Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARINDA SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARINDA SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1987

  Resmi Gazete Sayısı: 19525

  YÖK

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1 - 11/08/1983 gün ve 2876 sayılı Kanunun 97. ve 107. maddeleri ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğünün 28. ve 29. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarına sözleşmeli uzman olarak alınacakların seçilme, atanma ve çalışma esaslarının tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bağlı kuruluşlarına sözleşmeli uzman olarak alınacaklar hakkında uygulanır.

  Kısaltmalar:

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen

  a) Yüksek Kurum : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

  b) Yüksek Kurul : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulunu,

  c) Yönetim Kurulu : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

  d) Yüksek Kurum Başkanı : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

  e) Bağlı kuruluşlar : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezini,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması İle İlgili Esaslar

  Uzman İhtiyacının Tespiti :

  Madde 4 - a) Yüksek Kurumda, ilgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine,

  b) Bağlı Kuruluşlarda, ilgili bilim ve uygulama kolu veya komisyon ve çalışma grubu başkanlarının ve bağlı kuruluş başkanının görüşü alınmak suretiyle, Yürütme Kurulunun önerisi üzerine,

  Yönetim Kurulunda, Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlardan her yıl bir defa alınan öneriler incelenerek, Eylül ayı sonunda müteakip yılın sözleşmeli uzman personel ihtiyacı tespit edilir ve bu esasa göre kadrosuz sözleşmeli uzman alımlarında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre işlem yapılır.

  İlgili daire başkanlıkları ile bilim ve uygulama kolu, komisyon ve çalışma grupları ihtiyaç duydukları uzmanları hangi hizmetin görülmesi için istediklerini, bunların öğrenim durumları ile diğer niteliklerini, hizmet şartlarını, takribi ücret miktarını, hizmet sürelerini, sayılarını Bakanlar Kurulunca çıkarılacak çerçeve kararnamesini de göz önünde bulundurarak belirtirler.

  Sınav Şartı:

  Madde 5 - Sözleşmeli uzmanlar için Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre ilan vererek ve aynı Yönetmelik esaslarına göre kurulacak sınav komisyonlarınca yazılı sınav ve mülakat yapılabileceği gibi, akademik kariyeri olanlar ve bulunmasında güçlük çekilenler veya yetişme özelliği bulunanlar 6. maddede açıklanan şartlarla Yönetim Kurulu kararı ile sınavsız olarak da alınabilirler.

  Sözleşmeli Uzmanlarda Aranacak Özellikler :

  Madde 6 - a) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları görevleri ile ilgili konularda,

  Doktorasını vermiş ve üniversite veya yüksek okullarda en az on yıl öğretim görevinde veya araştırma hizmetlerinde çalışmış olmak veya doktorasını yapmamış fakat üniversite ve yüksek okullarda en az onbeş yıl öğretim hizmetinde çalışmış olmak.

  b) Yabancı dil ve Osmanlıca -eski yazı dahil- için alınacak uzmanların,

  Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir kurulun yapacağı sınavda en az yüz üzerinden 90 numara almak. (Ana dili ile ilgili sınav yapılmaz o dilde yaptığı eğitim göz önünde bulundurulur.)

  c) Üyelerimizin Ankara dışı saha araştırmaları ve arkeolojik çalışmaları için,

  Konu ile ilgili eğitim görmüş olmak veya teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak. (Bu tür sözleşmeler, arazi çalışma süresini ve aynı çalışmanın merkezi bir yerde değerlendirme süresini kapsar.)

  d) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların bilgisayar hizmetleri için,

  Kurumca gerçekleştirilecek çalışmaları yürütebilecek eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

  e) Dergi ve diğer yayın hizmetlerinde çalıştırılmak üzere,

  Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu ve basın -yayın hizmetlerinde en az on yıl tecrübeli veya diğer fakülte veya yüksekokullardan birisinden mezun ve basın- yayın hizmetlerinde en az onbeş yıl tecrübe sahibi olmak.

  Sözleşme Ücretinin Tespiti:

  Madde 7 - Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli uzman olarak çalıştırılmaları uygun görülenlere ödenecek ücret ve sair haklar 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'nun 97 (a) maddesine göre tespit edilir.

  Sözleşme Süresi :

  Madde 8 - Sözleşme süresi en fazla (1) yıldır, hizmetin gerektirmesi, çalışma süresi içerisinde yaptığı çalışmalar ve verdiği eserler dikkate alınarak tarafların da kabul etmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile bu süre her seferinde en çok (1) yıl olmak üzere gerektiği kadar uzatılabilir.

  Sözleşme Akdi:

  Madde 9 - Sözleşme akitleri görev verilmesi kesinleşen uzmanlar ile Yüksek Kurumda Yüksek Kurum Genel Sekreteri, bağlı kuruluşlarda ilgili bağlı kuruluş başkanı arasında yürütme kurullarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen tip sözleşme örneklerine veya ihtiyaç tespiti ile birlikte hazırlanan özel şartlara göre yapılır.

  Sözleşmenin İptali Yetkisi:

  Madde 10 - Sözleşme akdinde belirtilen şartlara, Yüksek Kurum Kanununda belirtilen ilkelere uymayan personelin sözleşmesi Yürütme Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Sözleşmeli personel de ayrılacağı tarihten en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile ayrılabilir.

  Geçici Madde

  Geçici Madde - Yönetmeliğin kesinleşmesinden sonra ilk ihtiyaç tespiti yapılır ve uygulanır.

  Yürürlük:

  Madde 11 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 12 - Bu yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları başkanlıkları yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100