Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇİLİK TANITMA, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ

  ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇİLİK TANITMA, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ

 

  Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1991

  Resmi Gazete Sayısı: 21015

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bakanlığa 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen çiftçilerin muhtelif yayım metodları yoluyla her türlü eğitimlerini sağlamak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kooperatifler ve bunların üst kuruluşları için, kooperatifçiliğin tanıtılması, kooperatif yönetici ve ortaklarının eğitimi, kooperatifçilik, organizasyonlarında yol göstermek, yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetlerin yürütülmesi ile icabettiği takdirde eğitim gören çiftçi ve kooperatifçiye ayrıca belirlenecek esaslar dahilinde verilecek ödül, ikramiye gibi ayni ve nakdi ödemelerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, çiftçiler ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının her türlü eğitim ve tanıtım ihtiyaçlarının karşılanması ve ödüllendirilmesi maksadıyla yapılan harcamaların, programlama, tahsis, sarf, esas ve usulleri ile ilgili hususları kapsar.

  Dayanak :

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 41, 83 ve 94 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

  b) Genel Müdürlük; Bakanlık Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

  c) İl Müdürlüğü; Bakanlık İl Müdürlüğünü,

  d) Taşra Teşkilatı; İl Müdürlüklerini, Bakanlığımız Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerini, Tarım Okulları Müdürlüklerini, Mekanizasyon Eğitim Merkez Müdürlüklerini, Kooperatifçilik ve Elsanatları Merkezi Müdürlüklerini,

  e) Fon; Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma, Eğitim ve Ödüllendirme Fon'unu,

  f) Kooperatifler; Yönetmeliğin kapsam bölümünde belirtilen kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarını,

  g) İlgili Daire; Fon Hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlükçe görevlendirilen daireyi,

  ifade eder.

  Gelirler :

  Madde 5 - Çiftçilerin ve Kooperatiflerin "eğitim ve tanıtma ihtiyacını karşılamak" eğitilenlerin ödüllendirilmesini temin etmek için teşkil edilen bu Fon'un gelirleri aşağıda belirtmiştir.

  a) Bakanlık bütçesine bu Fon'a aktarılmak üzere konan ödenekler,

  b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 41 inci ve 94 üncü maddelerine göre her kooperatifin hesap devresi sonuna ait yıl sonu bilançosunda görülen müsbet gelir - gider farkından % 1 nisbetinde ayrılan meblağlar,

  c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 üncü maddesine istinaden kooperatiflerin tasfiye neticesi artakalan miktarların tamamı,

  d) Tasfiye halindeki kooperatiflerde bilanço açıkları kapatıldıktan sonra kalan yedek akçelerin tamamı,

  e) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu değiştiren 3476 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre intibak işlemlerini yaptırmadığı için dağılan kooperatiflerin tasfiye farkları ile bilanço açıkları kapatıldıktan sonra kalan yedek akçelerin tamamı,

  f) Eğitim hizmet ve faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

  g) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,

  h) Faiz ve diğer gelirler.

  Giderler :

  Madde 6 - Fon'dan 1 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki harcamalar yapılır:

  a) Yurtiçinde yapılacak Eğitim ve Tanıtma Programlarına katılacak uzman personele ödenecek yolluk ve ek ders ücretleri,

  b) Radyo ve Televizyonda yapılacak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili her türlü giderler,

  c) Kırtasiye ve büro malzemesi alımları,

  d) Döşeme - demirbaş alım ve giderleri,

  e) Yayın alım, bastırma, telif ve tercüme ile ilgili "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılan giderler,

  f) Yakıt, aydınlatma, su, temizlik, PTT ve ulaştırma giderleri,

  g) Bina, makina, onarım, kira, işletme giderleri,

  h) Mevzuatına göre taşıt alımı ve işletilmesiyle ilgili giderler,

  ı) Eğitim amacıyla bina alım, yapım ve onarımı ile ilgili giderler,

  j) Eğitim, tanıtım ve ödüllendirmeyle ilgili kayıt, sınav giderleri,

  k) Eğitim, tanıtım ve ödüllendirmeyle ilgili film, senaryo, kaset, hizmet alımları, yayım ve yayın giderleri,

