Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET KONUK EVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET KONUK EVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1996

  Resmi Gazete Sayısı: 22734

  Dışişleri Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ülkemizi resmi ziyaret eden yabancı zevat ve heyetlerin konaklama ve ağırlanmasını; Dışişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsil, ağırlama, tören ve tanıtma görev ve faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Ankara Palas ve Devlet Konuk Evi olarak tahsis edilecek binaların kullanılmasını, işletilmesini, buralarda çalıştırılacak sözleşmeli personele ait esaslar ile harcama esas ve usullerini düzenlemektir.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu yönetmelik, 24/06/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  Bakanlık : Dışişleri Bakanlığını,

  Daire : İdari ve Mali İşler Dairesini,

  İşletme : Devlet Konuk Evleri Döner Sermaye İşletmelerini,

  Müdür : Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,

  ifade eder.

  Misafir Edilecek Kimseler :

  Madde 4 - Devlet Konuk Evlerinde sadece Devlet ve Hükümet Başkanları, Parlamento Başkanları ve heyetleri, Genel Kurmay Başkanları, Yüksek Yargı Organları Başkanları ve heyetleri, Bakanlar ve Müsteşarlar, Kuvvet Komutanları, sayılan Başkanların Yardımcıları, Uluslararası Kuruluşların Başkanları ve Yardımcıları, Yabancı Vali ve Belediye Başkanları ile heyet halinde gelinmesi durumunda yukarıdaki zevata refakat edecek üyeler konaklama için misafir edilebilir ve ağırlanabilir. Ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülen hallerde diğer zevat da ağırlanabilir.

  Yararlanacak Kişi ve Kuruluşlar :

  Madde 5 - Devlet Konuk Evlerinin konaklama ve ağırlama imkanlarını kullanacak kuruluşlar Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M. Başkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'dır. 4 üncü maddede belirlenen yabancı resmi zevat ve heyetleri ağırlamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakanlığa bağlı müstakil Müsteşarlar, Bakanlık Müsteşarları, Kuvvet Komutanları ile Konuk Evlerinin bulunduğu ilin Valisi ve Belediye Başkanı da bu imkanları kullanabilir. Devlet Konuk Evleri, münhasıran ağırlama maksatları için, Türkiye'de mukim diplomatik misyon şefleri ve yardımcıları tarafından da kullanılabilir.

  Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın uygun göreceği dernek, vakıf, oda gibi tüzel ve gerçek kişiler yabancı konuklarını ağırlamak, kuruluş ya da özel günlerini kutlamak için Konuk Evleri imkanlarından yararlanabilir. Konuk Evlerinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşlar bu hizmetlerin bedelini İşletmeye öderler. Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hallerde Devlet Konuk Evlerini ağırlama maksadıyla kullanabilirler.

  İşletmelerin Kuruluşu :

  Madde 6 - İşletmeler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak işletilmek üzere, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı'nın teklifi ve Bakanın onayı ile kurulur.

  İşletmelerin İdaresi :

  Madde 7 - İşletmeler Bakanlıkça atanan veya görevlendirilen bir İşletme Müdürü ve bir İşletme Müdür Yardımcısı tarafından sevk ve idare edilirler.

  İşletme Müdürü, İşletmeyi Bakanlığın direktifleri doğrultusunda yönetmekle görevli olup, Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanına karşı sorumludur.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluklar

  İta Amiri :

  Madde 8 - Döner sermaye işletmelerinin İta Amiri İşletme Müdürüdür. İşletme Müdürünün yokluğunda İta Amirliği görevi Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından Konuk Evi İşletme Müdür Yardımcısına devredilir.

  İşletme Müdürünün Görevleri :

  Madde 9 - İşletme Müdürünün görevleri şunlardır :

  a) İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun olarak yürütmek,

  b) Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile İşletmeye alınan işçilerin görevlerini, iş bölümünü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

  c) Döner Sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve İşletmeye alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

  d) İşletmenin çalışma programlarını hazırlamak,

  e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

  f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

  Sayman :

  Madde 10 - Döner sermayenin mali işleri ve muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığınca atanacak sayman tarafından yürütülür.

