Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

    ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

    Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 10/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25164

    Adalet Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memurların naklen atanmalarına ve ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim adayları ile icra müdür ve yardımcıları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır.

    Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik;

    a) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi,

    b) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

    c) 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi

    uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    b) Merkez teşkilatı personeli: Merkez teşkilatı kadrolarında çalışanları,

    c) Taşra teşkilatı personeli: Taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları,

    d) Bağlı kuruluş: Adli Tıp Kurumunu,

    e) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak sınav ı, *1*

    f) (Değişik bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/1.mad;Değişik bent : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/1.mad.) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirilmesini,

    g) (Değişik bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/1.mad) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesini,

    h) Sınav Değerlendirme Komisyonu: Biri her türlü özlük işlemleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen personel için olmak üzere Bakanlık merkezindeki iki ayrı komisyonu ve Adli Tıp Kurumunda oluşturulacak komisyonu

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

    BİRİNCİ BÖLÜM : Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

    Genel Şartlar

    Madde 5 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/2.mad)

    Adalet Bakanlığında memur olabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

    b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartı taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

    c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

    d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak

    gerekir.

    Özel Şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/3.mad)

    Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

    1) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, tahsildar, silah muayene memuru ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ayrıca, Kamu Personeli Dil Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    3) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    b) En az bir programlama dili bilmek,

    c) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

    ç) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

    4) Çözümleyici yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik mühendislikleri ile fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

    b) Diğer fakülte veya yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olup en az iki yıllık programcı veya çözümleyici deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

    c) En az bir programlama dilini bilmek,

    ç) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

    d) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

    5) Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;

    a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    b) (Mülga altbent : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/4.mad.)

    c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

    ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

    d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

    f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

    6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

    a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

    c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

    7) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

    a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak."

    8) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

    b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    9) Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için;

    a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

    b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

    10) Hemşire, lâborant, sağlık memuru, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    11) Teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    12) Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı ve sağlık teknisyen yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

    b) Atanılacak kadronun özelliğine göre resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

    13) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

    b) Kaptan veya gemi adamı olduğuna dair belge sahibi olmak,

    14) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    15) Hizmetli ve bekçi kadrolarına atanabilmek için, en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

    16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

    a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik ve veterinerlik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların turizm işletmeciliği ve otelcilik, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

    b) Merkezi sınav tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak,

    c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

    ç) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

    17) Cezaevi öğretmenlik kadrosuna atanabilmek için;

    a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

    18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

    a) (Mülga altbent : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/4.mad.)

    b) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

    c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

    19) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv araştırması olumlu olmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : 2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Personelin İlk Defa Atanmaları

    Genel Esaslar

    Madde 7 - (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/4.mad) 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları merkezi sınav sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirmeye göre gerçekleştirilir.

    (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/4.mad) ÖSYM tarafından yerleştirilip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte başvuranlar, ilgili değerlendirme komisyonunca aranılan nitelikler yönünden incelenir. Nitelikleri uygun olanlar, ilgili değerlendirme komisyonunun teklifi üzerine bir başka sınav yapılmaksızın ilân edilmiş kadrolara Bakanlıkça ya da Adlî Tıp Kurumunca doğrudan atanırlar.

    ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmakla birlikte bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı anlaşılanlar ile gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyenlerin atamaları yapılmaz.

    Sınavsız girilebilecek memuriyetler için müracaat gününden en az onbeş gün önce merkez ve bağlı kuruluşta Türkiye genelinde yayınlanan günlük gazetelerden en az birinde bir defa, taşra teşkilatında ise Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygun görülen yerlerde ve varsa mahalli gazetelerin en az birinde bir defa veya mutat vasıtalarla ilan yapılır.

    Bu ilan sonunda ihtiyaç sayısından fazla istekli çıkması halinde yarışma sınavı yapılabileceği gibi ilk defa Devlet memurluğuna girebilmek için merkezi sınavlarda alınan puanlar da esas alınabilir. Yapılacak ilanlarda bu husus belirtilir.

    Yarışma sınavı yapılması kararlaştırılmış ise bu sınav gerektiğinde konusunda uzman resmi kurum ve kuruluşlara yaptırılabilir.

    Sınav Değerlendirme Komisyonlarının Oluşumu

    Madde 8 - Bakanlık merkezinde, biri her türlü özlük işlemleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen personel için olmak üzere Bakanlık makamının görevlendireceği bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan iki ayrı komisyon kurulur.

