Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 17/07/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24818

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun alım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kanun: İlgisine göre, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu ve/veya 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

  Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  Alım-Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

  Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

  Yapım: Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, bakım ve onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

  Kira: Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve hizmetlerin kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

  Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

  Taşıma: Yükleme, nakletme, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

  Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

  Uygun Bedel: Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

  İta Amiri: Başkanı veya yetki devredeceği Kurum personelini,

  Yetkili Merci: Kurulu veya yetki devri halinde Başkanı,

  Birim: Kurumdaki ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimleri,

  İstekli: Teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

  İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde işin, istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili merciinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

  Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan istekli veya isteklileri,

  Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

  Sözleşme: Kurum ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

  Komisyon: İlgisine göre alım, satım ve ihale, muayene, tesellüm ve kabul işlerinde Kurum Başkanınca oluşturulacak komisyonları,

  ifade eder.

  Yönetmelik Kapsamına Girmeyen İşler

  Madde 4 - Uluslararası kuruluşlarca sağlanan dış kredi ve finansmanla yapılacak işlerde hangi usul ve esasların uygulanacağına ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve Yönetmelikte hüküm bulunmayan işlerde hangi usul ve esasların belirleneceğine Kurul karar verir. Ayrıca Kurumsal hizmetlerin dışında Enerji Piyasasına ilişkin yapılacak ihalelerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Yurtdışı satın almalarda geçici ve kesin teminat olarak kabul edilen değerlerin Türk Lirası olarak belirlenen tutarları, alındıkları tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru karşılığı olarak belirlenir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Alım, Satım ve İhale İşleri

  İhtiyaç Bildirimi

  Madde 5 - 1 inci maddede yazılı işlere ilişkin istekler, ihtiyaç sahibi birimlerce Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığına iletilir ve istekler bu Yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

  Bedel Tahmini

  Madde 6 - İhale konusu işin niteliğine göre tahmin edilen bedel Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine ve piyasa rayiçlerine göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar göz önünde tutularak hesaplanır ve saptanır.

  Ancak, özellik ve ivedilik gösteren işlerde Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığının önerisi ve yetkili merciin onayında açıklanmış olmak kaydıyla, bedel tahmini yaptırılmayabilir.

  Yetki Sınırları

  Madde 7 - 1 inci maddede yazılı işlerde parasal yetki sınırları Kurum bütçesinde gösterilir. Kurul bu yetkilerinden bir kısmını veya tamamını Başkana devredebilir. Başkan da bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Kurum personeline devredebilir.

  Alım Satımda İlke

  Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin yapılmasında, Kurum menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması ana ilkedir.

  Alım Satımda Usul

  Madde 9 - Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanlığının yetki sınırları içindeki alım, satım, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işler bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, söz konusu Daire Başkanlığınca yürütülür.

  Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanlığının yetkisini aşan işlerde Başkandan yazılı izin alınması zorunludur.

  Alınan izin çerçevesinde, Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanlığınca hazırlanacak şartnamelere ve gerekirse projelere göre isteklilerin teklifleri, Alım-Satım ve İhale Komisyonunca incelenir ve verilen karar yetkili merciin onayı ile kesinleşir.

  Fiyat Tutanakları

  Madde 10 - İnşaat ve onarım işlerine ait ve fiyatı önceden tespit edilmemiş işler için, o işin yaptırılmasına karar verilirken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları ve listeler ile piyasa rayiç ve şartları dikkate alınarak, usulü dairesinde bir keşif ve fiyat tutanağı düzenlenir.

  Sözleşmeler

  Madde 11 - Satın alınmasına, kiralanmasına, yaptırılmasına ve ihalesine karar verilen mal ve hizmetlerle, inşaat, tesis, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerin yerine getirilmesi için yüklenicilerle imzalanacak sözleşmeler, ihale şartnamelerine uygun olarak Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve yetkili merci tarafından imzalanır.

  Tip sözleşmelerin hazırlanmasında veya bu sözleşmelerde yapılacak uzmanlık isteyen değişikliklerde Hukuk Dairesi Başkanlığının ve gerekli görülmesi halinde ilgili diğer birimlerin görüşü alınır.

  Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarından yapılacak alımlarda, bu kuruluşların durumları ve özellikleri dikkate alınarak sözleşme yapılmayabilir.

