Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25150

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında yer alması gereken hükümler, Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen;

    a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

    b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

    c) (Değişik bent: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/1.mad) TÜİK: Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunu,

    d) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

    e) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    f) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    g) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

    h) TEFE: Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksini,

    i) Piyasa: Elektrik enerjisi piyasasını,

    j) Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için EPDK'dan almak zorunda olduğu yetki belgesini,

    k) Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,

    l) Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına ilişkin işletme esaslarını ve DSİ'ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen yazılı hükümlere ve şartlara göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşmayı,

    m) Şirket: Lisans almak üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için başvuran anonim veya limited şirketi,

    n) (Ek bent: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/1.mad) Komisyon: Çoklu başvurularda seçim işlemini yürütmek üzere DSİ Genel Müdürünün onayıyla biri başkan olmak üzere en az yedi asil dört yedek üyeden teşekkül eden seçim komisyonunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı

    Proje Listelerinin İlanı

    Madde 5 - DSİ ve EİE tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına göre DSİ'nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler DSİ tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere ilişkin başvuru, fizibilite teslimi, Su Kullanım Hakkı Anlaşması hakkındaki bilgiler gibi işlem safhaları yer alır.

    Müracaat Esasları

    Madde 6 - (Değişik madde: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yayımlanan DSİ ve EİE projelerinden, müracaat süresi sona eren projelerin dışında kalanlar için Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ'ye müracaat edilir.

       Müracaatla birlikte istenen belgelere ilave olarak Ek-3A formatında hazırlanmış fizibilite raporu ile formatı ve her yıl tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen, müracaat tarihinden itibaren en az bir yıl süreli geçici teminat mektubu verilir. Tüzel kişiler tarafından geliştirilecek projelerde de ilk başvuru esnasında geçici teminat mektupları verilir. Gerekmesi halinde geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması DSİ tarafından istenebilir. Geçici teminat mektupları, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle EPDK tarafından reddedilmesi halinde irat kaydedilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısı sonucunda; en yüksek teklif ile en yüksek ikinci teklifi vermiş olan şirket veya şirketler hariç diğer şirketlerin geçici teminat mektupları, kapalı zarf ile teklif verme toplantısının tamamlanmasının ardından şirket yetkililerine tutanakla geri verilir. Alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun bulunması halinde, birden fazla başvurularda yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısı için de geçerli olur.

       Enerji üretimini de ihtiva eden çok maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda, ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket, DSİ'den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz. DSİ Genel Müdürlüğüne ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak ortak tesis bedeli, TEFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan ihaleye esas ilk keşif bedelinde artış olması durumunda, bu bedel ihaleye esas ilk keşif bedelinde en fazla % 30 artış yapılarak hesaplanır. Proje ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.

       Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket DSİ'den her hangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

       DSİ ve/veya EİE tarafından kesin projesi veya planlaması hazırlanmış olan çok maksatlı olarak planlanmış mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi halinde ortak tesisin tamamı şirket tarafından DSİ'nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket, bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden, Ek-2 de belirtilen bedelden ve Ek-5 deki Taahhütname'den muaf tutulur ve DSİ'den ortak tesis yatırımı ile ilgili katılım payı talep edemez. Bu Yönetmelik hükümleri ve bu hükümlere göre tanzim edilmiş anlaşma ve taahhütlerin uygulanmasında DSİ tarafından belirlenen ve ilan edilen hizmet maksatları esas alınır. Şirketin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, irtibat adresi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri de müracaat dilekçesine eklenir.

       DSİ tarafından geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ'ye müracaat edilebilir.

       Tüzel kişiler tarafından geliştirilecek ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yer almamış projeler için de müracaat edilebilir. Ancak, bu projelerin DSİ ve/veya EİE tarafından üzerinde çalışılan fakat rapora bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ ve/veya EİE çalışmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez.

    Müracaatların İlanı ve Taahhütname Alınması

    Madde 7 - Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılmak üzere DSİ'ye müracaat eden şirket veya şirketler, Ek-2'de belirtilen ve DSİ ve/veya EİE'ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödendiğine ilişkin belgeleri, Ek-5'de yer alan taahhütname ile birlikte DSİ'ye ibraz eder.

    Yapılan ilk müracaat DSİ internet sayfasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Otuz gün sonunda kesinleşen müracaatlar ayrıca yayımlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fizibilite Raporu

    Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Teslimi

    Madde 8 - (Değişik madde: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/2.mad)

    DSİ ve/veya EİE tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler Ek-3A da belirtilen esaslar dahilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ'ye teslim ederler. Fizibilite ve/veya kesin projesi hazır olan projelerde; DSİ tarafından gerekli görülmesi durumunda, fizibilite raporu istenir. Fizibilite raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3 te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için doksan günü geçmeyecek bir süre için fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, menba developmanı ve mansap su haklarını göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre tadil çalışmalarını yapar. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu EİE projesi olması halinde sekiz nüsha, DSİ projesi olması halinde ise beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında DSİ'ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ ve/veya EİE projeleri dışında geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4 de belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ'ye müracaat eder. Hazırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ, EİE'nin de görüşünü alarak altmış gün içerisinde teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde durumu şirkete bildirir ve 7 nci maddede belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, şirketden/şirketlerden Ek-3'de belirtilen esaslar dahilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Projeye birden fazla müracaat olması halinde DSİ tarafından doksan günü geçmemek üzere şirketlere aynı fizibilite raporu teslim tarihi verilir ve bütün fizibilite raporları aynı tarihte teslim alınır. Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba developmanı ve mansap su haklarını gözönünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre, belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında DSİ'ye teslim eder. DSİ ve/veya EİE projeleri dışında tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler için tüzel kişiler tarafından DSİ'ye müracaatı takiben doksan gün içerisinde fizibilite raporu teslim edilmediği takdirde veya teslim edilen fizibilite raporunun yeterli bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir ve belirtilen süre sonunda proje diğer müracaatlara açılır. Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda DSİ ve/veya EİE'den bilgi talebinde bulunulması halinde, eldeki bilgiler DSİ ve/veya EİE tarafından şirkete temin edilir. Bu kapsamda havzanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSİ'ce belirlenecek oranı şirket tarafından fizibilitede dikkate alınır. Şirket veya şirketler yapılacak fizibilite revizyonu ve fizibilite çalışmalarında, DSİ ve/veya EİE projesi formülasyonuna göre teknik, ekonomik ve çevresel açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde farklı formülasyon teklifinde bulunabilir. Projelerinde revize yapılması talep edilen ve/veya DSİ ve/veya EİE projesi formülasyonuna göre farklı formülasyon teklifinde bulunan şirket veya şirketlerin teklifleri DSİ ve/veya EİE tarafından kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum DSİ tarafından gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Bu tarihten itibaren şirket doksan gün içerisinde tadil edilmiş fizibilite raporunu DSİ'ye teslim eder. Şirketin ilave süre talep etmesi halinde, bu süre, DSİ ve/veya EİE tarafından proje ile ilgili gerekçelerin uygun bulunması durumunda uzatılabilir. Aksi takdirde bu şirket veya şirketlerin başvurusu reddedilmiş sayılır. DSİ ve/veya EİE projesi için farklı formülasyon teklifinde bulunulduğu halde kabul edilmeyen projelerde, bu Yönetmeliğin yayımına kadar tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim etmemiş şirketler için tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren başlamış sayılır.

    Fizibilite Raporlarının Değerlendirilmesi

    Madde 9 - Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; projenin DSİ'nin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projelerine olan etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir. Ancak, şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

    Şirket tarafından DSİ'ye teslim edilen fizibilite raporu, DSİ'ce en fazla doksan gün içerisinde değerlendirilerek DSİ görüşü oluşturulur. Projenin EİE projesi olması halinde fizibilite değerlendirme safhasında DSİ tarafından EİE'nin de görüşü alınır.

    (Değişik fıkra: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/3.mad) Değerlendirme sonucunda fizibilite raporu kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile birlikte eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. Aynı projeye birden fazla şirketin başvurması halinde, şirketlerin tamamının fizibilite raporlarının kabul edilmemesi veya projeye tek şirketin başvurması ve fizibilite raporlarının kabul edilmemesi durumunda proje yeniden müracaata açılır.

