Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ

  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24743

  İçişleri Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar

  Amaç

  Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için, fakülte ve en az dört yıllık yüksek okullarda okutulacak öğrencilerin nitelikleri, özlük hakları, disiplin esasları, eğitim-öğretim ve öğrencilere kazandırılacak mesleki formasyon, mezuniyet ve atamaları ile ilgili hususları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Devlet üniversitelerinin fakülte ve bölümlerinde okutulan öğrencileri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

  Başkanlık : Polis Akademisi Başkanlığını,

  Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

  Akademi : Polis Akademisini,

  FYO : Fakülte ve dört yıllık yüksek okulları,

  Kolej : Polis Kolejini,

  Öğrenci : Emniyet Genel Müdürlüğü adına yüksek öğretim kurumlarında okutulanları,

  Fakülte : Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarını,

  Sağlık Yönetmeliği : Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliği, ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Aranan Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kayıt

  Öğrenci Kaynağı

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını; Polis Koleji ve genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarından Polis Akademisinin bulunduğu il merkezinde bulunan Devlet üniversitelerinin kontenjan onayında yer alan bölümlerinde okumaya hak kazanmış veya okumakta olan bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileri oluşturur.

  Hazırlık sınıfı ve dördüncü sınıftan öğrenci alınmaz. Ancak, beş veya daha fazla öğretim süresi olan fakültelerin dördüncü sınıflarından da öğrenci alınabilir.

  Öğrencilerde Aranılacak Nitelikler

  Madde 6 - Genel Müdürlük adına okutulacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

  c) Devlet memuru veya müstafi duruma düşmüş olmamak,

  d) Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,

  e) Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü sınıfa devam edecekler için 24 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 25 yaşından gün almamış olmak (18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.),

  f) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm.'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

  g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde yer alan Polis Akademisine alınacaklarda aranılacak sağlık koşullarını taşımak,

  h) Herhangi bir suçtan sabıkası bulunmamak,

  ı) Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,

  i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  j) Anarşi ve terör eylemlerini desteklememiş ve bu eylemlere katılmamış olmak,

  k) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak,

  l) Sarhoşluk veya kumarbazlıktan dolayı hakkında devam eden adli kovuşturma bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hükümlü olmamak,

  m) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve sair yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri sıfatlarda herhangi bir iştigali ile genel ahlaka ve güvenliğe zararı dokunacak oyun, temsil, film, video-bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve muzır neşriyata giren ve teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı benzeri işler üzerinde çalışmış veya çalışıyor olmamak,

  n) Genel Müdürlükçe belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak veya devam ettiği öğretim dallarında bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,

  o) Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak,

  p) Öğrenim sırasında kısa ve uzun süreli uzaklaştırma cezası almamış olmak,

  r) İlgili Devlet fakültesinin son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak,

  s) Annesi, babası ve kardeşleri hakkında; taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.

  Kontenjan Tespiti

  Madde 7 - Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları; her yıl Mart ayına kadar okutulmasını istedikleri öğrencilerin öğrenim dalını, sayısını ve sınıfını tespit eder ve gerekçeli olarak Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir.

  Daire Başkanlıklarının talepleri Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarınca değerlendirilir ve Başkanlığın barınma konusundaki görüşü alındıktan sonra, okutulacak öğrencilerin sayısı ve öğrenim dalları belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kesinleşen kontenjanlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca gereği için Başkanlığa ve öğrencilere duyurulmak üzere Koleje bildirilir.

  Belirlenen kontenjanların alımları o yıl için belirlenen sınav takvimine göre eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Müracaat dönemi dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

  Özel üniversitelerdeki bir öğrenim dalını kazanan öğrencilerin (burslu dahi olsa) veya kontenjana dahil bölümlerden, Ankara'daki üniversitelerin Ankara dışında bulunan fakültelerini kazanan öğrencilerin müracaatı kabul edilmez. Ancak kontenjana dahil olup da Ankara'daki fakültelerde bulunmayan bölümleri kazananların müracaatı alınır.

  Ayrıca kontenjan dışı bir öğrenim dalı kazanarak FYO öğrencisi olma talebinde bulunan Kolej öğrencileri ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi ara sınıfı öğrencileri 10 uncu maddede belirtilen sınav komisyonunca Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarının görüşleri alınarak değerlendirilir ve ihtiyaç halinde Genel Müdürün onayı ile öğrenciliğe kabul edilirler.