  Sözleşmelerin Uygulanması

  Madde 12 - Sözleşmelerin gereği olan hakedişlerin ödenmesi, sözleşmelerde öngörülen sürelerin uzatılması ve geçici ve kesin kabul işlemleri gibi idari işlerin yürütülmesinde ilgili hizmet birimleri yetkilidir.

  Sözleşme esaslarına göre işin noksan veya fazla yaptırılmasına, işin tutarına göre, yetkili merciin onayı ile karar verilebilir.

  Avans Verilmesi

  Madde 13 - Yükleniciye teminat karşılığında ihale tutarının %30' una kadar avans verilebilir.

  Avanslar, avansın verilmesini izleyen hakedişlerden kesilerek mahsup edilir ve bu miktar kadar avans bakiyesi, oranına bakılmaksızın son hakedişten tümüyle kesilir; yetmediği takdirde avans bakiyesi avans teminat mektubundan mahsup edilir.

  Komisyonlara İlişkin Genel Esaslar

  Madde 14 - Alım-satım ve ihale, muayene, tesellüm ve kabul işleri, yetkili merci tarafından bu amaçla oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülür.

  Komisyonlar biri başkan olmak üzere en az üç üyeden kurulur. Ancak, işin büyüklük ve niteliğinin gerektirdiği hallerde komisyonların üye sayısı yetkili merci tarafından artırılabilir. Komisyonlar eksiksiz olarak toplanır.

  Komisyonlarda kararlar çoğunlukla alınır ve durum bir tutanakla saptanır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

  Alım-Satım ve İhale Komisyonunda Finansman Dairesi Başkanı veya Finansman Dairesi Başkanının belirleyeceği bir personelin üye olarak görevlendirilmesi zorunludur.

  Alım-Satım ve İhale Komisyonu

  Madde 15 - Alım Satım ve İhale Komisyonu; yetkili merci tarafından belirlenmiş yöntem, hazırlanmış proje, keşif ve şartnameler, bedel tahmini ve bu Yönetmelik hükümlerini göz önünde bulundurarak, gelen teklifleri incelemek ve bunlar içinde Kurum yararına en uygun görülenine ihalenin yapılmasına ilişkin kararı hazırlamakla görevlidir.

  Komisyon kararları, yetkili merciin onayı ile tamamlanır. Onay işlemi en fazla 30 gün içinde gerçekleştirilir.

  Komisyon üyeleri; muayene, tesellüm ve kabul komisyonlarında görev alamazlar.

  Muayene ve Tesellüm Komisyonu

  Madde 16 - Muayene ve Tesellüm Komisyonu; satın alınan her türlü makina, işletme malzemesi, yedek aksam, demirbaş eşya ve diğer malzemeyi şartnameye dayanarak cins, miktar ve nitelik bakımından örneğine ve tipine uygunluğunu inceleyerek tesellüm etmekle görevlidir.

  Muayene ve tesellüm, yüklenicinin yokluğunda da yapılabilir.

  Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları

  Madde 17 - Geçici ve kesin kabul komisyonları; inşaat, tesis ve onarım işlerinin sona ermesinde yapılacak geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

  Komisyonların düzenleyeceği rapor yetkili merciin onayı ile kesinleşir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

  Alım-Satım ve İhale Usulleri

  Madde 18 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden ihale kapsamına girenlerin ihale işlemleri, yetkili merciin belirleyeceği aşağıda gösterilen usullerden birine göre yapılır.

  a) Pazarlık usulü,

  b) Kapalı teklif usulü,

  c) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

  d) Doğrudan temin usulü.

  Pazarlık ve kapalı teklif usullerinde, firmaları çağırma veya gazete ilanıyla çağrı yoluyla işi yetkili merci yaptırır. İlan yapılmasına karar verilmesi halinde ilanlar, Türkiye genelinde yayımlanan en az bir gazetede ve en az iki kez olmak üzere, ihale tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

  Teklif alınacak firmalar, talep sahibi birimlerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığınca saptanır.

  Alım-satım ve ihalelerde, mümkün olması halinde en az üç firmadan teklif alınır. Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kararı ve yetkili merciin onayı ile daha az teklifle de yetinilebilir.

  Pazarlık Usulü

  Madde 19 - Pazarlık usulü ile ihale, Komisyon tarafından davet edilenlerden, işin özelliğine ve gereğine göre yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır.

  İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha çok istekliden yazılı, sözlü veya faksla teklif alma ve bedel üzerinde anlaşma suretiyle yapılır.

  Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri pazarlık kararında gösterilir.

