Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25245

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Elektrik Üretim A.Ş.'nin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; ihtiyaç duyduğu hizmet alımları ile etüt, plan, proje, müşavirlik hizmetleri, malzeme, makine, teçhizat, araç, gereç, iş makinesi alımları, bakım, onarım, montaj, demontaj, inşaat ve tesis yapımı ihalelerinden, bu işlerle ilgili tabi olduğu kanunlar kapsamı dışında kalan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen işler için yapılacak ihalelerde uygulanacak olan esas, usul ve yöntemleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her çeşit mal ve hizmet alımlarında, üçüncü şahıslara yaptırılacak etüt, plan, proje, müşavirlik, hizmetlerinde, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasında, inşaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz işlemlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaştırılan inşaat, tesis, montaj, demontaj ve onarım işlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 29/06/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Üretim A.Ş. ana statüsü hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

    Teşekkül: Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ı,

    Yönetim Kurulu: Teşekkülün Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür: Teşekkülün Genel Müdürünü

    Genel Müdürlük: Teşekkülün Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri,

    İhale Yetkilisi (Onay Mercii): Teşekkülün, ihale ve harcama yapma sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

    Merkez: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Üst Birim: Teşekkülün Daire Başkanlıkları ile Genel Müdür'e doğrudan bağlı Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müdürlükleri,

    Taşra Teşkilatı: Teşekkülün Genel Müdürlük dışında kalan tesis ve İşletmelerini,

    Ünite: Teşekküle bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,

    Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

    Satın Alma ve İhale Organları: Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Teşekkülün üst birim ve ünitelerini,

    Satın Alma ve İhale Komisyonları: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve Taşra Teşkilatları bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

    Satın Alma ve İhale Komisyonları Kararları: Satın alma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararları,

    Teklif Değerlendirme Komisyonu: Teşekkülün Merkez teşkilatında alınan teklifleri değerlendirmek üzere kurulan komisyonu,

    Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

    Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, gümrük, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, kontrollük, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri,

    Tesisler: Üretim faaliyetleri için kurulmuş ve kurulacak birbirleri ile bağlantılı olarak çalışan teçhizat ve makine grupları ile taşınmaz ana ve yardımcı binaları,

    Yapım: Bina, altyapı, boru ve iletim hattı, enerji nakil hattı, baraj, enerji santralı, arıtma tesisi, dekapaj, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dakapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

    Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

    Yapım Müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

    Yüklenici: Teşekkülle sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

    Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini teşekkülün yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, teşekkülden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

    Ortak girişimci: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları pilot firmayı,

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimcileri,

    Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    Satın alma: Mal ve hizmet alımlarını,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

    Yetki Limiti: Teşekkülün Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri,

    Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi olmayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkına veya yedd-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici,

    Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araştırma yapılarak tespit edilen yaklaşık bedeli veya keşif bedelini,

    Keşif Değişikliği: Sözleşmeye bağlanmış olan bina, tesis veya bakım onarım işlerinde, mal veya hizmet alımında sözleşme süresi içinde sözleşme konusu işlerin tamamlanabilmesini teminen işin yapımı esnasında oluşabilecek zorunlu imalat artışları ile ilk keşif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu imalatların keşfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelen artışlar ve eksilişleri,

    İlave iş veya sipariş: Bina, tesis veya bakım onarım işleri ile mal ve hizmet alımlarında, sözleşme süresi içerisinde, sözleşme kapsamında veya dışında olan ve ihtiyaca bağlı olarak yapılması zorunlu iş veya işlerin, teslim süresi hariç sözleşmede yer alan aynı şart ve esaslarda olmak üzere ana sözleşmeye ilavesi,

    İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki işlerin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

    Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

    Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

    Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

    Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

    Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    Belli istekliler arasında ihale usulü: Teşekkül tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Teşekkülün ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

    Doğrudan temin: Bu yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Teşekkül tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, İfade eder.

    Sözleşme: Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

    Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,

    İhale Onay Belgesi: İhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu,

    Konsorsiyum: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu,

    ifade eder.

    Sorumluluk

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

    Temel İlkeler

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;

    a) İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile rekabetin, saydamlığın, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

    b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

    c) Yatırım ve/veya İşletme bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

    d) Birlikte satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. (Gıda ve tekel maddeleri bu hüküm dışındadır)

    e) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

    f) Bu Yönetmelik teşekkülün tabi olduğu Kanunlarda belirtilen istisnalar kapsamı dahilindeki ihaleler için geçerli olup, bu kapsamda yer almayan işler için yürürlükte bulunan kanunlar ve kanun hakkındaki kararnamelerde belirtilen usul ve esaslara göre ihale yapılacaktır.

    g) İhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır.

    İstisnalar

    Madde 7 - Aşağıda belirtilen işler bu Yönetmelik hükümleri kapsamı dışında tutularak gerektiğinde özel protokol çerçevesinde gerçekleştirilir.

    a) Termik Santraller için yapılacak yakıt alımları,

    b) Uluslar arası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı usul ve esasların uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

    c) Kendi özel şartları dışındaki şartları kabul etmeyen amil-i mütehassıs firmaların bu Yönetmelik dışında kalan ve ihale yetkilisinin onayladığı şartlar dahilindeki ihaleler,

    d) Teşekküle bağlı ortaklıkların ve teşekkülün yarıdan fazla sermaye ile ortak olduğu kuruluş, müessese ve şirketlerin faaliyetleri kapsamında ürettikleri mal ve hizmetler ile yapım işleri.

    e) Kamu Kuruluşlarından yapılacak alımlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Satın alma ve İhale Organları, Görevleri, Yetkileri

    Satın alma ve İhale Organları

    Madde 8 - Satın alma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

    b) İnşaat, Emlak, Kamulaştırma, Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı

    c) Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı

    d) İhale yetkisi verilmiş diğer Üst Birimler

    e) Taşra birimleri

    Satın alma ve İhale Organlarının Görevleri

    Madde 9 - Satın alma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri: Teşekkülün yatırım ve işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemeler ile taşra biriminin alım yetkisini aşan veya mahali piyasadan kendi imkanları ile uygun fiyatla temin edemeyecekleri malzemelerin temini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük işlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruşat, büro malzemesi, demirbaş, kayda tabi malzeme, kırtasiye ile temizlik hizmet alımları, gerektiğinde alım yetkisi olan Daire Başkanlıklarının yetki limitlerini aşan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iş makinesi alımlarını, bakım, onarım, tadilat, müşavirlik hizmetleri ile ilgili ihale işlerinin yurt içinden ve/veya yurt dışından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

    b) İnşaat, Emlak, Kamulaştırma, Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığının görevleri: Teşekkülün; inşaat, etüt, proje, tesis, müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile ilgili yapım işlerini yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Teşekkülün yapım işleri ile ilgili birimleri kendi faaliyet alanlarına ilişkin yapım işleri ve hizmet alımlarının şartname ve ihale dosyalarını hazırlar, yaklaşık maliyetleri kendi yetki limitleri içerisinde ise doğrudan, yetki limitlerinin üzerindeki işler için gerekli onayı alarak onaylanan usule göre ihaleye çıkarlar.

