Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

    DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

    Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma Ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi: 20/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25144

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezince yapılacak İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzmanlığı yeterlik sınavlarının şekil ve uygulamaları ile bu pozisyonlara yapılacak atamaların esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine meslek hizmetlerini yerine getirmek üzere alınacak Uzman Yardımcıları ile Uzmanları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 4684 sayılı Kanun ile eklenen Ek 2 nci maddesi, 11/01/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi ve 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    İGEME: Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

    Genel Sekreterlik: İGEME Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısını,

    İMİ Daire Başkanlığı: İGEME İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

    Uzman: İGEME Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı: İGEME Uzman Yardımcısını,

    KPSS: 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavı,

    Yarışma Sınavı: İGEME Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

    Yeterlik Sınavı: İGEME Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

    Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

    Madde 5 - İGEME'de görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, İGEME'ce uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak yarışma sınavı ile alınırlar. Sınava gireceklerde aranacak genel ve özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar yarışma sınavı duyurusunda belirtilir.

    Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Şartları

    Madde 6 - Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

    d) KPSS sınavından İGEME tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak,

    e) KPSS yabancı dil testinden, İGEME tarafından sınav ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

    gereklidir.

    Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı İlanı

    Madde 7 - Yarışma sınavına katılma şartları, sınav konuları, sınav konularına uygulanacak ve sınav puanının tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları, alınacak personelin nitelikleri, ilk defa atananlar için atama izni alınan pozisyonların unvan ve sayıları, bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre sınava çağırılacak aday sayısı, KPSS taban puanı, sınav yeri, tarihi, başvuruda istenecek belgeler, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az 45 gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde duyurulur.

    Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı İşlemleri

    Madde 8 - Yarışma sınavına girmek isteyenler;

    a) İMİ Daire Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formu,

    b) 4,5 x 6 ebadında iki adet fotoğraf,

    c) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti ve,

    d) KPSS sınavında İGEME tarafından belirlenmiş asgari puanı aldığına dair belge ile İGEME'ye başvururlar.

    Yukarıda belirtilen belgelerin İGEME Genel Evrakına en geç yarışma sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı sureti,

    b) (Değişik bent: 01/09/2007- 26630 S.R.G Yön/1.md.) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

    c) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,

    d) 4,5 x 6 ebadında 4 adet fotoğraf,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

    Yarışma Sınavı Kurulu

    Madde 9 - Yarışma Sınavı Kurulu, İGEME Genel Sekreterinin başkanlığında İGEME Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği iki üye, Genel Sekreter Yardımcısı, Personelden sorumlu Başkan ve Genel Sekreter tarafından seçilen iki Başkan olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

    Gerek duyulması halinde, üniversitelerden uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir. Bu durumda üye sayısı dokuzu geçemez.

    Yarışma Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri İMİ Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Yarışma Sınavı

    Madde 10 - Yarışma sınavı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. Bu sınav, İGEME'ce yapılabileceği gibi İGEME'ce belirtilen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına da yaptırılabilir.

    Yazılı sınav, adayların mezuniyet durumları gözönünde bulundurularak, mühendislik-mimarlık ve idari-sosyal bilimler dallarında olmak üzere iki ayrı uzmanlık alanında yapılır.

    Yazılı sınav konuları şunlardır;

    a) Hukuk,

    b) İktisat,

    c) Maliye,

    d) İşletme,

    e) Uluslararası İlişkiler,

    f) Ekonometri,

    g) Kamu Yönetimi,

    h) Genel Kültür.

    İdari-sosyal bilimler dalında yapılacak yazılı sınav, yukarıda belirtilen konulardan alınacak bölümler itibarıyla Genel Sekreterlikçe seçilecek konular üzerinden yapılır ve bu husus sınav ilanında belirtilir.

    Mimarlık ve mühendislik fakülteleri mezunları için; İGEME'ce alınması planlanan bölüm itibarıyla, yazılı sınav konuları, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak İGEME'ce belirlenir ve bu husus sınav ilanında belirtilir.

    İGEME tarafından belirlenen ve yarışma sınav ilanında da duyurulan esaslara göre adayların yazılı sınav puanları tespit edilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. 70 puan alamayan adaylar sözlü sınava katılamazlar.

    Yazılı sınav yapılması halinde, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav çağrısı adaylara sınav tarihinden en az 10 gün önce yapılır ve belirlenecek sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile beraber İGEME'de ilan edilir.

