Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞ ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARIN YEREL İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK

  DIŞ ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARIN YEREL İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 30/01/1987

  Resmi Gazete Sayısı: 19357

  Dışişleri Bakanlığından:

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikteki esaslara göre yürütülür.

  İlkeler :

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Ancak, gizliliği olan, güvenliği gerektiren hallerde yetkili makamın onayı ile bu ilkelere uyulmayabilir.

  Yetkili Makam :

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen yerel ihtiyaçların karşılanmasında yetkili makamlar veya kişiler yabancı ülkedeki kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık tarafından tesbit edilir.

  Tesbit edilecek yetkili makamın yabancı ülkedeki kuruluşta görevli olması esastır.

  İlgili Bakanlık, bu Yönetmelikle yetkili makam verilen görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı için merkezde bir makam tayin edebilir.

  Onay Belgesi :

  Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak her iş için önceden işin nev'i niteliği, miktarı, varsa tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve gerekli diğer hususları ihtiva eden bir onay belgesi hazırlanır. Bu belge 3 üncü maddeye göre belirlenen yetkili makamca onaylanır.

  Usuller ve İhale Komisyonu :

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı ihtiyaçların karşılanmasında aşağıdaki usuller uygulanır.

  a) Tutarı, her yıl 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre iller için belirlenen miktarı geçmeyen ihtiyaçlar, yetkili makam tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce, görevlendirilecek kimse yok ise yetkili makamca, doğrudan doğruya temin edilir.

  b) Yukarıda belirtilen tutarı aşan ihtiyaçlar pazarlık usulü ile temin edilir.

  Pazarlık yetkili makamca, biri başkan olmak ve en az 3 kişiden oluşmak üzere kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır.

  Bedeli (a) bendinde belirtilen miktarın 50 katını aşan taşınmaz mal alım ve satımlarında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, 100 katını aşan yapım işlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca görevlendirilecek bir memur da üye olarak komisyona katılır.

  Bu tutarların altında olsa dahi kurumun göstereceği lüzum üzerine taşınmaz mal alım ve satımları ile yapım işlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevlendirecekleri birer memur üye olarak komisyona katılır.

  Komisyonlar eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir.

  Pazarlık usulünde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Pazarlık, ihale komisyonunca, işin özelliğinde göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Komisyon kararında, pazarlığın ne şekilde yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanın tercih sebepleri açıkça belirtilir.

  İhale komisyonunun kararları yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.

  Komisyon kurulması için yeterli personel bulunmayan yerlerde ihtiyaçlar, ilgili Bakanın izni ile (a) bendindeki usule göre temin edilir.

  c) (a) ve (b) bendine göre yapılacak uygulamalarda.

  ca - Bulunulan ülkenin iktisadi durumu, siyasi rejimi, mevzuatı, örf ve adetleri gibi özel şartları dikkate alınır.

  cb - Tahmini bedel tesbiti, ilan yapılması, teminat alınması, şartname düzenlenmesi, sözleşme yapılması mecburi değildir.

  cc - İhtiyaçlar, diplomatik muafiyetlerden de faydalanmak ve Hazine yararına olmak kaydıyla diğer yabancı ülkelerden de temin edilebilir.

  Yönerge :

  Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlere ait ayrıntılı hususlar ile muayene ve kabul işlemleri, mevcut mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ilgili Bakanlıklarca çıkartılacak Yönergelerle tesbit edilir.

  Dayanak :

  Madde 7 - Bu Yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 79 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

  Başlamış Olan İşler :

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işler ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Yürürlük :

  Madde 8 - Sayıştay'ın görüşü alınmış olan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 45 inci gününde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümleri dış ülkelerde kuruluşu bulunan bakanlıklarca yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100