Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

  Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1989

  Resmi Gazete Sayısı: 20074

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bağlı olarak döner sermaye işletmesi kurulmasını, işletmenin faaliyet alanları ile mali ve idari işlemlerinin yürütülme şekli ve muhasebe esas ve usullerini düzenlemektir.

  Dayanak :

  Madde 2 - Bu yönetmelik, 3046 sayılı Kanunun 40 ıncı ve geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

  b) Genel Müdürlük; Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünü,

  c) Genel Müdür; Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürünü,

  d) İşletme; Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan döner sermaye işletmesini,

  ifade eder.

  Kuruluş :

  Madde 4 - İşletme, mali ve idari yönden Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Genel Müdürün teklifi ve Bakanlığın onayı ile kurulur.

  Faaliyet Alanı :

  Madde 5 - İşletme; Genel Müdürlüğün esas görevlerini aksatmayacak şekilde, aşağıda belirtilen iş ve hizmetleri yapabilir.

  a) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından istenilecek bilimsel ve teknik görüş, araştırma, proje yapımı ve uygulamaları, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile bina zemin araştırmalarını, etüd ve deneyleri yapmak ve bunlara ilişkin raporları düzenlemek,

  b) Teknik ve eğitim amaçlı haritalar, benzeri eğitim araçlarını hazırlamak ve bu hizmetlerle ilgili basım ve yayın hizmetlerini yapmak,

  c) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar için eğitici ve öğretici kurs, seminer, konferans ve sempozyum gibi iş ve hizmetler düzenlemek,

  d) Genel Müdürlük görev alanı kapsamında kaliteli hizmet üretimini artırıcı faaliyetlerde kullanılacak her türlü basım ve yayın hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

  e) (Ek bend: 05/07/1995 - 22334 s. R.G./Yön.) Bilgisayar destekli ürünlerle, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla her türlü basım ve yayın hizmetlerini yapmak veya yaptırmak ve bedeli mukabilinde vermek.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelir ve Giderler

  Sermaye :

  Madde 6 - (Değişik madde: 28/12/2006-26390 S.G.R. Yön/1.mad) Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla İşletmeye 800.000.- (sekizyüzbin) Yeni Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu miktar ilgili Bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bir katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

  Sermaye Kaynakları :

  Madde 7 - Döner sermaye kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

  a) İlgili Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek,

  b) İşletme faaliyetlerinden elde edilen karlar,

  c) Bağış ve yardımlar.

  Döner Sermaye için Bakanlık bütçesine konulmuş ödeneklere dayanılarak yapılacak ödemeler, verilecek malların takdir olunacak bedelleri, elde edilen döner sermaye karları ile bağış ve yardımlar yukarıda belli edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir.

  Ödenmiş sermaye tutarı elde edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

  Ancak, sermaye ödendikten sonra yapılan bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermaye eklenir.

  Süresinde saymanlığa yatırılmayan karlar için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zamları, döner sermayenin ita amiri ve saymanından yarı yarıya tahsil edilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz.

  İşletmenin zararları sermayeden düşülmeyerek kar - zarar hesabında bekletilir ve ertesi yılların karları ile kapatılır.

  Gelirler :

  Madde 8 - İşletmenin gelirleri;

  a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmet karşılığında alınan ücretlerden,

  b) Diğer gelirlerden

  meydana gelir.

  Giderler :

  Madde 9 - İşletmenin giderleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) 5 inci maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yapılabilmesi için gereken harcamalar,

  b) İşletme kadrolarında daimi ve geçici hizmet akitleri ile istihdam olunan işçilere verilecek ücretlerle, fazla mesai ücretleri ve diğer istihkaklar,

  c) Döner sermaye hizmetleri için görevlendirilecek personele Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek yolluklar,

  d) (Değişik bend: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.) Döner Sermaye işlerinde kullanılmak üzere satın alınacak araç, gereç ve demirbaş bedelleri ile döner sermaye işletmesine tahsis edilen hizmet binalarının bakım ve onarımı.

  e) 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde işletme için satın alınacak taşıt bedelleri.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluklar

  Yönetim ve İta Amiri :

  Madde 10 - (Değişik madde: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.)

  İşletmenin hizmetleri; Yönetim Kurulu, İta Amiri, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, sorumlu sayman, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, teknik eleman ve yeteri kadar diğer görevlilerden oluşan personel tarafından yürütülür.