    Ön rapor ve fizibilite hazırlanması ile müracaat ve fizibilite değerlendirilmesine ilişkin bütün süreler projenin özelliğine göre DSİ tarafından en fazla bir katı kadar artırılabilir ve bu durum şirketlere eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Anlaşmanın İmzalanması

    Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belgenin Verilmesi

    Madde 10 - (Değişik madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/2.mad)

    16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince aynı kaynak için DSİ'ye sunulan birden fazla şirkete ait fizibilite raporlarının DSİ tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, su kullanım hakkı anlaşması imzalayacak şirket, aşağıdaki usul dairesinde belirlenir:

    a) Fizibilitesi, DSİ tarafından kabul edilebilir bulunan şirketlere belirlenen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu (Ek-6) eşzamanlı gönderilir.

    b) Şirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSİ'ce belirlenen adrese teslim ederler. Zarf içerisinde; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalı ve kaşeli hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu, bir yıllık geçici teminat mektubu, noter tasdikli imza sirküleri, tebligata esas kanuni ikametgâh adresi, telefon ve faks numaraları ile noter tasdikli yetki belgesi bulunur. Gerekmesi halinde geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması istenebilir. Zarflar teslim edildikten sonra şirketler tekliflerini değiştiremezler. Zarflar komisyon tarafından şirket yetkililerinin huzurunda açılır. Herhangi bir belgenin eksik ve/veya uygun olmaması halinde teklif geçersiz sayılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır. Belgelerinde eksik bulunmayan şirketlerin teklifleri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi veren şirketin Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazandığı belirlenir.

    c) En yüksek teklifi eşit olarak birden fazla şirketin vermesi halinde, en yüksek eşit teklifi vermiş olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda şirket yetkilisinin bulunmaması halinde, şirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulunulamaz.

    d) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen şirketlerden sadece birinin katılması ve bu şirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu şirketin vermiş olduğu teklifteki oran komisyonun önerisi üzerine DSİ Genel Müdürünün onayı ile kabul edilebilir.

    e) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta; seçim işlemine dayanak oluşturan komisyon kurulması oluruna, toplantı ve karar tutanaklarına, davet edilen şirketlere, kapalı teklif toplantısına evrak sunan şirketlere, en yüksek hidroelektrik kaynak katkı payı teklif eden şirkete, izlenen usule, komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

    f) En yüksek teklifi ile en yüksek ikinci teklifi vermiş olan şirket veya şirketler hariç diğer şirketlerin geçici teminat mektupları, kapalı zarf ile teklif verme toplantısının tamamlanmasının ardından şirket yetkililerinin temsilcilerine tutanakla geri verilir. En yüksek teklif veren iki şirkete ait geçici teminat mektupları, söz konusu proje için en yüksek teklifi veren şirket ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılması ve EPDK tarafından lisans verilmesinin DSİ'ye bildirilmesini müteakip iade edilir. Geçici teminat mektupları, bu Yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle EPDK tarafından reddedilmesi halinde irat kaydedilir. (Değişik cümle: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/4.mad) Teklif verme toplantısının sonucu şirketten en geç doksan gün içerisinde Ek-3 formatında fizibilite raporunu DSİ'ye sunması istenir. Fizibilite raporunun incelenmesini müteakip durum; on beş işgünü içerisinde lisans başvurusu yapması için şirkete ve EPDK'ya bildirilir.

    g) En yüksek teklifi veren şirketin lisans başvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi veya şirketin lisans başvurusunda bulunmaması halinde, DSİ tarafından ikinci en yüksek teklifi veren şirkete davet mektubu yazılarak yukarıdaki usul dairesinde işlem yapılır İkinci en yüksek teklifi birden fazla şirketin vermiş olması halinde, bu şirketlerden, yeni bir oturumda önceki tekliflerinden daha az olmamak kaydıyla yeniden teklif vermeleri istenir.

    h) Su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı DSİ tarafından kendisine bildirilen şirket, onbeş iş günü içerisinde, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre lisans almak üzere EPDK'ya müracaat eder. Yapılan müracaatla ilgili olarak alınan Kurul Kararları EPDK tarafından DSİ'ye bildirilir.

    i) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla uygun bulunan şirket, Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmak üzere EPDK tarafından DSİ'ye bildirilir. Şirket, yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde DSİ'ye müracaat eder. DSİ görüşünde fizibilite raporunda giderilmesi gereken herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, DSİ ile şirket arasında müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. DSİ görüşünde, fizibilite raporunda giderilmesi gereken eksikliklerin belirtilmiş olması halinde, şirket DSİ'ye müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksiklikleri gidererek DSİ'ye tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim eder. Tadil edilmiş fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun görülmesini müteakip otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır ve konu hakkında DSİ tarafından EPDK'ya bildirimde bulunulur. Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayan şirketin lisans başvurusu Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde sonuçlandırılır.

    j) En yüksek teklifi veren ikinci tüzel kişinin de lisans alamaması halinde, başvuruya konu hidroelektrik projesi DSİ internet sayfasında yeniden yayınlanarak başvuruya açılır. Teklif verme toplantısı sonrasında, kendine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyen tüzel kişiler, tekrar ilana çıkarıldığında aynı proje için başvuruda bulunamaz.

    DSİ'ye yapılan başvurunun tek olması halinde, seçim yapılmasına ilişkin hususlar dışında bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

    Noter huzurunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması için öngörülen süreler, DSİ'nin ek süre talebinin EPDK tarafından uygun görülmesinin DSİ'ye bildirildiği tarihten itibaren bir defaya mahsus olmak üzere uzatılır.

    Su Kullanım Hakkı Anlaşması Hakkındaki Hükümler

    Madde 11 - Ek-1'de verilen taslakta belirtilen hükümler çerçevesinde imzalanan anlaşmanın bir örneği yazı ile EPDK'ya gönderilir.

    Ek-1'de yer alan Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına, projenin özelliğine bağlı olarak özel hükümler eklenebilir.

    Su Kullanım Hakkı Anlaşması, lisans süresince ve lisansın yürürlükte olduğu sürece geçerli olur ve Lisansın yenilenmesi, devredilmesi, sona ermesi, iptali halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır.

    Lisansın sona ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının feshi hallerinde mevcut tesislerin durumuna ilişkin hususlar DSİ ve EPDK tarafından ayrıca düzenlenir.

    ÇED Raporu

    Madde 12 - Şirket tarafından inşa edilecek bütün tesislere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ÇED, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı alınması, şirketin sorumluluğundadır. Şirket tarafından inşa edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak ve ayrıca ÇED veya Proje Tanıtım Dosyasında verilecek taahhütler ile ilgili muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk şirkete ait olacaktır.

    Şirket tarafından inşa edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından "ÇED Olumsuz Kararı" verilmesi halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince DSİ internet sayfasında yayımlanması gereken proje listeleri ilk yıl için bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip 1 ay içerisinde yayımlanır.

    Yayımlanan proje listelerinin hangi adresten temin edileceği ve ne şekilde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderileceği bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir. Listelerin duyuru şeklinde değişiklik olması halinde ise bu değişiklik Resmi Gazetede ayrıca yayımlanır.

    Geçici Madde 2 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları EPDK'dan lisans almaları şartıyla lisans süresince geçerlidir. Yap işlet devret modeli kapsamında mevcut sözleşmesi bulunan ve işletmede olanların mevcut su kullanım anlaşmaları çerçevesinde ticari işletme tarihine getirilmiş gelir-gider ve fon akış tablosunda ABD Doları olarak yer alan DSİ enerji katılım payları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kesin hesabı çıkmamış projeler için DSİ tarafından ortak tesisin kesin hesabının çıkartılmasını müteakip tadil edilerek DİE tarafından belirlenen TEFE değerleri kullanılarak ödeme tarihine getirilir. Günlük hesaplamalarda ödeme tarihinden bir önceki ay gerçekleşen TEFE değeri esas alınarak hesaplama yapılır.

    Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şirketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için TEFE uygulanır.

    Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin Mevcut Su Kullanım Anlaşmalarındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.

