Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ

  BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 17/08/1983

  Resmi Gazete Sayısı: 18138

  İmar ve İskan Bakanlığından:

  Amaç

  Madde 1 - Belediyelerin imar uygulamalarına yardım yapmak, imar planlarının uygulanması konusunda Belediyeleri teşvik etmek ve desteklemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (Değişik madde: 19/07/1985 - 18816 sayılı RG.)

  Belediyelerin imar uygulamalarına yardım amacıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerin tahsisi, harcama mahsup ve denetimi bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

  Yardıma Konu Olan Hizmetler

  Madde 3 - a) Kamulaştırma:

  Belediyelerin, Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programında bulunması şartı ile;

  - Yol,

  - Yeşil alan,

  - Meydan,

  - Park, Fuar ve Mesire yerleri,

  - Çocuk bahçesi,

  - Otopark (otopark yönetmeliği dışında kalan yerler),

  - Açık pazar yerleri,

  - Tarihi ve Turistik eserlerin ve anıt çevrelerinin açılması işleridir.

  b) Düzenleme :

  - Yol (Kanalizasyon hariç)

  - Tretuvar, Bordür, - Meydan, Fuar ve Mesire yerleri,

  - Park (içinde yapılacak binalar hariç),

  - Çocuk bahçesi (oyun elemanları hariç),

  - Açık pazar yerleri (üzerinde yapılacak binalar hariç),

  - Yeşil alan (ağaçlandırma çim ekimi hariç),

  - Tarihi ve Turistik Eserlerin çevreleri,

  - Anıt kaidesi ve çevresi (Anıtın kendisi hariç),

  - İmar planında olupta yol bağlantısı niteliğini taşıyan köprüler, menfezler, (Karayolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olması kaydıyla), - Çevre duvarları (Park, pazar yeri ve çocuk bahçeleri ile yeşil alanlar için) yapılması ve düzenlenmesi işleridir. (Üzerine yapılacak demir ve ahşap korkuluklar hariç).

  - (Değişik ibare: 15/09/1984 - 18516 sayılı RG.) Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmetler.

  Madde 4 - 3 üncü maddede sayılan işlerin dışında kalan hizmetler için bu ödeneklerden Belediyelere yardım yapılmaz.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Kamulaştırma İşleri İçin Ödenek Talebinde Bulunacak Olan Belediyelerden İstenen Belgeler

  Madde 5 - a) Uygulanması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan kamulaştırma işinin yapılacağını, bu iş için Belediye Bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

  b) Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,

  c) Önerilen işin Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programındaki sırasını gösterir onaylı belge,

  d) Kamulaştırılacak yerlerin, imar planlarından çıkarılmış örneklerine kadastro paftalarının işlenmiş şekli veya imar planı örneği üzerine kadastro durumlarının tamamının (mülkiyet sınırları ile ada ve parsel numaralarının) işlenmiş şeklini gösterir koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını da kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı örneği,

  e) Kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kamulaştırılması öngörülen taşınmaz malların mülkiyet sınırları ile her taşınmaz mala verilecek sıra numaralarının 1/1000 ölçekli koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarının da işlendiği imar planı örneği,

  f) Kamulaştırılacak taşınmaz malların varsa ada ve parsel numaralarını yoksa sıra numaralarını, cinsini, maliklerini, tamamının, kamulaştırılacak kısmın ve artan kısmın yüzölçümlerini ve kamulaştırma bedellerini gösterir plan örneği ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetvelleri,

  g) Plan örneklerinin onaylı imar planına uygunluğu ve plan örnekleri ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetveli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak Valilik kanalı ile (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)ne gönderilir.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Düzenleme (Yapım) İşleri İçin Ödenek Talebinde Bulunacak Olan Belediyelerden İstenen Belgeler

