Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

500 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  500 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 02/08/1975

  Resmi Gazete Sayısı: 15314

  Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarından:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç :

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelin aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesine ilişkin usül ve esasları saptamaktır.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu yönetmelik Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile Kıbrıs Türk Askeri Birliklerinde veya Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulunan, Genel Bütçeye dahil Daireler ile Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar (işçiler hariç) personelini kapsar.

  Tanımlar :

  Madde 3 - (Değişik madde: 12/05/1976 - 15585 s. R.G./Yön.)

  Bu yönetmelikte yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

  a) Kıbrıs'a gönderilme ve Kıbrıs'ta bulunma, Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanacak personelin, özel kanunlarına göre atanması ve Kıbrıs'ta görev yapmasıdır.

  b) İlişik cetvellerde gösterilen miktarlar, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personele, 10/06/1975 tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesine ilişik cetvellere göre, ödenen aylıktır.

  c) Kıbrıs'ta ödenecek miktardan başka istihkaklar, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personele yurt içinde iken aylıklarından başka özel kanunlarına göre ödenen, iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı, mali sorumluluk tazminatı, tayin bedeli, hizmet eri tazminatı, hakim ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği gibi istihkaklardır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

  Madde 4 - (Değişik madde: 12/05/1976 - 15585 s. R.G./Yön.)

  Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelin emekli aylığına esas olan brüt aylığından bütün kanuni kesintiler düşüldükten sonra ortaya çıkacak miktar, 10/06/1975 tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesi esaslarına ve bu maddeye ilişkin cetvellerde gösterilen miktarlara yükseltilir ve hiçbir kesinti yapılmaksızın aynen ödenir. Bunlara ayrıca yurt içinde iken özel kanunlarına göre verilen aylık veya ücret veya harçlıkları ödenmez.

  Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelin Kıbrıs'ta ödenecek miktardan başka istihkaklarından, yurt içinde iken özel kanunlarına göre verilen iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı, mali sorumluluk tazminatı, tayin bedeli, hizmet eri tazminatı, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminatı, uçuş hizmetleri tazminatı, hakim ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği gibi istihkaklar hiçbir suretle transfer edilemez. Türkiye'de ödenir.

  Madde 5 - Aylıklar, personelin Kıbrıs'taki görevine katıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir. Bu nedenle, personelin Kıbrıs'taki görevine ay sonunda katılması esastır. Ancak zorunlu hallerde görevlerine aylığa müstehak olacak aybaşından önce katılmaları gerekenlere, Kıbrıs'ta alacakları aylıkları ile yurt içi aylıkları farkının 1/30'u, erken katıldıkları her bir gün için gündelik olarak ödenir. Anayurda atananlar, atanma emirlerini tebellüğ ederek ilişiklerinin kesildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, aylıklarını anayurttaki görev yerlerinden alırlar. Aybaşından önce Anayurda dönenlerin mahsup işlemleri yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Hastalıklarından ötürü istirahat ve hava değişimi almış olup ta bu istirahat ve hava değişimini Anayurtta geçirecek olanların Yurda giriş ve çıkış tarihlerine tekabül eden aylıkları Anayurttaki emsali gibi ödenir.

  Madde 6 - Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personele (erbaş ve erler hariç) 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince zati harcırah, ailesini Kıbrıs'a götürmek isteyenlere Kıbrıs'a kadar aile harcırahı verilir. Ailesini götürmek istemeyenlere yurt içinde iskan edilecekleri yere kadar harcırah verilir. Ailesini başlangıçta götürmeyip de sonradan götürmek istedikleri takdirde personelin atanması sırasında bulundurulan yerden Kıbrıs'a kadar hesaplanacak harcırah miktarından ilk aldığı harcırah miktarı düşülür.

  Kıbrıs'tan Anayurda geçici görevle gönderilen personele yurtiçi harcırahı ödenir.

  Madde 7 - Türkiye'de ödenmesi gereken istihkaklar, personel adına (Ziraat) Bankasında açtırılacak hesaba geçirilir, kendilerinin imzaları olmadıkça başkalarına ödenmez.

  Madde 8 - Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personel veya ailelerinin yurda geliş ve gidişlerinde zati ev eşyaları hakkında geçerli mevzuat hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çözümlenir.

  Madde 10 - 10/06/1975 Tarihli ve 1908 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin Geçici 1 inci maddesi hükümleri gereğince anılan kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre yapılacak ödemelerde 20/07/1984 tarihi esas alınır. Ancak, ilgililere evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hükümler

  Geçici Madde - Kıbrıs'ta antlaşmaların öngöreceği anayasal düzen kuruluncaya kadar,

  a) Genelkurmay Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelden ailesini Kıbrıs'a götürmek isteyenlere ailesi için gidiş ve dönüş harcırahı verilir.

  b) Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelden, esir düşen, harp gaibi olan ve enterne edilenlerin aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesi hakkında 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  c) Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan personelden, özel çağrı ile silah altına alınanların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlarına, anılan Kanunun 14 ve 103 üncü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlara sözü geçen kanunun 183 üncü maddeleri gereğince 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmayanlarına rütbe, kıdem ve kademesinin tekabül ettiği muvazzaf subaylar gibi ödeme yapılır.

  Ancak, anılan personelden, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük -Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri 20 Temmuz 1974 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100