  İşletmenin ita amiri Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürüdür.

  Yönetim Kurulu :

  Madde 11 - Yönetim Kurulu döner sermayenin üst karar organıdır.Döner sermaye hizmetlerinin bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

  Yönetim Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında İşletme Müdürü, Sorumlu Sayman, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü ve gereğinde teklifi görüşülen birim başkanından teşekkül eder.

  Kararlar mevcudun çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

  Kurul üyeleri izinli, istirahatli,başka bir ilde veya yurt dışında bulunmaları sebebiyle toplantıya katılmayacak olurlarsa yerlerine yardımcılarından biri katılmak mecburiyetindedir.

  (Değişik fıkra: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.) Kurul, muayyen aralıklarla veya Yönetim Kurulu Başkanının isteği üzerine toplanır.

  (Değişik fıkra: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve haberleşmeyi yürütmek görevi, İşletme Müdürlüğü bünyesindeki "Yönetimi Kurulu Bürosu" tarafından yerine getirilir.

  Yönetim Kurulunun Görevleri :

  Madde 12 - Yönetim Kurulunun başlıca görevleri:

  a) Döner sermaye iş programını ve bütçesini incelemek, karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

  b) Bilançoyu ve kar - zarar tablosunu incelemek,

  c) Birimlerden gelen ve döner sermaye ile yürütülmesi istenen hizmet teklif ve projelerini incelemek; karara bağlamak,

  ç) Döner sermaye yatırım programını karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

  d) Tarife, ücret ve fiat tekliflerini karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

  e) İşletme Müdürüne, işletme yöneticilerine Bakanlık Birim Yöneticilerine döner sermaye uygulamaları ile ilgili olarak verilecek görev, yetki ve sorumlulukları tesbit etmek,

  f) Harcama yetkilerini düzenlemek,

  g) Döner sermaye ile ilgili işlemde bulunabilecek birimleri belirlemek.

  İşletme Müdür ve Müdür Yardımcısının Görevleri :

  Madde 13 - İşletme Müdür ve Müdür Yardımcısının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1 - İşletme Müdürünün Görevleri:

  a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esaslarına uygun biçimde yürütmek,

  b) İşletmeye geçici işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

  c) Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

  d) İşletmenin her türlü demirbaş malzemelerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,

  e) Muhasebe, ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

  f) Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen iş ve hizmetlerin yapılması karşılığında alınacak fiyat ve ücret listesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

  g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek,

  h) İşletmeye ilişkin diğer işleri yerine getirmek.

  2 - İşletme Müdür Yardımcısının Görevleri:

  a) İşletme Müdürünce verilecek görevleri yapmak ve işletme hizmetlerinin yürütülmesinde İşletme Müdürüne yardımcı olmak,

  b) (Değişik bend: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.) İşletme Müdürünün izin, hastalık ve diğer hallerde görevinin başında olmaması halinde vekalet etmek.

  Madde 14 - İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

  Tahakkuk Memurunun Görevleri :

  Madde 15 - Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir.

  a) Giderlerin, işletme bütçesindeki tertiplere uygun olması,

  b) Yeteri kadar ödenek bulunması,

  c) Giderlerin, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

  d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

  e) Tahakkuk ve ödeme belgelerinde maddi hata bulunmaması,

  f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

  g) 8 inci maddede belirtilen gelirlerin mevzuata uygun tahakkukunun sağlanması .

  Sorumlu Sayman :

  Madde 16 - İşletmenin mali işleri ve muhasebe işlemleri kadrosu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanacak sorumlu sayman tarafından yürütülür. Sorumlu saymanın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanmasına kadar veya atanan saymanın hastalık, geçici görev, izin vb. nedenlerle görevi başında olmadığı hallerde bu görev Genel Müdürün görevlendireceği kefalete tabi memur tarafından yürütülür.

  Sorumlu saymanın belirtilen nedenlerle görevden ayrılması halinde durum Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.

  Sorumlu Saymanın Görevleri :

  Madde 17 - Sorumlu saymanın görevleri şunlardır;

  a) Mali işler ve muhasebe işlemlerini yürürlükteki mevzuatta belirlenen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmak,

  b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

  c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek,

  d) İşletmeye ait idare hesabını Sayıştay'a vermek,

  e) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini Yönetim Kuruluna göndermek,

  f) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

  g) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

  h) Banka ve kasa hesabında bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

  ı) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

  j) Aylık mizanları, takip eden ayın yirmisine kadar düzenleyerek Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere işletme müdürlüğüne sunmak,

  k) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek,

  l)Gelir ve giderlere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak,

  m) Vezne, ayniyat ve ambar sorumluluklarını Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek,

  n) Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında üst makama bilgi vermek,

  o) Saymanlık ile ilgili diğer işleri yapmak.

  Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme :

  Madde 18 - Sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

  b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

  c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

  d) Maddi hata bulunmaması,

  e) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

  f) Hak sahibinin kimliği,

  g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

  Sorumlu sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

  Sayman, (a), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, ödemeye zorlanamaz.

  Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

  Saymanın Sorumluluğu :

  Madde 19 - Sayman bu yönetmeliğin 17 ve 18 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

  Birleşmeyecek Görevler :

  Madde 20 - İta amirliği tahakkuk memurluğu ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

  Veznedar :

  Madde 21 - İşletmede para almak ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedar tarafından yapılır.

  Veznedarın izin veya hastalık gibi nedenlerle görevinden ayrılması halinde bu görev, İşletme Müdürünce İşletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisine verilir.

  Veznedarın Görevleri :

  Madde 22 - Veznedarın görevleri şunlardır:

  a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

  b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

  c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

  d) Tahsilata ait alındıların dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

  e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak,

  Veznedar, Vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyana uğramasından ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

  Sayman Mutemetleri :

  Madde 23 - (Değişik madde: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.)

  Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, saymanca teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

  Sayman mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi zimmet mukabili verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan Genel Tebliğler'de belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığı'nca tesbit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

  Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine ".....numaradan .......numaraya kadar tahsil fişleriyle kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan .......lira ......tarihli ve .....sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Ayrıca, son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da ".....numaradan......numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam .......lira ......tarihli ve ....sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

  Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

  Ayniyat Memuru :

  Madde 24 - İşletmede ayniyat işlemleri saymana karşı sorumlu ve kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır.

  Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletme müdürünce görevlendirecek kefalete tabi diğer memurlar tarafından yerine getirilir.

  Ayniyat Memurunun Görevleri :

  Madde 25 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

  a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

  b) Ayniyat kayıt defter ve belgeleri saklamak,

  c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

  d) Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurluğu görevini yapmak,

  e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

  f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

  Ambar Memuru :

  Madde 26 - İşletmenin faaliyet alanı ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde ambar işlerinin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

  Döner sermayenin ambar işleri kefalete tabi memurlar tarafından yapılır. Ambar memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat memuru hakkındaki esaslar uygulanır.

  Ambar Memurunun Görevleri :

  Madde 27 - Ambar memurunun görevleri şunlardır.

  a) Ambar sevk ve idaresini sağlamak,

  b) Satın alınan ve ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak,

  c) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, muhafaza etmek,

  d) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

  e) Ambardaki malzeme ve eşyaları yetkililerinin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

  f) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirerek, ambar girişlerini düzenlemek,

  g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

  h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

  ı) Ambardaki malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

  j) Saymanın ve diğer yetkililerinin verecekleri işleri yapmak.

  Ambar Sayımı :

  Madde 28 - İşletmenin ambarı her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek, bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ambar ve ayniyat memurları ambar ve ayniyat işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali İşlemler

  Hesap Dönemi :

  Madde 29 - İşletmenin hesap dönemi takvim yılıdır.

  Bütçe ve Uygulama :

  Madde 30 - İşletmenin yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı, işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak mali yılın başlangıcından en az üç ay önce Yönetim Kuruluna verilir.

  Yönetim Kurulunca incelenip gerektiğinde değişiklik yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilerek en geç mali yılın başlangıcından bir ay önce onaylanır.

  Harcamalar, bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir, ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.

  Bütçede işletme ve yönetim giderleri, diğer cari giderler ve yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Maddeler ve bölümler arasındaki aktarmalar Bakanlık Makamının onayı ile ita amiri tarafından yapılır.

  Hesapların Tabi Olacağı Esaslar :

  Madde 31 - İşletmede tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için 15/02/1968 tarih ve 12827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esasları uygulanır. Bu Yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Avans İşlemleri :

  Madde 32 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilen limitler kadar avans verilebilir. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

  Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi izleyen 1 ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden iade etmek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise 1 aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

  Mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları, borçlular hesabına alınır. Kullanılmış avanslar için 15 gün içinde harcama belgeleri tekemmül ettirilerek saymanlığa verilmesi halinde borçlular hesabı kapatılır. Kullanılmayan avans artıkları ise 15 gün içinde nakden ödenir.