    Yarışma Sınavı Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların, alınması planlanan bölümlere göre belirlenecek konulara ilaveten genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve yabancı dil bilgisini ölçerek, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da göz önüne alarak, her adaya ayrı ayrı not verirler. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

    Yarışma Sınavı Kurulu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar. Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Genel Sekreterlik Makamına teslim eder.

    İGEME, kesin sınav sonuçlarını ve münhal bulunan pozisyon sayısı itibariyle sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini İGEME'de ilan eder. İGEME ayrıca münhal pozisyon sayısı kadar yedek listeler belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 3 ay için geçerlidir.

    Madde 11 - Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavında iki defa başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.

    Uzman Yardımcılığı Adaylığına Atanma

    Madde 12 - Yarışma sınavını kazananların, Uzman Yardımcısı adaylığına atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi ve İGEME Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İMİ Daire Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

    Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

    Adaylık Süresi ve Asaletin Tasdiki

    Madde 13 - Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını kazananların boş Uzman Yardımcısı pozisyonlarına atanmaları, başarı sıralamasına göre "İGEME Uzman Yardımcısı Adayı" olarak yapılır. Adaylar Genel Sekreterliğin uygun göreceği birimlere atanırlar. Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda başarılı görülen adayın asaleti, Genel Sekreterlik Makamının onayı ile tasdik edilir. Adaylık süresi içinde başarılı görülmeyen Uzman Yardımcılarına İGEME Personel Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    Adayların Eğitimi

    Madde 14 - Uzman Yardımcısı adayı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde Genel Sekreterlikçe tesbit edilecek programa göre kursa tabi tutulur. Bu kursta adaya, temel ve hazırlayıcı eğitimin yanısıra;

    a) İGEME'nin Görev ve Yetkileri ile Teşkilat Yapısı,

    b) Dış Ticaret, Gümrük ve Avrupa Birliği Mevzuatı,

    c) Personel Rejimi,

    d) Genel Evrak Uygulamaları ve Arşivleme,

    e) Bilgisayar ve Büro Makinalarının Kullanımı,

    konularında eğitim verilir. Bu eğitim en fazla üç ay içinde tamamlanır.

    Uzman Yardımcısı Adayının kurs esnasındaki çalışmaları, bilgisi ve davranışları hakkında bir rapor düzenlenir ve adaylar Genel Sekreterlik makamının uygun göreceği birimlere atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

    Uzmanlık Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

    Madde 15 - Uzman Yardımcısı, adaylık dönemi dahil, İGEME birimlerinde Uzman Yardımcısı pozisyonunda ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak şartıyla Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavı Duyurusu

    Madde 16 - Yeterlik Sınavı, yılda en fazla iki defa ve Genel Sekreter tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Sınav tarihleri en az üç ay önce ilgililere duyurulur.

    Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 17 - Uzmanlık Yeterlik Sınavı Kurulu; İGEME Genel Sekreterinin başkanlığında İGEME Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği 2 üye, Genel Sekreter Yardımcısı, Personelden sorumlu Birim Başkanı ve Genel Sekreter tarafından seçilen yeterli sayıda birim Başkanından oluşur.

    Kurulun sekretarya hizmetleri İMİ Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yeterlik Sınavı Kurulunun Görevleri

    Madde 18 - Yeterlik Sınavı Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Yazılı ve Sözlü Sınavda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak,

    b) Yapılan sınavları değerlendirmek ve başarılı olanları belirlemek,

    c) Gerek görülmesi halinde Üniversite Öğretim Üyelerini, sınav çeşidine göre ilgili Meslek Memurlarını, Teknik Personel ile diğer ilgili kuruluş mensuplarını da üye olarak Kurula davet etmek.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 19 - Uzman Yardımcıları, Uzmanlığa atanabilmek için Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Yeterlik Sınavı, yılda en fazla iki defa ve Genel Sekreter tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Sınav tarihleri en az üç ay önce ilgililere duyurulur. Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

    a) Yeterlik Tezi,

    b) Yeterlik Yazılı Sınavı,

    c) Yeterlik Sözlü Sınavı.

    Yeterlik Tezi

    Madde 20 - Uzman Yardımcıları, adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak, Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) en az (C) ve üzeri belgesi almak ve her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanır.

    Yeterlik Tez Konusu Seçimi

    Madde 21 - Uzman Yardımcısı İGEME görev sahası ile ilgili olarak kendisinin belirleyeceği üç tez konusunu tercih sırasına göre birim amirine bildirir.

    Birim amiri tarafından uygun görülen tez konusu birim amirliğince, Genel Sekreterliğin onayını takiben İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve ilgili Uzman Yardımcısına bildirilir.

