakkından mahsup edilir.

  Hastalık İzni

  Madde 77 - Hastalık izni, hastalanan personele hekim raporu üzerine verilen ücretli izindir. Genel Müdürlük doktoru veya Genel Müdürlük doktorunun havalesi üzerine resmi sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir.

  Hastalık raporları ve hastalık izinlerinin ne şekilde kullanılacağı ile ilgili hususlar 27/07/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

  Hastalık İzin Süresi

  Madde 78 - Genel Müdürlük personeline hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,

  a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

  b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

  c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

  izin verilir.

  Hastalık izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emeklilik keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

  Personelin hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabına dahil edilir.

  İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

  Hastalık İzinlerinin Verilmesi

  Madde 79 - Personele, usulüne göre alınmış hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilmiş sayılır.

  27/07/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez.

  Bu şekilde usulsüz hastalık raporu alan personele keyfiyet duyularak derhal göreve dönmesi sağlanır.

  Tek hekim tarafından fasılasız olarak verilecek raporlar 20 günü aşamaz. Bu süreyi aşan raporların resmi bir sağlık kuruluşundan alınması gerekir.

  Hastalık İzinlerinin Geçirileceği Yerler

  Madde 80 - Personel, hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi sorumluluk veya izin vermeye yetkili amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilir.

  Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları

  Madde 81 - Resmi Sağlık Kurumlarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen personelin, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların Resmi Sağlık Kurullarınca onaylanması gereklidir.

  Saldırı, İş Kazası veya Meslek Hastalığı

  Madde 82 - Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir saldırı veya kazaya uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan personel hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu konuya ilişkin T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

  Aylıksız İzin

  Madde 83 - Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en fazla 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre, bir katına kadar uzatılabilir.

  Bayan personele isteği halinde amirinin de uygun görmesi şartı ile doğum sonrası en çok 12 aya kadar,

  Personele 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar,

  Yetiştirilmek üzere bursla gidenler dahil yurt dışına gönderilen personele, eşleri kamu görevlisi olarak yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan personele memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar,

  Yetkili mercilerin onayı ile aylıksız izin verilebilir.

  Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılırlar.

  ONİKİNCİ BÖLÜM : Vekalet

  Vekalet Görevi

  Madde 84 - Kurumda çalıştırılan personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması ve görevden uzaklaştırma sebepleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde veya açık olup da sürekli bir personel atanamayan kadro ve pozisyonlara atamaya yetkili makamın onayı ile vekil personel görevlendirilebilir.

  Vekil, asıl görevlinin yetki ve sorumluluklarına aynen sahiptir. Bir görevin personel eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

  Bulundukları yerden başka yerdeki bir göreve vekalet suretiyle gönderilenlere asıl görevlerinin karşılığı aylık ve diğer haklar dışında, sadece geçici görevle başka yere görevlendirilenler hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Genel Müdürlük içinde atanan vekil personele, vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin veya diğer bir sebeple vekalet ettiği görevin başında bulunmadığı günler için harcırah ödenmez.

  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Askerlik

  Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapacaklar

  Madde 85 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılırlar.

  Ancak sözleşmeli personelden muvazzaf askerliğe ayrılanların sözleşmesi feshedilir bununla birlikte, pozisyonları herhangi bir şekilde doldurulmayıp, saklı tutulur.

  Muvazzaf Askerlik Hizmetini Tamamladıktan Sonra Kuruma Dönmek İsteyenler

  Madde 86 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelden, askerlik görevini tamamlayıp 30 gün içinde yeniden görev talebinde bulunanlar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılırlar.

  Kıdeme Eklenecek Askerlik Hizmeti

  Madde 87 - Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar görev alan personelin askerlikte geçirdiği süre emeklilik müktesebinde dikkate alınır.

  Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınma durumunda bu dönemlere ait süreler de kıdemlerine eklenir.

  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin

  Disiplin Cezaları

  Madde 88 - Disiplin cezaları, Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönetmelik kapsamına giren personelden kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara veya yasaklanan işleri yapanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri uygulanır. Disiplin Amirleri Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

  ONBEŞİNCİ BÖLÜM : Görevden Uzaklaştırma

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 89 - Görevden uzaklaştırma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede gösterilen durumlarda görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati tedbirdir.

  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

  Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Olanlar

  Madde 90 - Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır.

  a) Atamaya yetkili organ veya amirler,

  b) İlgili Bakanlık veya Genel Müdürlük Müfettişleri,

  Görevden Uzaklaştırmanın Hangi Durumlarda Uygulanacağı

  Madde 91 - a) Memurlar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri,

  b) Sözleşmeli personel için; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri,

  uygulanır.

  Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu

  Madde 92 - Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırılmasını izleyen;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için 10 iş günü,

  b) Sözleşmeli personel için 3 iş günü,

  içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

  Görevden uzaklaştırılan personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak garez veya kini dolayısıyla bu işlemi yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai yönlerden sorumludurlar.

  Görevden uzaklaştırma kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

  Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülüğü

  Madde 93 - Görevden uzaklaştırılan personelin bu süre içinde ilgili mevzuattan doğan her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, ilgili personele bu halin devamı süresince aylık veya sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.

  Tedbirin Kaldırılması

  Madde 94 - Soruşturma sonunda disiplin yönünden görevden çıkarma cezası veya yargı yönünden cezai bir işlem uygulamasına gerek kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili organ ve amirlerce derhal kaldırılır.

  Personelin Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

  Madde 95 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden haklarında memurluktan çıkarmadan başka disiplin cezası verilenler ile sözleşmelilerden sözleşmenin feshi cezası almamış olanlar,

  b) Yargılamaya gerek olmadığına veya beraatine karar verilenler,

  c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

  d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmalarına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

  hakkında bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirleri kaldırılır.

  Bu maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde memurların aylıklarının kesilmiş olan 1/3,

  Sözleşmeli personel için (b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinden kesilmiş bulunan 1/3'ü oranındaki kısım ilgililere ödenir.

  Görevden uzakta geçirdikleri süre; derece veya kademe ilerlemelerinde değerlendirilir.

  Görevden Uzaklaştırmada Tedbirin Kaldırılmasında Atamaya Yetkili Organ veya Amirin Takdiri

  Madde 96 - Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin soruşturmaya konu olan fiillerinin görevine devamına engel olmadığı tespit edildiği takdirde her zaman atamaya yetkili amir veya organ tarafından kaldırılabilir. Yasal kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlaması sakıncalı görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

  Süre

  Madde 97 - Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturmasından doğmuşsa en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

  Bir ceza kovuşturmasından doğduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye tebliğ eder.

  ONALTINCI BÖLÜM : Personelin Kurum ile İlişiğinin Sona Ermesi

  İlişiğinin Sona Ermesine Yol Açan Haller

  Madde 98 - Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde personelin kurum ile ilişiği sona erer.

  a) Çekilme,

  b) Olumsuz sicil alma,

  c) Kurum personeli olma şartlarını taşımama veya bu şartı kaybetme,

  d) Hastalık,

  e) Disiplin cezası alarak görevden çıkarma,

  f) Başka kuruluşlara nakil,

  g) Ölüm,

  h) Emeklilik,

  i) Sözleşmeli personelin sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi,

  j) İstifa etmek.

  Çekilme

  Madde 99 - Personel, yetkili mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.

  Görevden çekilmek isteyen personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulü tarihine kadar görevine devam eder. Yerine bir kimsenin atanmadığı veya atanan kimse bir aya kadar gelmediği veyahut yerine bir vekil de atanmadığı takdirde, amirine haber vererek görevini bırakabilir.

  Çekilen personelden, devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre, devir ve teslim işlemleri bir ayı aşmamak üzere süre verilebilir.

  Askerlik gibi zorunlu hallerde ilgili personel amirine haber vermek şartıyla bir süre kaydına tabi olmaksızın çekilebilir. Mecburi hizmet ile yükümlü olanlar hizmet süreleri bitiminden veya Genel Müdürlüğe borçlarını ödemeden veyahut bir tasfiye planına bağlanmadan çekilemezler.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden izinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevlerini terk etmeleri ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı olmaksızın çekilmiş sayılırlar.

  Görevden çekilme isteğinde bulunan sözleşmeli personel bu isteğinin yetkili makamlarca kabul edilmesinden önce kesintisiz 5 gün görevine devam etmemesi halinde çekilmiş sayılır.

  Şirket Personeli Olma Şartlarını Taşıma, Kaybetme

  Madde 100 - Personelden işe alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı tespit edilenlerle, bu şartlardan birini sonradan kayıp edenlerin veya iş isteme beyannamesinde yalan ve yanlış beyanda bulunanların Şirketle ilişiği kesilir.