    Yap işlet devret ve işletme hakkı devri modelleri kapsamında mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini işleten tüzel kişilerin, EPDK tarafından mevcut sözleşmeleri için teklif edilen tadilatları kabul ederek sözleşmelerini tadil etmeleri halinde, mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir. Bu durumdaki tüzel kişilere, Su Kullanım Hakkı Anlaşması için bu Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 3 - Yap işlet devret modeli kapsamında mevcut sözleşmesi olan ve bu sözleşme kapsamındaki bütün işlemleri tamamlanmamış tüzel kişilerden mevcut sözleşmeleri kapsamındaki bütün haklarından feragat ettiğini ya da Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Bakanlığa ve EPDK'ya bildiren tüzel kişiler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. İmzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşması için bu Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yayımlanan projelere; 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yap işlet devret ve otoprodüktör modelinde daha önce Bakanlığa fizibilite raporu teslim edilerek başvuruda bulunulanlardan bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını imzalamak için DSİ'ye yapılan müracaatlar ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak üzere gereken Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını imzalamak için DSİ'ye yapılan müracaatlar, bu Yönetmelikteki müracaat esaslarına uygun olması ve Yönetmelik hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde işleme konulur.

    Geçici Madde 5 - 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına ilişkin hükümler bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ'a devir işlemlerine ait usul ve esasları belirleyen devir yönetmeliği kapsamında düzenlenir.

    Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları da bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen hükümlere göre imzalanır.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/4.mad)

    EPDK tarafından lisans verilmesi Kurul Kararı ile uygun bulunmuş ve DSİ ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamış olup, uygun bulma kararındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle lisans başvurusu reddedilmiş ve DSİ'ye iade edilmiş projelerde, tüzel kişilerin uygun bulma kararındaki diğer yükümlülüklerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra otuz gün içerisinde eksiksiz olarak tamamlayıp EPDK tarafından DSİ'ye bildirilmesi ve söz konusu tüzel kişilerin bu süre içerisinde DSİ'ye müracaat etmeleri halinde, bu tüzel kişilerle daha önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarındaki hükümler korunarak, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ilana çıkılmaksızın DSİ tarafından ve EPDK'ya gönderilir.

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/4.mad)

    1/7/2006 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, DSİ tarafından EPDK'ya su kullanım hakkı anlaşması yapmaya hak kazandığı bildirilen aynı kaynak için yapılmış birden fazla başvurunun yapıldığı projeler için EPDK tarafından teklif verme toplantısı düzenlenmemiş olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK tarafından DSİ'ye iade edilir.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/11.mad)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde DSİ tarafından fizibilite raporu teslimi için tebligat yapılmamış projelerde, şirketlerden Ek-3A formatında fizibilite raporu hazırlaması istenir ve otuz gün süre verilir.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    EK - 1

    ............................ HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN

    SU KULLANIMI HAKKI VE İŞLETME ESASLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA

    (ÖRNEK)

    Anlaşmanın konusu ve taraflar

    Madde 1 - "Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicinin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması" amacını taşıyan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisanslarına yönelik düzenlenen işbu Su Kullanım Hakkı Anlaşması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ...........................Anonim/Limited Şirketi arasında akdedilmiştir.

    Tanımlar

    Madde 2 - Anlaşmada adı geçen:

    1. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

    2. DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

    3. EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    4. EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    5. TEFE: DİE tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksini,

    6. Piyasa: Elektrik enerjisi piyasasını,

    7. Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için EPDK'dan almak zorunda olduğu yetki belgesini,

    8. Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,

    9. Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına ilişkin işletme esaslarını ve DSİ'ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen yazılı hükümlere ve şartlara göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşma,

    10. Şirket: Lisans almak üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için müracaat eden anonim veya limited şirketi,

    ifade eder.

    Esaslar

    Madde 3 - Aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlar, ............... İli, .................İlçesinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla şirket tarafından inşa edilecek ....x.....=...... MW kurulu gücündeki

    .................................. hidroelektrik enerji üretim tesislerinin, lisansın geçerli olduğu süredeki su kullanımına ilişkin işletme esasları ile ortak tesislerin yatırım, işletme, bakım, onarım ve yenileme giderlerinin enerji hissesi oranındaki katılım bedelinin DSİ'ye ödeme şekli ile ilgili esasları belirler.

    Şirketin Yükümlülükleri

    Madde 4 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin bulunduğu bölgenin havza gelişimine paralel olarak DSİ tarafından yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, havzadaki mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler (kesin proje, planlama, master plan, ön inceleme ve ilk etüt) kapsamında içme-kullanma, turizm ve endüstri suyu temini, sulama, taşkın koruma ve enerji maksatları ile bunların dışında olabilecek başka maksatlara yönelik olarak diğer kuruluşlara ve tüzel kişilere tahsis edilecek suların miktar ve amanlamasını belirleyecek olan işletme planları DSİ tarafından yapılır ve şirkete bildirilir. Şirket bu planlara uymakla yükümlüdür.

    Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlayacak ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu yatağa bırakacaktır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili şirket tarafından hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınacak olan ÇED, Proje Tanıtım Dosyası 'nda belirlenecektir.

    İlgili mevzuat çerçevesinde ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası gerektirmeyen projelerde ise fizibilite raporunda belirlenen ve DSİ tarafından uygun görülen miktardaki su, doğal hayatın idamesini sağlamak üzere şirket tarafından dere yatağına bırakılacaktır.

    Şirket tarafından inşa edilecek enerji üretim tesislerinin menba ve mansabında değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde, havzada ihtiyaçların önceliği, havzanın gelişim durumu ve menba-mansap ilişkisi göz önünde bulundurularak, bu hidroelektrik santral projesi ile ilgili ilk Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren 20 yıllık periyotlar sonunda, havzadaki hidrolojik veriler, mevcut ve mutasavver projelerdeki değişiklikler ile ihtiyaçların güncelleştirilmesi, yeni projelerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak önceden tespit edilmiş işletme planında DSİ tarafından geçici veya sürekli olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Değişiklik yapılması halinde DSİ söz konusu değişiklikleri şirkete bildirir. Şirket bu planlara uymak zorundadır. Bu durumda şirket, DSİ'den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

    Madde 5 - Hidroelektrik enerji üretim tesisleri, DSİ tarafından belirlenecek menba ve mansap projelerindeki su kullanımı paternine göre işletilecektir. Ortak tesislerde Madde 23'de belirtilen usuller çerçevesinde yapılacak işletme, bakım, onarım, yenileme ve ayrıca mücbir sebeplerden dolayı su verilememesi durumunda enerji üretiminde meydana gelebilecek azalma veya aksamalar sebebiyle şirket DSİ'den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

    Madde 6 - Mücbir sebepler, tabii afetler ve jeolojik sebeblerle meydana gelebilecek hasarlar sonucu bir üretim tesisinin üretim dışı kalması halinde üretimde ve enerji üretimi maksatlı taşınmazlar ile bunların mütemmim cüzlerinde oluşacak her türlü zarar şirkete aittir.

    Madde 7 - DSİ tarafından inşa edilmiş projeler kapsamına şirket tarafından hidroelektrik üretim tesisi ilave edilmesi durumunda, DSİ tarafından belirlenecek işletme planına göre ortak tesislerin işletmesi DSİ'ce yapılır ve DSİ ile şirket buna uyar. Şirketin bu planlara aykırı işletme yapması halinde, bütün zararlardan şirket sorumludur.Ortak tesis konumundaki depolamalarda düzenlenecek sulara ait ön tahmin hesapları DSİ tarafından yapılır.

    Madde 8 - Şirket tarafından işletilecek olan hidroelektrik üretim tesisinin işletme dışı kalması halinde hidroelektrik üretim tesisinin mansabında bulunan projelerin ve çevresel değerlerin su ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak tedbirler şirketçe alınır.

    Madde 9 - Şirket kuracağı hidroelektrik enerji üretim tesislerini mansap şartlarına uygun olarak işletecektir. Üretim tesisinden bırakılan suyun DSİ ve üçüncü şahıslara ait tesislere zarar vermesine yol açacak işletme şekilleri tatbik edilemez. Şirkete ait üretim tesisinin işletiminden kaynaklanacak her türlü hasar ve zararlardan üçüncü şahıslara karşı da şirket sorumlu olacaktır.

    Madde 10 - Depolamalı hidroelektrik santrallarda su tutma safhasında, mansaptaki su hakları ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak DSİ tarafından belirlenecek miktardaki su, şirket tarafından dere yatağına bırakılacaktır. Aksi uygulandığı halde bütün zararlardan şirket sorumludur.

