Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

1 MG'DAN 50 KG'A KADAR ÜST-ORTA DOĞRULUKTAKİ AĞIRLIKLARA DAİR YÖNETMELİK (74/148/AT)

  1 MG'DAN 50 KG'A KADAR ÜST-ORTA DOĞRULUKTAKİ AĞIRLIKLARA DAİR YÖNETMELİK (74/148/AT)

  1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik

  Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24722

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; endüstri ve ticarette kullanılan 1 mg'dan 50 kg'a kadar E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 doğruluk sınıfına ait ağırlıkların üretim ve kullanım esnasında aranılan teknik özellikleri, muayeneleri ve belgelendirilmeleri ile ilgili usul ve esasları belirtmektedir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1 mg'dan 50 kg'a kadar E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 doğruluk sınıfına ait ağırlıkları kapsar. Bu Yönetmelik, Metrik Kırat Ağırlıklara veya diğer yönetmeliklerin kapsadığı özel ağırlıklara uygulanmaz.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

  Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

  Ağırlık: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ağırlıkları,

  Üretici: Bu Yönetmelik kapsamına giren ağırlıkları imal eden, ıslah eden veya ağırlığa adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; Ayrıca, ağırlığın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ağırlığın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Uygunluk Değerlendirmesi: Ağırlıkların bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğe (71/316/AT) uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

  Piyasaya Arz: Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için her türlü düzenlemeyi,

  AT İlk Muayenesi: Üretimi yapılan ağırlıkların, bu Yönetmelik ve Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) hükümlerine göre onaylanmış tipe uyup uymadığının kontrol edilerek AT ilk muayene damgası ile damgalanmasını,

  Muayene Kuruluşu: Bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik" (71/316/AT) gerekleri göz önüne alınarak uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

  Genel Hükümler

  Madde 5 - AT İşaretlerini ve sembollerini taşıyabilen ağırlıkların, EK'te liste halinde verilmiştir. Bunlar, AT tip onayına tabi olmayıp, AT ilk muayenesine tabidir.

  Madde 6 - Bakanlıkça, bu Yönetmelik kapsamında belirtilen ve AT ilk muayene işaretini taşıyan ağırlıkların pazara girmesi veya kullanılması reddedilemez, yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.

  Madde 7 - Bakanlık, bu Yönetmelik metnini ve ileride Yönetmelikte yapacağı değişiklikleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

  Madde 8 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 74/148/EEC sayılı 1 mg'dan 50 kg'a Kadar E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 doğruluk sınıfına ait ağırlıklara ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması hakkındaki direktifi uyarınca hazırlanmıştır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - (Ek madde: 01/06/2003 - 25125 sayılı RG./1. md.)

  Gerek bu Yönetmelik, gerekse 21/02/2000 tarihli ve 23931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilen ürünler piyasaya arz edilir. Ancak, devam eden uygulama prosedürleri ile teknik ve idari altyapı çalışmaları 01/01/2004 tarihine kadar tamamlanarak, sektörün tam olarak hazır hale getirilmesi zorunludur.

  Yürürlük

  Madde 9 - Bu Yönetmelik 01/06/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

  EK -

  1. Tarifler

  1.1. Ağırlık

  Şekil, boyut, malzeme, yüzey kalitesi, maksimum izin verilebilir hata payları gibi fiziksel ve metrolojik karakteristikleri ifade eden kütle ölçümü ile ilgili bir özelliktir.

  1.2. Ağırlık Setleri

  En küçük anma değerli ağırlığın kütlesinden, en küçük ağırlıklarla serinin geliştirilmesi ile tüm ağırlık serisinin kütlelerinin toplamı ve en küçük anma değerli ağırlığın kütlesi arasındaki tüm yüklerin tartımına imkan verebilecek biçimde düzenlenen bir ağırlık serisidir.

  Bu Ağırlık setleri genellikle;

  (1; 1; 2; 5) x 10n kg

  (1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg

  (1; 2; 2; 5) x 10n kg

  (1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg şeklindedir ve burada n; pozitif veya negatif bir tamsayıdır veya sıfırdır.