    c) Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri: Kreş ve anaokulları, misafirhane, lojman, spor ve dinlenme tesislerinin ihtiyacı olan her türlü gıda maddeleri ile su, aydınlatma, yakıt, mutfak gereçleri, çiçek, çelenk ve benzeri sosyal amaçlı alımlar, koruyucu giyim malzemeleri, temizlik hizmetleri ve malzemeleri, bina ve bahçelerin bakım ve onarımları, nakil vasıtaları ile mobilya ve mefruşatın bakım ve onarım işleri, nakil vasıtalarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları, binaların kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör ve benzer tesisatlarının bakım, onarım işleri ve işletilmesi ile ilgili olarak yapılacak ihaleleri yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

    d) İhale yetkisi verilmiş diğer Üst Birimlerin görevleri: Gerekçesi açıkça belirtilerek önceden onay ve yetki almak kaydıyla, Üst Birimlerin kendi konuları ile ilgili olarak özel ihtisas ve takibi gerektiren işler ile Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı stoklarında bulunmayan sabit kıymet ve kayda tabi malzeme niteliğinde olmayan büro sarf malzemeleri, büro makineleri yedek parçaları ve bunların bakım onarımları ile benzer alımlar ile ilgili ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

    e) Taşra Birimlerinin görevleri: Teşekkülümüz Ana Statüsü ve kendilerine verilen Görev Yetki ve Sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Mahalli piyasadan ve kendi imkanları ile temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla alamayacakları ihtiyaçları Merkezdeki satın alma ve ihale organlarına aktarmak üzere Bağlı olduğu Üst Birime veya İstanbul / İzmir Ticaret Müdürlüklerine, bu Yönetmelik usul ve esasları dahilinde, bildirirler. İstanbul veya İzmir Ticaret Müdürlüklerine yapılan taleplerle ilgili işlerde adı geçen Ticaret Müdürlükleri ihale dosyasını oluşturarak yetki limitleri dahilinde ihale işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.

    Satın alma ve İhale Organlarının Yetkileri

    Madde 10 - Satın alma ve ihale organlarının yetkileri aşağıda belirlenmiştir.

    a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın alma işleri, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı satın almaya yetkilidir. Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin 'görüldü' imzasını aldıktan sonra işlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar.

    b) Taşradaki İta Amirinin (Müdür) Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Satın alma ve İhale Komisyonu Kararı İta Amirinin (Müdürün) onayı ile yürürlüğe girer.

    c) Daire Başkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın alma ve İhale Komisyonlarınca işlem yapılır. İşin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüşü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Daire Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

    d) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. İşin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüşü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

    e) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür'ün onayı ile yürürlüğe girer.

    f) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aşan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak hazırlanan Merkez Satın alma ve İhale Komisyonu kararı; Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesince hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

    Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

    Madde 11 - Yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

    Yetki Limitlerinin Aşılması

    Madde 12 - Yetki limitleri aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibariyle Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir.

    Yetki Devri

    Madde 13 - Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Teşekkül ünitelerine devredebilir.

    Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satın alma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

    Satın alma ve İhale Komisyonları

    Madde 14 - Satın alma ve ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Merkez Satın alma ve İhale Komisyonu

    İhale Yetkilisi: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

    Başkan : Talep Sahibi Genel Müdür Yardımcısı,

    Üye : Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı,

    Üye : Talep Sahibi Daire Başkanı,

    Üye : Talep Sahibi Daire Başkanlığından ilgili Müdür,

    şeklinde teşekkül eder.

    b) Daire Başkanlıkları Satın Alma ve İhale Komisyonları

    1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Satın alma ve İhale Komisyonları

    Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler

    İhale Yetkilisi: Talep Sahibi Genel Müdür Yardımcısı,

    Başkan : Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

    Üye : İlgili Müdür

    Üye : Talep sahibi üst Birimden ilgili Müdür,

    Üye : İhale konusu işin uzmanı en az bir kişi,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından imza yetkili bir kişi

    Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler

    İhale Yetkilisi: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı

    Başkan : İlgili Müdür

    Üye : Müdür Yardımcısı veya Şef,

    Üye : İhale konusu işin uzmanı en az bir kişi,

    Üye : Talep sahibi Üst Birimden işin uzmanı en az bir kişi,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından imza yetkili bir kişi

    şeklinde teşekkül ederler.

    2) Diğer Daire Başkanlıkları Satın alma ve İhale Komisyonları

    Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler

    İhale Yetkilisi: Talep Sahibi Genel Müdür Yardımcısı,

    Başkan : Talep Sahibi Daire Başkanı,

    Üye : İlgili Müdür

    Üye : İlgili Müdür Yardımcısı,

    Üye : İhale konusu işin uzmanı en az bir kişi,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından imza yetkili bir kişi

    Dairesi Başkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler

    İhale Yetkilisi: Talep Sahibi Daire Başkanı,

    Başkan : İlgili Müdür

    Üye : İlgili Müdür Yardımcısı

    Üye : İhale konusu işin uzmanı en az iki kişi,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından imza yetkili bir kişi

    şeklinde teşekkül ederler.

    c) Taşra Üniteleri Satın alma ve İhale Komisyonu

    İhale Yetkilisi: İta Amiri (Müdür)

    Başkan : İlgili Müdür Yardımcısı

    Üye : Muhasebe Şefi veya Muhasebeci

    Üye : Ticaret Şefi

    Üye : İhale konusu işin uzmanı en az iki kişi

    şeklinde teşekkül eder.

    d) Özel Durum Satın alma ve İhale Komisyonu: Özellik arz eden ve ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaşılan durumlarda (Tabii afetlerde, Teşekkül için hayati önem arz eden acil durumlarda; can güvenliğini ilgilendiren konularda vb.) talep sahibi ünitesince, gerekçeleri açıkça belirtilmesi şartıyla özel heyet eliyle alım yapılabilir. Bu heyet, yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamınca oluşturulur. Oluşturulan bu heyete tanınacak alım yetkisi ve tutarı ise yetki limitlerine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir.

    Satın alma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu

    Madde 15 - Satın alma ve İhale Komisyonları, biri başkan olmak üzere, ikisi ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla ve muhasebe biriminden en az bir personelin de katılımıyla, 14 üncü madde de tanımlandığı dışından işin uzmanı kişiler dahil edilebilir.

    Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunun Görevleri

    Madde 16 - Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunun görevi; Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satın alma konularında, İhale gün ve saati ile varsa diğer şartları belirlemek, mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüşünü bir protokol ile ihale yetkilisine sunmak, Başkanlıklar ile Taşradaki Ünitelerce çıkılan ihalelerde yetki limitlerinin aşılması durumunda Genel Müdürlükçe gerekli görülenler hakkında görüş bildirmek, yapılan satın alma ve ihale işlemleri sonuçlarına göre satın alma işleri ve prensipleri hakkında Genel Müdürlüğe teklifler götürmek.