    Madde 11 - Şirket, yalnızca enerji üretiminde kullanılmak üzere kendisine tahsis edilmiş olan suyu, başka maksatlarla kullanamaz, herhangi bir maksatla kullanılmak üzere üçüncü şahıslara devredemez ve satamaz. Depolamalı hidroelektrik santrallarda baraj gölünden su ürünleri, rekreasyon ve bunun gibi gayelere yönelik olarak yararlanılması, DSİ'ye aittir.

    Madde 12 - Çeşitli sebeblerle santrala az su gelmesi halinde suyun az olduğu süre içerisinde üretim tesisinin çalıştırılamaması veya öngörülenden az enerji üretilmesi durumuna ait bütün risk ve sorumluluklar şirkete aittir. Şirketin yatırım öncesi bu konuları incelediği ve projesini buna göre geliştirdiği kabul edilecektir.

    Madde 13 - Hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili inşaat çalışmaları sırasında, DSİ'ce inşa edilmiş ve edilmekte olan tesislere ve ayrıca çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirler şirketçe alınacak ve mevcut proje gayesine bağlı olarak suyun verilmesinde bir aksamaya sebeb olunmayacaktır.Aynı şekilde DSİ tarafından inşa edilecek tesis çalışmalarında şirkete ait üretim tesisinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınacaktır.

    Madde 14 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

    Şirket tarafından kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin yatırımında doğabilecek her türlü hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, ekonomik ve mali riskler ile tabii afet riski şirket tarafından yüklenilecektir.

    Madde 15 - Şirket tarafından kurulacak hidroelektrik enerji tesisleri ile ilgili olarak fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin konumları, kapasiteleri, boyutları gibi); ÇED/Proje Tanıtım Dosyası'nda, kati proje, uygulama projesi, inşaat ve işletme safhalarında muhtemel bir değişiklik söz konusu olması halinde, bu değişikliklere yönelik DSİ'nin uygun görüşü alınacaktır. DSİ tarafından gerekli görülmesi halinde bu anlaşmaya ek bir protokol yapılacaktır. Aksi halde doğabilecek her türlü olumsuz durum, zarar ve riskten şirket sorumlu olacaktır.

    Madde 16 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletilmesi esnasında kullanılabilecek olan suların sağlıklı olarak belirlenebilmesi için DSİ ve şirketçe uygun görülecek yerlerde, tesis, teçhizat ve yapım bedeli şirket tarafından karşılanmak üzere DSİ'ce uygun görülen elektronik sistemli akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonları DSİ kontrollüğünde şirket tarafından kurulacaktır.

    Birinci fıkrada belirtilen akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonlarının korunması, bakım ve onarımı gerektiğinde yenilenmesi şirket tarafından yapılacak ve DSİ yetkili elemanlarınca kontrol edilecektir.

    Hidrometrik ölçüm ve değerlendirmeler şirket ve DSİ tarafından müştereken yapılacaktır. Şirketin ölçümlere katılmaması halinde DSİ'ce tespit edilen değerlere itibar edilecektir.

    Elektronik ölçüm sistemlerinin arızalanması durumunda, üretim tesisine alınabilecek su miktarını belirleme yöntemine DSİ ve şirket müştereken karar verecektir. Müşterek karar oluşturulamadığı takdirde DSİ görüşüne itibar edilecektir.

    Madde 17 - DSİ'nin uygun görüşü alınmak kaydıyla ortak tesislerde enerji üretimine yönelik rehabilitasyon (kapasite artırımı, yükseltme gibi) yapılması gerektiğinde, söz konusu işlere ait harcamaların tamamı şirket tarafından karşılanacak ve DSİ 'den katılım payı talep edilmeyecektir.

    Madde 18 - Şirket enerji üretiminde kullandığı suyun kalitesini bozmayacak, insan, hayvan ve bitki hayatı ile normal gelişimi etkileyecek kimyasal maddelerle kirletmeden tabii yatağına bırakacaktır.

    Suyun kalitesi konusunda şirket bir hak iddia edemez. Ancak istenilen kalitede su elde etmek için hazırlayacağı bütün projeleri DSİ'nin onayından sonra uygulamaya koyacaktır. Şirket tarafından hazırlanacak projenin eksiksiz olarak DSİ'ye tesliminden itibaren 2 ay içerisinde görüş bildirilir.

    Madde 19 - Şirket tarafından inşa edilecek bütün tesislere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ÇED/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve Çevre ve Orman Bakanlığından ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınması şirketin sorumluluğundadır. Şirket tarafından inşa edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak ve ayrıca ÇED veya Proje Tanıtım Dosyasında verilecek taahhütler ile ilgili muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk şirkete ait olacaktır.

    Şirket tarafından inşa edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından "ÇED Olumsuz Kararı" verilmesi halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır.

    Madde 20 - Şirket, tesislerin inşaatına ve işletmesine başlama tarihini üç ay, depolamalı tesislerde ise su tutma tarihini ise 6 ay önce DSİ'ye bildirecektir. Bu tarihler şirketin lisansında yer alan tarihler ile aynı olacaktır.

    Geri ödeme esasları, hesaplama şekli ve ödenmesi

    Madde 21 - (Değişik madde: 25/05/2004 - 25472 S.R.G. Yön./3.mad;Değişik madde: 17/10/2005-25969 S.R.G. Yön/2.mad)

    Hidroelektrik santral, DSİ'ce geliştirilerek inşa edilen/edilmekte olan "...................projesi" kapsamında yer aldığından "Ayrılabilir Maliyetler, Arta Kalan Faydalar Metodu" ile yapılan maliyet taksimine göre, enerji hissesi %...... sulama hissesi %...... içme suyu hissesi %..... taşkın koruma hissesi %...... olarak belirlenmiştir. ................. yılında işletmeye açılan/inşaatı devam etmekte olan "..................... projesi" nin ortak tesisine ait keşif artışlı ihale bedeli, ................ yılı birim fiyatları ile .................................. YTL olarak hesaplanmıştır. Ortak tesislerin lisans süresince (..... yıl) amortismanına tekabül eden değer ......... yılı birim fiyatları ile .......x ..... = .................... YTL'dir. Şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gereken bedel, bu değerin enerji payına isabet eden miktarı olan %........x ...............= ................. YTL'dir. DSİ'ce ortak tesis kesin hesabının çıkarılmasından sonra enerji payına isabet eden miktar revize edilir.

    5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un Geçici 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş veya kurulacak olan hidroelektrik santraller için belirlenecek ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak ortak tesis bedeli, TEFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan ihaleye esas ilk keşif bedelinin %30'undan fazlasını geçemez. Proje ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir." hükmü bulunmaktadır. .............yılında işletmeye açılan/inşaatı devam etmekte olan "..................... projesi" nin ihaleye esas ortak tesise ait ilk keşif bedeli ....... yılı birim fiyatları ile ............................ YTL'dir. Buna göre DSİ'ye ödenmesi gereken enerji hissesi katılım payı; [ .........(İhaleye esas ortak tesise ait ilk keşif bedeli) x ............ (TEFE katsayısı-su kullanım hakkı anlaşması tarihine güncelleme) x .................... (% enerji hissesi) x 1,30 =.................]+........... (ortak tesise ait kamulaştırma bedelinin enerji hissesine düşen miktarı) =.......... YTL'dir. Ortak tesise ait kamulaştırma bedelinin nihai tespitini müteakip bu miktar enerji hissesi katılım payı oranında ayrıca revize edilecektir.

    Ödemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

    a) İlk ödeme tarihi olarak işletmeye başlama tarihinden 5 tam yıl sonrası alınır. Şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gereken bedelin ilk taksiti TEFE ile ödeme yılına getirilip 10'a bölünerek bulunur. Geriye kalan kısmı takip eden 9 yılda 9 taksitle, Lisans süresi yetmediği takdirde ise Lisans süresi bitimine kadar olan yıl sayısı kadar taksitler halinde, işletmeye başlama tarihini takip eden 6. yıldan itibaren ödenir.

    b) İlk taksitten sonraki taksitlerin hesaplanmasında TEFE uygulanarak bulunan ilk yıl taksitinin ödenmesinden sonra kalan ana paraya TEFE uygulanarak bulunan değer, kalan yıl sayısına bölünerek yıl taksiti bulunur. Aynı işlem takip eden yıllardaki taksitlerin hesabında uygulanır.

