Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AFETLER DOLAYISIYLA YAPTIRILMIŞ BULUNAN BİNALARDAN BİR KISMININ İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN BELEDİYELERE DEVRİNE VE KİRALAMA ŞARTLARINA İLİŞKİN 7269 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN YÖNETMELİK

  AFETLER DOLAYISIYLA YAPTIRILMIŞ BULUNAN BİNALARDAN BİR KISMININ İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN BELEDİYELERE DEVRİNE VE KİRALAMA ŞARTLARINA İLİŞKİN 7269 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 27/06/1964

  Resmi Gazete Sayısı: 11739

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  Madde 1 - 7269 sayılı kanunun 33 üncü maddesiyle kurulan (Fon) dan para sarfı suretiyle yaptırılmış bulunan binalardan bir kısmının İmar ve İskan Bakanlığınca Belediyelere devri ve bunların belediyeler tarafından kiraya verilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

  Madde 2 - Fondan para sarfı suretiyle yaptırılmış olan binalar, aşağıda gösterilen şartlarla belediyelere devir ve belediyelerce kiraya verilirler.

  Devir şartları:

  a) Devir edilecek binaların İmar ve İskan Bakanlığınca tesbit edilen maliyet bedeli üzerinden faizsiz, 20 yılda ve yıllık eşit taksitler halinde ödenmesi,

  b) Devredilen binaların hiç bir sebeple elden çıkarılmaması ve kiralamaktan başka bir maksada tahsis edilmemesi,

  Kiraya verme şartları:

  a) Oturdukları yerde kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklarına ait oturmağa elverişli hiç bir gayrimenkulü olmaması,

  b) Afet vukuunda kiracı durumunda iken kira ile oturmakta oldukları binanın tamamen hasara uğramış bulunması,

  c) Afet vukuunda o yerde memur veya sürekli olarak oturan mahdut gelirli kimselerden olması.

  Madde 3 - İmar ve İskan Bakanlığınca teklif edilecek binaları devralmak isteyen belediyeler; bu Yönetmelikte yazılı şartları kabul ettiklerine dair örneğe uygun ve noterlikçe musaddak bir taahhütnameyi vermek zorundadırlar.

  Madde 4 - Noterlikçe musaddak taahhütnameyi İmar ve İskan Bakanlığına gönderen ve maliyet bedelinin ipotek mukabili T. Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğündeki afetler fonu hesabına borçlandırma suretiyle ödemeyi kabul eden belediyelere, devri gereken binaların temliki; İmar ve İskan Bakanlığının yazılı emrine göre valiler tarafından yapılır. Valilerin yazılı iş

  arı üzerine de tapu idarelerince belediyeler adına tescil olunur.

  Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında kimlerin mahdut gelirli sayılabileceği; belediye encümenleri tarafından verilecek ve valilerce tasdik edilecek bir kararla tesbit edilir.

  Yıllık gelirin hesabında; kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarına ait gelir toplamı nazara alınır.

  Madde 6 - Belediyelerce devralınan binaların kiraları; bakım, onarım, taksit, amortisman ve işletme masrafları gözönünde tutulmak şartiyle belediye encümenleri tarafından takdir ve valilerce tasdik edilmek suretiyle tesbit edilir.

  Madde 7 - Belediyelerden konut kiralamak isteyenlerin durumları, belediye encümenlerince incelenerek karara bağlanır.

  İstekliler konut adedinden çok olduğu takdirde, geliri az olanlar tercih edilir.

  Belediye encümenlerince bu hususta müttehaz kararlar aleyhine valiliklere başvurulur.

  Madde 8 - Kiralık konutların yarısı memur ailelerinin ihtiyacı için ayrılır. Memurlar arasında maaşı az ve aile efradı çok olanlar tercih edilir. Eşitlik halinde kura çekilir.

  Konut adedi memur ailesi adedinden fazla ise artan kısmı dar gelirli halka kiralanabilir.

  Madde 9 - Vadesi gelen taksit bedelleri, her yıl Mayıs ve Ekim ayları içinde (Afetler Fonu) hesabına geçirilmek üzere belediyelerce T. Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilir ve keyfiyet yazı ile İmar ve İskan Bakanlığına bildirilir.

  Vadesinde ödenmeyen taksit bedelleri hakkında 7269 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi hükmü uygulanır.

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre belediyelerden konut kiralamış olanların durumları 2 nci maddenin kiralanma şartlarına uymadığı anlaşılanların kira mukaveleleri belediyelerce fes edilir ve kendilerine 90 günlük bir süre tayini suretiyle konutu boşaltması istenir.

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre belediyelere devredilecek binalara ilişkin bütün işlemler İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Reisliğince yapılır.

  Madde 12 - 7269 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre düzenlenen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümleri İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100