  Tespit edilen firmalar belirli gün ve saatte Alım-Satım ve İhale Komisyonuna çağrılarak kendileriyle topluca pazarlık edilir veya firmalardan alınan teklifler karşılaştırılarak en uygun görülen firma veya firmalarla pazarlık yapılır.

  Yapılacak pazarlık sonucunda isteklilerin son teklifleri imzalı olarak alınır.

  İşin aynı günde yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda 30'uncu maddeye göre teminat alınabilir.

  Pazarlıkla Yapılabilecek İşler

  Madde 20 - Aşağıdaki işler pazarlıkla yapılabilir;

  a) Hizmet, arşiv ve depo binaları ile lojman ve tesis kiralanması,

  b) Patente dayanılarak üretilen ve sadece bir firmada bulunan malların satın alınması,

  c) Çeşitli baskı işleri,

  d) İstekli çıkmaması, verilen fiyatın uygun görülmemesi veya sözleşmenin bozulması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılmasında yarar görülmeyen işler,

  e) Sınırlı ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarından yapılacak alım, satım ve onarım işleri,

  f) Her türlü taşıt, araç ve gereç satın alınması, kiralanması bakım ve onarımları,

  g) Durumun gereğine, işin özelliğine ve bedeline göre yetkili merci tarafından gerekli görülen diğer işler.

  Kapalı Teklif Usulü

  Madde 21 - Kurum Bütçesinde tespit edilen tutarın üzerinde olan mal ve hizmet alımları kapalı teklif usulü ile yapılır.

  Kapalı teklif usulüne göre alım-satım ve ihale işleri aşağıdaki şekilde yapılır:

  a) Tahmini bedelin saptanmış olduğu durumlarda teklif edilen indirimi, saptanmamış olan durumlarda da teklifi içeren mektuplar isteklilerce hazırlanıp imzalanır. Bu mektuplar bir zarfa konur ve üzerine teklif kelimesi, isteklinin adı, firması ve adresi yazılarak zarf kapatılır. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve üzerine hangi işe ait olduğu yazılır.

  Teklif mektubunda, şartnamenin tümüyle okunup kabul edildiğinin kayıt edilmesi ve önerilen fiyatın hem yazı, hem de rakamla açıkça yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gerekir.

  b) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve saate kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanının görevlendireceği kişiye teslim edilir. Makbuz numaraları ve mektubun alındığı tarih ve saat zarfın üzerine yazılır. Süre bitince Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından sürenin bittiğine ve alınan zarf adedi ile makbuzların tarih ve sayısına ilişkin bir tutanak hemen düzenlenir.

  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz ve geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla saptanır.

  c) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, daha önce düzenlenmiş olan tutanaklar okunur. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak ihaleye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenerek kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır bulunanlara bildirilir.

  Belgeleri tamam olmayanların teklifleri dikkate alınmaz ve bu durum bir tutanağa bağlanır, kabul edilmeyen isteklilerin teklif mektuplarını içeren zarflar açılmayarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.

  d) Teklif mektuplarını içeren iç zarflar açılmadan önce eksiltme veya artırmaya kabul edilenlerden başkası odadan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasıyla Komisyon Başkanı tarafından açılarak yüksek sesle okunur. Şartnameye uygun olmayan veya şartname dışında şartlar taşıyan teklifler dikkate alınmaz.

  Tutanağın düzenlenmesinden sonra teklif sahipleri Komisyondan çıkarılır ve Komisyon çalışmaya başlar. Tekliflerin incelenmesi ve karşılaştırılması sonunda en uygun görülen teklif, bir kararla tespit edilerek yetkili merciin onayına sunulur.

  Şartnameye aykırı olmayan bazı teknik konuların incelenmesi için kararın başka bir güne bırakılması gerektiğinde, bu durum eksiltme veya artırmaya girenlere bildirilir ve aynı oturumda Komisyon kararı yazılarak Komisyon tarafından imzalanır. Komisyon kararlarına tüm geçerli tekliflerin özeti kaydedildikten sonra bunlardan en uygun görüleni, tercih nedenleri ile birlikte yazılır.

  Birkaç teklif sahibi tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, aynı teklifi veren istekliler ile pazarlık yapılır ve eksiltmede en düşük fiyatı, artırmada ise en yüksek fiyatı verene ihale edilir.

