Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Alkol Ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri Ve Denetlenmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi: 26/09/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24888

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, alkol ve alkollü içkilerin üretimine yönelik düzenlemeleri yaparak, halk sağlığını, tüketici ve üretici menfaatlerini koruyacak önlemleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, alkol ve alkollü içkilerin üretimine ilişkin izin, izleme, denetim usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4619 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Firma: Alkol ve alkollü içki üretimiyle ilgili olarak tesis kurma ve üretim izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

  Alkollü İçki: Hacmen %0,5 ve daha fazla alkol içeren bira, şarap ve Türk Gıda Kodeksinde yer alan distile alkollü içkilerle bu kodekste yer almamakla birlikte belirtilen sınırlama dahilinde alkol içeren diğer içecekleri,

  Alkol: Etil alkolü,

  Gıda Alkolü: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan tarımsal kökenli etil alkolü,

  Sanayi Tipi Etil Alkol: Diğer etil alkolleri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Alkol ve Alkollü İçki Tesisi Kurmak için Başvuru Şekli ve Gerekli Şartlar

  Başvuru Şekli

  Madde 5 - ( Değişik madde: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\1.mad)

  Alkol ve alkollü içki sektörüne yeni üretici olarak girecek, mevcut üretimini veya mevcut üretiminin bir kısmını farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek veya mevcut üretimine farklı kategoride bir alkollü içki ekleyecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren üç takım dosya halinde bir dilekçeyle, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma intikal ettirirler.

  a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili imzalara ilişkin imza sirküleri,

  b) Son bir ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı,

  c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın en yüksek karar organı başkan ve üyelerinin, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa muhalefetten veya kaçakçılıktan, sahte alkol, metanol veya alkollü içki üretmek veya piyasaya arz etmekten hüküm giymediklerini belirtir son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

   d) İlgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

   e) Dışarıda yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Hazine Müsteşarlığından aldıkları izin ve/veya teşvik belgesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili imzalara ilişkin imza sirküleri,

   f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yürürlükteki formatına uygun olarak hazırlanmış ve "Teknoloji Seçimi" bölümünde, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğun incelenmesine imkan verecek proses, makine ve donanım, yerleşim tanımlaması yapılmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası,

  g) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin Kuruma ödendiğini gösterir makbuz,

  h) Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler.

  Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde sözkonusu başvuru bedeli iade edilmez.

  Ürünlerin Tanımlanması

  Madde 6 - ( Değişik fıkra: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\2.mad) Alkol ve alkollü içki üretimiyle ilgili temel teknik tanımlarda Türk Gıda Kodeksi Tebliği, ilgili tebliğ bulunmaması halinde yürürlükteki Türk Standartları, standardı bulunmayan diğer alkol ve alkollü içkilere yönelik teknik tanımlamalar için ise dünya literatürünün uygulanmış kabulleri, uluslararası mevzuat, ikili veya çoklu anlaşmalar ve menşe ülke standartları dikkate alınır.

  Üretilmesi projelendirilen gıda alkolü ve alkollü içkilerin hazırlanmasında kullanılan su, katkı maddeleri ile diğer işlem yardımcıları Türk Gıda Kodeksi Tebliğlerine, Türk Standartlarına ve ilgili gıda mevzuatına ve özel durumlarda dünya içki literatürünün uygulanmış kabullerine uygun olmalıdır.

  Yeni Teknolojinin Uygulanması

  Madde 7 - (Değişik fıkra: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./2. md.) Bira ve şarap hariç alkollü içki ve alkol üretim tesisi yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olmalıdır.

  Bu tesislerde üretilecek ürünler için yeni teknoloji, halen ülkemizde uygulanmakta olan proses tanımları ile, ürünün menşe ülkelerinde genel kabul görmüş ve uygulanmakta olduğu kanıtlanabilen bir prosesi veya özel bir araştırma sonucu hazırlanmış ve uygulanabilirliği için gerekli yasal sınai mülkiyet hakları tesis edilmiş bir prosesi ve bu proses için kullanılan yeni makine ve ekipmanı ifade eder.

  Entegre Tesis Kurulması

  Madde 8 - Bira ve şarap hariç alkollü içki ve alkol üretim tesisi entegre bir tesis olmalıdır.

  Alkol ve distile alkollü içki üretiminde entegre tesis asgari olarak;

  a) Alkol, rakı, kanyak, brendi, meyve brendisi, meyve likörleri kategorilerinde yapılan üretimlerde ürünün karakteristik hammaddesinden itibaren,

  b) Viski ve tahıl brendisi kategorilerinde yapılan üretimlerde malt ve tahıl maltını takiben,

  c) ( Değişik bend: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\3.mad) Ardıç aromalı içkiler, votka, likörler kategorilerinde yapılan üretimlerde, üretim kapasitelerine göre ihtiyaç duyacakları en az miktara eşdeğer oranda hissedar veya malik olunan tesisin ürünü olan gıda alkolü girdisini veya karakteristik hammaddesini takiben,

  piyasaya hazır ürün sunumuna kadar üretimin yapıldığı tesisi tanımlar.