  Duyuru

  Madde 8 - Tespit edilen kontenjanlar ve müracaat süresi; Polis Radyosu aracılığıyla ilan edilir. İlan ulusal basın aracılığıyla da yapılabilir. Ayrıca Ankara'daki Devlet üniversitelerine ve ilgili fakültelere, Emniyet Teşkilatı birimlerine Başkanlıkça genelge ile duyurulur.

  Müracaat

  Madde 9 - Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve 8 inci maddeye göre duyurulan süre içinde;

  a) Dilekçe,

  b) Nüfus Hüviyet cüzdanı onaylı örneği,

  c) l, 2 ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösterir belge,

  d) Birinci sınıflar için kazanmış olduğu yüksek öğretim kurumunu belirtir belge,

  e) Askerlik durum belgesi,

  f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

  g) Cumhuriyet savcılığından alınacak sabıka kaydına ilişkin belge,

  h) 2 adet tebligat adresi yazılı ve posta pulu yapıştırılmış zarf ile Başkanlığa bizzat başvururlar.

  Giriş Sınavları

  Madde 10 - Başkanlık tarafından görevlendirilen bir komisyonca ve Genel Müdürlükçe çıkarılacak giriş sınavı yönergesine göre fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılır.

  Müracaatı kabul edilen adayların fiziki yeterlilik sınavı belirlenecek tarihlerde komisyon tarafından yapılır. FYO Şube Müdürlüğünce hazırlanıp Başkanlıkça onanacak normlara göre yapılacak fiziki yeterlik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur. Polis Koleji mezunları ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri fiziki yeterlilik sınavından muaf olup, mülakat sınavında öncelikle değerlendirilirler.

  Fiziki yeterlik sınavında başarılı olanlar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar. Mülakat sınavında adaylar, konuşma düzgünlüğü, sağlık, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti yönünden değerlendirilerek başarı listesi düzenlenir. Başarı listesi 24 saat içerisinde Genel Müdür tarafından onaylanarak, Başkanlıkça sınavın yapıldığı yerde ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

  Geçici Kayıt ve İntibak Eğitimi

  Madde 11 - Sınavlarda başarılı olan adayların Genel Müdürün onayından sonra Akademiye geçici kayıtları yapılır. Adaylar, geçici kayıt işlemlerini müteakip Başkanlıkça uygun görülecek süre içerisinde intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi süresi içerisinde iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır ve Ankara'daki tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle, Sağlık Yönetmeliğine göre aldıkları "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" ibaresi taşıyan sağlık kurulu raporu, incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  İntibak eğitimi sırasında ayrıca;

  a) Noterden onaylanmış yükleme senedi,

  b) Anne ve babasının nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

  c) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve aldırılacak sağlık raporu sonuçları alınıncaya kadar kayıt kabul işleminin geçici olduğu ve soruşturma veya sağlık raporu sonucuna göre kayıt-kabul işleminin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğine dair bir taahhüt belgesi,

  d) Kişisel ve aile durum belgesi (Öğrenci kendi el yazısıyla matbu belgeyi dolduracaktır.) tamamlattırılır.

  Kesin Kayıt

  Madde 12 - FYO giriş sınavları ve intibak eğitiminde başarılı olan ve sağlık kurulu raporu aldırılan adayların Genel Müdürlük sağlık kurulunca muayeneleri yapılır. Sağlık yönünden "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" değerlendirmesi yapılan adaylardan güvenlik tahkikatları olumlu gelen ve Başkanlıkça düzenlenecek yüklenme senedi ve taahhütname işlemlerini tamamlayanların kesin kaydı Başkanlıkça yapılır. Sağlık, tahkikat, kayıt ve özlük işlemleri FYO Şube Müdürlüğünce takip edilir.