  Kapalı teklif usulü ile yapılacak eksiltme veya artırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bulunmaz ise iş tekrar kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılabilir.

  e) Yurtdışı piyasadan yapılacak alımlarda, muhtelif memleketlerde iç ve dış piyasada o işle meşgul olan en az üç (3) firmadan teklif istenmesi esastır.

  Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü

  Madde 22 - Altyapı, etüt, harita, imar planı yapımı, imar planı uygulaması ve proje işleri, Kurum hizmetleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak kiralama, yapım ve hizmet ihaleleri, yeterlilikleri Kurumca kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir. Bu madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhaleye katılacakların isimleri yetkili merciin onayı ile belirlenir. İhaleye katılması uygun bulunanlara şartname ile birlikte davet yazıları gönderilir.

  İç ve dış piyasalardan yapılacak alımlarda yeteri kadar teklif istenildiği halde üçten az teklif geldiği takdirde, ihtiyacın aciliyeti, mevcut teklif ve tekliflerdeki malın istenilen özelliklere uyup uymadığı, yeniden teklif alınmasının yararlı olup olmayacağı gibi hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucunda alım kararı verildiği takdirde ihale yapılır.

  Doğrudan Temin Usulü

  Madde 23 - Kurumun yıllık bütçesi ile belirlenen limitlerdeki satın almalar yazılı teklif alınmaksızın mahalli piyasadan yapılacak fiyat araştırması suretiyle ve Komisyon kararı aranmaksızın ita amirinin görevlendireceği kişi veya iş durumuna göre gerekli göreceği kişilere (mutemet eliyle alım) doğrudan yaptırılabilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

  Doğrudan Doğruya İthal

  Madde 24 - Doğrudan doğruya ithalinde Kurumun yararı görülen malzeme ve cihazlar ile yurt içinde imali henüz gerçekleşmemiş olan malzeme ve cihazlar Kurul kararı ile yurt dışından ithal edebilir.

  Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler

  Madde 25 - Uluslararası anlaşmalara göre yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca Kurumun hizmet alanları içinde kalan işler için bir yükümlülük bulunması veya getirilmesi halinde bu yükümlülükler Kurum tarafından özel kanun, kanun hükmünde kararname ve anlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması ve Alımlar

  Madde 26 - İşin gereği ve özelliği dikkate alınarak 1 inci maddede belirtilen işler aşağıda gösterilen kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılabilir.

  a) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve ortaklıklar,

  b) Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ile bu kuruluşlara ait olan ortaklık ve müesseseler,

  c) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip fonlar, kamu bankaları ve diğer kurum ve kuruluşlar,

  d) Kamu kurum ve kuruluşu sayılmamakla birlikte sermayesinin %51'i doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ve kamu kuruluşu gibi hizmet gören diğer kuruluşlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Şartnameler ve Teminatlar

  Şartnameler

  Madde 27 - Kurum adına yapılacak alım-satım ve yapım işleri için şartname düzenlenir.

  a) Satın alınacak mal ve yaptırılacak hizmet için uygulanacak satınalma usul ve şartlarını gösteren şartnamelerde, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki genel şartlar da gösterilir:

  (1) Taahhüde esas madde veya işin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri,

  (2) Taahhüdün süresi ve ne zaman başlayacağı,

  (3) Taahhüdün ifa edileceği yer, zaman, teslim ve tesellüm süresi,

  (4) Ödeme şartları,

  (5) Hangi tarihe kadar teklif yapılacağı, tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken hususlar,

  (6) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme,

  (7) Geçici ve kesin teminat tutarı ile geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi,

  (8) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve Kurumun teminat üzerindeki hakları,

  (9) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği,

  (10) Verilecek avans miktar ya da oranı ve mahsup şekli,

  (11) Geçici tesellümden sonra para ödenecekse bunun şekli, şart ve miktarı,

  (12) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Kurumun serbest olduğu,

  (13) Varsa vergi muafiyeti,

  (14) Süre uzatımı koşulları,

  (15) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği ve şartları,

  (16) Süresinde bitirilmeyen işlere uygulanacak cezai şartlar,

  (17) Mal ve hizmetin niteliğine göre diğer hususlar,

  b) Aşağıda gösterilen işlerde şartname düzenlenmeyebilir:

  (1) Nitelik ve özelliklerinin Kurumun ihtiyaçlarına uygunluğu önceden saptanmış olan malzeme,

  (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklardan yapılacak alımlar,

  (3) Belli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılan taşıtma işleri.

