Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YURDA SOKULMASINA İZİN VERİLECEK SİLAHLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YURDA SOKULMASINA İZİN VERİLECEK SİLAHLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/02/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17608

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 inci maddesinin A,B ve C bentleri kapsamına giren kişilere ait silah ve mermilerin yurda sokulmasına izin vermede uyulacak esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - a) Memleketimizde akretide olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin,

    b) Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanamıyan kişilerin,

    c) Resmi görevle yurt dışına gidenlerden, gittikleri yabancı ülkenin Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut Genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına kendilerine silah ve mermi armağan edilenleri,

    d) Dış temsilciliklerimizde görevli elçilik sınıfından olanlar ile konsolosların,

    e) Yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla güvenlik memurlarının,

    Getirecekleri silah ve mermilerin yurda sokulmasına izin verilmesine, belgeye bağlanmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Hukuki dayanak :

    Madde 3 - Bu yönetmelik, 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değiştirilen 2 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen :

    a) Silah; Türk Ceza Kanununun değişik 265 inci maddesinde tanımı yapılan memnu silahlardan olmamak kaydıyla, 6136 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca tesbit ve tayin edilen esaslar çerçevesinde Valilerce vesikaya bağlanabilen tabancayı,

    b) Armağan Silah; Yabancı ülkenin Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına armağan olarak verildiği belgelenen tabanca ile av ve sporda kullanılan her nevi ateşli ateşsiz silahları ve bıçakları,

    c) Silah bulundurma ve taşıma izin belgeleri 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesinin 5 numaralı bendine göre Valilerce verilecek silah bulundurma ve taşıma izin belgeleri veya vesikalarını,

    d) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar; 25/06/1927 tarihli ve 1154 sayılı T.C.Hariciye Vekaleti Memurin Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan temsilciliklerimizdeki Meslek Memurları'nı

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Silahların Yurda Sokulması ve Belgeye Bağlanması

    Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişiler :

    Madde 5 - Memleketimizde akredite olup, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerden, karşılıklı ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, silah getirme isteminde bulunanlar, Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı kanalı ile o ülkedeki büyükelçilik veya elçiliğimize, şayet Türkiye'de bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığına başvurarak;

    a) Türkiye'de görevli olduğu büyükelçilik veya konsolosluğun adını,

    b) Adı ve soyadı ile görev ünvanını, pasaport tarih ve numarasını,

    c) Türkiye'ye sokacağı silahın marka, model, çap ve seri numarası,

    Bildirirler.

    Bu bildiri Dışişleri Bakanlığınca incelendikten sonra İçişleri Bakanlığına intikal ettirilir.

    İçişleri Bakanlığınca, silah ve mermisinin yurda sokulması için (Örnek 1) deki izin belgesi düzenlenir.

    İzin belgesinin bir nüshası, takrir verilmek şartıyla silahın gümrüklerden geçmesini teminen ilgili gümrük idaresine, diğer nüshası da gerekli belge düzenlemek üzere görevlinin bulunduğu yer valiliğine gönderilir.

    Elçilik ve konsolosluklarda görevli diğer kişiler :

    Madde 6 - Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanamayan kişilerin, karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile, yurda silah sokabilmeleri için, ilgili büyükelçilikçe, görevlinin silah taşımak zorunda olduğu, gerekçeli olarak Dışişleri Bakanlığına bildirilir. Adı geçen bakanlığın teklifi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine bu görevlinin yurda silah sokmasının uygun olacağına dair (Örnek-1) belge, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Bu belge Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili yabancı büyükelçiliğe gönderilir.

    Silah ve mermilere ait diğer hükümler :

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesine göre belge alan kişi belgede yazılı tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla (50) adet mermiyi yurda sokabilir.Yurda sokulan silahların görevlinin Ülkemizden kesin dönüşü halinde beraberinde çıkarması zorunludur. Bu silahların kaybedilmesi halinde ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve Ülkemizde silah taşımasına izin verilmez.