  Saymanın izin ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev Maliye Bakanlığınca görevlendirilen memurlar eliyle vekaleten yürütülür.

  Saymanın Görevleri :

  Madde 11 - Saymanın başlıca görevleri şunlardır :

  a) Mali işler ile muhasebe işlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

  b) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek,

  c) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak veya tutturmak,

  d) İşletmenin alacak, borç ve her türlü gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

  e) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde İşletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığı'na göndermek,

  f) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak.

  g) İşletmenin bütçe taslağını ilgililerle birlikte hazırlamak ve gereği için İşletme Müdürüne sunmak,

  h) Aylık mizanları izleyen ayın 9'una kadar düzenlemek,

  ı) Mali yılın bitimini takip eden 2 ay içinde İşletmenin envanterini, kat'i mizanını ve bilançosunu düzenleyerek Daireye sunmak,

  i) Gelir ve giderlere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak,

  j) Veznedar, ambar memuru ve ayniyat memurunu 02/06/1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek,

  k) Sayman mutemetleri ile İta Amirleri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek ve Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

  l) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

  Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme :

  Madde 12 - Sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  d) Ödeme belgelerine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin tamam olması,

  e) Hak sahibinin kimliği,

  f) Atama ve istihdamın kadro dahilinde olması ve istihdam sözleşmelerinin Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olması,

  g) Maddi hata bulunmaması.

  Saymanın yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f), (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, ita amirince yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar, bu durumda sorumluluk ita amirine aittir.

  Saymanın Sorumluluğu :

  Madde 13 - Sayman, bu yönetmeliğin 16 ve 17 inci maddelerinde sayılan görevlerden dolayı, ilgisine göre tahakkuk memuru ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Tahakkuk Memurları :

  Madde 14 - Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerin tahakkuk işlemleri, ita amirince görevlendirilen tahakkuk memurları tarafından yerine getirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 15 - Tahakkuk memuru, giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.

  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) Atama ve istihdamın kadro dahilinde olması ve istihdam sözleşmelerinin Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olması,

  f) Maddi hata bulunmaması.

  Birleşmeyecek Görevler :

  Madde 16 - İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 17 - Döner Sermaye işletmelerinde, para almak ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

  Veznedarın izin gibi nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılması halinde bu görev kefalete tabi memurlardan birisine verilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 18 - Veznedarın görevleri şunlardır :

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

  b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ve ödemeye ait belgelerin dip koçanlarıyla kasa defterini, ve sair belgeleri saklamak.

  e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.

  Veznedarın Sorumluluğu :

  Madde 19 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 20 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir.

  Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi üzerine ita amirinin oluru ile tesbit olunur.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 21 - İşletmelerin ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memurları tarafından yürütülür. Ayniyat memuru, Bakanlıkça atanır veya görevlendirilir.

  Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev ambar memuru veya kefalete tabi diğer memurlar tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 22 - Ayniyat Memurunun Görevleri Şunlardır:

  a) Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak.

  b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

  c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurluğu görevlerini yapmak,

  e) Döner Sermaye bütçesinden alınan demirbaş ve diğer eşya, malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.

  Ambar Memuru :

  Madde 23 - İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlerinin hacmi gözönünde tutularak atanacak veya görevlendirilecek ambar memurları aşağıda gösterilen işleri yaparlar:

  a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Gerek hariçten satın alınan, gerekse işletme tarafından üretilip imal edilerek ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için İşletme Müdürüne yazılı olarak bilgi vermek, tekliflerde bulunmak,

  c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

  d) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek,

  e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

  f) Gelen ve satınalınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

  h) Ambar mizanlarını dengelemek, çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme veya eşya için Ayniyat Talimatnamesi hükümleri gereğince gerekli işlemleri yaparak, ita amirinin onayından sonra ambar kayıtlarından düşmek,

  i) İşletme Müdürü, sayman ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

  Ambar memurları ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanırlar.Ambar memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde bu görev İşletmenin kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilebileceği gibi, ayniyat ile ambar memurluğu aynı memur eliyle de yürütülebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İstihdam Şekli ve Çalışma Esasları

  İstihdam Şekli

  Madde 24 - Devlet Konuk Evi Döner Sermaye İşletmelerinin kefalete tabi kadrolu memurlar dışındaki yönetim ve hizmet personeli Dışişleri Bakanlığı'nca sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu sözleşmelerin süreleri bir yıldan fazla olamaz.