  1.3. Standart ağırlıklar

  Tartı aletlerinin ve ağırlıklarının muayenesinde kullanılan ağırlıklar, standart ağırlıklardır.

  2. Ağırlıkların anma değerleri

  Ağırlıkların anma değeri 1x10n kg'a veya 2x10n kg'a veya 5x10n kg'a eşdeğer olmalıdır; Bu ifadelerdeki n, sıfır veya pozitif veya negatif bir tam sayıyı gösterir.

  3. Konvansiyonel kütle

  3.1. Konvansiyonel kütle; 20

  C'da bulunan bir ağırlığın konvansiyonel kütlesi, 1,2 kg.m3 hava yoğunluğunda ağırlığı dengede tutan ve yoğunluğu 800 kg.m3 olan referans bir ağırlığın kütlesine eşittir.

  3.2. Madde 4'de belirtilen maksimum müsaade edilebilir hatalar konvansiyonel kütle ile ilgilidir.

  4. AT ilk muayenesi için müsaade edilebilen maksimum hatalar

  4.1. Her bir münferit ağırlık için müsaade edilebilin artı veya eksi maksimum hata değerleri aşağıdaki tabloda miligram olarak verilmektedir.

  Anma Değerleri Sınıf E1  Sınıf E 2Sınıf F1 Sınıf F2    Sınıf M1

  ------------- ------  ----- ------  ------   -------

  50 kg25  75250  750    2500

  20 kg10  30  100  300    1000

  10 kg5  15  50  150    500

  5 kg2,5 7,5  25  75    250

  2 kg1,0 3,010  30    100

  1 kg0,50 155  15    50

  500 g0,25 0,75  2,5  7,5    25

  200 g0,10 0,30   1,0  3,0    10

  100 g0,05 0,150,5  1,5    5

  50 g0,030 0,100,30  1,0 3,0

  20 g0,025 0,080 0,25 0,8  2,5

  10 g0,020 0,060 0,20 0,6  2,0

  5 g 0,015 0,050 0,15 0,5  1,5

  2 g 0,012 0,040 0,12 0,4  1,2

  1 g 0,010 0,030 0,10 0,3  1,0

  500 mg0,008 0,025 0,08 0,25  0,8

  200 mg0,006 0,020 0,06 0,20  0,6

  100 mg0,005 0,015 0,05 0,15  0,5

  50 mg0,004 0,012 0,04 0,12  0,4

  20 mg0,003 0,010 0,03 0,10  0,3

  10 mg0,002 0,008 0,025 0,08 0,25

  5 mg0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

  2 mg0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

  1 mg0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

  5. Ağırlıkların genel şekli

  Bir gramlık ağırlık, bir gramın üst katları veya ast katları şeklinde olmalıdır.

  5.1. Bir gram ve bir gramın katları olan ağırlıklar.

  5.1.1. M1 sınıfı ağırlıklar orta doğruluk sınıfı ağırlıkları şeklindedir.

  5.1.2. Diğer doğruluk sınıflarının ağırlıkları, orta doğruluk sınıfı ağırlıkların dış ölçülerine sahip olabilir. 10 kg'dan 1 grama kadar ağırlıklar silindirik de olabilir veya bir topuza benzer hafif kesik koni şeklinde de olabilir.

  5.1.2.1. Gövdenin yüksekliği yaklaşık ortalama çapa eşit olmalıdır ve yükseklik çapı 3/4 veya 5/4 arasında olmalıdır.

  5.1.2.2. Topuzlu imal edilen ağırlıkların topuz yüksekliği gövdenin yarı çapı ve ortalama çapı arasında olmalıdır.

  (Değişik ek: 11/10/2005-25963 S.R.G. Yön/1.mad) 5.1.3. E1, E2 ve F1 sınıfı ağırlıklarda bir topuz şeklinde tutamak olması zorunlu değildir. Bunlar bir tek silindirik gövdeden oluşabilir.