    Madde 8 - ( Değişik: 21/12/1982 - 17905 s. R.G./Yön.) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsoloslardan ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarından kesin dönüşleri sırasında beraberlerinde silah getirmek isteyenlerin,

    a) Kesin dönüş belgesini,

    b) Silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini,

    c) Yurda girişte ilgili Gümrük idaresince silah ve mermilerinin teslim alınacağına dair ambar makbuzu veya onaylı örneğini,

    d) Nüfus cüzdan örneğini,

    Ekleyecekleri ve adını soyadını, memuriyet ünvanını, sicil numarasını pasaport tarih ve numarasını, iş ve ikametgah adresini belirleyen bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına başvurması halinde, Bakanlıkça gerekli görülürse araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra, silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha (örnek-2) belge düzenlenir. Bu belgenin bir adedi ilgiliye verilerek gümrük makamlarına ibraz edilerek, ithalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek koşuluyla silah ve mermilerinin yurda sokulması sağlanır. Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındısı İçişleri Bakanlığına ibrazı halinde;

    (1) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Subayları içinde Jandarma Genel Komutanlığına (örnek -2) 'deki belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu Komutanlıklarca mevcut olan subay şahsi tabanca envanterine silahların kaydı yapılır.

    (2) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için görevli bulundukları yer Valiliğine yazılacak talimata eklenecek (örnek-2) belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesine (vesikaya) bağlanması sağlanır.

    Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubaylar :

    Madde 9 - Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları ve kimlik kartlarındaki yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

    Armağan edilen silahlar :

    Madde 10 - Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı, Ülkenin Devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin silahının ve mermisinin armağan olarak verildiğinin aşağıdaki 2 inci fıkrada gösterildiği üzere belgelendirilmesi koşulu ile gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin getirdikleri silah ve mermilerin yurda sokulmasına izin verilir.

    Armağan edilen silah ve mermiler için ;

    a) Silah armağan eden Makamca düzenlenen yazı veya belge ile bunun Türkçe tercümesi.

    b) Yabancı Devlet başkanları tarafından armağan edilen silahlar için (a) bendinde sözü edilen belge verilmemiş ise diplomatik Temsilciliğimiz tarafından armağan edilen silahı kabul eden şahsın adını ve soyadını resmi görevini pasaport tarih ve numarasını ve silahın özellikleri ile mermi miktarını gösteren yazılı bir belge düzenlenmesi gerekir.

    (Değişik: 21/12/1982 - 17905 s. R.G./Yön.) Armağan silahların yurda getirilmesinden sonra silah sahibi silah ve mermileri ile birlikte yukarıda açıklanan belgeleri ekleyerek adını, soyadını, memuriyet görev ve sicilini, pasaport tarih ve numarasını, iş ve ikametgah adreslerini havi dilekçesiyle İçişleri Bakanlığına başvurması halinde; Bakanlıkça gerek görülürse araştırma da yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra (örnek -3) deki belge düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası;

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli Subay ve Astsubaylara armağan silahlar için belge İçişleri Bakanlığınca ilgili Kuvvet Komutanlığına, Jandarma personeli için de Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Bu komutanlıklarca silahın şahsi tabanca envanterine kaydı yapılır.

    b) Diğer kişiler içinde silah taşıma veya bulundurma izin belgesine (vesikasına) bağlanması için ilgili valiliğe gönderilir.

    Silahın devri :

    Madde 11 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yurda sokulmasına izin verilen silahların devir veya satışı yapılmaz.

    Ancak, ilgili mevzuata göre silah sahibinin sonradan silah taşımasına engel bir hali olursa veya vefat ederse silah taşıma veya bulundurma izni verilebilecek Kanuni yakınlarından birine devrine müsaade edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Madde 12 - 10 Temmuz 1980 tarihli ve 17043 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6136 Sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2249 Sayılı Kanunla değişik 2 inci Maddesi gereğince yurda sokulmasına izin verilecek silahlara ilişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük :

    Madde 13 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 14 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Ekler

    (ÖRNEK -1)

             T.C.