    Ortak tesise ait kamulaştırmaya ilişkin kesin hesabın çıkmasını müteakip tespit edilen ortak tesise ait kamulaştırma bedeli enerji hissesi katılım payı farkı;

    1- Şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmamış ise bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen esaslara göre Şirketten tahsil edilir.

    2- Şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmış ise bu maddenin (b) bendinde belirtilen esaslara göre fazla olan miktar müteakip yıllardaki ödemelere eşit taksitler halinde ilave edilir.

    Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket DSİ'den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

    Şirket ödemesi gereken taksit tutarını, gününde DSİ Merkez Saymanlığına yatırmakla yükümlüdür. Gününde ödenmeyen taksitler 28 inci madde uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir.

    İşletme, bakım onarım giderlerinin hesaplanması ve ödenmesi

    Madde 22 - Ortak tesislerde mücbir sebepler, tabii afetler ve jeolojik sebeplerden dolayı oluşabilecek zararlar Madde 21'de belirtilen hisseler oranında DSİ ve şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde karşılanacaktır.

    Madde 23 - Ortak tesislerde her yılın Kasım ayı başında, bir sonraki yıl için yapılacak işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin ve bu işlerin programlamasının tespiti için DSİ ve şirket tarafından tesis muayenesi yapılarak muayene raporu tanzim edilir. Muayene tarihi on beş gün öncesinden DSİ tarafından şirkete yazılı olarak bildirilir. Tesis muayenesinde şirket en az iki elemanını bulundurur.

    Madde 24 - DSİ tarafından işletilen ortak tesislerde, DSİ'ce yapılacak işletme, bakım, onarım ve yenileme masraflarının enerji hisselerine düşen miktarı aşağıda belirtilen şartlarla şirket tarafından ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü Saymanlığı'na ödenir.

    a) Tesislerde işletme, bakım, onarım ve yenileme için gerekli masraflar, ait olduğu yıldan önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar ( Personel, araç, gereç, malzeme dahil ) I. keşif tutarı olarak DSİ tarafından şirkete bildirilecek ve bu miktar şirket tarafından en geç ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü Saymanlığı'na ödenecektir.

    b) Her yılın kesin hesabı, II. keşif tutarı olarak, ait olduğu yılın sonuna kadar DSİ tarafından şirkete bildirilecektir. I. keşif tutarının II. keşif tutarından fazla olması halinde aradaki fark bir sonraki yıl yapılacak olan I. Keşif tutarından mahsup edilir. Mahsup edilecek miktar son yıla ait TEFE ile artırılarak uygulanacaktır. II. keşif tutarının I. keşif tutarından fazla olması halinde ise; aradaki fark, II. keşif tutarının şirkete bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde şirket tarafından ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü Saymanlığı'na ödenecektir.

    Madde 25 - Şirket tarafından inşa edilecek enerji üretimi maksatlı bütün tesisler (baraj, regülatör, su alma yapısı, iletim tüneli, iletim kanalı, cebri borular, santral binası, kuyruksuyu kanalı, elektro mekanik teçhizat, yardımcı bina ve tesisat vs.) ile şirket tarafından alınacak akım gözlem ve göl seviye ölçüm aletlerinin işletme, bakım-onarım ve yenileme işleri ve giderleri Lisans süresi sonuna kadar şirket tarafından karşılanacaktır.

    Ortak tesislerin işletme, bakım-onarım ve yenileme işleri DSİ tarafından yapılacak ve masrafların enerji hissesine düşen miktarı, Madde 24'de belirtilen esaslar dahilinde şirket tarafından karşılanacaktır.

    Ancak sulama mevsimi dışında kış sezonunda ortak tesisin sadece enerji maksatlı kullanılması halinde, enerji üretimini engelleyebilecek iklim şartları yüzünden ortaya çıkabilecek olumsuz haller sonucu işletmeden aynaklanan sorunların giderilmesi yönündeki işletme, bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin tamamı şirket tarafından yapılacaktır. Şirket DSİ'den söz konusu işlere ait yaptığı harcamalar için katılım payı talep etmeyecektir.

    Madde 26 - Ortak tesisin işletme, bakım, onarım ve yenileme işleri DSİ'den uygun görüş almak kaydı ile ve protokol düzenlenerek şirket tarafından yapılabilir. Yapılacak işler, işin yapılış şekli ve ödemeler ile ilgili konular bu protokolde yer alır.

    Madde 27 - Ortak tesislerde enerji üretimi yapan şirket, üretime teknik zorunluluk dışında ara vermek veya son vermek durumunda kalması halinde bunu en az üç ay önce, teknik zorunluluk bulunan hallerde ise müteakip 10 gün içerisinde DSİ'ye bildirmek zorundadır.

    Madde 28 - Şirket, ortak tesislerden kendi hissesine düşen işletme, bakım, onarım ve yenileme bedeli ile yatırım giderlerinden enerji payına isabet eden bedeli zamanında ödemediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, bu alacaklar tahsil edilir.

    Koruma ve özel güvenlik

    Madde 29 - Enerji üretim gayesiyle inşa edilen anlaşma konusu tesislerin ( baraj, rezervuar, su alma yapısı, iletim kanalı yükleme havuzu, cebri boru, santral, teçhizat, v.b.) sivil savunma koruma ve özel güvenlik hizmetleri, ilgili mevzuata uygun olarak şirket tarafından sağlanacaktır.

    Çeşitli hükümler

    Madde 30 - Bölgedeki sulama tesislerinin, işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin faydalananların kurdukları kuruluş ve birliklere devredilmesi durumunda; DSİ ile tesisi devir alan örgüt arasında yapılan "Devir Sözleşmesi" hükümlerini esas alan bir "Ek Sözleşme" DSİ, şirket ve örgüt arasında yapılacaktır. Söz konusu ek sözleşme ile; DSİ tarafından inşa edilmiş tesisin işletme, bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması, bedelinin ödenmesi, DSİ'nin koordinatörlüğünde söz konusu işlerin kim tarafından yapılacağı, hisseye düşen miktar, ödemenin nasıl yapılacağı ve kesin hesabının uygulama yılı sonuna kadar tamamlanarak nasıl mahsuplaşılacağı ilkeleri tespit edilir. Şirket ile mahalli kuruluş arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda DSİ kararı kesin olup, taraflar buna uymak zorundadır.

    Madde 31 - DSİ'ce inşa edilerek protokol çerçevesinde bir başka kuruluşa devredilmiş veya DSİ ile bir başka kuruluş arasında yapılmış protokol çerçevesinde ilgili kuruluş tarafından inşa edilmiş depolama tesisine şirket tarafından hidroelektrik santral ilave edilmesinin planlanması halinde, şirketin ilgili kuruluş ile mutabakat sağlamasını müteakip ortak tesisin işletilmesine, ortak tesis katılım payı ile işletme, bakım, onarım ve yenileme giderlerinin ödenmesine ilişkin esaslar, DSİ, ilgili kuruluş ve şirket arasında yapılacak bir protokol kapsamında belirlenir.

    Madde 32 - Bu anlaşma metninde yer almayan veya yer almış olsa bile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak taraflar arasında gerekirse ek protokol düzenlenir.

    Madde 33 - Şirketin, bu anlaşmanın herhangi bir maddesindeki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde oluşacak her türlü zarar, ziyan ve hukuki sorumluluk şirkete aittir. DSİ bu durumda anlaşmayı fesh edebilir. Anlaşmanın feshi veya lisans süresinin sona ermesi halinde, şirketin önceden oluşan hukuki sorumluluğu ortadan kalkmaz.

    Vergi, resim ve harçlar

    Madde 34 - Bu anlaşmanın düzenlenmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar şirket tarafından ödenir.

    Mevzuat değişiklikleri

    Madde 35 - Taraflar mevzuatta olabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

    Anlaşmazlıkların çözümü

    Madde 36 - Bu anlaşma hükümlerinin uygulanmasından dolayı doğacak veya çıkacak anlaşmazlıkların çözümüne Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

    Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve süresi

    Madde 37 - Bu anlaşma, şirketin EPDK'dan alacağı lisansında belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup, herhangi bir sebeble lisans alamadığı durumda hükümsüz kalır.