    Adli Tıp Kurumuna atamaları yapılacak memurlarla ilgili sınav değerlendirme komisyonu, kurum başkanının görevlendireceği bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

    (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/5.mad) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin İlk Defa Atanmaları

    Genel Esaslar

    Madde 9 - Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

    (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/6.mad) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından adalet komisyonlarınca hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler.

    (Mülga fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/6.mad)

    İlan

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen kadrolar, adalet komisyonlarınca başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce olmak üzere merkez ve mülhakatında mutat vasıtalarla ilan edilir.

    Gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından da, Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ilan yapılır.

    Bu ilanda;

    1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yeri,

    2) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

    3) Başvuru yeri ve şekli,

    4) Başvuruda aranacak şartlar,

    5) Sınavın yeri ve zamanı,

    6) Sınavın şekli,

    gösterilir.

    Başvuru

    Madde 11 - Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde uygulamalı sınava *2* , adalet komisyonu başkanlıklarından temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, sınav sonuç belgesi, son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

    Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.

    Başvuruların İncelenmesi

    Madde 12 - Başvurular ilgili adalet komisyonunca incelenir.

    Başvurusu uygun görülenler için EK-2 Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine bildirilir.

    Adaylar, sınava giriş belgesini sınavdan bir gün öncesine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığından alırlar.

    Adalet Komisyonlarının Görevleri

    Madde 13 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/8.mad)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili her türlü işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

    Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sözlü Sınav ve Mülakat

    Sözlü Sınav

    Madde 14 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/9.mad)

    Zabıt kâtipliği, cezaevi katipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, sözlü sınava, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının on katı, diğer memur kadroları için, beş katı kadar aday çağırılır. Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının on veya beş katı aday içerisinde öncelik verilir.

    (Değişik fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) Sözlü sınav;

       1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

       2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

       3) Genel kültür 20,

       4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20

       puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

    (Ek fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

       1) Zabıt katipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

       2) İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,

       3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye

       ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

        (Ek fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) Yapılan değerlendirme, adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

        (Ek fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) Sözlü sınav bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

        (Ek fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir.

    Nihai Başarı Listesi

    Madde 15 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/10.mad)

    Nihaî başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Nihaî başarı listesinin belirlenmesinde öncelikle hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralandıktan sonra, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında, en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 16 - Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde asılmak suretiyle ilan edilir.

    Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili adalet komisyonu başkanlığına başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

    Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 17 - Adaylar sınav sonuçlarına 16 ncı maddeye göre yapılacak olan ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı Kazananların Atanması

    Madde 18 - Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

    Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

    Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

    Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

    Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 19 - (Değişik madde : 09/05/2006 -26163 S.R.G Yön/11.mad)

    Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği hükümlerine tabidir."

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler

    Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

    Madde 20 - Devlet memurluğuna atanacakların;

    a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

    b) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

    c) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

    d) Adli sicil kaydı,

    e) Askerlik durumlarını gösteren belge,

    f) Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen sağlık kurulu raporu,

    g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,

    h) 6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

    ı) Mal bildirimi,

    i) Sınav sonuç belgesi,

    vermeleri gerekir.

    Özel Düzenlemeler

    Madde 21 - Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik ve Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Naklen Atama

    Naklen Atama Esasları

    Madde 22 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/12.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

    a) Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

    b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

    gerekir.

    Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

    Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

    a) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

    b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

    şartları da aranır.

    Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Mayıs ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.

    Merkez Kadrolarındaki Personelin Ataması

    Madde 23 - Bakanlık ve Adli Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapmakta olan personel, durumlarına uygun taşra kadrolarına talepleri veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre atanabilirler.

    Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

    Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

    (Ek fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/13.mad) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve talepleri durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

    Sağlık Durumu Nedeniyle Atama

    Madde 25 - Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.

    Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.

    Eş Durumu Nedeniyle Atama

    Madde 26 - Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.

    Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.

    Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.

    Öğrenim Durumu Nedeniyle Atama

    Madde 27 - Çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.

    Yukarıdaki fıkraya göre atananlar, öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğretim yılı başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Bunların öğrenimlerini tamamlamaları veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde önceki görev yerine veya başka bir yere ataması yapılabilir.

    Can Güvenliği Nedeniyle Atama

    Madde 28 - Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi hayati yönden ciddi tehlike oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.

    Can güvenliği nedeniyle naklen atama taleplerine, bu yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile görev yaptığı yerde çalışmasının hayati yönden ciddi tehlike oluşturduğuna dair;

    Cezaevi personeli için cezaevi müdürü, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet başsavcısının gerekçeli yazıları,

    Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen adliye personeli için adalet komisyonu, diğerleri için ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanı veya okul müdürünün gerekçeli yazısı,

    Ayrıca, zabıta araştırması sonucu ve varsa bu konudaki adli ve idari soruşturmalar ile diğer bilgi ve belgeler eklenir.