  Devlet Konuk Evi Döner Sermaye İşletmelerinde çalıştırılacak sözleşmeli personel aşağıda gösterildiği şekilde gruplandırılmıştır :

  a) Yönetim ve Sekreterlik Hizmetleri :

   İşletme Müdürü

   İşletme Müdür Yardımcısı

   Sekreter - Daktilograf

  b) Büro Hizmetleri:

   Maliyet Kontrol Görevlisi

   Kasiyer

  c) Resepsiyon, Santral, Güvenlik Hizmetleri,

   Genel ve kat temizlik çamaşırhane hizmetleri :

   Housekeeper

   Rezervasyon Görevlisi

   Resepsiyon Şefi

   Karşılamacı

   Bellboy, Resepsiyon

   Kapı Kontrol Görevlisi

   Santralci

   Güvenlik Görevlisi

   Kat Hizmetlisi

   Genel alan Temizlikçisi

   Katlar Temizlikçisi

   Terzi

   Ütücü - Çamaşırhaneci

  d) Yiyecek - İçecek Servisi, Mutfak, Büfe, Kasa ve Bulaşıkhane Hizmetleri ;

   Yiyecek - İçecek Departman Şefi

   Maitre d'Hotel

   Garson

   Barmen

   Aşçıbaşı

   Aşçıbaşı Yardımcısı

   Aşçı

   Aşçı Yardımcısı

   Pastacı

   Pastacı Yardımcısı

   Kafeteryacı

   Bulaşıkçı

  e) Teknik Servis:

   Telefoncu

   Sıhhi Tesisatçı

   Elektrikçi

   Kaloriferci

   Marangoz

   Boyacı

   Elektrik Tesisatçısı

   Şoför

   Bahçıvan

  İşletme Müdürü ile teması sağlamak üzere gerekli görüldüğü takdirde (b), (c), (d) ve (e) hizmet bölümlerinde çalışan personelden biri bölüm şefi olarak görevlendirilebilir.

  Çalışma Esasları :

  Madde 25 - Sözleşmeli personelin çalışma esasları aşağıdaki şekilde tesbit edilir;

  a) Devlet Konuk Evleri personeline ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst ve alt sınırları her yılın birinci ayı sonuna kadar Dışişleri Bakanlığı'nın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  Ancak, tesbit edilecek üst sınırlar 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinde belirtilen üst sınırın %30 fazlasını geçemeyeceği gibi, %30 artışlı bu üst sınır ile sözleşme yapılacak personelin sayısı da her işletmede çalıştırılacak toplam personel sayısının %3 ünü geçemez.

  b) Bakanlık, Devlet Konuk Evi Döner Sermaye İşletmelerinde çalıştırılacak sözleşmeli elemanların ünvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, her mali yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek zorundadır. Bütçe yılı içinde görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler ihtiva etmesi halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Sözkonusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

  c) Devlet Konuk Evleri sözleşmeli personeline, işletme müdürünün veya yetkili işletme müdür yardımcısının teklifi, Dışişleri Bakanlığı'nın onayı ile çalışma ve başarı durumları, yetenekleri ve bıraktıkları intiba gözönünde bulundurularak çalıştıkları günlerle orantılı olarak, izin süreleri dahil, mali yılı içinde herbiri aylık sözleşme ücretini geçmemek üzere iki ikramiye verilebilir.

  d) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın genel hükümleri ve bunların ek ve değişiklikleri uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sermaye, Gelir ve Giderler

  Sermaye :

  Madde 26 - Bu yönetmelikte öngörülen faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulabilir. Döner sermaye işletmelerinin toplam sermaye limiti 20 milyar liradır. Sermayenin işletmeler arası dağıtılması, geri alınması veya birinden diğerine aktarılması Bakanlıkça yapılır ve yapılan değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir.