  Madde 6 - a) Uygulaması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan düzenleme işinin yapılacağını bu iş için Belediye bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

  b) Önerilen işin varsa Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programındaki sırasını gösterir onaylı belge,

  c) Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,

  d) İmar planındaki yerini, çevresi ile birlikte gösteren koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını da kapsıyan 1/1000 ölçekli imar planı örneği (Düzenlenecek kısmın imar plan örneği üzerinde taranmak suretiyle işaretlenmesi),

  e) 1/50, 1/100 veya 1/200 ölçekli tatbikat projesi ile önemli detaylar,

  f) Keşif özetine esas olan metraj hesapları ve kesitleri,

  g) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birim fiat cetvellerine göre hazırlanmış, keşif özeti,

  h) Teknik şartnamedeki formüle göre hesaplanmış nakliye bedelleri; (Formülle hesaplanmış nakliyelerde krokili tutanağı ve formül hesapları da proje ile birlikte gönderilmelidir) Formüle göre hesaplanmadığı takdirde nakliyeler keşif özetinin % 10'unu geçemez.

  ı) Köprü, menfez ve istinat duvarı, projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olmalıdır.

  j) Onaylı İmar planı olmayan Belediyeler projelerini Halihazır Harita, Kadastro Planı veya yol istikamet planlarını esas alarak düzenlerler.

  Madde 7 - Kamulaştırma ve Düzenleme projelerinin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 31/03/1977 gün ve 85 sayılı genelgesinde belirtilen örnek şekillere aynen uyulur.

  Madde 8 - İmar planı örneği keşifler metrajlar ve kesitler, varsa tatbikat projesi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak Valilik (bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) kanalı ile Bakanlığa (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

  Ödeneklerin Tahsisinde Yardımdan Yararlandırılacak Belediyelerin ve Önceliklerin Saptanmasında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

  Madde 9 - a) Tarihi, Turistik ve Sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren Belediyeler,

  b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Belediyeleri ile kalkınmada öncelikli yöreler Belediyeleri,

  c) Küçük kasaba ve İlçe Belediyeleri,

  d) Uygulanması öngörülen proje için Belediye katkısı olarak Bütçelerine yeterli ödenek koymuş olan Belediyeler,

  e) Evvelki yıllarda yardım almış olupta, ödenekleri amacına ve usulüne uygun olarak sarfetmiş Belediyeler.

  Madde 10 - Belediyelerce önerilen projeler, yukarıdaki esaslara ve önceliklerine göre incelenerek, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün önerisi, Bayındırlık ve İskan Bakanının onayı ile programa alınır ve Bütçe imkanları ölçüsünde yardım yapılır.

  Madde 11 - Birden fazla proje için yardım isteğinde bulunan Belediyeler, hangi projenin öncelikle uygulanmasının gerekli olduğunu istek yazılarında ayrıca belirtirler. Bildirilmediği takdirde önceliği Bakanlıkça tespit edilir.

  Tahsis

  Madde 12 - Tahsis edilen ve belirli bir proje adına Belediyelere gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, ödeneğin tahsisinden önce Belediyelerin kendi imkanları ile veya borçlanma suretiyle yaptıkları kamulaştırma ve düzenleme işlerinde kullanılamaz. Bunlar karşılık gösterilerek Belediye bütçesine aktarılamaz.

  Madde 13 - Tahsis edilip de belirli bir projeye gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, zorunlu hallerde Belediyeler Kamulaştırma ödeneklerini düzenleme ödeneklerine, düzenleme ödeneklerini de kamulaştırma ödeneklerine çevrilmesini Bakanlıkta mevcut veya yeniden düzenlenecek proje karşılığında, talep edebilirler. Bu durumda Belediyeler gerekçeleri ile birlikte Encümenlerinden alacakları kararları Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) aracılığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirirler ve Bakanlıkça değişiklik önerisi uygun bulunduğu takdirde durum Valiliğine ve Belediyesine bildirilir. Ancak bu talimat verildikten sonra söz konusu ödenek değişiklikte belirlenen projede kullanılabilir.