  5.1.4. E1 ve E2 Sınıfı dışındaki ağırlıklar (F1, F2, M1, M2, M3) aynı malzemeden tek parça veya birden fazla olarak imal edilir. Bu ağırlıklar ayar boşluğu içerebilir ve bu ayar boşluğu topuz veya uygun bir düzenekle kapatılabilir. Ayar boşluğunun hacmi ağırlığın toplam hacminin 1/5'ini geçmemelidir.

  5.2. Bir set içerisinde aynı anma değerine sahip iki veya üç ağırlık varsa, bu ağırlıklar bir veya iki yıldızla veya noktayla ayırt edilmelidir. Tel ağırlıklar ise, bir veya iki kancayla ayırt edilmelidir.

  Çokgen lamineli şeritler, şekilleri ve değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  1 mg - 10 mg - 100 mg - 1000 mg için üçgen

  2 mg - 20 mg - 200 mg için dörtgen

  5 mg - 50 mg - 500 mg için beşgen

  Çokgen tel parçalar ve değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  1 mg - 10 mg - 100 mg - 1000 mg için 1 parça

  2 mg - 20 mg - 200 mg için 2 parça

  5 mg - 50 mg - 500 mg için 5 parça

  Sette, iki veya üç ağırlık aynı olduğunda, bu ağırlıklar, sırasıyla lamineli şeritler olması halinde, bir ve iki nokta veya yıldız ile veya tel olması halinde ise, bir veya iki kanca (soru) işareti ile tanıtılır.

  5.3. M1 Sınıfı dışındaki 20 kg ve 50 kg'lık ağırlıklar, taşımaya uygun bir şekle sahip olabilir.

  6. Ağırlıkların yapım malzemeleri

  6.1. Ağırlıklar metal veya metal alaşımından imal edilir. Malzemenin kalitesi, normal kullanım şartları altında ağırlıkların kütlesindeki değişimleri doğruluk sınıflarında belirtilen maksimum hatalara göre ihmal edilebilecek seviyede olmalıdır.

  6.1.1. Ağırlığın yoğunluğu, referans hava yoğunluğu (1,2 kg.m3) olan %10 kadar sapması durumunda meydana gelecek hatanın, maksimum müsaade edilebilir hata sınırlarının 1/4'ü geçmeyecek şekilde belirlenir.

  6.1.2. E1, E2 ve F1 sınıfı ağırlıkların metal veya alaşımları, kesinlikle manyetik özellikte olmamalıdır.

  6.2. 5 kg'dan 50 kg'a kadar M1 sınıfı dikdörtgen blok ağırlıkların imalatında kullanılan malzemenin korozyon direnci ve kırılganlığı en az gri dökme demir kadar olmalıdır.

  6.3. Anma değeri 10 kg'a eşdeğer veya daha az olan silindirik şekilli M1 sınıfı ağırlıklar, pirinçten veya en azından pirincin kalitesine eşdeğer bir malzemeden yapılmalıdır.

  6.4. Madde 6.2 ve madde 6.3'de belirtilen değerler, uygun yüzey işlemi vasıtası ile sağlanabilir.

  7. Yüzeyin koşulları

  7.1. Taban ve köşeler dahil ağırlıkların yüzeyi düz ve kenarları yuvarlaklaştırılmış olmalıdır. E1, E2, F1 ve F2 sınıfı ağırlıkların yüzeyinde gözle muayene edildiğinde gözenekler görülmemeli, yüzey parlak ve düz

  olmalıdır.

  1 kg'dan 10 kg'a kadar M1, M2 ve M3 sınıfı silindir ağırlıkların yüzeyi düz olmalı ve gözle muayenede gözenekler görülmemelidir.

  5 kg, 10 kg, 20 kg ve 50 kg M1, M2 ve M3 sınıfı dikdörtgen blok ağırlıkların cilası, iyi bir kum kalıbında dökülen gri dökme demir gibi olmalıdır.