    Madde 38 - Bu anlaşma, şirkete EPDK tarafından verilen lisans yürürlükte olduğu sürece geçerli olup, lisansın yenilenmesi, devredilmesi, sona ermesi, iptali ve şirket tarafından inşa edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından "ÇED Olumsuz Kararı" verilmesi halinde hükümsüz kalır.

    Hidroelektrik Kaynak Katkı Payının esasları, hesaplama şekli ve ödenmesi

    Madde 38/A - (Ek madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/5mad)

    Aynı kaynak için DSİ'ye birden fazla başvuru yapılmış olması halinde, fizibilitesi kabul edilebilir bulunan şirketler arasında Madde-10'da belirtilen usul ve esaslarla belirlenen ve EPDK tarafından Enerji Üretim Lisansı verilmesi uygun bulunan şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi taahhüt edilen birim elektrik kilowatsaat (kWh) başına

    .. (rakam ile)

    ............................................(yazı ile) yeni kuruşun yıllık enerji üretimi ile çarpılması sonucu Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı tutarı belirlenir. Tesisin yıllık enerji üretimi bir sonraki yılın 15 Ocak tarihine kadar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bildirilir. Belirlenen Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı tutarının teklif yılından ödemeye esas üretim yılına kadar EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının artışı oranında güncelleştirilerek EPDK'ca verilen lisans süresince, takip eden Ocak ayı sonuna kadar gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından DSİ'ye ödenmesi gerekmektedir. Hesap edilen tutarın zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarının hesaplanması için aşağıdaki formül uygulanır:

    Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutar= YKR*E*K

    YKR= Şirket tarafından DSİ'ye birim kilowatt/saat (kW/h) başına ödenmesi taahhüt edilen Yeni Kuruş.

    E= Yıllık Enerji Üretimi (kW/h)

    K= Güncelleştirme Katsayısı

    K= K1/K2

    K1= Ödemeye esas üretim yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı.

    K2= Teklif yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı.'

    Özel hükümler

    Madde 39 - .................................................................................................

    Devlet Su İşleri

    ...

    Genel MüdürAnonim/Limited Şirketi

    EK - 2

    HİZMET BEDELLERİ

    Kesin projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi ve ilk etüdü DSİ veya EİE tarafından hazırlanan projeler için ödenecek hizmet bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kesin projesi hazır olanlar; projenin güncelleştirilmiş tesis bedelinin enerji hissesine isabet eden bölümünün % 1,5'i,

    b) Planlaması hazır olanlar; projenin güncelleştirilmiş tesis bedelinin enerji hissesine isabet eden bölümünün % 1'i,

    c) Master planı hazır olanlar; projenin güncelleştirilmiş tesis bedelinin enerji hissesine isabet eden bölümünün % 0,5'i,

    d) Ön incelemesi veya ilk etüdü hazır olanlar; projenin güncelleştirilmiş tesis bedelinin enerji hissesine isabet eden bölümünün % 0,1'i.

    Hidrolojik ve meteorolojik verilerin temini bedeli; verilerin içeriği ve veriliş şekline göre yıllık olarak DSİ tarafından ayrıca belirlenerek DSİ'nin internet sayfasında ilan edilir.

    Şirket tarafından hazırlanan Fizibilite Raporunun DSİ tarafından incelenerek görüş bildirilmesi 10.000.000.000 TL'dir. (Ek cümle: 17/10/2005-25969 S.R.G. Yön/3.mad) Tüzel kişi tarafından geliştirilen projeler için hazırlanan Ön Raporun DSİ tarafından incelenerek görüş bildirilmesi 15 000 YTL'dir.

    Planlaması veya kesin projesi hazır olan ve revizyonuna ihtiyaç duyulmayan DSİ veya EİE tarafından yapılan projeler için ayrıca Fizibilite Raporu inceleme ücreti talep edilmez.

    (Değişik fıkra: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/5.mad) Yukarıda belirtilen hizmet bedellerinden kesin projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ ve/veya EİE tarafından hazırlanan projeler için alınacak bedellerin %1'i DSİ'ye ilk başvuruda verilecek Ek-5 deki Taahhütname çerçevesinde şirket tarafından DSİ ve/veya EİE'ye ödenir. Hesaplanan bu bedel; Onbeşbin YTL'nin altında bir değer ise Onbeşbin YTL olan alt sınır bedelini, yüz bin YTL üzerinde bir değer ise, şirket bu Yönetmeliğin yayımlandığı yıl için yüz bin YTL olan üst sınır bedelini öder. Herhangi bir sebeple Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılmadığı takdirde bu bedel şirkete iade edilmez. Alt sınır ve üst sınır bedelleri her yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yıllık ÜFE katsayısı ile güncellenir.

    Kesin projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ veya EİE tarafından hazırlanan projeler için ödenecek hizmet bedelleri için hesaplanacak bedelin 10.000.000.000.000 TL (ontrilyon TL) üzerinde bir değer olması halinde şirketten tahsil edilecek olan miktar bu yönetmeliğin yayımlandığı yıl için 10.000.000.000.000 TL (ontrilyon TL) ile sınırlandırılmıştır.

    Hidrolojik ve meteorolojik verilerin temini karşılığı ödenecek bedel, bu verilerin temini sırasında DSİ ve/veya EİE'ye ödenecektir. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporunun DSİ tarafından incelenmesine ilişkin bedeller ise, fizibilitenin DSİ'ye teslimi sırasında şirket tarafından bir defada DSİ'ye ödenecektir. Her türlü ödeme belgesi fizibilitenin teslimi sırasında DSİ'ye ibraz edilecektir. Aksi takdirde şirket'in raporu değerlendirmeye alınmaz.

    DSİ ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayarak EPDK'dan lisans alan şirket, yukarıda belirtilen hizmet bedellerini ve aşağıda kurulu güçleri belirtilen üretim tesisleri için yıllık toplam enerji üretim miktarının kWh başına 350 TL (üçyüzelli TL) ile çarpılarak hesaplanacak "Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli"ni EK-5 Taahhütname çerçevesinde yıllık olarak DSİ'ye öder. Bu bedeller şirket tarafından, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletmeye açılmasını müteakip lisans süresince her yılın Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanır ve ödenir. Ödenecek bedeller aşağıda tabloda belirtilen üst sınır bedelini aşamaz.

    TESİSİN KURULU ÖDENECEK HAVZA HİDROLOJİK GÖZLEM,GÜCÜDEĞERLENDİRME VE KONTROL HİZMET ÜST SINIR BEDELİ

    _________________________________________________________

    ? 2,5 MW3.000.000.000- TL/yıl

    2,5 MW ? 5,0 MW7.000.000.000- TL/yıl

    5,0 MW ? 7,5 MW11.000.000.000- TL/yıl

    7,5 MW ? 10 MW14.000.000.000- TL/yıl

    10 MW ? 15 MW18.000.000.000- TL/yıl

    15 MW ? 20 MW22.000.000.000- TL/yıl

    20 MW ? 25 MW30.000.000.000- TL/yıl

    25 MW ? 30 MW35.000.000.000- TL/yıl

    30 MW ? 35 MW45.000.000.000- TL/yıl

    35 MW ? 40 MW50.000.000.000- TL/yıl

    40 MW ? 45 MW60.000.000.000- TL/yıl

    45 MW ? 50 MW65.000.000.000- TL/yıl

    50 MW ? 75 MW85.000.000.000- TL/yıl

    75 MW ? 100 MW115.000.000.000- TL/yıl

    100 MW ? 150 MW170.000.000.000- TL/yıl

    150 MW ? 200 MW230.000.000.000- TL/yıl

    200 MW ? 250 MW285.000.000.000- TL/yıl

    250 MW ? 300 MW360.000.000.000- TL/yıl

    300 MW ? 400 MW465.000.000.000- TL/yıl

    400 MW ? 500 MW575.000.000.000- TL/yıl

    500 MW ? 750 MW720.000.000.000- TL/yıl

    750 MW900.000.000.000- TL/yıl

    Yukarıdaki hizmet bedelleri ve "Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedelleri" DSİ tarafından her yıl Ocak ayı başında güncelleştirilerek internet sayfasında yayımlanır. Bu

    bedellerin tamamında veya bir kısmında arttırım olması halinde, arttırım miktarı TEFE'ye göre hesap edilerek uygulanır.

