Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLE ENERJİ UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLE ENERJİ UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 01/04/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24713

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görev alacak Enerji Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine ve Enerji Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek Enerji Uzman Yardımcıları ile Enerji Uzmanları hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - (Değişik madde: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./1. md.)

  Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurul : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

  Daire Başkanı : Kurum Daire Başkanlarını,

  Meslek Personeli : Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcılarını,

  Uzman : Enerji Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı : Enerji Uzman Yardımcısını,

  Giriş Sınavı : Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

  Yeterlik Sınavı : Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

  KPSS: (Değişik tanım: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./2. md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

  Giriş Sınavı

  Madde 5 -Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları, Kurumca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

  (Değişik fıkra: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./3. md.) Giriş sınavına katılabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Kurumca belirlenecek asgari puanı almış olmak şarttır. Sınava girmek için gerekli bulunan diğer şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınav duyurusunda belirtilir.

  Giriş sınavına ilişkin işlemlerin sekreterya hizmetleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Katılma şartları

  Madde 6 - Giriş sınavına katılabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

  b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  c) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile Kurum ihtiyacına göre tespit edilecek fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  d) (Değişik bend: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./4. md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve Kurumca ilan edilecek asgari puanı almış olmak,

  e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak, şarttır.

  Sınav Duyurusu

  Madde 7 - (Değişik madde: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./5. md.)

  Başvuruda istenecek belgeler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPSS sonuçlarına göre Kurumca belirlenecek gruplar ve asgari puanlar, öğrenim dalları ve kontenjanları, giriş sınavı konuları ve ağırlıkları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinin bitiminden en az 30 gün önce Resmi Gazete ve Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur.

  Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri

  Madde 8 - Giriş sınavına girmek isteyenler;

  a) Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya irtibat bürolarından temin edecekleri İş Talep Formu,

  b) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

  c) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

  d) (Değişik bend: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./6. md.) KPSS sonuç belgesi, ve gerekli görülecek diğer belgeler ile Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvururlar.

  Başvuruları uygun görülen adaylara "Sınava Katılım Belgesi" verilir.

  Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, en geç yarışma sınavı duyurusunda belirtilen, son başvuru tarihine kadar, Kuruma ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Giriş Sınav Komisyonu

  Madde 9 - Giriş sınavı, Giriş Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınav Komisyonu, biri sınav komisyonu başkanı olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek beş daire başkanından oluşur. Ayrıca, Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir.

  Giriş Sınavı Aşamaları

  Madde 10 -Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

  a) Giriş Sınavı Yazılı Aşaması

  (Değişik cümle: 29/01/2003 - 25008 sayılı RG./8. md.) Giriş sınavı yazılı aşamasına; Kurumca KPSS'de belirlenen asgari puanı alanlardan, ilan edilmiş boş kadro sayısı esas alınarak Kurum tarafından belirlenecek sayıda aday girebilir. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir.

  Yazılı sınav; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür ve yetenek konularından oluşur. Bu konulara uygulanacak ağırlık puanları aşağıda gösterilmiştir.

  -Alan Bilgisi : %50

  -Yabancı Dil Bilgisi : %30

  -Genel Kültür ve Yetenek : %20

  Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabilir veya ÖSYM'ye yaptırılabilir. Yazılı sınavının ÖSYM'ye yaptırılması halinde, sınav konuları ve sınava ilişkin hususlar Kurum ile ÖSYM arasında yapılan protokol ile belirlenir.

  Bu durumda, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması işlemleri, yapılacak protokol esasları dahilinde ÖSYM tarafından yapılır.

  Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınava katılacaklar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen konularından sınava tabi tutulurlar. Giriş sınavında, sınav sorularının hazırlanması ve mesleki bilgilerin değerlendirilmesi için, gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Soru kağıtları, puanları ve sınav süresi de belirlendikten sonra Giriş Sınav Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenir.

  Yazılı sınav, Giriş Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personelce yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgeleri ile kimlik belgelerini inceler.

  Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak veya okunarak sınava başlanır.

  Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınavı Komisyonuna teslim edilir.