  7.2. Bir gramın ve bir gramın üst katlarının E1, E2, F1 ve F2 sınıfı ağırlıkların yüzeyi, metal kaplama ile korunabilir.

  7.3. Bir gramın ve gramın üst katlarının M1 sınıfı ağırlıklarının yüzeyi, uygun bir kaplama ile korunabilir.

  8. Ayar malzemesi

  Ayar boşluğuna sahip olan F1 ve F2 sınıfı ağırlıklar, ağırlıkların imalatında kullanılan malzemeyle veya molibden, tungsten, kalay gibi malzemeden ayarlanabilir. M1, M2 ve M3 sınıfı ağırlıkların ayar işleminde kurşun gibi yoğunluğu ağır olan metalik malzemeler kullanılır.

  9. İşaretlemeler

  9.1. Bir gramdan daha az veya eşit anma değerleri olan tel veya levha ağırlıklarda, ağırlığın sınıfı ve anma değeri bulunmamalıdır.

  9.2. Bir gram ve bir gramın katları olan ağırlıklar:

  - E1, E2 sınıfları, anma değeri ve sınıf işareti taşımamalıdır,

  - F1 sınıfında, sadece EK madde 9.2.1'de belirtilen anma değerleri işareti bulunmalı; bu işaret, perdah kalemi ile yazılmalı veya oyulmalıdır.

  - F2 sınıfında, F harfi ile birlikte F1 sınıfının işareti bulunmalıdır.

  - M1 sınıfında, gövdenin veya ağırlık tutamağının üst yüzeyine kazıyarak veya kabartarak, rakamlarla anma değeri işaretlenmeli bunu takiben uygun birim sembolü bulunmalıdır.

  Silindirik ağırlıklar, kazıyarak veya kabartarak, M harfi ile işaretlenmeli; paralel yüzlü ağırlıklar, kazılmasına veya kabartılmasına gerek olmayan M harfi ile işaretlenmelidir.

  9.2.1. Ağırlıkların anma değerleri, aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

  - 1 kilogram veya daha büyük ağırlıklar için "Kg" olarak,

  - 1 gramdan 500 grama kadar olan ağırlıklar için "g" olarak.

  9.2.2. Sıralamada, iki veya üç kez görünen ağırlıklar, birli veya yıldız işareti ile veya bir veya iki nokta ile ayrılmalıdır.

  10. AT son muayene işareti

  E1, E2 ve F1 sınıfı ağırlıkların bulunduğu kutular gram ve gramın askatlarını içeren bütün kutular, AT son muayene işareti ile damgalanmalıdır.

  E1, E2 ve F1 sınıfı ağırlıkların AT son muayene işareti, ağırlık kutularının üstüne yapıştırılır. F2 sınıfı silindirik ağırlıkların AT son muayene işareti ayar boşluğu mührü üzerine, ayar boşluğu olmayan ağırlıklar içinde ağırlıkların tabanına yerleştirilir.

  (Ek paragraf: 11/10/2005-25963 S.R.G. Yön/2.mad) 1 g'dan 50 kg'a Kadar olan M1 sınıfı ağırlıkların AT son muayene işareti, ayar boşluğu olmadığında ağırlığın tabanı üzerine yerleştirilmelidir.

  11. Arz

  11.1. E1, E2, F1 ve F2 sınıfı tek ağırlıklar veya ağırlık serileri şok veya titreşimlere karşı korunmalıdır. Ağırlıklar ağaç, plastik veya uygun malzemelerden yapılmış veya ağırlıkları içine yerleştirilebilecek şekilde boşluklar bulunan kutular içerisinde muhafaza edilmelidir.

  11.2. M1 sınıfı için,

  500 grama kadar M1 sınıfı silindir ağırlıklar kutu içerisinde muhafaza edilmelidir. M1 sınıfı tel veya levha ağırlıklar kutular içerisinde muhafaza edilmelidir ve kutuların kapakları üzerinde ağırlıkların sınıfları belirtilmelidir.

  11.3. Kutuların kapakları, içinde bulunan ağırlıkların sınıfını göstermelidir: E1; E2; F1; F2; M1 gibi.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100