    "Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli" üretim tesisinin işletmeye alınmasını takip eden ilk beş yıl için %50 indirimli uygulanır.

    EK - 3

    HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ FİZİBİLİTE RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR

    BÖLÜM -1. ÖZET (Değişik başlık: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/7.mad)    

    1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-7)    

    1.2. Projenin yeri   

    1.3. Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan   

    1.4. Teklif edilen tesisler   

    1.5. Proje Karakteristikleri

    BÖLÜM - 2. PROJE SAHASININ TANITILMASI

    2.1. Coğrafi Durum (Kesin koordinatlar ve topoğrafya, genel jeoloji, deprem, iklim,)

    2.2. Sosyal Durum (Nüfus, kültür, sağlık, ulaşım, haberleşme)

    2.3. Ekonomik Durum (Tarım, sanayi, turizm, ticaret, madencilik)

    2.4. Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu

    2.5. Varsa Daha Önce Yapılmış Etütler Hakkında Bilgi

    BÖLÜM - 3. GELİŞME PLANI

    3.1. Gelişmeyi gerektiren sebepler

    3.2. Mevcut tesisler

    3.3. Teklif edilen tesisler

    3.4. Gelişme Planı Etki ve Sonuçları

    BÖLÜM - 4. İKLİM VE SU KAYNAKLARI

    4.1. İklim (Meteorolojik durum, yağışlar, sıcaklık, buharlaşma)

    4.2. Su Kaynakları (yerüstü suları)

    4.3. Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları

    4.4. Su ihtiyacı (Sulama, enerji, içme-kullanma ve endüstri suyu, diğer su ihtiyaçları)

    4.5. Dönen sular

    4.6. İşletme çalışmaları

    4.7. Proje Taşkın Durumu

    4.8. Sedimantasyon Durumu

    4.9. Gözlemler ve Sonuçlar

    4.10 Sorunlar

    BÖLÜM - 5. JEOLOJİK DURUM

    5.1. Genel Jeoloji

    5.2 Baraj yeri ve ilgili yapıların jeolojisi

    5.3. Rezervuar sahası jeolojisi

    5.4. Malzeme etütleri

    5.5. Depremler

    BÖLÜM - 6. KURULACAK TESİSLER

    6.1. Rezervuar işletme politikası ve Optimizasyon

    6.2 Baraj tipi ve yükseklik seçimi

    6.3. Dolusavak ve Dipsavak

    6.4. Kurulu Güç Optimizasyonu

    6.5. Enerji su alma yapıları ( regülatör, iletim tüneli, iletim kanalı, yükleme

    havuzu, cebri boru)

    6.6. Santral binası ve kuyruksuyu kanalı

    6.7.Türbin tipi, ünite gücü ve adedi

    6.8. Generatör tipi ve kapasitesi

    6.9. Transformatör adedi ve tipi

    6.10. Şalt sahası

    6.11. Enerji İletimi

    6.12. Ulaşım yolu

    6.13. Teklif edilen tesislerin karakteristikleri

    BÖLÜM - 7. ÇEVRESEL ETKİLER

    7.1. Mevcut şartlardaki çevrenin özellikleri

    7.2. Projenin çevresel etkileri ve alınacak tedbirler

    BÖLÜM - 8. TESİS MALİYETİ

    8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esaslar

    8.2. Keşif özeti

    8.3. Keşif, tesis, proje ve yatırım bedeli

    8.4 Yatırım Programı

    BÖLÜM - 9. EKONOMİK ANALİZ

    9.1. Yıllık Faydalar (sulama, taşkın, enerji ve diğer faydalar)

    9.2. Yıllık Giderler (faiz-amortisman, işletme ve bakım ve yenileme giderleri)

    9.3. Gelir/Gider oranı

    9.4 İç Karlılık Oranı

    BÖLÜM - 10. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ

    BÖLÜM - 11. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

    11.1 Depolama Tesisleri İle İlgili Alternatifler

    11.2 Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler

    NOT: (Ek not: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/9.mad) Projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı ve projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planları ulusal koordinat sistemine uygun olarak hazırlanıp Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) uygun olarak sayısal ortamda İdareye verilecektir. Bu kapsamda;

       1) Proje süresince kullanılan her türlü basılı harita taranıp ulusal koordinat sistemine göre koordinatlandırılarak GeoTIFF formatında,

       2) Proje kapsamında önerilen regülatör, iletim hattı, santral ve benzeri projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli vaziyet planı ile projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planı ulusal koordinat sisteminde vektörel olarak hazırlanıp, CBS'ye uygun olarak "Shapefile" formatında,

       3) Proje kapsamında geliştirilen tesislere ait mimari ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler ve benzeri CAD tabanlı çizimler, dwg/dxf formatında,

       4) Proje kapsamında hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında,

       sayısal olarak İdareye teslim edilecektir.

    (Ek ek: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/10.mad)

    EK-3A

    DSİ/EİE PROJELERİNDE İSTENECEK FİZİBİLİTE RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR

    BÖLÜM - 1. ÖZET   

    1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-7)   

    1.2. Projenin yeri

    1.3. Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan   

    1.4. Teklif edilen tesisler   

    1.5. Proje Karakteristikleri

    BÖLÜM - 2. PROJE SAHASININ GENEL TANITILMASI

    BÖLÜM - 3. GELİŞME PLANI

    3.1. Mevcut ve mutasavver tesisler

    3.3. Teklif edilen tesisler

    BÖLÜM - 4. İKLİM VE SU KAYNAKLARI

    4.1. İklim (Meteorolojik durum, yağışlar, sıcaklık, buharlaşma)

    4.2. Su Kaynakları-Su temini (Yılların ortalaması özet tablo ve grafik olarak)

    4.3. Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları

    4.4. Su ihtiyacı (Sulama, enerji, içme-kullanma ve endüstri suyu, diğer su ihtiyaçları)

    4.5. Dönen sular

    4.6. İşletme çalışmaları (özet tablo)

    BÖLÜM - 5. JEOLOJİK DURUM (GENEL)

    BÖLÜM - 6. KURULACAK TESİSLER (GENEL)

    BÖLÜM - 7. ÇEVRESEL ETKİLER (GENEL)

    BÖLÜM - 8. TESİS MALİYETİ (GENEL-Özet tablo)

    BÖLÜM - 9. EKONOMİK ANALİZ

    9.1. Yıllık Faydalar (sulama, taşkın, enerji ve diğer faydalar) (Özet tablo)

    9.2. Yıllık Giderler (faiz-amortisman, işletme ve bakım ve yenileme giderleri) (Özet tablo)

    9.3. Gelir/Gider oranı

    9.4 İç Kârlılık Oranı

    BÖLÜM -10. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ (GEREKTİĞİNDE)

    BÖLÜM -11. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

    11.1 Depolama Tesisleri İle İlgili Alternatifler

    11.2 Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler

    EK - 4

    ŞİRKET TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLANACAK ÖN RAPORDA YER ALACAK

    ANA BAŞLIKLAR

    1- PROJENİN TANIMI (Değişik başlık: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/8.mad)    

    1.1 Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-8)    

    1.2 Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan   

    1.3 Tesisin Yeri   

    1.4 Hidrolojik Özellikler   

    1.5 Jeolojik Özellikler   

    1.6 Tesisin Karakteristikleri

    2 - ÖNERİLEN TESİSLER

    2.1 Baraj ve Üniteleri

    2.2 Su Alma yapısı

    2.3 İletim Yapıları (kuvvet tüneli, iletim kanalı v.s)

    2.4 Santral

    2.5 Kurulu Güç ve Üretim

    Ek: Enerji projesi kapsamındaki tesisleri gösteren genel yerleşim planı (1/25 000 ölçekli harita)

    NOT: (Ek not: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/9.mad) Projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı ve projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planları ulusal koordinat sistemine uygun olarak hazırlanıp Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) uygun olarak sayısal ortamda İdareye verilecektir. Bu kapsamda;

       1) Proje süresince kullanılan her türlü basılı harita taranıp ulusal koordinat sistemine göre koordinatlandırılarak GeoTIFF formatında,

       2) Proje kapsamında önerilen regülatör, iletim hattı, santral ve benzeri projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli vaziyet planı ile projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planı ulusal koordinat sisteminde vektörel olarak hazırlanıp, CBS'ye uygun olarak "Shapefile" formatında,

       3) Proje kapsamında geliştirilen tesislere ait mimari ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler ve benzeri CAD tabanlı çizimler, dwg/dxf formatında,

       4) Proje kapsamında hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında,

       sayısal olarak İdareye teslim edilecektir.