  ( Değişik fıkra: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\3.mad) Bunların dışında kalan üretimler için entegre tesis tanımı uluslararası uygulamalar ve karakteristik hammaddesi gözönünde tutularak Kurumca belirlenir.

  Tesisin Kapasitesi

  Madde 9 - Bira ve şarap hariç alkollü içki ve alkol üretim tesisi, satışa hazır ürünler bazında en az 1.000.000 litre/yıl üretim yapmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Alkol ve alkollü içki üretim tesislerinde hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamalar kütle dengesi açısından kapasiteye uygun olmalıdır.

  Tesisin Ekipmanı

  Madde 10 - Gıda alkolü ve alkollü içki üretim tesislerinde hammadde ve katkı maddeleri ile temas eden her türlü madde ve malzemeler, ilgili mevzuatça gıda ile teması uygun görülen nitelikte olmalıdır.

  Tesisteki hammadde, yarı ürün, ürün stoklama ekipmanı, kalite ve miktar kontrolü yapılmasına izin verecek şekilde projelendirilmeli, sayaç, boru, vana ve numune alma muslukları, açıkta ve rahat ulaşılabilir konumda yerleştirilmeli, işletmenin teknik altyapısı yürürlükteki Türk Standartlarına uygun olmalıdır.

  Kalite Kontrol Sistemi

  Madde 11 - Tesiste hammadde girişinden ürün çıkışına kadar prosesin her aşamasında işin tekniğinin gerektirdiği kalite kontrol sistemi kurulmalı; kalite kontrolünde sorumluluk dağılımı, örnekleme noktaları, örnekleme şekli, analiz periyotları, tesis laboratuvarının ve uzman laboratuvarların yapacağı analizler ve değerlendirme esasları gibi tüm detaylar tanımlanmalıdır.

  Yan Ürün, Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi

  Madde 12 - Alkol ve alkollü içki üretim tesislerinden çıkan yan ürün ve atıkların nasıl değerlendirileceği ve atıkların arıtılma ve imha edilme yöntemleri ilgili mevzuata uygun şekilde projelendirilmelidir.

  Ürün Sınırlaması

  Madde 13 - ( Değişik madde: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\4.mad)

  Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri, birbirinden tamamen ayrılmış proses üniteleri şeklinde kurulmalıdır. Alkollü içki tesislerinin aynı kategori bazında projelendirilmesi esastır. Farklı kategorilerde alkollü içkilerin birlikte üretilebilmesi için Kurumdan olabilirlik raporu alınması gerekir ve bu rapor; bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde tanımlanan proses aşamalarının her biri için, aynı tesiste aynı veya farklı ekipmanlardan yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretim prosesinin gerekleri ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ve piyasa riski yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak düzenlenir.

  Sorumlu Yönetici Bulundurma

  Madde 14 - Alkol ve alkollü içki üretim tesisinde bulunması gereken Sorumlu Yönetici; gıda, kimya, ziraat mühendisliği ve eşdeğer fakültelerin, müfredatı fermantasyon, distilasyon gibi sektöre özel konuları içeren ilgili bölümlerinden, en az dört yıllık lisans veya yüksek lisans eğitimi alarak mezun olmalıdır. Yurtdışında alkollü içki konusunda uzmanlık eğitimi veren okul mezunları da bu amaçla istihdam edilebilir.

  (Ek fıkra: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./3. md.) Yıllık üretim kapasitesi 1.000.000 litrenin altında kalan şarap ve bira işletmelerinde "Sorumlu Yönetici" görevi, 5 işletmeye kadar, aynı kişi tarafından ifa edilebilir.

  Kodeks ve Standartlarda Belirtilen Ürünlerin Projelendirilmesi

  Madde 15 - Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartlarında tanımlanan alkol ve alkollü içkilerin üretim tesislerinin projelendirilmesinde gözönünde bulundurulacak temel üretim aşamalarına ilişkin bilgiler kategori bazında aşağıda belirtilmiştir.