    Merkez Satın alma ve İhale Komisyonunun sekreterya görevini Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İlgili Daire Başkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Dairesi yürütür.

    Sekreteryanın Görevleri

    Madde 17 - Sekreteryanın görevleri şunlardır:

    a) Satın alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.

    b) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

    c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol etmek, teklif fiyatları ve geçici teminat bilgilerini zapta yazmak.

    d) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak.

    e) Gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dokümanının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtmak.

    f) Tutulan tutanakları hazırlayıp ilgililere imzalatmak.

    g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak.

    Taşra Ünitelerindeki Satın alma ve İhale Komisyonunun Görevleri

    Madde 18 - Taşradaki Satın alma ve İhale Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) İta Amiri (Müdürü) tarafından havale edilen Satın alma ve İhale konularını inceleyerek, konuya ilişkin görüşlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak.

    b) İlgili birimce hazırlanmış mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilişkin görüşlerini bir kararla İta Amirine (Müdürüne) sunmak.

    Komisyon Başkanı ve Üyelerin Bulunmaması

    Madde 19 - Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dışında bulunmaları, sağlık izini, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde yerlerine vekalet eden, vekalet edenin bulunmaması halinde görevlendirilen kişiler toplantıya katılır.

    Satın alma ve İhale Komisyonu Kararları

    Madde 20 - Satın alma ve İhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. İhaleye çıkma, teklif zarfları açma, eksik belgelerin tamamlanması ve indirim isteme kararları hariç olmak üzere, diğer Satın alma ve İhale Komisyonu kararları yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yürürlüğe girer.

    Satın alma ve İhale Komisyonu Kararlarının Yeniden İncelenmesi

    Madde 21 - Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satın alma ve İhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir.

    Satın alma ve İhale Komisyonlarına Yardımcı Değerlendirme (İhtisas) Komisyonu

    Madde 22 - Satın alma ve İhale Komisyonları vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere, bir Değerlendirme Komisyonuna konuyu inceletebilir.

    Değerlendirme Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları

    Madde 23 - Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Değerlendirme Komisyonun Kuruluşu: Değerlendirme Komisyonu; merkezde, ihaleyi yapan Daire Başkanlıklarınca talep sahibi ünite elemanlarının da katılımıyla, taşrada ise talep sahibi ünite elemanlarından oluşturulur. Değerlendirme Komisyonu; ihale yetkilisinin onayı ile, birinci derecede imzaya yetkisi olan bir personelin Başkanlığında biri en az ikinci derecede imza yetkisi olan en az üç kişiden veya teklifin niteliğine göre ihtisas üniteleri ve diğer Üst Birimlerden de eleman alınarak, daha fazla tek sayıda kişiden teşekkül eder.

    b) Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları: Değerlendirme Komisyonu, Satın alma ve İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Komisyon çalışmalarını Satın alma ve İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dışına çıkamaz, Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Komisyon Başkan ve üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğudur.

    Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görüş istenebilir. Ayrıca, teklif değerlendirme sırasında uzman kuruluşlardan ve danışmanlardan hizmet alımı yolu ile destek sağlanabilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda, ihaleyi yapan ticaret birimlerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bu bilgi ve belgelerin mahiyeti Komisyon raporunda belirtilir.

    Değerlendirme Komisyonu, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza getirerek kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler.

    Malzeme Yönetimi ve Ticaret Başkanlığı dışında yapılan yurt dışı alımlarda; navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda bu Başkanlığın yazılı görüş alabilir.

    Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

    Değerlendirme Komisyonu, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını Satın alma ve İhale organına intikal ettirmek üzere Başkanlığına teslim eder.

    Değerlendirme Komisyonu, çalışmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satın alma ve İhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranışlarından sorumludurlar.

    Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Satın alma İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulması için konu Satın alma ve İhale organına gönderilir.

    Değerlendirme Komisyonların yetki limitlerine göre bağlı bulunduğu Başkanlığı veya Müdürlüğü, bu Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, raporu ve rapor hakkındaki Başkanlık veya Müdürlük görüşlerini Satın alma ve İhale Komisyonu Başkanlığına gönderir.

    Satın alma ve İhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar

    Madde 24 - Satın alma ve İhale Komisyonları; ilgili Daire Başkanlığınca bildirilen görüşü, varsa Değerlendirme Komisyonu raporunu, firmaların ticari durumu ve imkanlarını, Teşekkül ile olan iş ilişkilerini, taahhütlerine karşı bağlılıklarını, genel olarak iş tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini ve yerini, ödeme şartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Teşekkülün menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler.

    Satın alma ve İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması

    Madde 25 - Alımla ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satın alma ve İhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satın alma ve İhale Komisyon Kararlarından birer suret İhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır. Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Satın alma ve İhale Usulleri

    Uygulanacak İhale Usulleri

    Madde 26 - Teşekkülümüzce yapılacak mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

    a) Açık ihale usulü.

    b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

    c) Pazarlık usulü.

    d) Doğrudan temin.

    Açık İhale Usulü

    Madde 27 - Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

    Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

    Madde 28 - Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç duyulan işin yapılmasında Teşekkül tarafından yeterli görülen firmaların, ihale ilanı yapmaksızın, ihaleye davet edilmesi suretiyle davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Teşekkül, yeterlilik için ön yeterlilik ihalesi yapabilir ve ihaleye davet edeceği firmaları bu ön yeterlilik ihalesi değerlendirmesi sonucunda belirleyebilir. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

    Bu usule göre yapılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi için ön yeterlilik ihalesi yapılacaksa; adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az on takvim günü süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir.

    İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilen firmalardan teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 29 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

    a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerin bir şekilde sonuçlandırılamaması,

    b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

    e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

    f) Yaklaşık maliyeti, acil alım yetki limitine kadar olan mal ve hizmet alımları.

    (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

    37 nci madde kapsamı dışında olmak üzere yapılacak olan ihale ilanında, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılabilir.

    İstekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Teşekkülün ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

    (a), (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

    (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Doğrudan Temin

    Madde 30 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

    a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

    b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

    c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi.

    d) Alım memurunun yetki limitini aşmayan alımlar.

    e) Teşekkülün ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.

    (a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici olduğunun belgelenmesi zorunludur. Bu itibarla, ihtiyaç duyulan iş için, amil-i mütehassıs firmanın patent hakkı veya yedd-i vahit belgesinin, bu belgelerin temin edilemediği durumlarda talep sahibi birim tarafından oluşturulan komisyon marifeti ile düzenlenen ve ita amirince onaylanan doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte satın alma ve ihale organlarına gönderilmesi esastır.

    (d) bendinin uygulanması halinde, Satın alma ve ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. (e) bendinin uygulanması halinde piyasada fiyat araştırması yapılır.

    Kendi koşulları dışında satış yapmayacağını ve teminat vermeyeceğini teklifinde beyan eden firmalardan teminat istenip istenmemesi İhale Yetkilisinin kararına bağlıdır.

    İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

    Madde 31 - Karlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve ihale Yetkilisinin onayı ile; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler, kıymet taktiri yapılmak suretiyle, başka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluş ile sadece protokol düzenlenir.

    Resmi kurum ve kuruluşlardan Teşekkülümüz İhalelerine katılmak isteyenlere ihale dosyası bedelsiz olarak verilir ve teminat şartı aranmaz.

    Danışmanlık Hizmetleri

    Madde 32 - ÇED raporu hazırlanması, etüt ve proje, harita ve kadastro, plan, imar uygulama, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan, özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir.

    Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde özel hükümler uygulanabilir. Danışmanlık hizmetleri, esas olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilebileceği gibi özel durumlarda diğer ihale usulleri de kullanılabilir.

    Tasarım Yarışmaları

    Madde 33 - Teşekkül gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Satın alma ve İhaleye hazırlık İşlemleri

    Satın alma ve İhale Esasları

    Madde 34 - Satın almalarda, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti için; fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve benzeri maddi külfetler göz önünde bulundurulur.

    İhtiyaç talep esasları

    Madde 35 - Alımlar, talep sahibi ünitece düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihale belgelerine dayanılarak satın alma ve ihale organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır. Taşra birimlerinin programlarında yer alıp, Merkezce yapılması öngörülen Satın alma ve İhale İşleri usulüne uygun olarak tanzim edilen İhale Onay belgesine göre yapılır. Alım tutanaklarının bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum, alımın yapılmasını isteyen Üniteye bildirilir. Stok kontrolü Merkezden yapılan malzeme, Araç, gereç, yedek ve teçhizatlar ile taşıt ve İş makinesi talepleri doğrudan Merkezce yapılır.

    Talep Belgelerinin Hazırlanması

    Madde 36 - Talep sahibi birimler, ihale konusu iş ile ilgili teknik karakteristikleri, şartnameye konulması istenen özel hükümleri, varsa şartnamesini, konuyla ilgili firma adres listesini, yaklaşık maliyet hesap cetvelini, talep edilen alım yetki limitlerinin üzerinde ise Makam Olur'unu, yapılacak ihalenin şekli ile ilgili detaylı açıklamalarında bulunduğu alım taleplerini ihaleyi yapacak Satın alma ve İhale organına intikal ettirirler.

    Doğrudan alım taleplerinde, amil-i mütehassıs firmanın sahip olduğu patent hakkı veya yedd-i vahit belgesi veya doğrudan alıma ilişkin gerekçeli rapor da talep belgelerine ilave edilecektir.

    Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, kontrollük ve tesis ihalelerinde ise, yatırım programında yer alması, yeterli ödeneğinin ve ihale izninin bulunması koşulu ile, yetki limitleri dahilinde ihale yetkilisinden doğrudan onay almak suretiyle, talepler satın alma ve ihale organına intikal ettirilir. Genel Müdürlük Merkez teşkilatı bünyesinde bulunan ünitelerin kırtasiye ve büro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçalarının temini amacıyla ihtiyaç talep ünitesince düzenlenen ihtiyaç talep belgeleri, talep sahibi Daire Başkanlığı, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı ve Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığının uygun görüşlerini müteakip doğrudan Satın alma ve İhale organına intikal ettirilir.

    İhale Dosyalarının Hazırlanması ve Onayı

    Madde 37 - İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. İhaleyi yapacak olan Satın alma ve İhale Organı talep edilen alım ile ilgili sekreterya görevini de yürütecektir. Bu kapsamda; talep biriminden gelen dokümanlar doğrultusunda şartnamelerin hazırlanması, ambar mevcudunun tespiti bakımından Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca, ödeneğinin tespiti bakımından ise muhasebe birimlerince incelemelerin yer aldığı İhale Onay Belgelerinin düzenlenmesi ve bunlarla birlikte sözleşme taslağı, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale ilan metni, istekli veya adaylara talimatları da içeren ihaleye esas diğer bilgi ve belgelerden oluşan ihale dosyası ihaleyi yapacak satın alma ve ihale Organı tarafından hazırlanacaktır. İhale dosyaları yetki limitleri çerçevesinde ihale yetkilisince, Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar ise Genel Müdürün onayı ile Satın alma ve İhale organına tekrar intikal ettirilir.

    Yaklaşık Maliyetin Tespiti

    Madde 38 - Mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki işlerin ihalesi yapılmadan önce, Teşekkülce, gerekli fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar isteklilere ve resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

    Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile sözleşme tarihi arasında geçen sürede, ihale konusu işin fiyatlarını etkileyen olayların Ülkemizde ve/veya Dünyada yaşanması halinde, yaklaşık maliyetin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır.

    Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

    Madde 39 - Özellik arz eden ve ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaşıldığı acil durumlarda, talep sahibi ünite; satın alma ve ihale organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan satın alma ve ihale organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin en geç üç gün içinde gönderilmesi şarttır.

    Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği

    Madde 40 - İhtiyaçların önceden tespiti ve acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin Satın alma ve İhale organına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi şarttır. İhtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde, Satın alma ve İhale organı durumu en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir.

    Şartnamelerin Hazırlanması

    Madde 41 - İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Teşekkülce hazırlanması esastır. Ancak, söz konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin özelliği nedeniyle, Şartnamesinin Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının Onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara hazırlattırılabilir.

    İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde olmalıdır.

    Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya muadili" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

    Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

    Madde 42 - İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir.

    İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

    b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres.

    d) İsteklilere talimatlar.

    e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

    f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

    g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

    h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

    ı) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

    j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

    k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

    l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

    m) Teklif ve sözleşme türü.

    n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

    o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu.

    p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu.

    r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

    s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

    t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

    u) Sözleşme ile ilgili Vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

    v) Tesis ve tesis niteliğindeki işlerde, iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

    y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

    z) Anlaşmazlıkların çözümü.

    İhale İlan Süreleri ve Kuralları

    Madde 43 - Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır. İhalenin yapılacağı yerde, gazete çıkmaması halinde; ilan, aynı süreler içinde, Teşekkül ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Teşekkülün Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen limit üzerindeki Satın alma ve İhaleler, Resmi Gazetede ilan edilir.

    Teşekkül, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

    Ayrıca, gerek duyulması halinde, ihaleye katılımı arttırmak için, teklif verebileceği bilinen firmalara davet mektubu gönderilir.

    Satın alma ve İhalelerde; ihale ilan tarihi ile teklif zarfı açma tarihi arasında en az 15 takvim günü, acil hallerde ve ihaleye verilecek teklifler ile dokümanlarının hazırlık sürelerinin yeterli olacağı kanaati oluşması durumunda İhale yetkilisinin onayı ile en az 7 takvim günü süre verilir.

    İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

    Madde 44 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

    c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işlerin ihalelerinde ise işin yapılacağı yer ile süresi.

    d) İhalenin hangi usul ile yapılacağı.

    e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

    f) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği, açılış yeri ve saati.

    g) İhalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.