  Asil adaylardan intibak eğitiminin üçte birine gelmeyen veya sağlık engeli sebebiyle elenenlerin yerine çağırılan yedek adaylardan, çağırıldıklarını haber aldıkları günden itibaren üç gün içerisinde başvuruda bulunmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar. 15 Ekim tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim-Öğretim Esasları

  Eğitim-Öğretimde Uyulacak Esaslar

  Madde 13 - FYO Şube Müdürlüğünde yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

  a) FYO öğrencisi, fakültesinin vermiş olduğu zorunlu ve zorunlu seçmeli derslere katılır. Seçmeli dersleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde alabilir.

  b) Zorunlu ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

  c) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

  d) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

  e) Öğrenciler öğrenim dallarını değiştiremezler.

  f) Hem bu Yönetmeliğe, hem de okullarının yürürlükteki mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

  g) Okullarındaki tez çalışmaları, idari ve disiplin işlemleri ile sonuçları hakkında ilgili amirlerine bilgi vermek zorundadırlar.

  h) Eğitim-öğretim hizmetlerinde görevlendirilecekler pedagojik formasyon belgesi almak zorundadırlar. Ancak lisans diplomasında "öğretmenlik yapar" kaydı bulunanlardan ayrıca bu belge istenmez.

  i) Dört yıllık okullarda okuyanlar üniversite öğrenim süresinin bir yıl fazlası süre içerisinde, dört yıldan fazla süreli okullarda okuyanlar ise, üniversite öğrenim süresinin iki yıl fazlası süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Öğrenimini sağlık sebebiyle bu süre içinde tamamlayamayanlar ile okullarının son sınıfında başarısız olanlara (1) yıl daha süre tanınır. Ancak son sınıfta başarısız olanlara (sağlık sebebi hariç) verilen ek (1) yıl sürede ilgililere harçlık ödenmez ve öğrenim giderleri karşılanmaz. Öğrenimlerini sağlık sebebiyle bu süre içerisinde tamamlayamayanlara bir yıl daha süre tanınır.

  (i) bendinde belirtilen şekilde sene kaybına uğrayan öğrenciler, öğretime devam etmedikleri sürelerde istihkaklardan yararlanamazlar.

  Tedavilerini bir yıl içerisinde tamamlayarak öğrenime geri dönenler, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek Devlet hastanesinden sağlık durumlarıyla ilgili bir rapor almaları ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" tasdiki yaptırmaları halinde, eğitim-öğretime devam hakkı elde ederler.

  Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Eğitim

  Madde 14 - Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile birlikte en az bir defa yaz uygulamalı kamp eğitimine katılmak zorundadır.

  Ayrıca 22 nci maddeye göre yapılacak atamadan önce öğrenciler ek-1 'deki müfredata uygun olarak mesleki oryantasyon eğitimine tabi tutulur.

  Kamp eğitimi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları çerçevesinde yaptırılır. Mesleki oryantasyon eğitimi ise Başkanlıkça hazırlanacak bir yönergeye göre yaptırılır. Kamp ve mesleki oryantasyon eğitiminde başarısız olan öğrencilerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki bir hizmet sınıfına ataması yapılır.

  Başkanlık, bu maddede belirlenen eğitimleri öğrencilerin fakülteyi bitirmesinden önceki yıllarda da yaptırabilir.

  Devam Zorunluluğu

  Madde 15 - Öğrenciler, okulların ders, seminer, laboratuvar, sınav ve diğer eğitim faaliyetleri ile Başkanlıkça planlanan her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

  Sınav Değerlendirme ve Sınıf Geçme

  Madde 16 - Öğrenciler, okulların sınav değerlendirme ve sınıf geçme mevzuatına tabidirler.

  Öğrenci İzinleri

  Madde 17 - Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, daimi evci izni, hafta sonu evci izni, yaz tatili izni, gece yatısına izin, mazeret izni olmak üzere 7 türlü izin verilir.

  Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izine gönderilir veya isteği ret edilir.

  İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

  a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam emredilen saatte FYO yurduna dönerler.

  b) Sömestre izni: Öğrenciye iki dönem arasında verilen izindir.

  c) Daimi evci izni: FYO'dan sorumlu başkan yardımcısının uygun gördüğü hallerde mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının FYO'nun bulunduğu ilde ve merkez ilçelerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere eğitim-öğretim yılı boyunca anne veya babasıyla kalması için verilen izindir.

  d) Hafta sonu evci izni: FYO'dan sorumlu başkan yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının FYO'nun bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar FYO'nun bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilebilen izindir.

  e) Yaz tatili izni: Öğrenciye eğitim-öğretim yılı sonunda verilen izindir.

  f) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrenciye ana ve babası yahut ikinci derece kan hısımları ile velileri yanında, FYO Şube Müdürünün uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

  g) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı doktor raporuna veya inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak, FYO'dan sorumlu başkan yardımcısı tarafından en çok 10 güne kadar verilen izindir.

