Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 15/10/1993

  Resmi Gazete Sayısı: 21729

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç Kapsam

  Madde 1 - Bu yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHM) Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube

  Müdürlüğünün veya Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile

  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Yönetmelikten geçen;

  Genel Müdürlük: DHMİ Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müd.lük Makamı: DHMİ Genel Müdürünü,

  Teftiş Kurulu: DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

  Kurul Başkanı: DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

  Refakat Müfettişi: DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına Yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

  Müfettiş: DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

  Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ve Yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

  Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliği : DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü ve Büro Şefliğini,

  Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliği Personeli : DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurul Başkanlığı Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliğinde görevli Müdür, Şef, Memur, Sekreter, Daktilograf kadrolarındaki personeli,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

  Teşkilat ve Bağlılık

  Madde 3 - Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan DHMİ Genel Müdürüne bağlıdır.

  Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Teftiş Kuruluna bağlı Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliğince yürütülür.

  Görev Merkezi

  Madde 4 - Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu Merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Makamının Onayını alarak devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren Hava Limanlarında görev merkezleri tesis edebilir veya aynı

  yolla kaldırabilir.

  Bu çalışma merkezlerinde, Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki Kıdemli Müfettişlerden biri

  Başkanlıkça görevlendirilir.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

  Madde - 5 Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

  Genel Müdürün emri ve onayı üzerine;

  a) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklarında teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş

  sistemini geliştirmek,

  b) DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,

  c) Kuruluşun görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanış tarzını izlemek,

  d) Kuruluş personelinin görev ve sorumlulukları ile ilgili durum ve davranışlarını, incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmak,

  e) Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işlemleri yapmak.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

  Madde - 6 DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürlük Başmüfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

  Teftiş Kurulu Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde - 7 Teftiş Kurulu Başkanı, DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürlük Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri

  yapar;

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlerini yürütmek,

  b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

  c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

  d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

  e) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

  f) Müfettişlerin, mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

  g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına arzetmek,

  h) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Genel

  Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak,

  ı) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

  Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

  Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi,

  refakat Müfettişi

  olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar

  yeniden görevlendirilebilir.

  Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

  Madde 9 - Kurul Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığı tayin şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması

  halinde vekalet görevi Makam Onayı ile belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

  Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 10 - Müfettişler Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına;

  a) DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

  b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere

  durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinden zarar umulan ve delilerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

  c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için

  alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

  d) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

  e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

  f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Genel Müdürlük Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

  ile görevli ve yetkilidirler.

  Müfettişler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

  Görevlendirme

  Madde 11 - Müfettişler Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

  Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

  Madde 12 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarında bulunamazlar.

  Müfettişler;

  a) İcraya müdahale edemezler,

  b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

  c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

  d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 13 - Müfettişleri, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

  a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

  b) Para ve para hükmündeki belge senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı

  güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

  c) 19/4/1990 gün ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu 17 ince maddesine giren eylemlerde bulunmak,

  d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

  Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde

  yazılı hususun ise, bir tutanakla tesbit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

  Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

  Teftiş ve soruşturma neticesinde suçun işlendiği anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine

  yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

  Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

  Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

  Müşterek Çalışmalar

  Madde 14 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların

  devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman

  veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

  Başkana yardımla görevlendirilen

  Refakat Müfettişleri

  nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, Refakat Müfettişidir.

  İşlerin Zamanında Bitirilememesi ve İşin Devri

  Madde 15 - a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu

  Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler,

  b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe

  devredebilirler,

  c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir

  devir notu

  hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

  - Devredilen işin ne olduğu,

  - Devir gününe kadar;

  1) İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

  2) İş hakkında ne gibi bir görüş veya kanaata varıldığı,

  3) Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

  hakkındaki görüşlerini yazar.

  Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

  Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliği

  Teftiş Kurulu Şube Müdürü ve Büro Şefi ile Diğer Görevlilerin; Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 16 - Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliği Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Şube Müdürü veya Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

  Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü veya Büro Şefliğinin Görevleri şunlardır:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek,

  b) Müfettişlerden gelen rapor ve tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

  c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

  d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

  e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

  f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

  Müdürlüğün ve Şefliğin İdaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü veya Büro Şefi sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü veya

  Büro Şefi ve büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM :

  DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişliğine Giriş

  Madde 17 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

  Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

  Madde 18 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında üç Müfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit

  edilebilir. Yazılı ve sözlü sınavlara katıldığı hallerde Genel Müdür bu kurulun tabii Başkanıdır.

  Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Şartları

  Madde 19 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için

  a) Devlet Memurları kanunun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri hale olmak,

  b) (Değişik bend: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./1. md.) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

  c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile enaz dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili mamaca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak gerekir,

  e) (Ek bend: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./1. md.) 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

  Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve DHMİ Genel Müdürlüğünce belirlenen taban puanı üzerinde KPSS puanı almış olmak,

  f) (Ek bend: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./1. md.) Yazılı sınav tarihi itibariyle, KPSS sınav sonuçları geçerlik süresini doldurmamış olmak.

  (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

  Madde 20 - Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

  Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

  Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

  Madde 21 - (Değişik fıkra: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./2. md.) Sınava girmek isteyenler DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına KPSS sınav sonuç belgesi, iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek

  Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.

  Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

  Yazılı sınavı kazan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Nüfus cüzdanın aslı veya tasdikli sureti,

  b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

  c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

  d) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf

  e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

  f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi,

  (Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler

  yaptığı belirtilir.)

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

  Madde 22 - Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.

  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

  Madde 23 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı.

  Adaylık Belgesi

  verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

  Madde 24 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

  A - HUKUK

   a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

   b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

   c) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler),

   d) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

   e) Borçlar hukuku (Genel esaslar),

   f) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

   g) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Genel esaslar),

  B - İKTİSAT

   a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri.)

   b) Güncel Ekonomik Sorunlar,

   c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

   d) Milli Gelir,

   e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller,

   f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

  C - MALİYE

   a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

   b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

   c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

   d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,

   e) Kamu Borçları

  D - MUHASEBE

   a) Genel Muhasebe,

   b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

   c) Ticari Hesap

  E - YABANCI DİL

   a) İngilizce,

   b) Fransızca,

   c) Almanca,

   dillerinden birisi,

  (Değişik fıkra: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./3. md.) Sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir.

  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

  Madde 25 - Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

  Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma

  yetenekleri de dikkate alınır.

  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

  Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için

  sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tesbit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

  Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Madde 26 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

  a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

  b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

  c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığın kazandırmak,

  d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

  e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

  Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

  Madde 27 - Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler;

  a) Birinci dönem çalışmalar;

  Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi

  amacıyla hizmet için eğitim şeklinde düzenlenir.

  b) İkinci dönem çalışmaları;

  Bu dönem çalışmaları, merkez ve taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıkların teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi,

  Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

  Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişlerin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme,

  teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

  Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi

  şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

  c) Üçüncü dönem çalışmalar;

  Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanındaki çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığında resen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

  resen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

  Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

  Yeterlilik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

  Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar,

  Yeterlik İmtihanı

  beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete

  nakledilirler.

  Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlilik Sınavı

  Madde 29 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminden sonra yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

  Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden enaz bir ay önce ilgililere duyurulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Tayin

  Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

  Madde 30 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

  Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

  Yeterlik Sınavı Programı

  Madde 31 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen

  Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama

  ,

  Muhasebe

  ile

  Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri

  nden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

  A - Mevzuat ve Tatbikatı;

  a) Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Müessese ve Bağlı Ortaklıklarına ait mevzuat,

  b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi ve Denetlenmesine ait hükümler,

  c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat,

  d) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,

  e) Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

  f) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler,

  g) Kambiyo mevzuatı ile ilgili genel hükümler,

  h) Harcırah Kanunu,

  ı) Türk Ticaret Kanunu

  i) Devlet İhale Kanunu,

  j) Türk Ceza Kanunu

  k) Borçlar Kanunu

  B - Muhasebe;

  a) Genel Muhasebe,

  b) Şirketler Muhasebesi,

  c) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

  d) Devlet Muhasebesi

  C - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

  a) Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,

  b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

  c) Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

  d) DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Yetişme Notu

  Madde 32 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notlar ortalaması alınarak tesbit edilir.

  a) Kurs ve seminer notu, (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)

  b) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)

  c) Teftiş ve denetim notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

  d) Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

  e) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri ve Kurul Başkanı

  tarafından verilen notlar)

  Her bölümden verilecek notun 60’dan, yetişme notu ortalamasının ise 65’den aşağı olmaması gerekir.