  Yazılı sınav notu, Giriş Sınav Komisyonu tarafından her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan en az 70 puan almak gerekir. Adaylar, en yüksek puan alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanır. Kurum, bu sıralamaya göre uygun gördüğü sayıda adayı sözlü sınava davet eder.

  b) Giriş Sınavı Sözlü Aşaması

  Giriş sınavının ikinci aşamasında, yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce, yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav için yazılı çağrı yapılır.

  Yazılı sınavda başarılı olanlardan, sözlü sınavdan önce, ayrıca;

  1) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

  2) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

  3) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

  4) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış belgenin aslı,

  5) 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

  6) İkametgah belgesi,

  7) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

  8) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, istenir. Bu belgeleri süresinde ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

  Giriş Sınav Komisyonu üyeleri; sözlü sınavda, adayların yazılı sınava tabi oldukları konulardaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususları göz önüne alarak, her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Giriş Sınavı Sonuçları

  Madde 11 -Giriş Sınav Komisyonu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanır. Kurum, bu sıralama dahilinde ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapar. Diğerleri için 70 ve üzeri puan almış olmak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

  Sınav sonuçları, Giriş Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde, Başkanın onayı ile, sınav duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle, başarı sıralamasına göre Kurumda ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu, sözlü sınava giren tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Kurum, gerek gördüğü öğrenim dallarında yedek listeler belirleyebilir.

  Uzman Yardımcılığına Atanma

  Madde 12 - Giriş sınavında başarılı olanların başarı sıralamasına göre boş Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları, Başkanın önerisi üzerine Kurul tarafından yapılır.

  Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

  Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

  Sınav Belgelerinin Saklanması

  Madde 13 - Sınav Komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Yetiştirilme İlkeleri

  Madde 14 - Uzman Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece enerji uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla birer yıllık Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem Çalışmalarından geçirilirler. Bu süreç;

  a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

  b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

  c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

  d) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

  e) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

  f) Yabancı ülkelerde Kurumun çalışma alanıyla benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını, sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

  Birinci Dönem Çalışmaları

  Madde 15 - Enerji Uzman Yardımcısı olarak atananlar, birinci dönem çalışmalarının ilk altı ayında, aday memurluk eğitiminin yanı sıra, mesleğin gerektirdiği temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan bir eğitime tabi tutulurlar.

  İkinci altı ayda, inceleme, araştırma ve denetlemeler ile diğer çalışmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanır.

  İkinci Dönem Çalışmaları

  Madde 16 - İkinci Dönem Çalışmaları; Enerji Uzman Yardımcılarının, Kurum içinde yapılacak çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesini kapsar.

  İkinci Dönem Çalışmalarında; Enerji Uzman Yardımcıları, Kurumca belirlenecek yabancı enerji düzenleme kurumlarında, Avrupa Birliği enerji birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda veya düzenleyici kurumlar ile ilgili eğitim veren yabancı eğitim kurumlarında Kurumca öngörülen sürelerde eğitime tabi tutulabilir.

  Üçüncü Dönem Çalışmaları

  Madde 17 - Üçüncü Dönem Çalışmaları, Birinci ve İkinci Dönem Çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcılarının, tez hazırlama ve yetkili olarak yaptıkları inceleme, araştırma, denetleme ve diğer çalışmalarını kapsar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzmanlık Tezi

  Tez Konusunun Belirlenmesi

  Madde 18 - Birinci ve İkinci Dönem Çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcıları, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda ilgili Daire Başkanının onayı ile bir tez konusu seçer.

  Uzman yardımcısı iki yıllık süreyi tamamlamasından itibaren bir ay içerisinde tez konusunu ve planını Daire Başkanının onayına sunar. Daire Başkanının onbeş gün içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu belirlenmiş olur. Bu şekilde tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir ve Kurum içinden veya dışından bir tez danışmanı görevlendirilir. Verimli bir çalışma yapılabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son üç ayı içerisinde uzman yardımcısına başka görev verilmeyebilir.

  Daire Başkanının tez konusunu uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısı en geç onbeş gün içinde Daire Başkanının vereceği görüşler doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek, tekrar onaya sunar.

  Belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

  Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

  Madde 19 - Tezin, Kurumda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi, Başkanlık tarafından uygun görülen Tez Hazırlama Yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

  Tezin Teslimi

  Madde 20 - Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde uzman yardımcısı hazırladığı tezi bağlı bulunduğu Daire Başkanına teslim eder. İlgili Daire Başkanı hazırlanan tezi Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir.

  Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

  Başkanlıkça geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına, Başkanın onayı ile ek süre verilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

  Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

  Madde 21 - Uzman Yardımcıları;

  a) Uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak,

  b) Her yıl olumlu sicil almış olmak ve tezini tamamlayarak teslim etmek,

  c) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan almak, şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

  Bu sürede Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayan Enerji Uzman Yardımcılarına 6 ay süre verilir. Bu sürede, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayan Enerji Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler.

  Yeterlik Sınav Komisyonu

  Madde 22 -Yeterlik Sınav Komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek, bir başkan ve dört asıl üye ile iki yedek üyeden oluşur. Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yeterlik Sınav Komisyonunun tabii üyesidir. Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

  Madde 23 - Yeterlik Sınav Komisyonu;

  a) Tezlerin değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirleme,

  b) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirleme,

  c) Sınavla ilgili diğer konularda gerekli kararları alma, görevlerini yürütür.

  Yeterlik Sınavı Duyurusu

  Madde 24 - Yeterlik sınavı, Başkanın onayı ile açılır. Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yeterlik sınavının tarihi ilgililere bildirilir.

  Yeterlik Sınavı

  Madde 25 - Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen yeterlik sınavına girebilme şartlarını taşıyan Enerji Uzman Yardımcıları, Enerji Uzmanlığına atanabilmeleri için Yeterlik Sınav Komisyonunca yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavı "Tez Değerlendirme" ve "Sözlü Savunma" olmak üzere iki aşamada yapılır.

  Yeterlik Sınavının her bir aşamasına ilişkin değerlendirme, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince 100 puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir aşamada 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

  Yeterlik Sınavı Birinci Aşaması

  Madde 26 - Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tez değerlendirme aşamasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sözlü savunmaya çağırılır. Bu çağrı, sözlü savunma tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak yapılır.

  Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tez değerlendirme aşamasında tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya alınmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı, altı ay içerisinde tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak, yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. İkinci defa tez değerlendirmesinde tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

  Yeterlik Sınavı İkinci Aşaması

  Madde 27 - Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının Sözlü Savunma aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar. Sözlü Savunma aşamasında ayrıca, uzman yardımcılarının Kurumun görev alanına giren konulardaki bilgileri mülakat yoluyla ölçülerek tez savunmasında dikkate alınır.

  Uzmanlığa Atanma

  Madde 28 -Yeterlik sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, Kurul kararı ile durumlarına uygun uzman kadrolarına atanırlar.

  Yeniden Atanma

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Enerji Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan, yeniden Enerji Uzmanlığına atanmak isteyenler, boş kadro ve Kurum ihtiyacı çerçevesinde Kurul kararı ile yeniden atanabilirler.

  Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

  Madde 30 - Uzman yardımcılarından;

  a) Uzman yardımcılığı döneminde, meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar ile olumsuz sicil alanlar,

  b) Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,

  c) Bu Yönetmelikte belirtilen sürede Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayanlar,

  Kurul kararı ile durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2002 tarihine kadar olmak üzere;

  a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile,

  b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup da hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, bu dallardaki lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile Kurumun görev alanıyla ilgili konularda ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışmış olanlar, kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle, Kurulca Enerji Uzmanı olarak atanabilirler.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2003 tarihine kadar Kurumda Daire Başkanı, Grup Koordinatörü ve Grup Başkanı kadrolarına atananlar, Enerji Uzmanı unvanını kazanmış sayılırlar.

  Geçici Madde 3 - Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeler kapsamındakilere, uzman yardımcılarının yurt dışı eğitim ve araştırma olanakları sağlanabilir. Buna ilişkin program, Kurum hizmetlerini aksatmayacak şekilde Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilgili daire başkanlıklarının görüşü alınmak suretiyle ve Başkanın onayıyla dönüşümlü olarak düzenlenir.

  Yürürlük

  Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100