Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

6136 SAYILI KANUNA 3831 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDENİN UYGULANMASINI GÖSTEREN YÖNETMELİK

    6136 SAYILI KANUNA 3831 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDENİN UYGULANMASINI GÖSTEREN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 16/07/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21286

    İçişleri Bakanlığından:

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 6136 sayılı Kanun hükmü gereği ruhsata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununda sayılan dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddelerin, 6136 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükmü uyarınca mülki makamlara teslimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Teslim Edilecek Makamlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsamına giren silah, patlayıcı madde, bomba ve benzeri aletlerin teslimat işlemleri valiliklerin kontrol ve idaresinde yapılır. Valiler ilçelerde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla kaymakamları görevlendirir.

    Bu işlemler valilerin belirlediği bir vali yardımcısı başkanlığında emniyet genel müdürlüğü ve jandarma alay komutanlığı temsilcilerinden teşekkül ettirilmiş bir komisyonca yürütülür.

    Emniyet ve jandarma makamlarına teslim edilen silah ve diğer maddeler Ek:1'deki forma göre teslim alınır. Formlar dört nüsha tanzim edilir. Yasada öngörülen süre sonuna kadar teslim alınan bu silah ve diğer maddeler belirtilen makamlarca muhafaza altında tutulur. Bu şekilde teslim alınan silah ve diğer maddeler bir listeye kayıt edilir. Süre bitiminde Ek:1'deki formların iki sureti ile liste ilgili komisyona teslim edilir. Bu komisyon da il hudutları dahilinde toplanan silah ve diğer maddeleri formun ve listenin birer sureti ile birlikte İçişleri Bakanlığının belirteceği depolara teslim eder.

    Patlayıcı Maddelere Ait İşlemler

    Madde 3 - Bomba, dinamit ve benzeri patlayıcı maddeler, valilikçe tespit edilecek kamu kurumlarına ait, yoksa özel kuruluşlara ait depoda muhafaza edilir. Ancak, patlayıcı madde deposu bulunmayan illerde komisyonca tespit edilecek yerde teslim alınarak yine komisyonun tespit edeceği yerde muhafaza altına alınır.

    Bu işlemler esnasında bomba ve benzeri patlayıcılar konusunda uzman bir görevlinin nezaretinde ve kontrolünde teslim alınma ve depolanma işlemi yapılacaktır.

    Teslimat Şekli

    Madde 4 - Zabıta makamlarına yapılan teslimat işlemlerinde aşağıdaki hükümlere dikkat edilir.

    1) Teslimi yapan şahıs 18 yaşından küçük olmayacaktır.

    2) Teslim için getirilen silah, patlayıcı madde ve benzeri maddeler mutlaka içi boş, patlamaya hazır olmayacak şekilde hazırlanmış ve kesici aletler de muhafaza (kılıf ve benzeri) edilmiş olmalıdır.

    3) Ek:1'deki teslim tutanağı dikkatli bir şekilde doldurularak teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanacaktır.

    4) Görevliler tarafından teslim alınan silah, patlayıcı madde ve benzerleri mutlaka kontrol edilecek ve emniyetli duruma getirilecektir. Patlayıcı madde ve benzeri maddeler, patlayıcı madde deposunda, diğerleri de daha önceden hazırlanmış uygun bir depoda muhafaza edilecektir.

    Teslimden Sonra Yapılacak İşlemler

    Madde 5 - İllerden İçişleri Bakanlığına teslim edilen silah ve diğer maddeler, Bakanlıkta bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına elverişli bulunanların tespiti yapılır ve bu kurumların demirbaşlarına kaydı sağlanır.

    Demirbaşa kayıt edilen silahların dışında kalan ve 6136 sayılı Kanun hükümlerine göre ruhsata bağlanması mümkün olan silahlar İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek personele bu komisyonun tesbit edeceği bedel üzerinden satışı sağlanır.

    Madde 6 - Bu Kanun gereğince teslim edilen ateşli silahlar ve mermiler ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddeler illerde bomba ve patlayıcı madde uzmanlarınca incelenir, kullanıma elverişli olmayanlar komisyon marifetiyle imha edilir. Kullanıma elverişli bulunanlar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça teslim alınan patlayıcı maddelerden 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre satışı mümkün olanlar, komisyonca tesbit edilecek bedeli karşılığında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilir.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

    EK:1

       TESLİM TUTANAĞI

       6136 sayılı Kanuna 3831 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 8 inci Maddesi Hükümlerine göre Devlete teslim edilen her türlü silah, patlayıcı madde, bomba, dinamit ve benzerlerinin teslim alınması sırasında düzenlenecek tutanaktır.

                   Tarih   :

    TESLİM EDENİN

    _____________________

    Adı         :

    Soyadı         :

    Baba adı         :

    Doğum yeri ve tarihi   :

    Nüfusa kayıtlı old. yer   :

    Mesleği         :

    İkamet adresi      :

    TESLİM EDİLEN   (Silah , Bomba, Pat. Maddenin)

    ______________________

    Cinsi         :

    Markası         :

    Çapı         :

    Mermi miktarı      :

    Seri no         :

    Adedi         :

    Miktarı (Kg-metre)   :

    Diğer özellikleri      :

    TESLİM ALAN      TESLİM ALAN      TESLİM EDEN

    _______________   _________________   _____________

    Yetkili Amir         Memur      Adı Soyadı

    İmza         İmza      İmza

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100