  A) Rakı üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Şıra üretim işlemleri: Yaş üzüm kullanıldığında, üzüm alma ve presleme ve/veya kuru üzüm kullanıldığında, üzüm alma, ambarlama, kesme - ezme, su ile karıştırma suretiyle üzüm şırası elde etme,

  b) Mayşe üretim işlemleri: Üzüm şırasının fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

  c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  d) Suma üretim işlemleri: Mayşenin ayrımsal distilasyon kolonları ve bağlantılı yoğunlaştırıcılardan oluşmuş distilasyon ünitesinde, en fazla %94.5 alkole kadar distile edilmesi suretiyle suma elde etme ve stoklama,

  e) Rakı üretim işlemleri: Sumanın veya üründeki toplam alkolün en az %65'i sumadan gelecek şekilde gıda alkolü ile karıştırılmış sumanın, 5.000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu (pimpinella anisum) ile ikinci kez distile edilmesi suretiyle rakı elde etme ve stoklama,

  f) Rakının doluma hazırlanması işlemleri: Rakının, su ile seyreltilmesi, rafine beyaz şeker ile tatlandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır rakı elde etme ve stoklama,

  g) Rakının piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Rakının filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır rakı elde etme ve stoklama.

  B) Viski üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: Malt veya pirinç hariç tahıl maltı yapma veya alma, stoklama, bakım,

  b) Tahıl şırası üretme işlemleri: Malt veya tahıl maltını öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya gerektiğinde doğal enzim katkısı ile şekerlendirerek şıra yapma, süzerek posa ayırma,

  c) Mayşe üretim işlemleri: Tahıl şırasının, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

  d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  e) Viski distilatı üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir distilasyon ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %94.8 alkole kadar distile edilmesi suretiyle viski distilatı elde etme,

  f) Viski üretim işlemleri: Viski distilatının, 700 litreden küçük meşe fıçılarda kademeli olarak su ile seyreltilerek en az 3 yıl süre ile olgunlaştırılması suretiyle viski elde etme ve stoklama,

  g) Viskinin doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış viskilerin gerek görülen harmanlama ve son seyreltme işlemi uygulanarak doluma hazır viski elde etme ve stoklama,

  h) Viskinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Viskinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır viski elde etme ve stoklama.

  C) Kanyak üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Şıra üretim işlemleri: Yaş üzüm alma ve presleme suretiyle üzüm şırası elde etme,

  b) Kanyak şarabı üretim işlemleri: Şıranın fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle kanyak şarabı elde etme,

  c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  d) Kanyak distilatı üretim işlemleri: Şarabın amaca uygun bir distilasyon ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %86 alkole kadar distile edilmesi suretiyle kanyak distilatı elde etme ve stoklama,

  e) Kanyak üretim işlemleri: Kanyak distilatının 1.000 litreden büyük meşe fıçılarda en az bir yıl, daha küçük fıçılarda, kademeli olarak su ile seyreltilerek en az altı ay bekletilerek olgunlaştırılması suretiyle kanyak elde etme ve stoklama,

  f) Kanyağın doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış kanyakların gerek görülen harmanlama, katkılandırma ve son seyreltme işlemi uygulanarak doluma hazır kanyak elde etme ve stoklama,

  g) Kanyağın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Kanyağın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır kanyak elde etme ve stoklama.

  D) Tahıl brendisi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Tahılı üretime hazırlama işlemleri: Tahıl alma, ambarlama, bakım yapma, temizleme, sınıflandırma suretiyle maltlık tahıl elde etme ve stoklama,

  b) Tahıl maltı üretim işlemleri: Maltlık tahılı su ile ıslatma, çimlendirme, kurutma - kavurma suretiyle malt elde etme ve stoklama,

  c) Tahıl şırası üretim işlemleri: Tahıl maltını öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya gerektiğinde doğal enzim katkısı ile şekerlendirerek şıra yapma, süzerek posa ayırma,

  d) Mayşe üretim işlemleri: Tahıl şırasının, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

  e) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  f) Tahıl brendisi üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir distilasyon ünitesinde en fazla %95 alkole kadar distile edilmesi suretiyle tahıl brendisi elde etme ve stoklama,

  g) Tahıl brendisinin doluma hazırlanması işlemleri: Tahıl brendisinin su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle tahıl brendisi elde etme ve stoklama,

  h) Tahıl brendisinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Tahıl brendisinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır tahıl brendisi elde etme ve stoklama.

  E) Brendi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Şarap distilatı üretim işlemleri: Şarap ve şaraba uygulanan işlemlerden kalan şarabın, uygun distilasyon ünitesinde en fazla %94.8 alkole kadar damıtılması suretiyle şarap distilatı elde etme ve stoklama,

  b) Brendi üretim işlemleri: Doğrudan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (C) bendinde tanımlanan kanyak distilatının veya üründeki toplam alkolün %50'sine kadar şarap distilatı katılmış kanyak distilatının, su ile kademeli olarak seyreltilerek, 1.000 litreden büyük meşe fıçılarda en az bir yıl, daha küçük fıçılarda en az altı ay bekletilmek suretiyle olgunlaştırılmasıyla brendi elde etme ve stoklama,

  c) Brendinin doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış brendiye gerek görülen harmanlama, katkılandırma ve son seyreltme işlemi uygulanarak doluma hazır brendi elde etme ve stoklama,

  d) Brendinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Brendinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır brendi elde etme ve stoklama.