  Madde 14 - Bakanlıkça onaylı ve belirli bir proje adına gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, yardıma konu başka bir kamulaştırma ve düzenleme projelerinde kullanılması Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra yapılabilir.

  İmar Uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) Ödeneklerinin Harcama Esasları

  Kamulaştırma ödeneklerinin harcama esasları :

  Madde 15 - a) Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenerek Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelerin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.

  b) Tahsis edilerek gönderilen ödenekler, Bankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştirilmez.

  c) Ödemeler Belediyece düzenlenecek ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün "Ödenmesi Uygundur" kaydını taşıyan verile emri karşılığında doğrudan doğruya alacaklarına yapılır.

  d) Kamulaştırmalarda tapuya tescil işlemi sonuçlandırılmadan ödeme yapılmaz. Ancak cebri tescil davası açılması halinde, tescil işleminden sonra ödenmesi uygundur kaydıyla alacaklıları adına bankada bloke edilebilir.

  e) Kamulaştırmalar Belediyelerce kendi adlarına yapılacağından asıl alacak dışında kalan kamulaştırma işlemlerine ilişkin ilan noter tebliği, takdiri kıymet komisyonuna ödenecek ücretler v.b. giderlerle mahkemelerce karara bağlanacak bedel artırımı (Tezyidi Bedel) farkları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri için bu ödeneklerden harcama yapılamaz ve bu tür harcamalar Belediyelerce kendi bütçelerinden karşılanır.

  f) Bakanlıkça onaylı kamulaştırma projesine ekli kamulaştırma çizelgesinde adları olupta sonradan satış veya veraset yoluyla isim değişikliği olması halinde tevsik edilecek belgeler karşılığında son isim değişikliğine göre ödeme yapılabilir.

  g) Ödeme emirlerine, kamulaştırılan taşınmaz malların pafta, ada ve parsel numaraları ile kime ödendiği sarfiyatın hangi yıl ödeneğinden yapıldığı ayrıca Belediye adına tescil veya terkin edildiğini gösterir onaylı tapu kayıt örneğinin eklenmesi gerekir.

  h) Kamulaştırmalar, kamulaştırma mevzuatına uygun olarak yürütülür ve bedeller buna göre ödenir.

  ı) Bakanlıkça tahsis edilen ödenekle yapılan işlerde, gönderilen ödenek yetmediği hallerde Belediyelerce istekte bulunulması halinde bütçe imkanlarına göre ek ödenek tahsisi yapılabilir.

  Düzenleme Ödeneklerinin Harcama Esasları :

  Madde 16 - a) Tahsis edilerek gönderilen ödenekler Bankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştirilmez.

  b) Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenerek Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelerin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.

  c) Ödemeler Belediyece düzenlenecek Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün "Ödenmesi Uygundur" kaydını taşıyan sarf belgesi, hakediş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün (istihkak) raporları ve verile emri karşılığında alacaklılarına veya kanuni vekillerine doğrudan doğruya yapılır. Ancak emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan geçici işçi ücretleri Belediye mutemetleri eliyle yapılabilir.

  d) Düzenleme işleri 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale veya emanet yoluyla Belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

  e) Belediyelerce 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet suretiyle yapılacak düzenleme işlerinde, Belediyelerin kendi araç ve gereçlerinin kullanılması, daimi kadrolu veya yevmiyeli personelinin çalıştırılması karşılık gösterilmek suretiyle, bu ödeneklerden herhangi bir ödeme yapılamaz.

  Ancak projenin uygulanması sırasında çalıştırılan Belediye araçlarının akaryakıt giderleri ile geçici olarak işe alınan işçilerin ücretleri (Tahsis edilen ödeneğin % 20 sini aşmamak kaydıyla) (c) fıkrasında belirtilen usullere uyulmak suretiyle bu ödeneklerden karşılanabilir.

  f) Bakanlıkça onaylı projelerin I. keşif özetlerinde yer alan imalatlardan başka imalatlara ihtiyaç duyulduğunda bu imalatlara ait II. keşif özetinin Bakanlığın onayına sunulup gerekli müsaadenin alınmasından sonra ödeme yapılabilir.