    İhale Dokümanlarının Verilmesi

    Madde 45 - İhale ve ön yeterlik dokümanı Teşekkülde bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye veya ön yeterliliğe katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

    Doküman bedeli, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir.

    İhalelere Katılamayacak Olanlar

    Madde 46 - Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

    a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile danışmanlık hizmeti ihaleleri için ihale konusu işin yüklenicileri.

    e) Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri.

    f) İhaleyi yapan Teşekkül bünyesinde bulunan; vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler.

    Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları irat kaydedilir. Bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, durumun anlaşılması üzerine, teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Ortak Girişimler ve Konsorsiyumlar

    Madde 47 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. Bunlar kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın veya liderin de belirtildiği şekilde noter tasdikli olarak teklif zarfı içerisinde vermek zorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olup olmadıkları belirtilir.

    Alt Yükleniciler

    Madde 48 - İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Teşekkülün onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi

    Madde 49 - Teşekkülün gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir.

    Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    Yasak Fiil veya Davranışlar

    Madde 50 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

    e) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

    Madde 51 - Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, talep sahibi ünitenin teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile yasaklama kararı verilir.

    Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

    İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Teşekkülümüz birimleri tarafından yapılan diğer ihalelere ve daha sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

    Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

    Madde 52 - İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunluluğu varsa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından, İhale Yetkilisinin Onayı ile birlikte Satın alma ve ihale organına bildirilir, Satın alma ve İhale organı tarafından ilan ettirilir.

    Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

    Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ondört takvim günü zeyilname ile ertelenebilir.

    Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

    Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden ondört takvim günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.

    Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

    Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

    Madde 53 - Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan satın alma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

    Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir.

    İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

    Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları Satın alma ve İhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten birimlere teslim edilir.

    Tekliflerin Geçerlilik Süresi

    Madde 54 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, uzatılabilir.

    Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 55 - İhalelerde, teklif edilen bedelin %3'ü, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Hükümetçe kabul edilen formüle uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar veya Bankalar Kanununa tabi Kuruluşlar tarafından Türkçe olarak düzenlenip verilen ve geçerlilik süresi şartnamelerde veya sözleşmelerde öngörülen şartlara uygun olan teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    d) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları.

    (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına veya taşra teşkilatlarının muhasebe birimlerine yatırılır. Firmalar banka teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları makbuzları teklifleri ekine koyarlar. Banka teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar İhale Komisyonlarınca teslim alınmaz.

    Değerlendirme sonucunda teklifi şartnameye uygun bulunan ilk üç firmanın geçici teminatları sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları dışında kalan isteklilere ait teminatlar firmalarına hemen iade edilir ancak işin ve tekliflerin niteliğine göre satın alma ve ihale birimince gerekli görülmesi halinde diğer tekliflere ait geçici teminatlarda sözleşme imzalanmasına veya opsiyon süresinin sonuna kadar tutulabilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde diğer teminatlar sözleşmenin yürürlüğe girmesinden hemen sonra iade edilir.

    Teklifler açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Her ne suretle olursa olsun, Teşekkülce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Banka Teminat Mektupları

    Madde 56 - Banka teminat mektupları şartsız olarak alınacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Teşekkül tarafından belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektuplarının iadesi ilgili bankaya yapılır, istekliye veya yükleniciye elden verilmez.

    ALTINCI BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Tekliflerin Alınması ve Açılması

    Madde 57 - Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ilanda belirtilen birimine verilir. Satın alma ve İhale Komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 53 üncü madde hükümlerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

    İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Geçici teminatı olmayan veya eksik olan isteklinin teklifi okunmaz. Diğer istekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak Satın alma ve İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Üzerinde, o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar; Komisyonca, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve alım organına verilir.

    Yeterli Teklif Temin Edilmemesi Hali

    Madde 58 - Bu Yönetmelikte belirtilen doğrudan alım usulleri dışındaki usullerden her hangi birisi ile yapılan satın alma ve ihale konusu işe üçten az teklif gelmesi halinde ihalenin iptal edileceği bu Yönetmelik hükmüdür. Ancak, ihtiyacın temininde zorunluluk varsa veya yapılan etütlere göre fiyatın elverişli olduğu anlaşılmış ise teklifin üçten az olmasına bakılmaksızın ihale yapılabilir. Ancak, bu şekilde ihale yapılması sebeplerinin satın alma ve ihale komisyonu kararında açıkça belirtilmesi zorunludur. Teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilemez.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 59 - Satın alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ve/veya talep sahibi ünitece; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla 57 nci madde hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

    Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

    Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

    Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar resen düzeltilir.

    Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

    İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve bütün bu işlemlerin Satın alma ve İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Satın alma ve İhale Komisyonları, 22 nci maddede belirtildiği şekilde ihtiyaç duyulduğunda bir alt komisyona konuyu inceletebilir. 23 üncü maddedeki esaslara göre kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Değerlendirme Komisyonu, raporunu Satın alma ve İhale Komisyonuna sunar.

    Tekliflerin Eşit Olması Hali

    Madde 60 - Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin en ekonomik teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir yada aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

    Açık Eksiltme Yapılması

    Madde 61 - Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

    Açık ihale usulü ve/veya Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla, ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satın alma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir.

    Açık Eksiltme; istenilen malın veya hizmetin, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

    Açık Eksiltmeye, Kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan değerlendirmeye alınan teklifler içerisinde fiyatı en düşük üç firma çağrılır ve en düşük fiyat üzerinden en az üç tur açık eksiltme yapılır. Komisyon, açık eksiltme turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır. Açık Eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak açık eksiltme mahallini terk eder.

    Açık Eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon Kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

    Aşırı Düşük Teklifler

    Madde 62 - Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya Teşekkülün tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.

    a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

    b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

    c) Teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

    Madde 63 - İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, yetki limitleri dahilinde onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine Teşekkül, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Teşekkül bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Teşekkül isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

    İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

    Madde 64 - Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, en uygun (ekonomik açıdan en avantajlı) teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En uygun teklif; teklif fiyatı, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

    Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bunu belirleyen unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur.

    İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

    En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle veya 61 inci maddeye göre açık eksiltme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve ihale sonuçlandırılır.

    İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihaleyi yetki limitlerine göre onaya sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    Onay mercii, karar tarihini izleyen en geç yirmi bir takvim günü içinde ihale kararını onaylar veya yeniden görüşülmek üzere Komisyona iade eder yada gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

    İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    Sözleşmeye Davet

    Madde 65 - İhale üzerinde kalan istekliye, davet mektubunda belirtilen süre içerisinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunda tebligat yapılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir.

    Kesin Teminat

    Madde 66 - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır.

    Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten en az %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

    Opsiyon Uzatımı

    Madde 67 - Sipariş işlemleri opsiyonu içerisinde neticelenemez ise fiyat yönünden en avantajlı teklif veren ilk üç firmadan makul bir opsiyon daha istenir.

