Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELENEKSEL GÜREŞ DALLARI MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  GELENEKSEL GÜREŞ DALLARI MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 09/07/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24810

  Devlet Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; geleneksel olarak halk arasında yapılmakta olan aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve şalvar güreşleri sporlarının geleneksel kurallarını ve otantik yapılarını bozmadan müsabakaların yapılması, yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarının sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, gençlik ve spor il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerce tertiplenecek; aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve şalvar güreşleri müsabakalarını, sporcularını, bu müsabakalarda veya bu sporlarla ilgili hazırlık ve eğitim çalışmalarında görev yapacak hakem, antrenör, idareci ve her türlü görev yapacak kişilerle ilgili usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Federasyon: Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu,

  İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

  İl Temsilcisi: Geleneksel spor dalları il temsilcisini,

  Organizatör: Geleneksel aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve şalvar güreşi dallarından herhangi birinde müsabakayı tertiplemeyi isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

  Tertip Komitesi: Müsabakalarla ilgili hazırlık ve hizmetleri yerine getiren kişi veya kişileri,

  Antrenör: Sporcuları müsabakalara hazırlayan ve müsabakalarda sporcusunu motive eden, yöneten, teknik eleman ve eğitimcileri,

  Hakem: Müsabakaları yöneten ehliyetli ve lisanslı kişiyi,

  Saha: Müsabakaların yapıldığı açık hava veya kapalı salondaki müsabaka bölümünü,

  Aba: Aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşlerinde sporcuların özel giysisini,

  Şort: Geleneksel güreşlerde sporcuların belden aşağı ve diz üstü özel giysisini,

  Kuşak: Kuşak güreşinde sporcuların bellerine bağlanan özel ipten örülmüş malzemeyi,

  Geleneksel Güreş Dalları: Eski çağlardan bu yana Türk Toplulukları arasında yapılan aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve şalvar güreşlerini,

  Organizasyon: Geleneksel güreş dalları müsabakalarının yapılabilmesiyle ilgili her türlü hazırlık ve işlemlerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

  Müsabaka Türleri

  Madde 5 - Geleneksel güreş dalları müsabaka organizasyonları iki türde yapılır. a) Resmi Müsabakalar : Yıllık faaliyet programlarında yer alan, Federasyon veya il müdürlüklerince tertiplenen müsabakalardır.

  b) Özel Müsabakalar : Resmi müsabakalar dışındaki, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce tertiplenen müsabakalardır.

  Müsabaka İzni

  Madde 6 - Özel müsabaka organizasyonları izne tabidir. Müsabakalar, aynı ile mensup kulüp veya ferdi sporcuları arasında yapılıyorsa izin, o ilin il müdürlüğünden, iller arası kulüp veya sporcuları arasında yapılacaksa Federasyondan izin alınması zorunludur. Mülki amirlerden alınacak izinler saklıdır.

  İzin Alma Yöntemi

  Madde 7 - Organizatör, müsabakanın yerini ve tarihini belirten bir yazı ile il müdürlüğü veya Federasyona en az on beş gün önceden yazılı olarak müracaat eder. İl müdürlüğü veya Federasyon müsabakanın yapılmasında sakınca olup olmadığını, yazılı olarak bildirir. Sakınca görüldüğü taktirde gerekçesi yazıda belirtilir.

  Tertip Komiteleri

  Madde 8 - Organizatör; müsabakalarla ilgili hizmetleri yapmak, müsabakaların kurallara uygun yapılmasını sağlamak için 3 kişiden az olmamak üzere komiteler oluşturulabilir. Komiteler, o müsabakalarla ilgili her türlü hizmet ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Komiteler; teknik komite, hakem komitesi ve idari komite gibi konular itibariyle oluşturulmuşsa, her bir komite kendi konusuyla ilgili hizmet ve işlemlerden sorumludur.

  İl Temsilcisinin Yetki ve Sorumluluğu

  Madde 9 - Organizasyon ve müsabakaların kurallara uygun olarak yürütülmesinden, bu Yönetmelik ve talimatların uygulanmasından, il müdürlüğü ve Federasyona karşı il temsilcisi sorumludur. İl temsilcisi müsabakaları yönetecek hakemleri, gözlemcileri ve gerektiğinde organizasyonla ilgili diğer görevlileri belirleme hakkına sahiptir. Federasyon; gerek görülmesi halinde hakem ve gözlemcileri tayin eder veya müsabakanın yapıldığı ilden bir yetkiliyi görevlendirebileceği gibi, il dışından da bir Federasyon üyesini görevlendirebilir.

  Müsabaka Yönetimi

  Madde 10 - Müsabakalar lisanslı hakemlerce yönetilir, galibiyet ve mağlubiyet hakemlerin puanlamasına göre belirlenir. Hakem olma şartları, hakemlerin nitelikleri ve geleneksel güreş dallarının teknik özellikleri talimatlarla belirlenir.

  Lisans

  Madde 11 - Geleneksel güreş dalları müsabakalarına katılacak sporcuların, 07/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre lisans çıkarmaları zorunludur. Lisansı olmayan sporcu hiçbir şekilde yarışmalara katılamaz.

  Sağlık Hizmetleri

  Madde 12 - Her müsabakada sporcular doktor muayenesinden geçirilir ve müsabaka süresince bir ambulans ve yeteri kadar sağlık ekibi müsabaka yerinde bulundurulur. Organizatör sağlık hizmetleri için ambulansı ve sağlık personeli temin etmek zorundadır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Cezalar

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğe aykırı fiillerde bulanan, genel spor ahlakı ve yarışma kuralları ile spor kültür ve geleneğine yakışmayan davranışlarda bulunan sporu, hakem, idareci, antrenör, kulüp ve organizatörler, 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre ceza kuruluna sevk edilir.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar ve Talimat Yayınlama Yetkisi

  Madde 14 - Bu Yönetmelikte yer almayan ve uygulamada ortaya çıkabilecek eksiklikler veya aksaklıklarla, Federasyona bağlı geleneksel güreş dallarında bundan sonra ortaya çıkabilecek teknik kurallar, müsabaka kuralları ve hakemlik hizmetlerine ait kurallar konusunda Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatlar, Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100