  Olumsuz Sicil Alma

  Madde 101 - İki defa üst üste olumsuz sicil alması nedeniyle başka bir sicil amirinin yanına atanan ve burada da olumsuz sicil alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelle, sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde olduğu için yeni bir sicil amiri yanında altı aylık çalışma dönemi sonucunda da yine (D) düzeyinde sicil alan sözleşmeli personelin Kurum ile ilişikleri kesilerek haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  Hastalık

  Madde 102 - Personelin aldıkları hastalık izinleri sonunda hastalıkları devam ettiği için hastalık izinleri bir kat daha uzatılmasına rağmen bu sürenin sonunda da iyileşmedikleri için görevlerine başlamayanların Kurum ile ilişkileri kesilerek haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  Başka Kuruluşa Nakil

  Madde 103 - Muvafakatları verilerek başka kuruluşlara geçen personelin Kurum ile ilişiği kesilir.

  Emeklilik

  Madde 104 - İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan personelin Kurum ile ilişiği kesilir.

  Sözleşmeli Personelin Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranışları

  Madde 105 - Sözleşmeli personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunanların sözleşmeleri sona erdirilmek suretiyle Kurum ile ilişiği kesilir.

  Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmesi sona erdirilmek suretiyle Şirketle ilişiği kesilir.

  ONYEDİNCİ BÖLÜM : Siciller

  Özlük Dosyası

  Madde 106 - Şirkette görevli her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada şu belgeler bulundurulur.

  Personelin adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş sureti, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, işe başlama tarihi, emeklilik keseneğine esas aylığının derece ve kademesi, sınav başarı dereceleri, yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayım ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (af edilmiş olsalar bile) veya beraat kararı; sağlık durumu, yaptığı fahri hizmetlerle, aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ve işe alınırken istenen diğer belgeler saklanır.

  Gizli Sicil Dosyası

  Madde 107 - Her personel için bir gizli sicil dosyası bulundurulur. Bu dosyaya personelle ilgili olarak şu belgeler konur.

  a) Memurlar için Sicil Raporları, sözleşmeliler için Sicil ve Başarı Değerleme raporları,

  b) Müfettiş raporları,

  c) Mal Beyannameleri,

  Bu dosyalar personel biriminin gözetim ve denetimi altında sorumlu personel tarafından saklanır.

  Özlük ve Sicil Dosyalarının Önemi

  Madde 108 - Her personelin atanmasında, yükselmesinde, başarının tespitinde, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesinde, ücretinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, yer değiştirmesinde, emekliye sevk edilmesinde veya Kurum ile ilişiğinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

  Sözleşmeli personelden sözleşmeleri fesh edilenler, istifa eden, istek, yaş haddi, malullük ve sicil nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.

  Sicil Numarası

  Madde 109 - Her personele bir sicil numarası verilir. Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur.

  Hizmet Belgesi

  Madde 110 - Mecburi hizmet taahhüdü bulunanlar hariç Kurumdan herhangi bir sebeple ayrılanlara, diledikleri takdirde personel birimlerince çalıştığı görevin unvanı, süresi ve ayrılma sebebini gösteren bir hizmet belgesi verilir.

  Sicil Özeti

  Madde 111 - Personelin bir başka kuruma geçmesi söz konusu olduğunda kişisel öğrenimi ve eğitimi, hizmet, mükafat, ceza ve benzeri durumları gösteren bir sicil özeti düzenlenir. Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruluşa geçmesi için olur istenmesi ve atamaya yetkili makamlarca bu isteğin uygun görülmesi halinde önce onaylı sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra dizi pusulası yapılarak sicil dosyaları devredilir.

  ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : Mali Hükümler

  Aylık ve Ödeme Zamanı

  Madde 112 - Personel ücretleri mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve her ay başında peşin ödenir.

  Emekliye ayrılma ve ölüm halinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan elemanın aylıkları işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

  Sözleşmeli personelin unvanının değişmesi durumunda yeni görevine başladığı tarihten itibaren yeni unvanı için belirlenen ücreti ödenir.

  Kurumdaki görevinden ay sonundan önce ayrılan sözleşmeli personelden kalan günlere tekabül eden ücret tahsil edilir.

  Askerlik görevini yapmak üzere Kurumdan ayrılacak olanların gerek izin, gerekse istirahat alarak bu izin veya istirahat süresinin bitiminden önce askerliğe duhul etmeleri durumunda duhul tarihi ile izin veya istirahatın bitim tarihi arasındaki süreye isabet eden ücret geri alınır.

  Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen personelin aylıkları izin veya geçici görevin sona ermesine kadar, eski görev yerlerinde kadro tasarruflarından ödenir.

  ONDOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

  Madde 113 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda personelin statüsüne göre ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik genel hükümleri dahilinde işlem yapılır.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 114 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 04/10/1980 tarihli ve 17125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 115 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 116 - Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100