    Uzman Yardımcısı; yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Uzman Yardımcısı, tezinde ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönleriyle de inceleyerek kendi görüş ve önerilerini belirtir. Tezde ayrıca İngilizce dilinde hazırlanacak özet bölümün de bulunması şarttır.

    Tezlerin Teslimi

    Madde 22 - Uzman Yardımcısı; tezini, tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde, Yeterlik Sınav Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere birim amirliğine vermek zorundadır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde ve birim amirinin onayı ile en çok iki ay uzatılabilir.

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcılarının tezlerini Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

    Tezlerin Değerlendirilme Esasları

    Madde 23 - Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurulunca incelenerek, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

    Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

    Tezleri eksik görülen Uzman Yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler, Yeterlik Sınavı Kurulunca İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iletilir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, yazılı sınavdan önce, tezin eksikliklerini, tamamlamaları için Uzman Yardımcılarına yazılı olarak bildirir.

    Tezleri başarısız görülen Uzman Yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamazlar.

    Tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak bir sonraki yeterlik sınavına, tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak girmek hakkına sahiptir. İkinci hakkında da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

    Yeterlik Sınav Konuları

    Madde 24 - Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen konularda yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamada yapılır.

    a) Ekonomi ve Dış Ticaret,

    b) Türkiye ve dünya ekonomisi, ticareti,

    c) Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler,

    d) Dış Ticaret Mevzuatı ve Uluslararası Ticari Düzenlemeler,

    e) İGEME'nin görevleri, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, personel ve protokol uygulamaları,

    f) Genel kültür.

    Yeterlik Yazılı Sınavı

    Madde 25 - Yeterlik Sınavının ikinci aşaması, 24 üncü maddede belirtilen konularda mesleki yazılı sınav şeklinde yapılır. Bu aşamada başarılı sayılabilmek için, en az 70 puan almak gerekir. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) ve üzeri belgesi olmayanlar uzmanlık sınavına giremezler. Başarılı olan Uzman Yardımcıları, Yeterlik Sınavının üçüncü aşaması olan sözlü sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Sınavda kopya yapanlar veya buna teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavları geçersiz sayılır ve ayrıca hakkında disiplin cezası uygulanır.

    Yeterlik Sözlü Sınavı

    Madde 26 - Yeterlik Sınavının üçüncü aşaması, sözlü sınav şeklinde yapılır. Yeterlik Sınavı Kurulu üyeleri; Uzman Yardımcılarına ağırlıklı olarak genel kültür düzeyleri ile güncel olaylara bakış açıları ve 24 üncü maddede belirtilen konulardaki mesleki bilgi derecelerini gözönüne alarak, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verirler. Sözlü sınav aynı zamanda adayın muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini de taşır. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler, meslek bilgileri itibariyle yeterli olsalar bile sözlü sınavda başarısız addedilirler. Bu aşamada başarılı sayılabilmek için Uzman Yardımcısının tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. Yeterlik Sınavı Kurulu, sınava giren Uzman Yardımcılarının nihai başarı notlarını yukarıda belirtilen şekilde belirleyerek, sıralamaya tabi tutar ve sınav sonuçlarını, Yeterlik Sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde İMİ Daire Başkanlığına teslim eder.

    Madde 27 - Uzmanlık Yeterlik Sınavının ikinci aşamasında başarısız olan Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavının üçüncü aşamasına katılamaz.

    Madde 28 - Uzmanlık Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından Yeterlik Sınavının birinci, ikinci veya üçüncü aşamasında başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak müteakip Yeterlik Sınavında başarısız olduğu aşamaya tekrar girer. İkinci sınav hakkında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

    Madde 29 - Yeterlik Sınavında başarılı olanların sınav sonuçları sicillerine işlenir. Yeterlik Sınavı başarı sıralamasına ve boş pozisyon durumuna göre Uzman olarak atanırlar.

    Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

    Madde 30 - Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler ile adaylık dönemi hariç olumlu sicil alamayanlar veya sınava hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler. Genel Sekreterlikçe durumlarına uygun, memur pozisyonlarına atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Uzmanlığa Yeniden Atanma

    Madde 31 - İlgili mevzuat hükümlerine göre Uzman sıfatını kazandıktan sonra İGEME'den kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması halinde atamaya yetkili makamların takdiriyle yeniden atanabilirler.

    Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 4684 sayılı Kanun ile eklenen Ek 2 nci maddesi, 11/01/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliği ve 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 33 - 21/06/2000 tarihli ve 24086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Uzman Yardımcısı pozisyonunda bulunanlar için 21/06/2000 tarihli ve 24086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreteri yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100