  Mahsup İşlemleri :

  Madde 17 - a) Emanet usulü ile yapılan düzenleme işlerinde, projesine ve keşfine göre imalat için gerekli malzeme alımlarına ait fatura asıllarının mahsup işlemlerinin yapılmak üzere Bakanlığa gönderilecek zarf belgelerine eklenmesi gereklidir.

  b) Malzeme Belediyeden olmak üzere gönderilen ödenek sadece işçilik için kullanılmak istendiği takdirde, işçilik analizleri ile işçi bordroları ve puvantaj cetvellerinin sarf belgelerine eklenerek Bakanlığa gönderilmesi gereklidir.

  c) Kamulaştırma ve Düzenleme işlerine ilişkin sarf belgelerinin bir örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Sarflarının amacına ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığı Bakanlıkça Valiliğe ve Belediyesine bildirilir.

  Denetim

  Madde 18 - (Değişik madde: 15/09/1984 - 18516 sayılı RG.)

  Tahsis edilen ödeneklerin yerinde projesine ve talimatlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve gerektiğinde Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü elemanları tarafından denetlenir.

  Madde 19 - (Değişik madde: 15/09/1984 - 18516 sayılı RG.)

  Yapılmış olan tahsislerle ilgili ödenekler, gönderme tarihinden itibaren iki yıl içinde kullanılmadığı takdirde, tahsis Bakanlıkça iptal edilir ve iptal edilen ödeneklerin T. Emlak Kredi Bankası ve T.C. Ziraat Bankası Şubelerindeki mevcut hesaba iadesi sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi diğer Belediyelere tahsis edilerek gönderilir.

  Madde 20 - Denetim sonunda projesine usulüne ve talimatlara uygun sarfedilmediği anlaşılan ödenekler Belediyesinden tahsil edilerek Belediyenin Bankada bu amaçla açılmış hesabına bloke edilerek amacına ve usulüne uygun sarfı sağlanır. Usulüne uygun sarfedilmeyen ödenekleri Bankaya bloke etmeyen Belediye ilgilileri ile amacına, usulüne ve talimatlara aykırı harcamaların ödeme emirlerine "Ödenmesi Uygundur" kaydını koyan Bayındırlık ve İskan Müdürleri hakkında da yasal kovuşturma yapılır.

  Madde 21 - Önceki yıllarda yardım almış olupta amacına, usulüne ve talimatlara uygun sarfetmeyen Belediyelerden usulsüz harcanan ödenekler tahsil edilmediği sürece söz konusu Belediyeye ikinci bir tahsis yapılamaz.

  Teknik Yardım

  Madde 22 - İmar uygulamaları nedeniyle yapılacak düzenleme ve kamulaştırma projeleri için Belediyelere Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince Teknik yönden yardımda bulunulur. Zaruri hallerde Bakanlık elemanlarınca da proje düzenlenmesinde Belediyelere yardımcı olunur.

  İşlerin Sonuçlandırılması

  Madde 23 - Yapılan kamulaştırma ve düzenleme işlerinin sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Kamulaştırılan ve düzenlenen yerler imar planı üzerine Belediyesince işlenerek Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir.

  Madde 24 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlar ile karşılaşılan güçlüklerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikalinde adı geçen Bakanlığın vereceği yazılı görüşe göre uygulama yapılır.

  Madde 25 - 01/07/1982 gün ve 17741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar uygulamaları (Kamulaştırma - Düzenleme) ödeneklerinin proje düzenlemesi, tahsis, harcama, mahsup ve denetim esaslarına ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 26 - Yönetmelikle ilgili Sayıştay görüşü alınmıştır.

  Yürürlük

  Madde 27 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve imar uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) ödenekleri Bütçe Kanunu'na konulduğu sürece yürürlüktedir.

  Yürütme

  Madde 28 - Bu Yönetmeliği İmar ve İskan Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100