  Yeterlilik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

  Madde 33 - Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

  Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için bu üyelerin verdiği notların ortalamasının enaz 65 olması gerekir.

  Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması,

  sözlü sınav puanının teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

  Bu sınavda başarı gösterenler Yönetim Kurulu Kararı ile Müfettişliği tayin edilirler.

  Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Giremeyenler

  Madde 34 - Yeterlik Sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Teftiş Kurulu dışında bir başka ünitede durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

  Yükselme

  Madde 35 - Yeterlik Sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müktesep terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

  Başmüfettişliğe Yükselme

  Madde 36 - DHMİ Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarıdır.

  Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

  Müfettişlerin Başmüfettişliğe yükselmeleri, Kurul Başkanının teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.

  Müfettişlerin Kıdemi

  Madde 37 - Müfettişlik kıdemine esas süre Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen

  süredir.

  Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir.

  Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi

  de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

  Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

  Madde 38 - DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde Müfettişlik kıdemleri

  esas alınır.

  Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönemlerin kıdem sırası 37 nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

  Müfettişlik Güvencesi

  Madde 39 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi,

  ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

  Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; Sağlık Kurulu raporu, yargı kararı, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

  Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

  Madde 40 - Teftişte esas amaç, denetlenen ünitenin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektedir.

  DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri bu esastan hareketle;

  a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında teftiş ve denetimin etki bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tesbit etmek,

  b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamu harcamalarının yerinde olup, olmadığını denetlemek,

  c) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet veriminin optimal ve rasyonal bir düzeye

  çıkarılması için öneriler getirmek,

  amacını gözönünde tutarlar.

  Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

  Teftiş Programının Uygulanması

  Madde 41 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin teftiş programları, merkez emri teftişi esasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir. Teftişlerde suç unsuruna

  rastlanılmamışsa en fazla 5 yıl öncesine inilir.

  Yurtdışında İnceleme

  Madde 42 - Müfettişler Genel Müdürlük Makamının lüzum görmesi halinde üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşların yurt dışında bulunan teşkilatlarında inceleme ve araştırma yapabilirler.

  Yabancı memleketlerde yapılacak inceleme ve araştırmaların süresi en fazla iki aydır. Gerektiğinde Genel Müdürlük Makamının onayı ile bu süre uzatılabilir.

  Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

  Madde 43 - DHMİ Genel Müdürlük Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Raporlar ve Personel Denetleme Raporları

  Rapor Çeşitleri

  Madde 44 - DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

  a) Cevaplı Rapor,

  b) İnceleme Raporu,

  c) Genel Durum Raporu,

  d) Personel Denetleme Raporu,

  e) Soruşturma Raporu,

  ile tesbit ederler.

  Cevaplı Rapor

  Madde 45 - a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili ünitece düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

  b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ

  olunur.

  c) Cevaplı Raporlarda;

  1 - İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

  2 - Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

  3 - Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

  4 - Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

  belirtilir.

  d) Cevaplı raporlar, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

  Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

  e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişçe uygun görülmesini halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

  Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

  f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere,

  Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

  g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili ünitelere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

  h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen üniteye bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

  İnceleme Raporu

  Madde 46 - İnceleme Raporu;

  a) Mer’i kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

  b) Teftişlerin cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususları,

  c) Genel Müdürlük Makamınca tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

  d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

  bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

  DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

  İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği üniteler gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili ünitelere gönderilir.

  Genel Durum Raporu

  Madde 47 - Genel durum raporu; yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek amacıyla

  düzenlenir.

  Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

  a) Teftiş yerleri, teftişi yapılan üniteler ve yazılan raporlar,

  b) İhbar ve şikayet konuları, bunların üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,

  c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

  d) Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayıları ve sebepleri

  e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

  f) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık vaziyeti,

  g) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.

  Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığı tevdi edilir.

  Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin,

  Müfettişin önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

  Personel Denetleme Raporu

  Madde 48 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten

  formlardır.

  Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

  a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

  b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

  c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

  d) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

  e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

  e) İtimada şayan olup, olmadıkları,

  g) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip, yüklenemeyecekleri,

  h) Dirayetli olup, olmadıkları

  hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatları belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

  Personel Denetleme Raporları Müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında

  Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

  Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

  Soruşturma Raporu

  Madde 49 - Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve fiillerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari

  soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

  A) Adli Soruşturma Raporu

  Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan fiillerle ilgili olarak düzenlenir.

  B) Disiplin Soruşturma Raporu

  Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve fiillerle ilgili olarak düzenlenir.

  Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

  Madde 50 - Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten

  istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

  Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır:

  a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili ünite nezdinde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

  b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

  Soruşturma ve İnceleme Raporlarının

  Sonuç

  bölümlerindeki Müfettiş önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir.

  Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

  c) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde görülmüştür

  notu ile Teftiş Kurulu başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde

  Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

  d) Müfettişlerin bu görüşleri karşısında ünitelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir; veya gereğini bizzat yapar.

  e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve ünitenin daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, onay Makamınca uygun görülmek şartıyla,

  tavsiyeler

  başlığı adı altında

  ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında

  soruşturmaya geçilir.

  BEŞİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

  Madde 51 - Teftişe veya tahkike tabi ünitelerde bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa

  bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

  b) Teftişe veya tahkike tabi ünitelerde görevli memur ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

  Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı ünitelere verilir

  c) Teftişe veya tahkike tabi ünitelerin yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak

  zorundadır.

  d) Teftiş veya tahkike tabi ünite görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

  İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

  Görevlerinin ifası sırasında Müfettişlere görev yaptıkları ünitenin amirleri gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedirler.

  Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da gecikmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

  İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Birimlerin Teftiş Alanı Dışına Çıkarılması

  Madde 52 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim, mutad süreler haricinde ve kabul

  edilebilir bir gerekçe olmaksızın, teftiş dışı tutulamaz.

  Yurt Dışına Gönderilme

  Madde 53 - Müfettişler, DHMİ Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde belirtilen faaliyetler ile ilgili olarak veya Genel Müdürlük Makamınca uygun görülecek konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki

  bilgilerini arttırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürlük Makamının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışına gönderilebilirler.

  Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek ve başarı dikkate alınır.

  Yollukların Alınması, Çalışma ve Hakediş Cetvelleri

  Madde 54 - (Değişik madde: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./4. md.)

  DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişleri; yolluklarını merkezde ya da görevli olmaları halinde taşra birimlerinde kendilerine verilen kredi cüzdanları ile alırlar. Kredi cüzdanı tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak

  üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir. Kredi cüzdanının kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

  Çekilen paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç

  izleyen ay içinde iade veya mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilmez.

  Müfettişler; çalışmalarını, yolluklarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

  Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

  Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde yazılan raporlara yer verilir. Müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları

  gösteren tablolar doldurulur. Görevle ilgili olarak yaptıkları harcamaları gösterir gerekli belgeler hakediş cetveline eklenir.

  Haberleşme

  Madde 55 - a) Müfettişler; teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya veya Başkanlık kanalıyla haberleşme yaparlar.

  b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.

  c) Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

  d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı’na en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli

  Müfettiş tarafından yapılır.

  Kayıt ve Dosya İşleri

  Madde 56 - a) Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

  b) Raporlar ilgili makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

  c) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir

  kayıt defteri

  ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

  Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

  Madde 57 - DHMİ Genel Müdürlük Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına birer mühür ile Genel Müdür tarafından imzalanmış Müfettişlik kimlik belgesi verilir.

  Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca sağlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Kazanılmış Haklar

  Geçiçi Madde 1 - (Değişik madde: 09/07/2002 - 24810 sayılı RG./5. md.)

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler, Dayanak, Yürürlük ve Yürütme

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 58 - DHMİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 21/9/1988 tarih ve 131 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Dayanak

  Madde 59 - Bu Yönetmelik, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile DHMİ Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Yürürlük

  Madde 60 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini DHMİ Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100