    Gerektiğinde bu konuda ilgili birim tarafından araştırma yaptırılabilir.

    Hizmet Gereği Atama

    Madde 29 - Adli veya idari soruşturma ya da sicil raporları sonuçları veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adli Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler.

    Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere de atanabilirler.

    Bakanlık ve Adli Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapan personel birinci fıkrada belirtilen nedenlerle durumlarına uygun taşra kadrolarına atanabilirler.

    Yüksek mahkemelerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, ilgili yüksek mahkemenin teklifi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun taşra teşkilatı kadrolarına Bakanlıkça atanabilirler.

    Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar,

    a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

    b) Atandığı yerdeki son üç yıla ait sicil raporları ile denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarının iyi olması,

    c) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

    d) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

    e) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

    şartıyla kendi isteği ile naklen atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

    Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine on yıl dolmadan atanamazlar.

    Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

    Madde 30 - Unvan ve sınıf değişikliği olmadan yapılan nakil taleplerinde istenecek belgeler:

    1- Dilekçe,

    2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

    3- Önceki atama kararlarıyla birlikte hizmet cetveli,

    4- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri *3* personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

    7- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

    istenir.

    Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

    Madde 31 - Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen memurların sağlık, eş durumu, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği sebepleriyle yapılacak naklen atamalarında aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Sağlık durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

    1- Dilekçe,

    2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

    3- Sağlık kurulu raporu,

    4- Hizmet cetveli,

    5- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    6- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

    8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

    b) Eş durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

    1- Dilekçe,

    2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

    3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge,

    4- Aile nüfus kayıt örneği,

    5- Hizmet cetveli,

    6- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    7- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    8- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

    9- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

    c) Öğrenim durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

    1- Dilekçe,

    2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

    3- Öğrenim belgesi ile görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmadığına dair belge,

    4- Hizmet cetveli,

    5- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    6- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

    8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

    d) Can güvenliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

    1- Dilekçe,

    2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

    3- Hizmet cetveli,

    4- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

    7- Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesinin can güvenliği yönünden ciddi tehlike oluşturduğuna dair belgeler,

    e) Hizmet gereği naklen atamalarda istenecek belgeler;

    1- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun teklif kararı,

    2- Bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinde gösterilen belgeler,

    3- Önceki atama kararları ile birlikte hizmet cetveli,

    4- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

    5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

    6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri.

    Atamaları Adalet Komisyonlarınca Teklif Edilenler Dışındaki Memurların Atamalarında İstenecek Belgeler

    Madde 32 - Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki memurların atamalarında, adalet komisyonu muvafakat kararı, hizmet cetveli, sicil özeti, önceki atama kararları ile sicil ve denetim elemanları raporları hariç bu Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde sayılan diğer belgeler istenir.

    Bölgeler

    Madde 33 - (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/16.mad) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri bu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4'de gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. Ancak, memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

    Bölge esasına göre atamaya tabi olanlar;

    a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine,

    atanamazlar.

    Ancak merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır.

    Bölge Esasının Uygulandığı Hallerde Hizmet Süreleri

    Madde 34 - Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır.

    Atamalar üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle yapılır. Ancak herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da, birinci veya ikinci bölgeye ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerde en az iki yıl görev yaptıktan sonra alt bölgelere atanabilirler.

    Bölgelerde hizmet süresini bitirenler, sicilleri ile denetim elemanları raporlarının olumlu olması halinde, üst bölgelere atanmaya hak kazanırlar.

    Hizmet gereği ve mazerete dayalı atamalarda, zorunlu hizmet süreleri tamamlanmadan her zaman naklen atama yapılabilir. Hizmet gereği atamalar alt bölgelere de yapılabilir.

    Bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgedeki zorunlu hizmet süresinden indirilir.

    Bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgelere ya da Bakanlıkça resen aynı bölge seviyesinde başka bir yere atanabilirler.

    Yılda toplam 90 günü geçen geçici görev süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi kapsamına girmeyen görevden uzakta geçen süreler ile aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

    Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ile cezaevlerindeki toplu isyan, firar gibi asayişi bozan durumlar ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın naklen atamalar yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre nakledilen yerdeki hizmet süreleri, üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

    Geçici görevlendirmelerde çalışılan süre, geçici görevli oldukları yere ait bölge hizmetinden sayılır.