  İhaleye Katılamayacak Olanlar

  Madde 28 - Kurumda görev yapanlar ile Kurumdan ayrılışından itibaren 5 yıl geçmemiş olanlar ve bunlarla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde yazılı derecelerde yakınlığı bulunanlar ile kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar Kurumun ihalelerine katılamazlar.

  İhalelere Katılacaklarda Aranacak Yeterlik

  Madde 29 - Kurumca yapılacak ihalelere katılacaklarda teknik ve mali yeterlik aranır.

  a) Teknik yeterlik: İsteklinin ihale konusuna giren işi yapmadaki yeterliği, o konudaki iştigal ve başarı derecesine bağlıdır. Bu başarı, hizmet konusunun veya benzerlerinin iyi bir şekilde diğer kuruluşlara yapılmış olduğunu belirten bir belge ile belgelenir.

  b) Mali yeterlik: İsteklinin ihale konusu olan işi başarmaya yetecek maddi ve mali olanaklara sahip olma derecesidir. Bu durum, istekli firma hakkında bağımsız denetçi veya vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosu, iş bitirme belgesi ve benzeri ile belgelenir.

  Teknik ve mali yeterlik koşulları şartnamede gösterilir.

  Satın almaya esas olan teknik ve idari şartnamelerin hükümleri ile bunlara dayanılarak akdedilecek sözleşme hükümleri arasında aykırılık olduğu takdirde Kurum lehine olanlar uygulanır.

  Teminatlar

  Madde 30 - Üzerine ihale yapılan yüklenicinin sözleşme yapmaktan kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yüklenimini kısmen veya tümüyle şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda Kurumun uğrayacağı zararın kısmen veya tümüyle giderilmesini sağlayacak cezai şart niteliğinde bir karşılık olmak üzere, 31' inci maddede yazılı değerler teminat olarak alınır.

  Teminat geçici ve kesin olmak üzere iki çeşittir;

  a) Geçici teminat: İhaleye giren isteklinin teklifinin ve teklifinin sonuçlarının yerine getirilmesini sağlamak amacı ile ihale tahmini bedelinin %3'ü veya Kurum tarafından belirlenen tutarıdır.

  b) Kesin teminat: Kendisine ihale yapılan yüklenicinin imzalayacağı sözleşme hükümlerini yerine getirmesini sağlamak amacı ile ihale bedelinin %6'sı veya geçici teminatın iki katı tutarıdır.

  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

  Madde 31 - Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir:

  a) Tedavüldeki Türk parası,

  b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren teminat mektupları,

  c) Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

  Para ve menkul değerlerin makbuz karşılığında Kurum hesaplarına yatırılması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun, Kurum tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Durumlar

  Madde 32 - Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanlığı yetkisi içindeki işlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak her türlü satınalma ve ihale işlerinde, pazarlık yoluyla ve/veya sözleşme yapılmasına gerek görülmeyen ve kısa sürede sonuçlandırılacak satın almalarda teminat istenmeyebilir.

  Teminat istenmesine gerek görülmeden yapılan ihalelerde ara hakediş tutarı yetkili merciin onayı ile ödenir.

  Teminatın Gelir Kaydedilmesi

  Madde 33 - Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilerek;

  a) İhaleyi kazanmış olan yüklenicinin yapılacak tebliğde belirtilmek kaydıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde sözleşmeyi imzalamaması durumunda yatırdığı geçici teminat,

  b) Yüklenicinin işyeri tesliminden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamaması, acze düşmesi, iflas etmesi veya mallarına haciz konulması, sözleşmede yazılı mücbir sebepler dışında yükleniminden kısmen veya tümüyle vazgeçmesi, sözleşme şartlarına uymaması, işe ara vermesi veya işi programına göre yürütmemesi durumunda kesin teminat, gelir kaydedilir.

  Teminatın Geri Verilmesi

  Madde 34 - Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kararına göre ilk üç sırayı alan firmalar hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, kazanan firma dışındaki firmaların geçici teminatları ihale kararının onayından sonra, ihale yapılan firmanın geçici teminatı ise kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir.

  Kesin teminatın iadesi, kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve yüklenicinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkisi kalmadığını gösteren temiz kağıdının Kuruma verilmesinden sonra yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar Kurum tarafından yapılmış işler ve her türlü ödemeler bu Yönetmelik kapsamında yapılmış sayılır.

  Yürürlük

  Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100