  l) Beslenme, yiyecek, temsil ve ağırlanma giderleri,

  m) Yurtiçi ve yurtdışında açılan fuar, sergi ve tanıtma hizmetleriyle ilgili giderler,

  n) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde verilecek ödül, ikramiye ve diğer giderler,

  o) Eğitim ve tanıtma amacıyla yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla müştereken yapılacak düzenlemeler için gerekli giderler.

  Temel İlkeler :

  Madde 7 - Fon'a yatırılacak paraların tahsil ve harcanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

  a) 5 inci maddenin (a), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan gelirler; Çiftçinin muhtelif yayım metodları yoluyla her türlü tanıtma ve eğitim ihtiyaçları ile icabettiği takdirde eğitim neticesinde çiftçilere ödül, ikramiye ödemeleri yapmak amacıyla kullanılır,

  b) 5 inci maddenin (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan gelirler; kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi faaliyetler için Genel Müdürlükçe yapılacak harcamalarda kullanılır,

  c) Fon'dan Çiftçilere ve Kooperatiflere yapılacak ayni ve nakdi yardımlarda "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"le dağ ve orman köylerindekilere öncelik verilir,

  d) Hizmetlerin yürütülebilmesi için Bakanlık veya Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında protokol yapılarak buna göre harcama yapılabilir, gerektiğinde ita amirinin onayı ile "Fonlar İhale Yönetmeliği" ve diğer ilgili genel hükümler çerçevesinde avans verilebilir,

  e) Merkezde yapılacak harcamalarda gerekli olan belgeler alındıktan sonra hak sahibi adına çek tanzim edilir. Ayrıca Taşra Teşkilatında açılacak çiftçi ve kooperatifçilik eğitimi kurs, seminer masrafları için Genel Müdürlükçe görevlendirilecek şahıslara sonradan mahsubu yapılmak üzere avans verileceği gibi, taşra teşkilatımız adına banka havalesi ile Genel Müdürlüğün tesbit edeceği miktar üzerinden avans gönderilir,

  f) Genel Müdür lüzum gördüğü takdirde mutemedin zimmetindeki avansın hesabını ve mahsubunu belirtilen zamandan önce kapatılmasını isteyebilir. Sarf evrakının usulüne uygun olmaması ve avansın zamanında kapatılmaması halinde mutemet hakkında kanuni işlem yapılır,

  g) Fon'dan yapılacak harcamalar Fon'lar İhale Yönetmeliğine tabidir,

  h) Fon'da toplanan paralar Şubelerin bulunduğu yerde T.C. Merkez Bankasında, olmadığı yerde muhabir bankalarda muhafaza edilir. Para, Bankadan Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişi ile Fon Saymanının müşterek imzaları ile çekilir. Paranın sarfından imza sahipleri müştereken sorumludurlar.

  İKİNCİ BÖLÜM : Fon'un Kaynaklarının Tahsili Hakkında Görev ve Yetkiler

  Ödeneklerin Aktarılması :

  Madde 8 - Bu Fon'un kaynakları arasında bulunan çiftçinin eğitim, tanıtım ve ödüllendirilmesi amacıyla genel bütçeden verilen ödenekler, sayman tarafından takip edilerek ilgili fon hesaplarına aktarılması temin edilir.

  Sorumluluk :

  Madde 9 - Kooperatiflerden sağlanacak fon kaynaklarının takip ve tahsili ile merkezde Fon Saymanı ve İlgili Daire Başkanlığı müştereken sorumludur.

