Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY TETKİK HAKİMLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI DAİRE VE KURULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  DANIŞTAY TETKİK HAKİMLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI DAİRE VE KURULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Danıştay Başkanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24657

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Danıştay tetkik hakimlerinin 4 üncü maddede yazılan kümelerde belirli sürelerle çalıştırılmak suretiyle Danıştay'ın görevine giren konularda daha geniş ve kapsamlı bilgi sahibi olarak yetişmelerini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Danıştay tetkik hakimlerinin görev yaptıkları daire ve kurulların değiştirilmesinde uygulanacak esaslar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, Danıştay Kanununun 11 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Daire ve kurulların kümelendirilmesi

  Madde 4 - Tetkik hakimlerinin görev yapacakları daireler ve kurullar, gördükleri işin niteliğine göre aşağıdaki kümelere ayrılırlar.

  A) Birinci ve İkinci Daireler, İdari İşler Kurulu ve İçtihatları Birleştirme Kurulu,

  B) Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onuncu, Onbirinci ve Onikinci Daireler ile İdari Dava Daireleri Genel Kurulu,

  C) Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu.

  Yeniden kurulacak daireler ve kurullar ile görev alanı değiştirilen daireler bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, gördükleri işin niteliğine uygun kümenin içinde yer alırlar.

  Daire ve kurullarda çalışma süresi

  Madde 5 - Birinci sınıf incelemesine iki yılı kalanlar hariç olmak üzere, bir daire veya kurulda fiilen en az beş yıl çalışmış olan tetkik hakimleri diğer bir kümede yer alan daire veya kurullarda görevlendirilirler.

  Dairesi veya kurulu değiştirilecek tetkik hakimi sayısının sınırlandırılması

  Madde 6 - Bir daire veya kurulda beş yılını doldurmuş tetkik hakimlerinin sayısı o daire veya kurulda Ocak ayı başı itibarıyla çalışmakta olan tetkik hakimlerinin beşte birinden çok ise, daire veya kurulda çalışma süresi en çok olandan (sürede eşitlik halinde kıdemli olandan, kıdemde eşitlik halinde yaşı büyük olandan) başlayarak beşte biri değiştirilir.

  Bölme işlemi sonunda yarımın üstündeki kesirler tama çıkarılır.

  İki tetkik hakimi çalıştıran daire veya kurullarda, bu tetkik hakimlerinden biri; tek tetkik hakimi çalıştıran daire veya kurullarda bir yıl önceden yerine bir tetkik hakimi verilmesi koşuluyla o tetkik hakimi hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Başka kümeye gönderilme olanaksızlığı

  Madde 7 - Bir daire veya kurulda çalışma süresini doldurduğu halde, tetkik hakimi gereksinmelerinin karşılanmış olması nedeniyle başka kümelerdeki daire veya kurullarda görevlendirilme olanağı bulunmayan tetkik hakimleri, bu olanak bulununcaya kadar, aynı kümede yer alan başka daire veya kurullara verilirler. Aynı kümede yer alan başka daire veya kurullara verilmesi olanağı da yoksa, bu olanak bulununcaya kadar, bulundukları daire veya kurullarda görevlerini sürdürürler.

  Yönetmeliğin uygulanmayacağı haller

  Madde 8 - Zorunluluk bulunması halinde bir daire veya kurulda beş yıllık çalışma süresini doldurmamış tetkik hakimleri Başkanlar Kurulu kararı ile aynı kümedeki başka bir daire veya kurulda görevlendirilebilirler.

  Genel Sekreterlikte görevli tetkik hakimleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Buradaki görevlerinden alınan tetkik hakimleri, kalan sürelerini tamamlamak üzere eski daire veya kurullarında, sürelerini tamamlamış olanlar ise bu Yönetmelik hükümlerine göre saptanacak daire veya kurullarda görevlendirilirler.

  Değiştirme zamanı

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümleri gereğince tetkik hakimlerinin daire veya kurul değiştirmelerine ilişkin işlemler her yıl Ocak ayı içinde yapılır. Daire veya kurulu değiştirilen tetkik hakimleri Şubat ayı başında yeni daire veya kurullarda göreve başlar.

  Yürürlükten kaldırma

  Madde 10 - 16/12/1978 günlü ve 16491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Danıştay Yardımcılarının Dairelerinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde - (Ek madde: 02/03/2003 - 25036 sayılı RG./1. md.)

  Bu Yönetmeliğin uygulanmasının başlangıç tarihi, Danıştay Başkanlar Kurulunca belirlenir.

  Yürürlük

  Madde 11 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100