  F) Meyve brendisi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: Meyve alma, uygun şartlarda stoklama,

  b) Meyveyi üretime hazırlama işlemleri: Üretilecek brendi türüne göre meyveyi ayıklama, çekirdeğini çıkarma, ezme, kesme, kabuğunu alma, suyunu çıkarma, konsantre elde etme gibi işlemlerinden birini veya birkaçını uygulamak suretiyle meyveyi üretime hazırlama ve stoklama,

  c) Mayşe üretme işlemleri: Üretime hazır hale getirilen meyvenin, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme ve stoklama,

  d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  e) Meyve brendisi üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir damıtma ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %86 alkole kadar distile edilmesi suretiyle meyve brendisi distilatı elde etme ve stoklama,

  f) Meyve brendisinin doluma hazırlanması işlemleri: Meyve brendisi distilatının su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır meyve brendisi elde etme ve stoklama,

  g) Meyve brendisinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Meyve brendisinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır meyve brendisi elde etme ve stoklama.

  G) Ardıç aromalı içki üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: Malik veya hissedar olduğu işletmede üretilen tahıl brendisi veya gıda alkolünün temini, ardıç tohumu (juniperus communis), aromatik bitki ve bitki kısımları gibi katkı maddelerinin temini ve stoklama,

  b) Ardıç aromalı içki ve distile cin üretim işlemleri: Tahıl brendisi ve/veya gıda alkolünün, üründe ardıç karakteri belirgin olacak şekilde ardıç tohumu ve diğer aromatik bitki ve/veya bitki kısımları kullanılarak, maserasyon ve/veya distilasyon ve/veya katkılandırma suretiyle ardıç aromalı içki elde etme ve stoklama; ya da,

  Gıda alkolünün, geleneksel imbiklerde ardıç tohumu ve diğer aromatik bitki ve/veya aramotik bitki kısımları ile birlikte ikinci kez distilasyonu suretiyle distile cin elde etme ve stoklama,

  c) Ardıç aromalı içkinin doluma hazırlanması işlemleri: Ardıç aromalı içkinin su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır ardıç aromalı içki elde etme ve stoklama,

  d) Ardıç aromalı içkinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Ardıç aromalı içkinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır ardıç aromalı içki elde etme ve stoklama.

  H) Votka üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Gıda alkolü üretim işlemleri: Üretimde kullanılacak gıda alkolünü, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde maliki veya hissedarı olduğu işletmede üretme,

  b) Votka üretim işlemleri: Rektifikasyon veya aktif kömürden filtrasyon ve ardından basit distilasyon veya eşdeğer işlemlerden geçirilmesi ile votka elde etme ve stoklama, su ile seyreltilme, şeker ile katkılandırma, stoklama,

  c) Votkanın doluma hazırlanması işlemleri: Votkanın su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır votka elde etme ve stoklama,

  d) Votkanın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Votkanın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır votka elde etme ve stoklama.

  I) Meyve likörü üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) ( Değişik bend: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\5.mad) Hammadde alım işlemleri: Meyve, gıda alkolü veya maliki olduğu işletmede üretilen tarımsal distilat veya distile alkollü içkinin temini ve stoklama,

  b) Meyveyi üretime hazırlama işlemleri: Üretilecek meyve likörü türüne göre meyveyi ayıklama, çekirdeğini çıkarma, ezme, kesme, kabuğunu alma, suyunu çıkarma gibi işlemlerden birini veya birkaçını uygulamak suretiyle meyveyi üretime hazırlama, stoklama,

  c) Meyve likörü üretme işlemleri: Üründeki %100'lük alkol cinsinden 100 litre alkol için en az 25 kg meyve kullanılması esasıyla, meyvenin, alkol ve/veya distilat ve/veya brendiler ile maserasyonu suretiyle meyve likörü elde etme ve stoklama,

  d) Meyve likörünün doluma hazırlanması işlemleri: Meyve likörünün su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır meyve likörü elde etme ve stoklama,

  e) Meyve likörünün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Meyve likörünün filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır meyve likörü elde etme ve stoklama.

  J) Likör üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: Maliki veya hissedarı olduğu işletmede üretilen gıda alkolü, tarımsal kökenli distilat ve/veya bir veya daha fazla distile alkollü içkinin temini, katkı ve tatlandırma maddeleri temini ve stoklama,

  b) Likör üretim işlemleri: Gıda alkolü ve/veya tarımsal kökenli distilat ve/veya distile alkollü içkilerin gıda mevzuatına uygun olarak aromalandırılması, süt, süt ürünleri, meyve, şarap gibi tarımsal ürünler ile katkılandırılması suretiyle likör elde etme ve stoklama,

  c) Likörün doluma hazırlanması işlemleri: Likörün su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır likör elde etme ve stoklama,

  d) Likörün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Likörün filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır likör elde etme ve stoklama.