    Avans Verilmesi

    Madde 68 - Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya Devlet Tahvili karşılığında avans verilebilir. Devlet Kuruluşu veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların Müesseselerinden ve Teşekkülün Bağlı Ortaklıkları'ndan alınacak mallara karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

    Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 69 - İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, Teşekkül, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek üçüncü teklif sahibi sözleşmeye çağrılır ancak bu isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Sözleşme Yapılmasında Teşekkülün Görev ve Sorumluluğu

    Madde 70 - Teşekkül, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Teşekkülün bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş takvim günü içinde, on takvim günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde, geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 71 - Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler, Teşekkülümüz yetkilileri ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, sözleşmeler bunların bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Yönetim Kurulunca tespit edilen acil alım limiti altında kalan işlerde sözleşme yapılmayabilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Sipariş ve Sözleşmeyi Takip Eden İşlemler

    Sözleşmenin Yürütülmesi

    Madde 72 - Yatırımcı Üst Birimce ihalesi yapılan işlerde sözleşme gereği yapılacak işlemler 75 inci maddede belirtilenler hariç olmak üzere ilgili üst birimce yürütülür.

    Madde 73 - Firmalarla sözleşmelerin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar mahkeme yoluyla çözümlenecek bir safhaya gelmiş ise, konu Genel Müdürlüğün tasvibi ile Hukuk Müşavirliğince sonuçlandırılır.

    Madde 74 - İlgili Üst Birim ve Üniteler işin takibi için siparişlerle ilgili yazışmaların birer kopyasını birbirlerine gönderirler.

    İthalat ve İhracat İşlemleri

    Madde 75 - Her türlü ithalat Teşekkül tarafından yapılır. Bütün dış piyasa alımları ile ilgili; yurt dışında transfer şeklinde yapılacak kambiyo mevzuatına tabi mal ve hizmet bedeli ödemeleri, Sevkiyat takibi, bütün giriş işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, gelen malların yerine sevki, İhale İşlemleri Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesince yürütülen ve sözleşmeleri yapılan işler için gerektiğinde teşvik alınması ve kapatılması, Üst Birim ve ünitelere yapılacak teslimatların takibi, gümrük işlemleri, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca yapılır.

    Denetim, Muayene ve Kabul İşleri

    Madde 76 - Muayene ve kabul, nerede, ne zaman, hangi usul ile yapılacağı, aşağıdaki şekillerden birine uygun olmak üzere sipariş mektubunda veya sözleşmesinde etraflı olarak belirtilir.

    Mal, hizmet, yapım işlerinde; görevlendirilecek en az üç kişilik komisyon tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılır. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili birim tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

    Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

    a) Sipariş mektubu veya sözleşmede verilen süre içerisinde özel nitelik ve nicelikleri olan malzeme, araç, gereç ve tesislerde, boyut ve miktara ilaveten; ihale organı, ilgili ihtisas sahibi üst birim veya ünitelerin teklifiyle Teşekkül uzmanları tarafından standartlara uygun teknolojik deneylerle, nicelik ve nitelik muayenesi yapılır.

    b) Muayene ve kabul işleri, bu işle ilgili ihale organı, üst birim veya ünite tarafından gerekli görüldüğünde, ya Uluslararası tanınmış bağımsız mütehassıs kalite kontrol firmaları veya Üniversiteler veya Resmi Kuruluşlar marifetiyle yaptırılır ve belgesi istenir, yada teslim eden firmanın test raporları ile yetinilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı, işin teklif isteme şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilir.

    c) Sipariş konusu malların muayene ve kabulü (a) bendindeki usule göre yapılabileceği gibi bunların muayenelerinin imalat sırasında ara denetim olarak ve/veya sonunda, kabullerinin de istenilen yerlerde veya montajlarından sonra yapılması şart koşulabilir.

    Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda bir rapor hazırlanır. Kullanıma mani bir durum yoksa, İhale Yetkilisinin onayı ile, belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.

    Düzenlenen kabul protokolü, görevliler tarafından Yüklenici veya yetkili temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Yüklenici veya temsilcisi, kabul protokolünü imzadan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte Yüklenici veya temsilci muayene ve tesellüm için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.

    Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin duyurulması varsa sözleşme veya şartnamesindeki, yoksa mevzuattaki süreler içerisinde yapılır.

    Kusurun Yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde; malın kabulü yapılmaz ve söz konusu malın Yükleniciye bırakılmasının mümkün olmadığı durumlarda, emaneten muhafaza edilir. İhtiyaç yerlerine nakledilecek malzemenin görmesi muhtemel hasar, noksanlık, evsaf bozukluğundan doğacak zararları karşılamak amacıyla gerekli sigorta işlemleri yapılır.

    Madde 77 - Gerek merkez ve gerekse Üst Birim ve Ünitelerin yapacağı alımlara ait teslim ve kabul işleri, kabul yapan Birim tarafından satın alma ve ihale organlarına bildirilir.

    Madde 78 - Teslim yerlerinde yapılacak muayene sonuçlarının, alıma esas olan şartlara uymaması halinde, sözleşmede başka bir hüküm yok ise Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun ilgili Maddelerinde belirtildiği üzere, malların ayıplı olduğu açıkça belli ise iki gün içerisinde, açıkça belli değil ise teslim alındıktan sonra sekiz gün içerisinde satıcı firmaya bildirilir. Alel usül bir muayene ile meydana çıkarılamayan ve sekiz gün içerisinde de ayıbı belli olmayan malın daha sonra ayıplı olduğu tespit edilirse; ayıp bulunur bulunmaz durum derhal ilgili satın alma birimine bildirilir. Satınalma birimi de ayıp ihbarını alır almaz derhal ayıbı satıcı firmaya bildirmekle yükümlü olup, ayıplı malın firma tarafından makul bir süre içerisinde değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

    Tesellüm

    Madde 79 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin teslim ve tesellüm işlemleri talep sahibi ünitesince yapılarak satın alma birimine bildirilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından ilgili birime teslim edilmedikçe tesellüm işlemleri yapılamaz.

    Düzensiz Siparişler ve Sonuçları

    Madde 80 - İhtiyacı tespit ve talep eden üst birim ve üniteler, istedikleri malzemelerin tam ve doğru olarak spesifikasyonlarını bildirmekle yükümlü ve yanlış, noksan veya vasıfları hakiki ihtiyaca uymayan bildirimlerden doğan yanlış mal alımlarından sorumludurlar.

    Madde 81 - Niteliği açıkça tam olarak belirtilmeden alımı talep edilen piyasa hazır malları (Mobilya, mefruşat, büro ve kırtasiye malzemeleri, sarf malzemeleri gibi) Satın alma ve İhale Organlarınca seçimi yapılarak alınır.

    İhale Kapsamını Artırma veya Eksiltme

    Madde 82 - Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde; sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin %30'una kadar, yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile, ihale kapsamında artırma veya eksiltme yapılabilir.