  Kaynakların Tahsili :

  Madde 10 - İl Müdürlükleri il'leri dahilindeki kooperatiflerin yıl sonu bilançolarındaki müsbet farkın % 1'ini hangi bankaya yatıracaklarını her yıl Ocak ayında kooperatiflere bir yazı ile bildirir. İl Müdürlükleri, çeşitli sebeplerle tasfiye durumuna düşen kooperatiflerden anasözleşmelerine göre Fon'a ayrılacak tasfiye farkları ve yedek akçeler için tasfiye memurları ve mahkemeler ile ilişki kurarak kooperatife yazılı talimat vermek suretiyle Fon hesaplarına yatırılmasını temin eder.

  Hükümet Temsilcisinin Görevleri :

  Madde 11 - Kooperatiflerin Genel Kuruluna katılan İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen temsilci, müsbet gelir - gider farkından % 1 Fon payının ayrılmadığını tesbit ettiği takdirde ayrılmasını ve Fon'a yatırılmasını temin eder.

  Fon'a Yatırılması :

  Madde 12 - İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, Genel Kurul Belgelerini incelemek suretiyle, müsbet gelir - gider farkından % 1 Fon payını ayırmayan, ayırdığı halde Fon hesaplarına yatırmayan kooperatifler için yatırması gereken ilk aydan başlamak suretiyle kanuni faiz tahakkuk ettirerek Fon'a yatırılmasını temin eder.

  İl Müdürlüklerinin Görevleri :

  Madde 13 - İl Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

  a) Fon tespit formunu (Ek 1) 2 nüsha olarak Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir,

  b) Ağustos ayı sonu itibariyle, bankalardaki Genel Müdürlük hesaplarına kooperatiflerce yatırılan miktarları Fon'lar için tanzim edilecek Fon tahsil formunu (Ek 2) 2 nüsha olarak Genel Müdürlüğe gönderir,

  c) Ağustos ayı sonuna kadar tahsil edilmeyen fon alacakları için İl Müdürlükleri Kooperatiflere Eylül ayı sonuna mühlet vermek suretiyle tebligatta bulunarak 12 nci maddede belirtilen kanuni faizle birlikte yatırılmasını ister.

  30 Eylül tarihine kadar bildirilecek banka hesap numarasına istenilen meblağı yatırmayan kooperatifler Genel Müdürlüğe bildirilerek Devlet Yardımları tahsilat yapılıncaya kadar durdurulur.

  Bütün bu ikazlar ve tedbirlere rağmen tahsil edilmeyen fon alacakları yukarda belirtilen kanuni faizleriyle birlikte icra yolu ile tahsil edilir. Bu konuda kanuni işlemleri Bakanlık İl Müdürlükleri yürütmekle yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İta Amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru, Muhasebe Usulü, Bütçe Hazırlığı ve Denetim

  İta Amiri :

  Madde 14 - Fon'un İta Amiri Bakandır. Bakan, Fon'dan yapılacak harcamalara ilişkin işlerle ilgili İta Amirliği yetkisini Genel Müdür veya Taşra Teşkilatı yetkilisine devredebilir.

  Fon Saymanı :

  Madde 15 - Fon'un gelir, gider, muhasebe işlemleri Merkezde Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı alınmak sureti ile Bakanlık tarafından atanan Fon Saymanlık Müdürü tarafından yürütülür.

  Saymanlık, aynı yetki ve sorumlulukları taşımak kaydıyla fon işlerini ve mali işlemleri iyi derecede bilen en az Şube Müdürü düzeyinde bir memur tarafından vekaleten yürütebilir.

  Taşra Teşkilatında Fon Saymanlık işleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen Sayman mutemedi tarafından yürütülür.