    EK - 5

    TAAHHÜTNAME

    T. C.

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

    1) Su Kullanım Hakkı Anlaşması müracaatımız kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

    2) İlgili mevzuata uyacağımızı,

    3) Talep ettiğimiz Su Kullanım Hakkı Anlaşması kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun

    tarafımıza ait olacağını,

    4) Bu yönetmelik kapsamında Ek-2' de yer alan bedelleri aşağıda taahhüt ettiğimiz şekilde DSİ ile yapılacak protokole istinaden ödeyeceğimizi,

    5) Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere EPDK tarafından Genel Müdürlüğünüze yönlendirilmemiz halinde, kesin projesi, planlaması, master plan, ön inceleme ve ilk etüdü DSİ ve/veya EİE tarafından

    hazırlanan projeler için Ek-2 'de belirtilen hususlar çerçevesinde hesaplanan .......................................... TL hizmet bedelinin %1'i olan .......................................TL'sını ve bunun dışında kalan tutarı proje ÇED'den muafsa Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmasını müteakip onbeş iş günü içerisinde, proje ÇED mevzuatı kapsamında ise ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir Kararının Çevre ve Orman Bakanlığından alındığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde tamamını bir defada veya ilk taksidini ödemek kaydıyla en fazla 3 yılda 3 eşit taksit halinde, bildirilecek hesap numarasına yatıracağımızı, bu miktarın taksitlendirilmesi halinde, kalan miktarın TEFE ile güncelleştirilerek tahsil edileceğini, taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanmasını kabul ettiğimizi,

    6) Tesis edilecek enerji üretim tesislerinin işletmeye alınmasını müteakip bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanan "Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli"ni lisans süresince her yılın Ocak ayı sonuna kadar bildirilecek hesap numarasına yatıracağımızı, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanmasını kabul ettiğimizi,

    7) Fizibilite değerlendirme bedelinin bildirilen hesaba ödendiğine dair belgeyi fizibilite raporunun teslim edilmesi sırasında ibraz edeceğimizi,

    8) Lisansımızın sona ermesi veya iptali halinde; 5 inci madde kapsamı içerisinde hesaplanacak toplam borç tutarını, lisansımızın sona erdiği ya da iptal edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bildirilecek hesaba yatıracağımızı, süresi içerisinde yatırmadığımız takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanacağını,

    kabul ve taahhüt ederiz.

    Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

    Adı - Soyadı

    İmza

    Kaşe

    Pul

    Tarih

    Bu taahhütname içeriğinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması müracaat sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz.

    Tüzel kişi tarafından geliştirilen yeni projeler için bu ücretler alınmaz.

    EK-6: (Ek: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/6ad)

    TEKLİF MEKTUBU TASLAĞI

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığına

    Teklif sahibinin

    Adı, soyadı, ticari unvanı:

    Açık tebligat adresi:

    İdarenizce

    /

    /

    .. tarihinde,

    . Projesi için üretilen birim elektrik kilowat/saat (kW/h) başına hidroelektrik katkı payı teklif verilmesiyle ilgili bütün belgeler ve yasal mevzuat tarafımızdan tamamen incelenmiş ve okunmuş olup, bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.

    ..HES projesinde yıllık üreteceğim elektrik enerjisi için birim elektrik kilowattsaat (kWh) başına..

    (rakam ile)

    (yazı ile) Yeni Kuruş teklifim ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bildirilen yıllık enerji üretimimin çarpılmasıyla bulunacak Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı tutarını teklif yılından ödemeye esas üretim yılına kadar EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının artışı oranında güncelleştirerek takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar EPDK'ca verilen lisans süresince DSİ'ye ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

    Adı Soyadı

    İmza

    (Ek ek: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/10.mad)

    EK - 7

    YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU

    (Fizibilite Raporu İçin)

    S.NO AÇIKLAMALAR   

    1 Proje Adı   :   

    2 Şirket Adı   :   

    3 Şirket Adresi   :   

    4 Şirket Telefon/Faks No.   :   

    5 Şirket e-mail adresi   :   

    6 1/25.000'lik Harita Adları   :   

    7 Regülatör 6o UTM Koordinatları   :   

    8 Santral 6o UTM Koordinatları   :   

    9 İli    :   

    10 İlçesi   :   

    11 Havza Adı   :   

    12 DSİ Bölgesi   :   

    13 Akarsu Adı / Ana Kol Adı   :   

    14 Kullanılan AGİ No   :   

    15 Drenaj Alanı (km2)   :   

    16 Ortalama Debi (m3/sn)   :   

    17 Ort. Yıllık Toplam Akım (hm3)   :   

    18 Q25 Taşkın Debisi (m3/sn)   :   

    19 Q100 Taşkın Debisi (m3/sn)   :   

    20 Q

    .. Baraj Dolusavak Dizayn Debisi (m3/sn)   :   

    21 Baraj / Regülatör Tipi   :   

    22 Kret Kotu (m)   :   

    23 Maksimum Su Kotu (m)   :   

    24 Minimum Su Kotu (m)   :   

    25 Talveg Kotu (m)   :   

    26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m)   :   

    27 İletim Yapısı Tipi   :   

    28 İletim Yapısı Uzunluğu (m)   :   

    29 İletim Yapısı Eğimi (j)   :   

    30 Cebri Boru Çapı (m)   :   

    31 Cebri Boru Boyu (m)   :   

    32 Cebri Boru Et Kalınlığı (mm)   :   

    33 Türbin Tipi   :   

    34 Ünite Adedi   :   

    35 Bara Gerilimi (kV)   :   

    36 Enerji Nakil Hattı Kesiti    :   

    37 Enerji Nakil Hattı Uzunluğu (km)   :   

    38 Brüt Düşü (m)   :   

    39 Net Düşü (m)   :   

    40 Proje Debisi (m3/sn)   :   

    41 Kurulu Güç (MW)   :   

    42 Firm Güç (MW)   :   

    43 Firm Enerji (GWh)   :   

    44 Seconder Enerji (GWh)   :   

    45 Toplam Enerji (GWh)   :   

    46 Yatırım Bedeli (YTL)   :   

    47 Yıllık Gelir (YTL)    :   

    48 Yıllık Gider (YTL)   :   

    49 Net Fayda (YTL)   :   

    50 Rantabilite (B/C)   :   

    51 İnşaat Süresi (Yıl)   :   

    52

    Kuru (YTL)   :

    Not: Bu tablo rapor tesliminde excel dosyası olarak   İmza

    CD ile birlikte verilecektir.   Şirket Yetkilisi Adı Soyadı

          Şirket Kaşesi

    (Ek ek: 08/02/2007-26428S.R.G. Yön/10.mad)

    EK- 8

    YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU

    (Başvuru Raporu İçin)

    S.NO   AÇIKLAMALAR      

       1 Proje Adı   :      

    2 Şirket Adı   :      

    3 Şirket Adresi   :      

    4 Şirket Telefon/Faks No.   :      

    5 Şirket e-mail adresi   :      

    6 1/25.000'lik Harita Adları   :      

    7 İli    :      

    8 İlçesi   :      

    9 Havza Adı   :      

    10 DSİ Bölgesi   :      

    11 Akarsu Adı / Ana Kol Adı   :      

    12 Kullanılan AGİ No   :      

    13 Baraj / Regülatör Tipi   :      

    14 Maksimum Su Kotu (m)   :      

    15 Talveg Kotu (m)   :      

    16 Santral Kuyruksuyu Kotu (m)   :      

    17 İletim Yapısı Tipi   :      

    18 İletim Yapısı Uzunluğu (m)   :      

    19 Brüt Düşü (m)   :      

    20 Proje Debisi (m3/sn)   :      

    21 Kurulu Güç (MW)   :      

    22 Firm Enerji (GWh)   :      

    23 Seconder Enerji (GWh)   :      

    24 Toplam Enerji (GWh)   :   

          İmza

          Şirket Yetkilisi Adı Soyadı

          Şirket Kaşesi

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100