  Kredi İşlemleri :

  Madde 33 - Avans miktarını aşan ödemeler için saymanın göstereceği lüzuma ve ita amirinin onayına dayanılarak saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka nezdinde mutemet adına kredi açılır.

  Adına kredi açılan mutemet bu krediden kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz. Krediden sadece mutemetçe düzenlenen ödeme emirleri uyarınca ve ödeme emrinde gösterilen istihkak sahibine doğrudan banka tarafından ödeme yapılabilir.

  Adına kredi açılan mutemet harcama yapıldığında artan paranın iadesi için bankaya ödeme emri düzenleyerek talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek mecburiyetindedir.

  Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça bankaya doğrudan talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

  Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde 1 nci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi yeni mutemet adına aktarılır.

  Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok bir ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri ita amiri kanalıyla mutemetten alınır.

  Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemetler adına bir daha kredi açılamaz.

  Paraların Muhafazası ve Kasa İşlemleri :

  Madde 34 - İşletmelerin paraları T.C. Merkez Bankası veya bu bankanın şubesinin bulunmadığı yerlerde muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinde saklanır.

  Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla, kasada bulundurulabilecek miktarlar için Maliye Bakanlığınca çıkarılan "Genel Tebliğler"deki limitler uygulanır.

  (Değişik fıkra: 01/12/1994 - 22128 s. R.G./Yön.) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler, işletme müdürü ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır. Belirlenen limiti aşan nakit ise saymanlık adına açtırılacak hesaba yatırılır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır. Çeşitli nedenlerle paranın bankaya yatırılmaması halinde "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği" hükümlerince kasa müştereken muhafaza altına alınır.

  Amortisman Bedeli :

  Madde 35 - Döner sermayeden satın alınan araç, gereç ve demirbaşlar ile 237 sayılı Taşıt Kanununun hükümleri çerçevesinde satın alınacak taşıtlar gider yazılmayıp "Demirbaş ve Bağlı Değerler Hesabı"na kayıt edilir ve bunlar için genel esaslara göre amortisman ayrılır.

  Ortak İdari Masraflar :

  Madde 36 - Bağlı oldukları kuruma ait veya tahsisli olup, münhasıran döner sermaye işletmesinin kullanımına bırakılmış olan binaların, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderleri döner sermaye işletmelerince karşılanır. Faaliyetlerine bağlı bulundukları kuruma ait veya tahsisli binalarda, bu idarelerle birlikte sürdürülen döner sermaye işletmelerince bu binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma, vb. giderlerine iştirak edilmez.

  Ancak bina giderlerine katılma payı olarak aylık gayrisafi satış veya iş hasılatlarının % 4'ü gelir kaydedilmek üzere, takip eden dört ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.

  Bu madde ile amortisman bedeli başlıklı maddede geçen aylık ve yıllık gayrisafi satış ve iş hasılatından ayrılacak olan % miktarı Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile yarısına kadar azaltılabilir veya iki katına artırılabilir.

  Mali Denetim ve Belgeler :

  Madde 37 - İşletmenin her türlü mali işlemleri, gelir ve giderleri Bakanlık ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca denetlenebilir.

  Hesap dönemini izleyen 2 ay içinde hazırlanan cetvel, belge ve defterler denetim için 832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığına bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  İhale İşleri :

  Madde 38 - İşletmenin ihale işlemleri 04/08/1984 gün ve 18479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

  Dava ve İcra İşleri :

  Madde 39 - İşletmeye müteallik dava ve icra işleri Bakanlık Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

  Devir ve Teslim

  Madde 40 - Sayman, Veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasında devir ve teslim işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği", süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği", devir ve teslim süreleri yönünden ise "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Devir ve Teslim :

  Madde 41 - (Değişik madde: 01/12/1994 - 22128)

  Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması ve İşletme Müdürü ve Sayman tarafından imza edilmesi gerekir. İşletme Müdürünün izin, hastalık ve diğer hallerde görevde olmaması halinde bu görev, İşletme Müdür Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

  Yürürlük :

  Madde 42 - Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay'ın uygun görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100