Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN BELEDİYELERE YARDIM İÇİN MALİ TRANSFER HARCAMALARI TERTİBİNE KONAN ÖDENEĞİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

  GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN BELEDİYELERE YARDIM İÇİN MALİ TRANSFER HARCAMALARI TERTİBİNE KONAN ÖDENEĞİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1977

  Resmi Gazete Sayısı: 15859

  Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  Kapsam ve Amaç:

  Madde 1 - Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin Belediyelere yardım için mali transfer harcamaları tertibine konan ödeneğin dağıtımı bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

  Amaç, Hayvan Park ve Sağlık Kontrol tesisi yapmak için hazırlıklarını tamamlamış, fakat mali güçleri yetersiz bulunan belediyelere yardımda bulunmak, bu suretle şehir, ilçe ve belediyesi bulunan kasabalarda hayvan pazarlamasını ve sağlık kontrol hizmetlerini modern ve sıhhi tesislere kavuşturmaktır.

  Yardımdan Yararlanacak Belediyeler:

  Madde 2 - Bu yönetmelikle; dağıtım şekli düzenlenen yardımdan;

  a) Kuruluşunu tamamlamış olan,

  b) Hayvan Park ve Sağlık Kontrol tesisi kurmak için uygun arsa temin etmiş bulunan (uygunluğu Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce tasdik edilmek kaydı ile)

  c) (Değişik fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.) Hayvan pazarı tesisine başlamış bulunan belediyelere, tesisin ikmali için gerekli ödeneğin tamamı; yeni pazar kuracak belediyelere 2. maddenin f fıkrasında belirtilen proje keşif tutarlarının azami % 60'ına kadar yardım yapılır. Karara bağlanan yardımın yarısı birinci yıl mütebaki yarısı da ikinci yıl ödenir. (Beşyüz bin lirayı geçmeyen yardımın tamamı ilk yıl ödenir).

  d) (Değişik fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.) Haftada iki günden fazla faaliyette bulunacak il, ilçe ve belediyesi bulunan kasaba pazarlarında sağlık muayeneleri için belediye Veterineri, mezbaha Veterineri, pazar Veterineri kadrosu bulunan,

  e) (Değişik fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.) Yardıma esas alınacak proje pazar kurulacak il, ilçe ve kasabanın hayvancılık durumu ve hayvan pazarlama imkanları ile ahenkli olmalı ve il Veteriner Müdürlüğü raporu ile bu durum tevsik edilmelidir.

  f) (Değişik fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.) Hayvan pazarı için hazırlanacak proje keşif tutarının;

  - İllerde ve hayvan pazarlamasının kesif olduğu ilçelerde bir buçuk milyon lirayı,

  - İlçelerde ve kasabalarda bir milyon lirayı geçmemesi gerekir.

  - İnşaat süresi içerisinde birim fiyat artışları Bakanlıkça dikkate alınacaktır.

  g) (Mülga fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  h) (Mülga fıkra: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Gönderilecek Belgeler:

  Madde 3 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Yardım isteğinde bulunan belediyeler isteklerini;

  a - Belediye meclisinin park ve sağlık kontrol tesisinin gerekli olduğunu ve projeye göre Bakanlık yardımı dışında kalan kısmını kendi imkanları ile sağlıyacağına dair taahhüdü kapsayan gerekçeli ve ita amirliklerince tastikli kararı, (Meclis Kararı Bakanlıktan yardım talebini de kapsamalıdır.)

  b - Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce geliştirilmiş tip projelerden ihtiyaca cevap verecek birisini benimsemek.

  c - Veya mahallin Veteriner İşleri Müdürlüğünce uygun bulunacak İl İmar Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü, Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü ve İller Bankası Bölge Müdürlüklerince tasdikli projeleri,

  d - Hayvan pazarına ayrılan arsanın bu işe tahsisine ait İmar İskan Bakanlığınca tastik edilmiş Belediye Meclis kararı,

  e - Belirtilen belgeleri Valilik Makamının müspet mütalaası ve aracılığı ile Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndermek gerekir.