  K) Bira üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alma ve hazırlama işlemleri: Arpa alarak temizleme, sınıflandırma suretiyle biralık arpa elde etme ve/veya malt alma, şerbetçiotu (humulus lupulus) alma, sınıflandırma, stoklama ve bakım,

  b) Malt üretme işlemleri: Biralık arpayı su ile ıslatma, çimlendirme, kurutma - kavurma suretiyle malt elde etme, stoklama ve bakım,

  c) Şıra üretme işlemleri: Maltı öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya doğal enzimlerle şekerlendirerek şıra yapma, şerbetçiotu ile kaynatma, süzerek ve soğutarak posa ve tortusundan ayırma,

  d) Genç bira üretim işlemleri: Şıranın, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle genç bira elde etme,

  e) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  f) Bira üretim işlemleri: Genç biranın dinlendirme tanklarında uygun şartlarda ikincil fermantasyonunu tamamlaması ve dinlendirilmesi suretiyle bira elde etme,

  g) Biranın doluma ve piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Biranın, uygun durultma, berraklaştırma filtrasyon işlemlerinden geçirilmesi ile dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması, pastörizasyonu ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır bira elde etme ve stoklama.

  L) Şarap ve/veya meyve şarabı üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Üzüm alma ve fermantasyona hazırlama işlemleri: Yaş üzüm alma, sap - salkım ayırma, tane patlatma, sıkma ve kademeli olarak şırasını alma, yaş üzüm veya şırada koruyucu önlemleri alma, üretilecek şarap çeşidine göre cibreli veya cibresiz üzüm şırası elde etme,

  b) Ham şarap üretim işlemleri: üzüm şırasının ilgili mevzuatta belirtilen ürün çeşidine göre, maya eklenerek fermantasyon kaplarında uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle ham şarap elde etme,

  c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  d) Şarap üretim işlemleri: Ham şarabın üretildiği üzüm çeşidine ve üretildiği yıla göre ayrımlanarak, kendine özgü karakterini koruyacak uygun şartların sağlanması suretiyle saklanması ve olgunlaştırılması,

  e) Şarabın doluma hazırlanması işlemleri: Gerekli olgunluğu kazanmış şarapların, piyasa talebi ve marka tanımlarına göre harmanlanması, durultma, stabilizasyon, berraklaştırma ve katkılandırma işlemlerinden biri veya birkaçının uygulanması ile doluma hazır şarap elde etme ve stoklama,

  f) Şarabın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Şarabın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır şarap elde etme ve stoklama.

  g) ( Ek alt bend: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\6.mad) Meyve şarabında ise; bu bendin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerindeki proses aşamalarının kullanılan meyveye uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi.

  M) ( Ek bend: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\7.mad) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

   a) Dökme şarap üretim işlemleri: Bu maddenin birinci fıkrasının L bendinin (a), (b), (c) ve (d) alt bentleri gereğince dökme şarap elde etme,

   b) Alkol derecesinin ayarlanması: Aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı içki üretimi için gerektiğinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dökme şarabın alkol derecesinin yükseltilmesi,

   Aromatize şarap kokteyli üretimi için, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dökme şarabın alkol derecesinin, su ve/veya üzüm şırası ilavesiyle düşürülmesi,

   c) Aromalandırma ve tatlandırma: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli üretimi için, alkol derecesi ayarlanmış yarı mamülün, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aromalandırılması ve/veya tatlandırılması,

   d) Renklendirme: Aromatize şarap ve aromatize şarap kokteyli üretimi için, alkol derecesi ayarlanmış yarı mamülün, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak renklendirilmesi,

   e) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteylinin piyasa sunumuna hazırlanması: Ürünlerin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır ürün elde etme ve stoklama.

  N) Gıda alkolü üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: Türk Gıda Kodeksi - Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde belirtilen tarımsal hammaddelerden bir veya daha fazlasını alma ve stoklama,

  b) Hammaddeleri üretime hazırlama işlemleri: Kullanılan hammaddelerin özelliğine göre presleme, ezme, kesme, sulandırma, buharlama, çimlendirme, maltlama, mayşeleme gibi işlemlerden birini veya birden fazlasını uygulamak suretiyle cibreli ve/veya cibresiz fermantasyona alınacak şıra elde etme ve stoklama,

  c) Mayşe üretim işlemleri: Şıranın fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

  d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

  e) Gıda alkolünün üretim işlemleri: Mayşenin, rektifikasyon, dimetilizasyon, purifikasyon gibi ayrımsal distilasyon kolonları ve bağlantılı yoğunlaştırıcılardan oluşmuş distilasyon ünitesinde distile edilmesi ve stoklanması,

  f) Gıda alkolünün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Gıda alkolünün dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve uygun kaplarda ambalajlanması suretiyle satışa hazır gıda alkolü elde etme ve stoklama.