  Tahsis edilen sermayenin artırılması Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanlıkça yapılır.

  Sermayenin Kaynakları :

  Madde 27 - İşletmelerin sermaye kaynakları :

  a) Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden,

  b) Döner sermayenin faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

  c) Bağış ve yardımlardan,

  d) Sair gelirlerden

  oluşur.

  Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili Saymanlığa yatırılır.

  Döner Sermaye İşletmelerinin zararları kar/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

  Gelirler :

  Madde 28 - Döner Sermaye İşletmelerinin gelirleri şunlardır :

  a) Faaliyet konusuna ait hizmetler karşılığında alınacak ücretler,

  b) Bakanlık kafeteryası yemek ve servis hizmetlerinden alınacak ücretler,

  c) İşletmelerde konuk edilen şahıslara satılan hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirler,

  d) Diğer hizmet gelirleri.

  Giderler :

  Madde 29 - Döner Sermaye İşletmelerinin giderleri, İşletmenin faaliyeti ile doğrudan ilgili olarak yaptıkları :

  a) Konukların ağırlanması ile ilgili olarak satın alınacak her tür iaşe giderleri,

  b) İşletmelerin hizmetleri ile doğrudan ilgili olan demirbaş eşya ve miatlı eşya alım giderleri,

  c) İşletmelerin yönetim, sekreterlik ve büro hizmetleri dışında kalan personelin hizmetleri sırasında giyecekleri kıyafet giderleri,

  d) Haberleşme, ilan ve ulaşım giderleri ile kırtasiye giderleri,

  e) Konuk Evlerinin araç ve gereçlerinin bakım ve onarım giderleri ile ısıtma, aydınlatma ve temizlik giderleri,

  f) Döner Sermaye İşletmesi kadrosunda bulunan personelin maaşları ve kanunlarla sağlanan her türlü mali haklarına ilişkin giderler ile ikramiyeleri, ödülleri ve diğer özlük haklarına ilişkin giderler, İşletmede istihdam edilen personele mevzuat gereğince yapılacak ödemelerden ibarettir.

  Bunların dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali İşlemler

  Hesap Dönemi :

  Madde 30 - İşletmelerin hesap dönemi mali yıldır.

  İş Programı ve Bütçe :

  Madde 31 - İşletme Müdürünün veya yetkili kılınacak İşletme Müdür Yardımcısının görüşü alınarak Sayman tarafından hazırlanan bütçe tasarısı en geç Temmuz ayı başında onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Daire Başkanlığının uygun görüşü ve Dışişleri Bakanının onayı ile gerçekleşen ve uygulanmak üzere işletmeye gönderilen bütçe, bilgi için Eylül ayı içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Vezne İşlemleri :

  Madde 32 - Kasadan yapılacak ödemelerle ilgili Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan tebliğde belirtilen limite kadar olan ödemeler kasadan, bu limiti aşan ödenmeler çeklerle bankadan yapılır. Ertesi gün yapılacak ödemeler için ise Maliye Bakanlığınca çıkartılan tebliğde belirtilen miktarların yarısı kadar nakit bulundurulabilir. Kasa fazlası T.C. Merkez Bankası, bulunmadığı yerlerde bu bankanın muhabiri bankaya Saymanlık adına açılan hesaba yatırılır. Ancak çeşitli nedenlerle, kasa fazlasının bankaya yatırılmasının mümkün olmadığı hallerde, ertesi gün bankaya yatırılmak üzere, Sayman ve Veznedar tarafından müşterek muhafaza altına alınır.

  Bankadan yapılacak ödemeler için düzenlenen çekler İşletme Müdürü ve Sayman tarafından imzalanır.

  Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Sayman tarafından kontrol edilerek kasa defteri veznedar ile birlikte imzalanarak kasa kapatılır.

