Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25245

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okullar ve FYO'da okutulan öğrencilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, kendi istekleriyle veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilenlere ve bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının tazmin ettirilmesi esaslarını düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO'da okutulan öğrencilerin, öğrenciliğe girişte tanzim edilecek taahhüt senedinin hazırlanmasını, her ne sebeple olursa olsun (Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç) okuldan ve mecburi hizmetle yükümlü olduğu süresi dolmadan sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları, istifa etmeleri ve ilişkilerinin kesilmesini gerektiren bir suç işlemeleri halinde öğrenciye velisine ve kefillerine ödettirilecek tazminatı kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 25/04/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Akademi: Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde Fakülte, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,

    Enstitü: Akademi Başkanlığına bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren ve bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

    Fakülte: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen ve bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

    FYO : Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin eğitim gördükleri diğer fakülte ve dört yıllık yüksek okulları,

    FYO Öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksek okullarda okutulan öğrencileri,

    Eğitim Kurumu: Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Meslek Yüksek Okulları ile FYO'yu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Maliyete Esas Giderler, Tazminatın Hesaplanması, Taahhütname ve Kefalet Senedi Miktarının Belirlenmesi

    Tazminata Esas Alınacak Giderler

    Madde 5 - Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okullar ile FYO'da okuyacak öğrenciler için EK-1'de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir.

    a) Enstitü öğrencileri için;

    1) Enstitüye kayıt yaptıran öğrencilerden Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olanlar için, taahhütname ve kefalet senedine göre alınacak tazminatın belirlenmesinde (bu öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında zorunlu derslere devam süresince kurumlarınca izinli sayılacaklarından) izinli sayılacakları süre boyunca kendilerine Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenen maaşın 1/4'ü esas alınır.

    2) Enstitüde okuyan öğrenciler, eğitim ve öğretim için gerekli bütün giderleri kendileri karşılar. Ancak, Genel Müdürlüğün eğitim ve öğretim masraflarının tamamını veya bir kısmını öğrenci adına ödemeyi uygun bulması halinde, yukarıdaki miktara bu eğitim ve öğretim giderleri de ilave edilir.

    b) Polis Akademisine bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve FYO öğrencileri için;

    Polis Akademisine bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve FYO öğrencileri için kefalet ve yüklenme senedine göre alınacak tazminatın belirlenmesinde ise aşağıda başlıklar altında yapılan harcamalar esas alınır;

    1) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    2) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    3) Öğrenci harçlıkları ve FYO harçları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık miktarı ile FYO öğrencileri için ödenen okul harçları,

    4) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,

    5) Öğrenci ilaç ve tedavi giderleri; öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde kendilerine yapılan tüm ilaç ve tedavi bedeli,

    6) Uygulamalı eğitim ve sınav giderleri; atış giderleri, ek ders ve sınav ücretleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,

    7) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    8) Bakım ve onarım giderleri; tesislerde kullanılan tüm malzeme, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile tesislerin boya-badana giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    tazminata dahil edilir.

    Tazminatın Hesaplanması

    Madde 6 - Her yıl sonunda, genel bütçeden 5 inci maddede belirtilen harcamaların miktarı bir merkezde toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama miktarı belirlenir ve onay için Polis Akademisi Başkanlığına sunulur. Onaylanan bu miktar o yıla ait "tazminat miktarı" olarak öğrencilere duyurulur.

    Tazminat miktarı; tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat miktarlarının toplanarak 4 (dört) ile çarpılması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat miktarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat miktarı ise ayrıldığı tarihe kadar 5 inci maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen miktarın hesaplanması ile bulunur.

    Taahhütname ve Kefalet Senedi Miktarının Belirlenmesi

    Madde 7 - Kefalet miktarının belirlenmesi; her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat miktarı, her yıl için %10 oranında artış yapılmak suretiyle, eğitimin azami süresi de dikkate alınarak 4 (dört) katı hesap edilir. Akademi Başkanlığınca belirlenen miktar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Tazminatın Ödenmesi

    Madde 8 - Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO olarak okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kendi isteğiyle veya herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrılanlar ile bunlardan mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, ilişiği kesilenlere, öğrenimleri süresince Devlet tarafından yapılan masrafların 4 (dört) katı, 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılarak; öğrencilere, velilerine ve kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

    Tahakkuk Öncesi İşlemler

    Madde 9 - Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili yönetim kurulu kararının ardından tazminat hesabı yapılarak, tahakkuk ettirilmek üzere Saymanlığa bildirilir.

    Yürürlük

    Madde 10 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    E K - 1

             TAAHHÜT SENEDİ

       4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi gereğince Polis Akademisinde :

       1- Eğitim süresinde veya mecburi hizmetle yükümlü olduğum süre içinde;

       a) İstifa ettiğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlediğim ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir nedenle okuldan, meslekten veya memuriyetten ayrıldığım taktirde;

       b) Şahsıma atfı mümkün bir kusurdan dolayı eğitime devam edemediğim taktirde;

       eğitimde bulunduğum müddet zarfında Devletçe ihtiyar olunan her türlü masrafın 4(dört) katını kanuni faizi ile birlikte ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

       2- Tahakkuk ettirilecek kanuni faizin başlangıç tarihinin şahsım için Devletçe ihtiyar olunan masrafların sarf tarihi olacağını;

       3- Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü halen yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği veya yükleyeceği mükellefiyetlere uygun olarak yerine getireceğimi;

       4- İş bu taahhütnamede yazılı tüm hususlar hakkında çıkabilecek ihtilafların çözümü için .........................................Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin salahiyetli olacağını kabul ve taahhüt ederim.

                   Öğrencinin Adı-Soyadı

                      Adresi

             KEFALETNAME

    Polis Akademisi'ne bağlı................................(Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul veya FYO) öğrencisi olarak kabul olunan ............... ................... ................ ........................... tarafından yukarıda yazılı taahhüt senedi hükümlerine uyulmadığı taktirde kendisi için tahakkuk ettirilecek tazminat ve faizlerin (

    . TL) tamamını ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın talep vukuunda ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt ederim.

    Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil   Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

       Adı-Soyadı ve Adresi         Adı-Soyadı ve Adresi

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100