    Mazeret nedenleriyle ataması yapılanlar, mazeretlerinin kalkmasından sonra durumlarına uygun ve eksik kalan bölge hizmetlerini tamamlayacakları yerlere atanabilirler.

    İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. Ancak birinci bölgelerdeki açık cezaevlerinde ihtiyaç duyulması halinde öğrenim ve meslek durumları dikkate alınmak suretiyle bu cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, istekleri de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilatı bulunmayan ilçe cezaevlerine atanırlar.

    (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/17.mad) Cezaevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere şube müdürü olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü olarak atama yapılamaz.

    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğüne Atama

    Madde 35 - Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için,

    a) (Değişik bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/18.mad) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde en az on yıl müdür olarak görev yapmış olmak,

    b) Tüm sicillerinin ortalaması ve son iki yıl sicili iyi olmak,

    c) Son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak,

    d) (Mülga bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/18.mad)

    e) Son beş yıl içinde denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarında zayıf almamış olmak

    gerekir.

    Bu koşulları taşıyanlar arasından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün teklifi ve Bakan Onayı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerine şube müdürü ataması yapılabilir.

    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Müdürü İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü Kadrolarına Naklen, Açıktan ve Yeniden Atama

    Madde 36 - (Değişik fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/19.mad) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürü ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü kadrolarına açıktan ve başka kurumlardan naklen atama yapılamaz. Ancak ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde müdür veya denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde şube müdürü olarak görev yapmış ve kendi istekleriyle bu görevden ayrılmış olanlar yeniden müdür olarak atanabilirler.

    Müdürlük teşkilatı bulunan ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine bir adet birinci müdür ile yeteri kadar ikinci müdür atanır.

    İkinci müdürler arasından bu görevde en az iki yıl çalışmış olmaları şartıyla hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarılı bulunanlar, Bakanlıkça birinci müdür olarak atanabilecekleri gibi, birinci müdürler arasından bu görevde kalmasında sakınca görülenler ile hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarısız bulunanlar veya meslek onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranış içerisinde olanlar, ikinci müdür olarak atanabilirler.

    Bu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Başka Kurumlardan Naklen veya Açıktan Yeniden Atama

    Madde 37 - İdare memurları ile infaz koruma memurları hariç bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanabilmek için,

    a) (Mülga bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/20.mad)

    b) Muvafakat alınmış olması,

    c) Bütün sicil raporları not ortalamasının iyi olması,

    d) (Mülga altbent : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/4.mad.)

    e) (Mülga bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/20.mad)

    f) İlgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

    g) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,

    h) (Değişik bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/20.mad) Cezaevi öğretmenliği için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan şartları taşıyor olması,

    gerekir.

    Daha önce zabıt katipliği kadrosunda çalışmış olanların, zabıt katipliği kadrosuna açıktan yeniden atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 6 ncı bendindeki şartlar aranmadan, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli kabul edilir.

    Ceza İnfaz Kurumları Muhasebe Yetkilisi Kadrolarına Atama

    Madde 38 - (Ek fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/21.mad 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa göre Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulan ve bu eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika alanlar arasından aynı kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atama yapılır.

    Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme eğitimine çağrılma şartlarını taşıyan cezaevi katibi, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru veya ambar memurları; cezaevi müdürünün görüşü ve Cumhuriyet başsavcılığının teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddeleri uyarınca, boş bulunan muhasebe yetkilisi kadrosuna Bakanlık tarafından vekaleten atanabilirler.

    Bakanlık dışındaki kurumlarda çalışan muhasebe yetkilileri, bu Yönetmelikte belirtilen ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapacak personelde aranacak şartları taşımaları kaydı ile cezaevi muhasebe yetkilisi kadrosuna naklen atanabilirler.

    Ceza infaz kurumları ile tutukevleri muhasebe yetkilisi kadrolarına, isteğiyle görevden ayrılanlar hariç, açıktan veya muhasebe yetkilisi dışında başka bir görevden naklen atama yapılamaz.

    Müdürlük Teşkilâtı ve İdare Memuru Bulunmayan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kadrosuna Vekaleten Atama

    Madde 39 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/22.mad)

    Müdürlük teşkilâtı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine idare memurluğuna vekaleten atama işlemi Bakanlık onayı ile tamamlanır.