  Tahsis Yapılması:

  Madde 4 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Valiliklerin müspet mütalaasına bağlı olarak Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gelecek yardım istekleri ve bağlı belgeler Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünde teşkil edilecek bir komisyon marifetiyle incelenir, inceleme sonucuna göre Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile yardım yapılır.

  Tahsise Öncelik:

  Madde 5 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Tahsisler aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır:

  a) Hayvan Pazarı olmayan,

  b) Kalkınmada öncelikli yörelerin hayvan pazarı kurmaya istekli belediyelerine,

  c) Kendi imkanları ile hayvan pazarı kurmaya girişmiş, fakat bütçelerinin yetersizliği sebebi ile yarıda kalmış ve tamamlanması istenilen pazarların bulunduğu belediyelere,

  d) Hayvan hareketlerinin ve hayvan pazarlamasının yoğun olduğu yörelerin belediyelerine öncelik tanınır.

  e) Yardım isteklerinin öncelik sırasına konulması Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

  Ödeneğin Gönderilmesi:

  Madde 6 - Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü onay örneğini Bakanlık Muhasebe Müdürlüğüne tevdi ederek, yapılan tahsisin tamamı belediyesine ödenmek üzere mahalli mal sandığına gönderilmesini bildirir.

  Tahsis, belediye vezne alındısı karşılığında mahalli mal sandığınca ilgili belediyeye ödenir.

  Bakanlıkça, tahsis yapılan hizmetin konusu ile tahsis miktarı valilikler aracılığı ile ilgili belediyelere duyurulur.

  Ödeneğin ayrı bir hesaba yatırılması ve tahsis amacı dışında-kullanılmayacağı:

  Madde 7 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Tahsis edilen ve belediyeye ödenen para, belediyece T.C.Ziraat Bankasınca açılacak ayrı bir hesaba yatırılır ve bankadan paranın çekilişi, yetkililerce düzenlenecek keşif istihkak raporlarına müsteniden ita amirlerinin yazılı muvafakatı ile olur. Ödenekten amaç dışında, geçici de olsa, hiç bir harcama yapılamaz.

  Denetleme sonucunda veya herhangi bir suretle, tahsisin amaç dışında kullanıldığı anlaşıldığı takdirde Bakanlıkça, tahsis iptal edilerek mal sandığına iade ettirilir; sorumlular hakkında kovuşturma yapılır ve belediyeye, aykırılığın giderilmesine ve yanlış işlemin düzeltilmesine kadar yardım yapılmaz.

  İşin Süresi ve Sonuçlandırılması:

  Madde 8 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  Tahsis, Belediyesince vezne alındısı karşılığında alındıktan sonra iki yıl içinde bitirilmesi zorunludur. Aksi takdirde zorunlu sebep yoksa, tahsisin tamamı iptal edilerek mal sandığına iade ettirilir ve 7. maddenin 2. paragrafına göre işlem yapılır.

  Madde 9 - (Değişik madde: 08/05/1977 - 15931 sayılı RG.)

  İşin bitiminde, ilgili belediyece sonucundan Valilik aracılığı ve mütalaası ile Bakanlığa bilgi verilir ve yapılan tesisin bir fotoğrafı gönderilir.

  İşlemlerin Yürütülmesi, İzlenmesi ve Denetimi:

  Madde 10 - Belediyelere yardım işlemleri, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve izlenir.

  Ödeneğin yerine ve tahsis amacına uygun olarak harcanmasının denetimi Valiler, Kaymakamlar ve Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığı ile yapılır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Belediyelere, Park ve Sağlık Kontrol tesisi yapmak üzere Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1977 yılı bütçesine ödenek teklif edilir ve yılı içersinde yardım gerçekleştirilir.

  Yürürlük ve Yürütme:

  Madde 11 - Bu Yönetmelik 1. Mart 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Madde 12 - Bu Yönetmeliği Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100