  Denetim

  Madde 18 - Öğrencilerin, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmaları ve sınav sonuçları, disipline uyma ve bunlar gibi diğer durumları Başkanlıkça öğrencilerin okullarıyla ilişki kurmak suretiyle takip edilir ve denetlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kıyafet ve Disiplin

  Kıyafet

  Madde 19 - Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde belirlenen şekilde resmi elbise giyerler. Başkan, öğrencilerin devam ettikleri fakültelerin durumuna göre sivil kıyafetle fakülteye devamına karar verebilir. Bu durumda öğrenciye sivil elbise istihkakı verilmez.

  Öğrencilerin üniformalarında Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci üniformalarından ayrı özel işaretler bulunur. Özel işaretlerle ilgili hususlar yönergeyle düzenlenir.

  Disiplin

  Madde 20 - Öğrenciler, hem Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hem de okulların disiplin yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

  Öğrencilere, fakültelerinin yetkili organlarınca verilen cezalar için kırılacak disiplin notu ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre verilecek cezalar, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Kurulunca tayin ve tespit edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğrenciliğin Sona Ermesi

  Öğrencilikten Çıkarma

  Madde 21 - Öğrencilerden;

  a) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin notu 70'ten aşağı düşenlerin,

  b) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Kurulunca öğrencilikten çıkarma cezası verilenlerin,

  c) Öğrenimlerini belirlenen süre içinde tamamlayamayanların,

  d) İzinsiz öğrenim dallarını değiştirenlerin,

  e) Devam ettikleri okulların yetkili organlarınca (1) öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaştırma cezası verilenlerin,

  f) Devlet Memurları Kanununa göre, memur olma niteliğini kaybedenlerin,

  g) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğrenimleri sırasında girişte aranan nitelikleri kaybedenlerin,

  h) Sağlık kurulunca verilen raporlara dayalı olarak öğrenciliğinin devamına imkan kalmadığı, Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenlerin,

  Genel Müdürün onayı ile öğrenciliğine son verilir.

  Sağlık dışında herhangi bir sebeple öğrenciliğine son verilenlere, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesine göre öğrenimi sırasında yapılan masrafların dört katı tazminat olarak ödettirilir.

  Atama

  Madde 22 - Eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğrenim dallarına göre nasbedildiği amirliğe veya ilgili hizmet sınıflarına yeterlik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan atanırlar.

  Mecburi Hizmet

  Madde 23 - Öğrenciler mecburi hizmet hususunda 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi hükümlerine tabidirler.

  Uygulanacak Diğer Mevzuat

  Madde 24 - Bu Yönetmelikte belirlenmeyen hususlarda öğrenciler Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 25 - 27/06/1989 tarihli ve 20208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği, ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  EK - 1

  MESLEKİ FORMASYON EĞİTİMİNDE VERİLECEK DERSLER

  ___________________________________________

  S.N

  DERS ADI

  SAAT

  ___

  __________________________________

  ____

  1

  TOPLUM PSİKOLOJİSİ

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  2

  POLİS TAKTİKLERİ

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  3

  İNSAN HAKLARI

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  4

  YANAŞIK DÜZEN

  56

  ___

  __________________________________

  ____

  5

  SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ

  104

  ___

  __________________________________

  ____

  6

  POLİS MESLEK VE DİSİPLİN MEVZUATI

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  7

  CEZA HUKUKU

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  8

  TRAFİK

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  9

  C.M.U.H.

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  10

  PERSONEL YÖNETİMİ

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  11

  DEVLET GÜVENLİĞİ VE HABER ALMA

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  12

  KRİMİNALİSTİK

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  13

  MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

  28

  ___

  __________________________________

  ____

  14

  YAKIN SAVUNMA

  56

  ___

  __________________________________

  ____

  15

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ

  28

  ___

  __________________________________

  ____

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100