  O) Sanayi tipi etil alkol üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

  a) Hammadde alım işlemleri: TS 1810 Standardında tanımlanan tarımsal hammaddelerden biri veya daha fazlası ile dünya alkol literatüründe uygulama örnekleri yer alan diğer tarımsal olmayan hammaddeleri alma ve stoklama,

  b) Hammaddeleri üretime hazırlama işlemleri: Kullanılan hammaddenin özelliğine göre projelendirilen işlemler,

  c) Sanayi tipi etil alkolünün üretim işlemleri: Kullanılan hammaddenin özelliğine göre projelendirilen üretim prosesi,

  d) Sanayi tipi alkolün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Üretilen sanayi tipi alkolün dolum tanklarında stoklanması, gıda alkolü olarak kullanılmasını önlemek amacıyla insan tüketimine sunulmasını engelleyecek ancak ilgili sanayi kolunda kullanılmasına zarar vermeyecek şekilde içine uygun denatüran maddeler ilave etmek suretiyle denatüre edilmesi, uygun makinelerde doldurulması, uygun kaplarda ambalajlanması suretiyle satışa hazır hale getirilmesi ve yapılan denatürasyona uygun olarak stoklanması,

  Getirilecek projeler ayrıca, enerji temini, soğutma, ürüne katılacak ve proseste kullanılacak suyun ayrı işlemlerle hazırlanması gibi yardımcı proses ünitelerinin çalışma prensiplerini, yan ürün ve artıkların değerlendirilme yöntemleri ile atıkların arıtılmasına ve imhasına yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış projeyi içerecektir. Arıtma ve imha projelerinin incelenmesinde ilgili kuruluşun onayı aranacaktır.

  (Ek fıkra: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./4. md.) Yıllık üretim kapasitesi 1.000.000 litrenin altında kalan bira ve şarap işletmeleri için üretim tesisi projelendirilmesinde, Kurul kararı ile bu madde hükümlerinden muafiyet tanınabilir veya bu işletmelere yönelik ek şartlar aranabilir.

  Diğer Ürünlerin Projelendirilmesi

  Madde 16 - Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartlarında tanımları verilenler dışında kalan alkol ve alkollü içkilerin projelendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki hükümler dikkate alınır. Dosyanın Kurum tarafından incelenmesi sırasında proje sahibi, istenen her türlü bilgi ve belgeyi geçerli onayları içerir şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

  Metil alkol konusunda ürün veya yan ürün olarak ilişkisi olan firmaların tabi olacağı izin ve denetim usulleri Kurum tarafından yayımlanacak tebliğ ile düzenlenir.

  Alkollü içki ve alkol tanımı dışında kalan ve etil alkol içeren karışımlar konusunda girdi, ürün veya yan ürün olarak ilişkisi olan firmaların tabi olacağı izin ve denetim usulleri Kurum tarafından yayınlanacak tebliğ ile düzenlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İzinler ve Denetim

  Tesis Kurma İzni

  Madde 17 - (Değişik madde: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./5. md.) ; ( Değişik madde: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\8.mad)

  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Karar firmaya tebliğ edilir. Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan tesis kurma izin bedeli bakiyesinin firma tarafından Kuruma ödendiğini gösterir makbuzun Kuruma ulaştırılmasını takiben Tesis Kurma İzin Belgesi, düzenlenir.

  Üretim izni alınıncaya kadar teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu gerektiğinde, uygulama öncesi Kurum bilgilendirilir. Ancak tesis yeri değişikliğinde Kurumdan izin alınması zorunludur. Yapılan proje revizyonunun kapasiteyi arttırması durumunda tesis kurma izin bedeli yeni kapasite değeri üzerinden hesaplanarak tamamlattırılır. Proje revizyonunun kapasiteyi azaltıcı yönde olması durumunda, herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

  Üretim İzni

  Madde 18 - Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firmalar, Kuruma yazılı bildirimde bulunarak deneme üretimine başlar. Deneme üretimi sırasında Kurum tarafından gerekli görülen izleme ve yönlendirici bilgi aktarımı amacıyla uzman görevlendirilir ve bu süreçte elde edilen ürünün nasıl değerlendirileceği konusu Kurum tarafından karara bağlanır. Karar bağlayıcı niteliktedir.

  (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Deneme üretiminin olumlu sonuçlanması halinde, varsa coğrafi işaret, marka, etiket, şişe, kapak tescil belgelerinin birer örneği ile birlikte üretim izni almak üzere Kuruma başvurulur. Başvuru, en geç onbeş gün içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

  (Ek fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Olgunlaştırılması veya yaşlandırılması gereken ürünlerin deneme üretimi, doluma ve piyasa sunumuna hazırlanması işlemlerine ilişkin proses ünitelerinin tamamlanması beklenmeden Kurumdan izin alınmak suretiyle, birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak yapılabilir.