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

          Emniyet Genel Müdürlüğü

    DAİRE      : ASAYİŞ

    ŞUBE      :ASAYİŞ

    SAYISI      :

    (ANKARA)

    GEÇİCİ SİLAH VE MERMİ İÇİN GİRİŞ

    VE MENŞEİ BELGESİ

    ATEŞLİ SİLAHIN

    MARKASI         :

    ÇAPI            :

    MEVCUT NUMARALARI   :

    DİĞER ÖZELLİKLERİ      :

    SİLAH SAHİBİNİN

    Adı ve Soyadı         :

    Görevi            :

    Yurda geliş tarihi         :

    Ülkesi            :

    Adresi            :

    Pasaport No.         :

       Yukarıda evsafı ve özellikleri yazılı silah ve mermisi için, 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 2 inci Maddesi gereğince geçici olarak yurda sokulabilmesi için Gümrük Makamlarına ibraz etmek ve verilecek bulundurma veya taşıma izin belgesine esas teşkil etmek üzere bu belge düzenlenmiştir.

    (ÖRNEK-2) (Değişik örnek: 21/12/1982 - 17905 s. R.G./Yön.)

             T.C.

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

          Emniyet Genel Müdürlüğü

    ANKARA

    ..../...../19...

    DAİRE      : Asayiş

    ŞUBE      : Asayiş A.Slh.

    SAYI      :

       SİLAH İTHAL VE MENŞEİ BELGESİ

    ATEŞLİ SİLAHIN

    _____________________________

    MARKASI         :

    ÇAPI            :

    MEVCUT NUMARALARI      :

    DİĞER ÖZELLİKLERİ      :

    MERMİ ADEDİ         :

    FATURA DEĞERİ      :

    SİLAH SAHİBİNİN

    _____________________________

    Adı ve Soyadı      :      NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

    Memuriyet Görevi   :      İLİ      :

    Sicil Numarası      :      İLÇESİ      :

    Görevli Olduğu Ülke   :      Mah.Köyü   :

    Görev Tarihleri      :      Pasaport

    Daimi Kanuni İkametgahı   :      Tarih No. su   :

       Yukarıda evsafı ve özellikleri yazılı ateşli silah için 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince Gümrük Makamlarına ibraz edilmek ve verilecek bulundurma veya taşıma izin belgesine esas teşkil etmek üzere bu belge düzenlenmiştir.

       Bu belgede evsafı yazılı silahın devir ya da satışı yapılamaz.

    (ÖRNEK -3) (Değişik örnek: 21/12/1982 - 17905 s. R.G./Yön.)

             T.C.

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

          Emniyet Genel Müdürlüğü

    ANKARA

    ..../...../19...

    DAİRE      :Asayiş

    ŞUBE      :Asayiş A.Slh.B.

    SAYI      :

       ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ

    ARMAĞAN EDEN YETKİLİNİN

    _____________________________

    Adı ve Soyadı      :

    Görev ve Ünvanı      :

    Armağan Ediliş Tarihi   :

    ATEŞLİ SİLAHIN

    _____________________________

    Markası         :

    Çapı         :

    Mevcut Numaraları   :

    Diğer Özellikleri      :

    Mermi Adedi      :

    SİLAH SAHİBİNİN

    _____________________________

    Adı ve Soyadı      :   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

    Memuriyet Görevi      :   İLİ      :

    Sicil Numarası      :   İLÇESİ      :

    Görevli Olduğu Ülke      :   Mah.Köyü   :

    Görev Tarihleri      :   Pasaport

    Daimi Kanuni İkametgahı   :   Tarih No. su   :

       Yukarıda evsafı ve özellikleri yazılı ateşli silah için 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince verilecek bulundurma ve taşıma izin belgesine esas teşkil etmek üzere düzenlenmiştir.

       Bu belgede evsafı yazılı silahın devir ya da satışı yapılamaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100