Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAL ZABITASI TEŞKİLATI PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  HAL ZABITASI TEŞKİLATI PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 11/09/1998

  Resmi Gazete Sayısı: 23460

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Toptancı hal kurulmuş bulunan Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir belediyesi teşkilatı bulunmayan şehirlerde belediye veya mücavir alan sınırları içinde münhasıran toptancı hal veya bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan bu Yönetmelik, belediyelerce denetim hizmetlerinde istihdam edilmek üzere görevlendirilen toptancı hal müdürüne bağlı hal zabıtasının, toptancı hallerin özelliklerine göre belirlenen sayısı, çalışma usul ve esasları ile görev ve teşkilat yapısına ilişkin konuları kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/06/1998 tarihli ve 4367 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun'la değişik 19 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

  Görevlendirilecek Personel Sayısı İle İlgili Esaslar

  Madde 3 - Belediyeler tarafından işletilen toptancı hallerinde doğrudan hal müdürüne bağlı denetim biriminde görev yapmak üzere ilgili belediye makamlarınca mevcut zabıta memurları arasından;

  a) Tahsis edilen satış yeri sayısı 150 den fazla olan "Büyük Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri"nde en az 15,

  b) Tahsis edilen satış yeri sayısı 101 - 150 (150 dahil) olan "Orta Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri"nde en az 7,

  c) Tahsis edilen satış yeri sayısı 20 - 100 (100 dahil) olan "Küçük Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri"nde en az 3,

  d) Tahsis edilen satış yeri sayısı 20 den az olan yaş sebze ve meyve toptancı hallerinde en az 2, personel hal zabıtası olarak görevlendirilir.

  Toptancı hal zabıtası olarak görevlendirilen azami personel sayısı hizmet gereklerine göre, ilgili belediye tarafından tespit edilir.

  İstihdam Esasları

  Madde 4 - Toptancı hal zabıtası olarak görevlendirilen personel, bu görevde bulunduğu süre içinde başka görevlerde çalıştırılamaz.

  Bu şekilde görevlendirilen personelin tayin ve nakil işlemlerinin yapılmasında, hal müdürünün olumlu görüşü alınır.

  Belediye zabıtası olarak çalışırken, hal zabıtası olarak görevlendirilen personelin, kazanılmış hakları bu görevi sırasında da devam eder.

  Siciller

  Madde 5 - Hal zabıtası mensuplarının toptancı haldeki görevlerinin altı aydan fazla sürmesi durumunda, sicil amirinin hal müdürü olduğu belediye meclislerince düzenlenen sicil amirleri yönetmeliklerinde belirtilir.

  Teşkilatlanma Esasları

  Madde 6 - Toptancı hal zabıta teşkilatında;

  a) Toptancı halindeki denetim merkezi ve bürosu,

  b) Sabit nokta denetim ekipleri,

  c) Seyyar denetim ekipleri,

  kurulur.

  Ayrıca, hal müdürlüğünün lüzum görmesi halinde denetimle ilgili diğer teşkilatlandırmalar da yapılabilir.

  Yeterli sayıda personeli bulunmayan küçük yaş sebze ve meyve toptancı hallerinde yukarıda belirtilen ekiplere ait görevler mevcut personel ile yerine getirilir.

  Denetim Merkezinin Çalışma Usulü

  Madde 7 - Toptancı halindeki denetim merkezinde;

  a) Yıl içerisinde uygulanacak denetim planı ve programı hazırlanır;

  b) Belediyelerin diğer birimleri, denetimle ilgili meslek kuruluşları ve kolluk kuvvetleri ile haberleşme ve koordinasyon sağlanır,

  c) Yaş sebze ve meyve ticareti ile ilgili şikayetler alınarak izlenir,

  d) Tahsise konu satış yerleri denetlenir, 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı eylemlerin tespit edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlenerek belediye encümenine intikal ettirilir.

  Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen diğer yasaklara aykırı eylemlerde bulunan sorumlular hakkında belediye yasaklarına aykırılık halinde uygulanan cezalar uygulanır,

  Sabit Nokta Denetim Ekiplerinin Çalışma Usulü

  Madde 8 - Sabit nokta denetim ekipleri tarafından, şehir giriş ve çıkışlarında kurulan denetim noktalarında yaş sebze ve meyve yüklü araçlar kontrol edilerek;

  a) Toptancı hal çıkış faturası bulunan malları taşıyan,

  b) Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin ürettikleri malları taşıyan,

  c) Fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli alıcılara satıldığı belirlenen malları taşıyan,

  d) Üretici birlikleri tarafından gerçek usulde vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış bulunan malları taşıyan,

  e) Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapacaklarını belirttikleri ve kendi tasarrufu altındaki veya kiraladıkları malları taşıyan,

  f) İhraç edilecek yaş sebze ve meyveleri taşıyan,

  g) Salça, konserve, meyve suyu ve meyve konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan, araçlar dışında kalan, geçerli bir belge olmaksızın belediye ve mücavir alanlar içerisinde yaş sebze ve meyvelerin toptan alınarak sevkedildiği araçlar trafik ruhsatnameleri alınarak faaliyetten men edilmeleri için hal müdürüne bilgi verilmek suretiyle parka çektirilir.

  Ayrıca, 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen cezaların uygulanması için düzenlenen tutanak belediye encümenine intikal ettirilir.

  (a), (b), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen araçlara geçiş izni verilir.

  (c) bendinde belirtilen araçlar üzerindeki mallar o yerden satın alınmış ise trafik ruhsatnameleri alıkonulur. Belediyeye bildirim ve mal bedelinin %15'i oranındaki belediye payının ödendiğine dair belge ibraz edilmesi halinde ruhsatnameler iade edilir.

  Bu araçlarda yüklü bulunan malların başka bir yerleşim biriminde bulunan alıcılar tarafından satın alındığının belgelendirilmesi halinde, araçların plakası ile yükün miktarı ve cinsi kaydedilerek araçlar serbest bırakılır, araçlara ve mallara ilişkin bilgiler, seyyar ekiplere bildirilerek araçların şehirden çıkıp çıkmadığı denetlenir.

  Seyyar Denetim Ekiplerinin Çalışma Usulü

  Madde 9 - Seyyar ekiplerce semt pazarları, şehir içi yollarda yaş sebze ve meyve perakende satışı yapan araçlar ve bu malları satan sabit işyerleri denetlenerek perakende satışa sunulan malların toptancı halden satın alınıp alınmadığı tespit edilir. Üretici pazarlarında satılan, üretici birliklerinden satın alınan ve üreticilerden fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ile satın alınıp mal bedelinin %15 oranındaki belediye payı ödenerek satışa sunulan mallar hariç, diğerleri hakkında yasal işlem yapılmak üzere düzenlenen tutanak belediye encümenine intikal ettirilir.

  Ayrıca, bu tür malları taşıyan araç sahiplerinin trafik ruhsatnameleri alınır, durum hal müdürüne bildirilerek araç faaliyetten men ettirilir.

  Özel Kişilerce İşletilen Toptancı Hallerinde Denetim Usulü

  Madde 10 - Özel kişilerce işletilen hallerde, ilgili belediye tarafından denetim birimi oluşturulmak üzere bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ölçüler dahilinde hal zabıta memuru görevlendirilir.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sicil amirliği yönetmeliklerinde, ilgili belediye meclisleri tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli değişiklikler yapılır.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100