  Fon Saymanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

  Madde 16 - Fon Saymanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Fon gelirlerinin tahsili, Fon'dan yapılacak harcamaların gerçekleşmesi, para ve ayniyatın muhafazası, Fon'un muhasebe, bütçe gelir, gider vaziyeti ve bilanço çalışmaları ile Saymanlıkla ilgili diğer işlemleri yapmak,

  b) İl'lerden gelen cetvel ve belgelere göre Fon gelirlerinin takibi ve tahsilini yapmak, Bütçe ödeneklerinin takip edilerek Fon'a aktarılmasını sağlamak,

  c) Genel bilançoyu muzaaf usule muhasebe planına göre düzenlemek, Fon'un bütün mali işlerini ve hesaplarını yapmak,

  d) Genel Müdürlükçe alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilecek işler için öngörülen paraları gerekli yerlere göndermek,

  e) İşbitim belgelerini inceleyerek mahsup işlemini yapmak,

  f) Fon'un banka hesabını takip etmek,

  g) Mevzuatına göre Fon'un gelirlerini toplamak,

  h) Sayıştay'a hesap vermek,

  ı) Fon'un bilançosunu gelir gider belgeleriyle birlikte hazırlayarak 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 39 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Sayıştay'a göndermek,

  j) Fon'un bilançosu ve eklerinin bir örneği Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek.

  Sorumluluk :

  Madde 17 - Fon Saymanı, mali işlerin mevzuata uygun yürütülebilmesinden, müsbit evrak noksanlığından, hesap hatalarından doğan kusurlu olaylardan, takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan alacaklardan tek başına sorumludur.

  Deruhte - i Mesuliyet :

  Madde 18 - Sayman tarafından kanun, nizam ve tertibe uygun bulunmaması nedeniyle geri çevrilen ödemeler İta Amiri tarafından sorumluluk yüklenirse yerine getirilir ve sorumluluk yüklenme emri gider evrakına bağlanır.

  Tahakkuk Memuru ve Görevleri :

  Madde 19 - Tahakkuk memuru mevzuata uygun olarak Fon'un gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludur.

  Bütçe Hazırlığı :

  Madde 20 - Fon Bütçesi mali yıla uygun olarak düzenlenir. Sayman tarafından düzenlenen Bütçe Bakan tarafından onaylandıktan sonra her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Muhasebe Usulü :

  Madde 21 - Fon muhasebesi, genel bilançoya muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlenerek, Fon'un bütün işlemlerini ve hesaplarını yapacak şekilde belirlenir.

  Fon Muhasebesi;

  a) Fon gelirleri hesabı,

  b) Fon giderleri hesabı,

  c) Banka hesabı,

  d) Avans ve kredi hesabı,

  e) Lüzum görülecek diğer hesaplar,

  açılarak tutulur ve buna göre gerekli defterler düzenlenir.

  Fon muhasebesine ilişkin diğer hususlar, Genel Müdürlükçe ilgili mevzuat dikkate alınarak talimatlarla düzenlenir.

  Denetim İşleri :

  Madde 22 - Fon gelir ve gider hesaplarının Yönetmeliğe uygun şekilde tahakkuk, tahsil, harcamaların yapılması, usule uygun belgeler alınması, dosyalanması, defterlere işlenmesi, diğer kayıt işlemlerinin yapılmasına ait denetimler, Bakanlıkça görevlendirilecek görevli veya müfettişlerce yürütülür.

  Denetim sonu suçlu bulunan memurlar Devlet Memurları gibi, işçi kadrosunda çalışanlar genel hükümlere göre cezalandırılır ve hasıl olan zararları öderler.

  a) Bakanlıkça Fon Saymanı yılın belirsiz zamanlarında denetlenebilir. Ayrıca her yıl hesap devresi sonunda, Bakanlıkça yıllık olağan denetim yapılır. Eksiklikler, tamamlanacak hususlar, cezalandırılması gereken görevliler hakkında denetim raporu Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlük en geç üç ay zarfında denetim raporundaki hususları yerine getirir.

  b) Yıllık denetim görmüş eksiklikleri giderilmiş dosya ve kayıtlar arşive kaldırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Madde 23 - 21/03/1977 tarih ve 15685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 üncü ve 94 üncü maddelerine göre Köyişleri Bakanlığında Kurulan Tanıtma ve Eğitim Fon'una Yatırılacak Paraların Tahsili ve Harcanması Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 24 - Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100