    Aynı Düzey Görev Olarak Kabul Edilen Unvanlar Arası Atama

    Madde 40 - Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk ve zabıt katipliği ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, cezaevi katipliği ile ambar memurluğu gibi aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartların bulunması halinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için ilgili komisyonun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle naklen atama yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde Görev Yapan Memurların Bir Başka Görevi Yürütmek Üzere Görevlendirilmeleri veya Atanmaları

    Madde 41 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/23.mad)

    Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde çalışan memurların bulundukları görevde başarısız olmaları veya o görevi yapmalarında sakınca görülmesi veya ihtiyaç duyulması veya başarılı olup da diğer şartlardan birini veya birkaçını taşımamaları hâllerinde aynı unvan, kadro, sınıf ve maaşını muhafaza etmek kaydıyla bulundukları yerde başka bir görevi yürütmek üzere geçici görevlendirilmeleri veya başka bir yere bu maksatla atamaları yapılabilir.

    Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurları, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan infaz ve koruma memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alındıktan sonra adliyelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

    Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması hâlinde mülhakat dışı ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık oluru ile geçici olarak görevlendirilebilir.

    Kadro Nakil Yasağı

    Madde 42 - Taşra için tahsis edilmiş kadrolar merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ve taşra teşkilatı kadrolarının başka yerlere tahsisi Bakanlık onayı ile yapılır.

    Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları

    Madde 43 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunup askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgisine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına başvurmaları ve başvurma tarihinden itibaren azami otuz gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur.

    Bakanlık Onayına Tabi Olan Adalet Komisyonu Kararları

    Madde 44 - Adalet komisyonlarının;

    a) (Değişik bent : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/24.mad) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve son verme, adaylık süresinin sonunda başarısız sayılma kararları,

    b) 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca; Devlet memurluğundan çekilme isteğinin kabulüne ve çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmasına ilişkin kararları,

    c) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca; Devlet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi hallerinde ilgilinin memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin kararları,

    d) 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi gereğince; ilk defa Devlet memurluğuna atanmaya ilişkin teklif kararları ile açıktan yeniden atama teklif kararları,

    e) Müdürlük teşkilatı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine, adalet komisyonu merkez ve mülhakatından naklen atanacak cezaevi katipleriyle ilgili atama kararları,

    f) İnfaz ve koruma başmemurluğu kadrolarına, adalet komisyonu merkez ve mülhakatından naklen ve terfian atanan memurlarla ilgili atama kararları,

    g) Ambar memuru, satınalma memuru, tahsildar, veznedar gibi para, alım satım, ayniyat işleri ve çeşitli malların muhafazası ile ilgili görevli memurların, adalet komisyonu merkez ve mülhakatında bir göreve naklen atanmalarına ilişkin kararları,

    h) Adalet komisyonları merkez ve mülhakatında unvan veya sınıf değişikliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen naklen atama kararları,

    onaylanmak üzere ilgisine göre, Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

    Yukarıda sayılan adalet komisyonu kararları Bakanlıkça onaylanmadıkça ilgilinin görevi ile ilişkisi kesilmez ve yeni görevine başlatılamaz.

    Bakanlık Onayına Tabi Olmayan Adalet Komisyonları Kararları

    Madde 45 - Adalet komisyonlarınca yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ve kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin verilen kararlar Bakanlık onayına tabi olmayıp Bakanlıktaki kayıtlara işlenmek üzere ilgilinin dilekçesi ve hizmet cetveli ile birlikte ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

    Adalet Komisyonlarının Merkez ve Mülhakatı Dışına Yapılacak Naklen Atamalar

    Madde 46 - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine göre personelin ilgili adalet komisyonlarının teklifi üzerine veya gerekli görülmesi halinde bulundukları komisyon merkez ve mülhakatı dışında bir göreve naklen atama yetkisi resen Adalet Bakanlığına aittir.

    Adli Teşkilat ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kapatılması Nedeniyle Atama

    Madde 47 - Adli teşkilat veya ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin kapatılması halinde bu yerlerde görevli personel, Bakanlıkça kadro, ihtiyaç ve ilgilinin sicil durumuna göre başka yerlere resen atanırlar.

    Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi

    Madde 48 - Adalet komisyonları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl Aralık ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Diğer Hükümlerin Uygulanması

    Madde 49 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlatılmış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 50 - 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 51 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    *1* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki "yazılı" ibaresi "merkezi" olarak değiştirilmiştir.

    *2* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 7. maddesiyle; Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mülâkat" ibaresi "gerektiğinde uygulamalı sınava" olarak değiştirilmiştir.

    *3* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 14. maddesiyle Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) beş numaralı alt bendinde yer alan "tutukevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir.

    Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100