    Söz konusu satın alma ve ihale işleminin kapsamı ana işi oluşturan tesisin süresini veya işletmeye alınmasını Teşekkülümüz aleyhine etkileyecek şekilde yeterli olmaması ve dolayısıyla %30 artışın aşılması gerektiği hallerde, yeni oluşan bedelin yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile, düzenlenecek bir ek sözleşme ile bir defaya mahsus olmak üzere mevcut sözleşmeye ek sipariş verilebilir.

    Keşif Değişikliği

    Madde 83 - Yapım işlerinde; sözleşme konusu bina, tesis veya bakım onarım işlerinin tamamlanabilmesi ve/veya işletmeye alınabilmesi veya malzeme ve hizmet siparişlerinde, sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde sözleşme veya ilk keşif bedelinin %30'unu aşmamak şartıyla, yeni oluşacak toplam keşif bedeli (ana iş + ana işteki artışlar) dikkate alınarak, belirlenen yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile keşif değişikliği yapılabilir veya ek sipariş verilebilir. İlave İş veya siparişin/keşif değişikliğinin gerekçesi kararda belirtilir.

    Madde 84 - Yapım işinin %30 keşif artışı ile tamamlanamaması ve %30 sınırının aşılması gerektiği taktirde kullanıma mani teşkil edecek eksikliklerinin giderilmesine yönelik ve işin yeniden ihale edilmesinin tesisin işletmeye alınmasını engelleyecek sebepler dolayısıyla Teşekkülümüz aleyhine olan işlerde %30 oranından fazla artış; işin yapımı esnasında oluşabilecek zorunlu imalat artışları ile I. Keşif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama esnasında yapılması zorunlu imalatların keşfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelmiş ise, idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve oluşan son keşif bedeli dikkate alınarak belirlenen yetki limitleri dahilindeki makamın onayı ile süre hariç aynı sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde ilk keşif bedelinin %30 unu geçen bölümü için ek sözleşme imzalanarak ve daha önce yapılmış olan ana sözleşmenin kapsamı genişletilir.

    Ancak sözleşme konusu işteki toplam artış I. Keşif bedelinin %60 ından fazla olamaz.

    Madde 85 - Yapım işlerinde ek iş, sözleşme konusu bina, tesis veya bakım onarım işlerinden belirlenen yetki limitleri dahilindeki makamın onayı ile verilebilir. Verilen ek iş, I. Keşifteki artışlardan ayrı mütalaa edilecek olup 83 üncü madde veya 84 üncü maddede belirtilen artışlara dahil edilmez. Bu şekilde verilecek ek iş veya işlerinin toplam keşfi ilave verilecek iş I. Keşif bedelinin %25 lik kısmını geçemez.

    Sözleşmenin Devri ve Temlik

    Madde 86 - İhalesine karar veren Onay merciin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez, sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale Yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.

    Sözleşmenin Feshi

    Madde 87 - Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, yükleniciye sözleşmesinde belirtilen usulde ihtarda bulunulur. Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı tutumunun devam etmesi halinde ise mevcut sözleşme İhale Yetkilisinin onayı ile feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Taahhüdün kalan kısmı için Borçlar Kanununa göre işlem yapılır. Sözleşmenin feshi ile ilgili hususlar idari şartnamelerde açıkça belirtilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 88 - İhale konusu işlerin sözleşme, şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekkülümüze her hangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra alınmış olan kesin teminat; sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Süre Uzatımı

    Süre Uzatım Prensipleri

    Madde 89 - Sözleşmelerin uygulanmasında; Kuruluşun yüklenicilerle olan iş ilişkilerinde hakkaniyet kaidelerinin korunması, taraflara sözleşme dışı külfetler yüklenmemesi ve taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi esastır.

    Ancak Kuruluşun yaptıracağı iş ve sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjöktür esaslarına, Kuruluşu ilgilendiren mevzuat ve teamüle göre ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesinde taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde ve aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda belirlenecek süre uzatımı verilebilir.

    a) Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek toplam süre uzatımında bunların, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak verilecek süre bu nedenlerin meydana getirdiği gecikme sürelerinin iz düşümünden fazla olamaz. (yani aynı zaman aralığında süre uzatım nedenlerinin çakışması halinde sadece en uzun süre uzatımı gerektireni dikkate alınır)

    b) Sözleşmesinde belirlenen termin içerisinde kalan kış şartları nedeniyle çalışılmayan günler için ayrıca süre uzatımı verilmez, ancak başka nedenlerle verilecek süre uzatımının kış şartları nedeniyle çalışılmayan günlerle çakışması halinde, işin özelliği gerektiriyorsa, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen çalışılamayan kış süreleri esas alınarak çakışan gün sayısı kadar süre uzatımına ilave edilir.

    c) Keşif artışı nedeni ile verilecek ek sürenin hesabında termin programındaki süreden, mevsim nedeni ile çalışılamayan günler düşüldükten sonra, proje hazırlığı, şantiye kurma, malzeme temini gibi işlere ait sürelerin etkileri göz önünde bulundurulur.

    Süre Uzatımı Başvurusu

    Madde 90 - Süre uzatımı konusu, yüklenicinin sözleşmesindeki süre ve koşullara uygun talebi halinde incelenebilir. Süre Uzatımı nedenlerinin 89 uncu maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen haller için verilecek süre uzatımlarında, sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin belgeleriyle birlikte zorunlu nedenin meydana geldiği tarihten itibaren 20 gün içinde müracaatı esastır. Süre uzatımını gerektiren sebebin ortadan kalktığı tarih, yüklenici tarafından ayrıca belgelendirilecektir. Ancak; süre uzatımına esas belge yoksa veya temin edilemiyorsa, söz konusu talep ilgili dairesince süre uzatımı nedenine göre gerek görüldüğünde işin yapıldığı yerdeki Kuruluş ünitesinden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir. Süre uzatımı, yüklenicinin talebine istinaden sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresi bitiminde bütün talepler ve varsa daha önce verilmiş süre uzatımları göz önüne alınarak ilgili ünitelerce incelendikten ve ihale yetkilisinin onayından sonra verilir. Süre uzatımı talebinin dayandığı belgelerin asılları veya ilgili ünitesince onaylanmış suretleri ilgili ünitesince hazırlanan takrire eklenecektir.

    Süre Uzatımı Nedenleri

    Madde 91 - Başlıca süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

    a-) Zorunlu Nedenler:

    Zorunlu neden sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup, başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

    1 - Yangın,

    2 - Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

    3 - Salgın hastalıklar,

    4 - Savaş hali,

    5 - Seferberlik hali,

    6 - Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller,

    7 - Ambargo,

    8 - Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

    9 - Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklar,

    Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

    b-) Teşekkülün Sebebiyet Verdiği Haller:

    1 - Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,

    2 - Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi.

