Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÖREV ZARARLARININ TESPİTİ USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

    GÖREV ZARARLARININ TESPİTİ USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 06/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25071

    Devlet Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar ile işletmelerinde ilgili Bakanlar Kurulu kararının uygulanması nedeniyle oluşan görev zararı tutarının ödenmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve bağlı/ilgili/ilişkili bakanlık Teftiş Kurullarınca muhasebe kayıtları üzerinden birlikte tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine dayanılarak çıkarılan kararnamelerle ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığının görev zararından kaynaklanan ödemeyi gerçekleştirebilmesi amacıyla, görev zararı tutarının incelenmesi ve birlikte tespiti işlemlerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte "bağlı/ilgili/ilişkili bakanlık" terimleri tümünü ifade etmek üzere "ilgili bakanlık"; "bağlı/ilgili/ilişkili kuruluş, teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık veya işletmeler" terimleri ise "kuruluş" olarak anılacaktır.

    Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Görevlendirme

    Madde 5 - İlgili bakanlık, kuruluşun görev zararı talebini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana bildirir. Görev zararı tutarının tespitine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı, kendi denetim elemanını görevlendirme onayını aldıktan sonra, ilgili mevzuat ile verilen görevi fiilen yapan kuruluşun ilgili bakanlığına durumu bildirerek yeteri kadar müfettiş görevlendirilmesini ister.

    İsteme Uyma Zorunluluğu

    Madde 6 - Hazine Müsteşarlığınca kendisinden müfettiş istenen Bakanlık tarafından en geç bir ay içerisinde kendi Teftiş Kurulundan, kuruluş Devlet Bakanlığına bağlı ise kararname ile verilen görevi fiilen yapan kuruluş Teftiş Kurulundan yeter sayıda müfettiş görevlendirilir. Görevlendirilen müfettişlerin adı, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kuruluna bir yazı ile bildirilir.

    Bu işlemleri yerine getirmeyen kuruluşun, Hazine Müsteşarlığınca görev zararlarının tespit işlemlerine başlanmaz.

    Koordinatörlük

    Madde 7 - Görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, birlikte yapılan çalışmalar sırasında görevli Hazine Kontrolörü koordinatörlük görevini de yürütür.

    Görevin süresi ve göreve başlama

    Madde 8 - Görevlendirilen denetim elemanları, bu Yönetmeliğe göre yapacakları birlikte tespit görevine; kuruluş muhasebe kayıtlarına göre hesapların kesinleşmesi 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren üç ay içerisinde başlamak zorundadırlar.

    Müşterek Tespit Tutanağı ve Raporlama

    Madde 9 - Görevli denetim elemanları, kuruluş nezdinde görev zararı tutarının müştereken tespitiyle ilgili olarak yapılan incelemenin sonucunda; fiilen gerçekleşen zararın net tutarını, incelenen kayıtları ve gerekli olabilecek diğer ayrıntıları, görev onayına ilişkin bilgiler ve görevin kapsamı ile dayanağını, düzenlendiği yer ve tarihi de gösterecek ve en az üç nüsha olacak şekilde "Müşterek Tespit Tutanağı" düzenler. Bu tutanak, görevli denetim elemanları ve kuruluşun en üst yöneticisi tarafından birlikte imzalanır.

    Müşterek Tespit Tutanağında belirtilen görev zararı tutarlarıyla ilgili tespitlere katılmayan ya da farklı görüşleri olan denetim elemanı veya kuruluşun en üst yöneticisi, sonucu etkileyecek önemdeki farklı görüş ve tespitlerini gerekçeleriyle birlikte aynı tutanağın altına ayrıca yazabilir.

    Görevli denetim elemanları, Müşterek Tespit Tutanağının ilgililerce imzalanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde, kendi çalışma yönetmeliklerinde belirlenen usullere göre görev konusuyla ilgili olarak inceleme sonuçlarını ayrı ayrı Kurul Başkanlıklarına sunarlar.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki usullere göre yapılmış olan görevlendirme işlemleri geçerlidir. Ancak bu görevlere ilişkin olarak henüz sonuçlandırılmamış inceleme ve tespit işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100