  Avans İşlemleri :

  Madde 33 - Tahakkuk ve ödeme işlem ve belgelerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli işler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilen miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

  Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır, ancak aynı mutemede ayrı ayrı işler için bütçe kanununda belirlenen tutarı aşmamak şartıyla ve süresinde mahsup edilmek şartıyla aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içinde saymana vermekle yükümlüdür. İşin tamamlanması halinde bu bir aylık sürenin bitimini beklemeden kanıtlayıcı belgeleri saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Mutemet aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında aldığı avansları bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya belgeleri saymanlığa verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılamayan avans tutarları bu sürede mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgelerinin avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.

  Süresinde kapatılmayan avanslar, sorumlulardan 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı alınarak tahsil edilir.

  Kredi İşlemleri :

  Madde 34 - Avans miktarını aşan masraflar için, saymanın göstereceği lüzuma ve ita amirinin onayına dayanılarak, saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka nezdinde mutemet adına kredi açılır.

  Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemet tarafından düzenlenen ödeme emirleri uyarınca, istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar.

  Adına kredi açılan mutemet harcama yapıldığında artan paranın iadesi için bankaya ödeme emri düzenleyerek talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek mecburiyetindedir.

  Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde, saymanlıkça Bankaya talimat verilerek açılan kredi, saymanlığın Banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi yeni mutemet adına aktarılır.

  Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok 3 ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri İta Amiri kanalıyla mutemetten alınır.

  Adına kredi açılan ve kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemetler adına bir daha kredi açılmaz.

  Ambar Sayımı :

  Madde 35 - Döner Sermaye İşletmelerinin ambarları, her mali yılın sonunda ita amirlerince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak tesbit edilir. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ambar memurları ve ayniyat memurları ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

  Devir ve Teslim :

  Madde 36 - Sayman, veznedar, ambar memuru, ayniyat memuru, satınalma memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir - teslim işlemlerinde, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ve tebliğ hükümleri, devir - teslim süreleri yönünden de 12/11/1974 tarih ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Mali Denetim :

  Madde 37 - Hesap dönemini izleyen iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan cetvel, belge ve defterler denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri de aynı süre için de İdari ve Mali İşler Dairesine gönderilir.

  İdari ve Mali İşler Dairesince, döner sermayeli kuruluşlardan alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide bilanço, mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Satınalma Komisyonu :

  Madde 38 - Satınalma Komisyonu mali işlerle görevli İşletme Müdür Yardımcısı başkanlığında döner sermaye saymanı ile satınalma memuru, bunlar bulunmadığı zaman tevkil edecekleri birer yetkili temsilciden teşekkül eder.

  Satınalma Usul ve Esasları :

  Madde 39 - Satınalma usul ve esasları :

  a) Her yıl Genel Bütçe Kanununa ekli (i) işaretli cetvelde 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi için tesbit edilen miktara kadar olan işler; satın alma memurunca doğrudan doğruya yapılır ve o işe ait faturalar satın olmadan sonra ita amirinin onayına sunulur.

  b) (a) bendindeki miktarın iki katına kadar olan işler; satın alma memurunun teklifi, komisyon kararı ve ita amirinin onayı ile yapılır.

  c) (a) bendindeki miktarın iki katından on katına kadar olan işler; satın alma komisyonunca yapılır. Komisyon kararları ita amirinin onayına sunulur.

  d) (a) bendindeki miktarın on katını aşan işler; satın alma memurunun teklifi, komisyon kararı ve Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanının onayı ile yapılır.

  Hüküm Bulunmayan Haller :

  Madde 40 - 39 uncu madde hükmü dışındaki alım, satım ve ihale işleri 15/06/1984 tarih ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

  Tutulacak Defter ve Muhasebe Kayıtları :

  Madde 41 - İşletmede tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uyulmak suretiyle Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre tutulur.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Diplomatik Klüp :

  Madde 42 - İşletmeler bünyelerinde uygun bir yeri Diplomatik Klüp şeklinde düzenleyebilirler. Bu klüplerden, Türkiye'de bulunan yabancı diplomatik temsilcilik mensupları ile yüksek düzeydeki mülki ve askeri erkan ve Devlet protokolünde yer alanlar dahil olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek kişiler yararlanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat :

  Madde 43 - Bu Yönetmelikle, 11 Mart 1985 tarihli ve 18691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Konuk Evleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük :

  Madde 44 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100