    3 - Onay için Kuruluşa tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

    4 - Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

    5 - Projelerde ve teknik şartnamelerde Kuruluşça değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

    6 - İşin fiziki büyümesi nedeniyle ve sözleşmedeki bazı fiyatları itibariyle sözleşmesinde artış olması,

    7 - Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan özel işlerin yaptırılması,

    8 - Yüklenicinin kusuru olmaksızın Kuruluşun isteği ile yıktırma ve demontaj yaptırılması,

    9 - Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün Şirketçe kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

    10 - Sözleşmelerde yer alan ve Teşekküle ait vecibelerin yerine getirilmemesi,

    c-) Üçüncü Kişilerin Sebebiyet Verdiği Haller:

    1 - Sözleşmelerinde, KİT'lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise; bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

    2 - Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

    3 - Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler. Bu gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

    Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekir.

    Süre Uzatımı Verilmesi

    Madde 92 - Merkezde, yüklenicinin süre uzatım talebi ihaleyi yapan Üst Birimce değerlendirilerek (gerektiğinde Komisyona talep Dairesinden eleman ve/veya elemanların katılımıyla) yetki limitleri doğrultusunda İhale Yetkilisinin Onay'ı alınarak sonuçlandırılır.

    Taşrada, yüklenicinin süre uzatım talebinin incelenmesini müteakip satınalma yetki limitleri dahilinde İta Amirin (İhale Yetkilisinin) Onayı ile sonuçlandırılır.

    Ek Sipariş ve Keşif Artışı Süresi

    Madde 93 - Sözleşme uygulaması sırasında ek sipariş ve keşif artışı verilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak; işin ana kapsam ve karakterinde değişiklik olmaksızın meydana gelebilecek salt parasal artışlar süre uzatımı nedeni olamaz.

    Hizmet Alımları Süre Uzatımı

    Madde 94 - Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Kuruluşun sahip olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkarılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla (kanuni artışlar ile sözleşmesinde yer alan artışlar hariç) bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde bir defadan fazla olmamak üzere uzatma yapılabilir. Uzatma kararları konunun ilgili komisyonlarında görüşülmesini müteakip yetki limitleri çerçevesinde ilk ihaleyi onaylayan Makamın onayı ile yapılır.

    Diğer Özel Hükümler

    Madde 95 - Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği göz önünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Firma Portföyü Oluşturma

    Madde 96 - Satın alma ve ihale yapmaya yetkili üst birimler ve üniteler görev alanlarına giren firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunları ilgili alanlarına göre firma portföyüne kaydederler. Firmaların durumları, münasebette bulundukları firmalar nezdindeki itibarları, sermaye ve iş kabiliyetleri ile taahhütlerine bağlılıkları gibi hususlar, her firma için açılacak kartlara ve bilgisayar kayıtlarına işlenir. Yeni müracaatlar da bu portföye kaydedilir. Uluslararası ün yapmış firmalar, hakkında referans alınmadan, kendi imalat programlarına uygun olan satıcı listelerine kaydedilirler.

    Fiyat Hareketlerinin Takibi

    Madde 97 - İhtiyaç sahibi birimler satın alacakları malzemelerin veya ihale edecekleri işlerin iç ve dış piyasasına ait fiyat hareketlerini takip etmeye, fiyat artış ve azalışları konusunda mümkün olduğu kadar sağlıklı etütler yapmaya ve alım fiyatlarını da bu etütlerle kontrole mecburdurlar.

    Piyasa Araştırmaları

    Madde 98 - İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerinde; öncelikle yurt içinden sağlanması esas olmak üzere, ihtiyaçların karşılanabileceği veya ilk olarak yaptırılabileceği firmaların tespit edilmesi amacıyla ve gerektiğinde çeşitli komisyonlar oluşturularak, piyasa araştırılması yapılması için talep sahibi birimler ve ihale organlarınca azami gayret gösterilecektir.

    Cezai Hükümler ve İhalelerden Yasaklama

    Madde 99 - İhtiyaçların temini için yapılan sözleşmelerin uygulanmasında ve sonucunda meydana gelebilecek cezai işlemler ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ihalelerden yasaklaması için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlarda düzenleme yapan ilave kanunlar ile bunlarla ilgili olarak yayınlanan tebliğlerdeki ilgili maddelerin hükümleri uygulanacaktır.

    Sürelerin Hesabı

    Madde 100 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tebligat Bulunmayan Hallerde Yapılacak Tebliğler

    Madde 101 - Bu Yönetmelik hükümleri hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 102 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlarda düzenleme yapan ilave kanunlar ile bunlarla ilgili olarak yayınlanan tebliğler ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin Ana Statüsü ile her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatları ve bu konulardaki diğer mer'i mevzuat hükümleri Genel Müdürlükçe onaylandığı takdirde uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 103 - 01/10/1995 tarihli ve 22421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEAŞ Satın alma ve İhale Yönetmeliği ve 29/08/1998 tarihli ve 23448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEAŞ Yasaklı Yüklenici ve Müşteriler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde(Ced)

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan ihalelerde, dosyaları kapatılıncaya kadar, ihale tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 104 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 105 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü yürütür.

    İHALE ONAY BELGESİ

    ___________________________________________________________________________________

    İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI

    ____________________________________________

    ______________________________________

    BELGE TARİHİ

    ____________________________________________

    ______________________________________

    .............................. MAKAMINA

    İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

    ___________________________________________________________________________________

    İŞİN TANIMI

    ________________

    __________________________________________________________________

    İŞİN NİTELİĞİ

    ________________

    __________________________________________________________________

    İŞİN MİKTARI

    ________________

    __________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

    Yaklaşık Maliyet

    ____________________________________________

    ______________________________________

    Kullanılabilir Ödenek Tutarı

    ____________________________________________

    ______________________________________

    Yatırım Proje Numarası (varsa)

    ____________________________________________

    ______________________________________

    Bütçe Tertibi (varsa)

    ____________________________________________

    ______________________________________

    Avans Verilecekse Şartları

    ____________________________________________

    ______________________________________

    İhale Usulü

    ____________________________________________

    ______________________________________

    İhale Şekli (Yurtiçi ve/veya Yurtdışı)

    ____________________________________________

    ______________________________________

    ____________________________________________

    ______________________________________

    ____________________________________________

    ______________________________________

    İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

    ÖDENEK DURUMU

    STOK DURUMU

    ________________________________________________

    __________________________________

    VAR YOK

    VAR YOK

    __ __

    __ __

    __

    __

    __

    __

    Tarih: ..../..../....

    Tarih: ..../..../....

    Adı SOYADI:

    Adı SOYADI:

    Unvanı:

    Unvanı:

    İmzası:

    İmzası:

    ________________________________________________

    __________________________________

    ONAY

    ___________________________________________________________________________________

    Yukarıda belirtilen malın alınması için

    Uygundur

    ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz

    ..../..../....

    ederim.

    İhale Yetkilisi

    ..../..../....

    Adı SOYADI

    Unvanı İmzası

    Adı SOYADI:

    Unvanı :

    İmzası :

    ________________________________________________

    __________________________________

    EK: Hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100