  (Ek fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Ürünler piyasaya arz edilmeden önce üretim izni alınması zorunludur.

  (Değişik fıkra: 04/06/2003 - 25128 sayılı RG./2. md.) Üretim izinleri yıllık denetim sonuçları olumlu bulunan firmalar için 5 yıl geçerli olup, firmalar süre bitiminde Kuruma başvurarak izinlerini müteakip 5 yıl için temdit ettirmek zorundadırlar. Yıllık denetimlerde, üretim izni verilmesinde aranan koşulların varlığı aranır.

  Proje Tadilat İzni

  Madde 19 - ( Değişik madde: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\9.mad)

  Mevcut üretimine aynı kategori içinde bir başka alkollü içki veya yarı mamul ekleyecek veya çıkaracak, mevcut kapasitesini artıracak veya aynı ürünü elde etmek üzere proses değişikliği getiren makine değişimi yapacak firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve belgeler ile, proje tadilat izni almak üzere Kuruma başvururlar. Başvuru, en geç iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır. Tesisin tamamının veya bira ve şarap tesislerinin bir bölümünün başka yere taşınması, proje tadilat izni kapsamında değerlendirilir.

  Alkol üretim tesislerinde ürünün, kullanım amacına uygun olarak belirlenen piyasaya arz şekillerinde değişiklik yapılması kapsamında yapılacak proses değişiklikleri, proje tadilat iznine tabidir.

  Devir izni ve tasfiye

  Madde 20 - (Değişik madde: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/3.mad)

  Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane, imlahane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Kurum iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenir.

  ( Ek fıkra: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\10.mad) Alkol ve alkollü içki üretim tesislerinin tasfiye usulü, Kurumun iznine tabidir. Üretim iznini haiz firma tarafından, yetkili organlarından tasfiye kararı aldıktan sonra, makine ekipmanının malzeme, hammadde, yarımamul ve ürün stoklarının değerlendirilme şekli belirtilerek Kuruma başvurulur ve başvuru en geç bir ay içinde karara bağlanır.

  İzin Bedelleri

  Madde 21 - ( Değişik fıkra: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\11.mad) Tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 40 YTL, alkol işletmelerinde ise 15 YTL; şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi başına 4 YTL; bira işletmelerinde, her yüz bin litre proje kapasitesi başına 200 YTL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni verilirken bakiyesi tahsil edilir.

  ( Değişik fıkra: 07/11/2006 - 26339 S.R.G. Yön/1.mad) Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan üretim izin bedellerinin distile alkollü içkilerde 29.200 YTL'yi, alkollerde 11.900 YTL'yi, şarap ve birada 5.000 YTL'yi geçmesi halinde, maktuen bu bedeller tahsil edilir. Proje tadilatı izin bedeli ise, sadece kapasite artırımı ve ürün çeşitlemesinde, tesis kurma izin bedelinin uygun katları şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir.

  (Mülga fıkra: 04/06/2003 - 25128 sayılı RG./3. md.)

  (Değişik fıkra: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./6. md.) Bu bedeller, 01/01/2004 tarihinden itibaren her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenir.

  Denetim

  Madde 22 - Alkol ve alkollü içki işletmelerinde, üretim prosesinin tüm aşamalarında, belirlenen denetim programına uygun olarak veya şüphe ve şikayet üzerine denetim yapılır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli görülen gözetim görevlerini yürütmek üzere Kurum tarafından tesiste personel görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personelin temini konusunda Maliye Bakanlığı ve piyasada faaliyetini sürdürmekte olup yasal izinlerini tamamlamış bulunan tüzel kişiler ile gerekli koordinasyon sağlanır.

  Firmalar Tarafından Düzenlenecek Raporlar

  Madde 23 - ( Değişik madde: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\12.mad)

  Üretim iznini haiz firmalar, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonu itibariyle üç aylık faaliyetlerini gösterir işletme raporlarını, alkollü içki firmaları bu Yönetmelik ekinde bulunan formlara, alkol firmaları ilgili Tebliğ ekinde bulunan formlara işleyerek, takip eden ayın en geç 20 nci günü mesai bitimine kadar, elektronik ortamda ve imzalı kopyasını göndermek suretiyle Kuruma intikal ettirmek zorundadır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yaptırımlar

  Yaptırımlar

  Madde 24 - (Değişik madde: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/4.mad)

  Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır:

  a) Bu Yönetmeliğin 5, 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen başvuru ve izinler kapsamında Kurum'a verilen bilgi ve belgelerde eksiklik veya mevzuata aykırılığın veya değişiklik meydana geldiğinin, iznin verilmesinden sonra tespit edilmesi halinde; eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için firmalara Kurum tarafından uygun bir süre verilir. Gerektiğinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Bu süre içinde ihlalin giderilmemesi halinde, iznin üç aya kadar askıya alınmasına veya iptaline Kurulca karar verilebilir.

  b) Kurum tarafından bu Yönetmelik veya diğer ilgili mevzuat ile belirlenen teknik veya idari düzenlemelere ya da kontrol şartlarına aykırı hareket edilmesi ile kayıt dışı faaliyetlere imkan verecek unsurların tespiti hallerinde, söz konusu ihlalin giderilmesi için Kurum tarafından uygun bir süre verilir. Bu süre içinde söz konusu ihlalin giderilmemesi veya aynı nitelikteki ihlalin ilk ihlal tarihini izleyen beş yıl içerisinde tekerrürü halinde, iznin üç aya kadar askıya alınmasına veya iptaline Kurulca karar verilebilir.

  c) İhlalin giderilmesi için süre verilmesine imkan bulunmayan veya süre verilmesinin gereksiz olduğu hallerde uyarı yaptırımı uygulanmasına karar verilir. Aynı nitelikteki ihlalin ilk ihlal tarihini izleyen beş yıl içerisinde tekerrürü halinde, iznin üç aya kadar askıya alınmasına veya iptaline Kurulca karar verilebilir.

  d) Kurumdan izin alınmaksızın alkol ve alkollü içki üreten fabrika, imalathane veya imlâhanelerin ya da bu gibi yerlerin işletme hakkının üçüncü kişilere devredilmesi veya iznin askıya alındığı süre içinde faaliyete devam edilmesi hallerinde iznin iptaline karar verilir.

  Bu maddenin birinci fıkrasındaki idari yaptırımların yanı sıra;

  a) Kurumdan tesis kurma izni ve üretim izni almadan alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler; işyerleri veya ikametgahlarında söz konusu maddeleri üretenler, bu fiilleri işleyenlere yardım edenler, üretim izin süreleri dolduğu halde süreyi uzatmayanlar, Geçici 1 inci madde uyarınca üretim izni güncellemesi yapmayanlar, izni askıya alındığı veya iptal edildiği halde faaliyete devam edenler ve Kurumdan izin almaksızın sözkonusu tesisleri devralıp işletenler hakkında 03/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca,

  b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen hallerde üretilen ürünlerle bunların yapılmasına yarayan alet ve vasıtalar ve üretim girdileri ile ilgili olarak 08/06/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca,

  c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla belirlenen kontrol şartları ile fenni ve idari kayıtlara aykırı hareket edilmesi halinde 4250 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca,

  d) Alkol ve alkollü içki üreten fabrika, imalathane ve imlâhaneleri veya bu gibi yerlerin işletmek hakkını Kurumdan izin almadan üçüncü kişilere devredenler ve izinsiz devralanlar hakkında 4250 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca,

  e) Kurumdan "Olabilirlik Raporu" alınmaksızın, aynı kategoride olmayan ürünleri üretenler ile distile alkollü içki üretimi yapılan bir tesiste etil alkol, sirke ve benzeri başka bir madde üretenler, üretim tesislerinde Kurumca izin verilenler dışında üretim yapanlar, alkol ve alkollü içki yapılmasına yarayabilen ve izin verilenler dışında kalan diğer maddeleri tesise sokanlar hakkında 4250 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca,

  f) Aylık satış raporlarında satış rakamlarını gerçeğe aykırı göstermek suretiyle vergi kaybına neden olanlar hakkında 4250 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca

  Adlî mercilere suç duyurusunda bulunulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1 - (Değişik cümle: 23/05/2004 - 25470 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan alkol ve alkollü içki üreten işletmeler, 31/12/2004 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretim izni güncellemesi yapmak için Kuruma başvurmak zorundadırlar. (Değişik cümle: 31/12/2002 - 24980 sayılı RG./7. md.) İzin başvurusu, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde (a) ve (e) bentlerinde kayıtlı belgeler ile (f) bendindeki fizibilite raporu yerine proses ve proses makinelerinin tanımlandığı bir faaliyet raporu eklenerek ve elektronik ortama aktarılmış kopyası ile birlikte bir dosya halinde Kuruma yapılır. (Mülga cümle: 04/06/2003 - 25128 sayılı RG./4. md.)

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mevcut suma tesisleri, rakı üretim tesisi kurmak için başvuracak firmaların tam ya da kütle dengesi açısından projelendirilen kapasitesine uygun orandaki kısmi mülkiyetine geçirilmek kaydıyla entegre tesis kapsamına dahil edilebilir. Projelendirme sırasında bu tesislerin ayrı mahalde bulunmasına Kurum tarafından izin verilebilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100