Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

    ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 02/09/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19562

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, asayişe müessir bazı fiillerin faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödülün miktarı, şekli ve ilanına ait esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı suçlarla ilgili; İçişleri Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu suçlardan sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek ödülle ilgili hususları kapsar.

    Güvenlik ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile görevli olanlar bu yönetmelikte belirtilen para ödülünden yararlanamazlar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 08/09/1971 gün ve 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna 17/06/1987 gün ve 3387 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddesi gereğince düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödül Verilme Esasları

    Ödül verilme şartları

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;

    1 - 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin a, b, c ve d fıkraları ile e fıkrasının 1., 2. ve 3 üncü bentlerinde sayılan suçların,

    2 - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerin Devlet Güvenlik Mahkemesi görev alanına girmemekle birlikte genel güvenliği bozduğunu bildirdikleri suçların işlendiğinin duyurulması üzerine,

    A)Yakalanmalarının gecikmesini önleyecek suç izi ve delillerinin tesbitine yardım ederek suç faillerinin belirlenmesinin sağlanması,

    B)Suç faillerinin bildirilmesi,

    C)Suç faillerinin bulundukları yerlerin bildirilmesi,

    D)Suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olunması,

    Şarttır.

    Bu yönetmelik hükümleri uyarınca para ödülünden yararlanılabilmesi için suç faillerinin zabıtaca tesbitinin yapılmamış olması veya yakalanmamış bulunması gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödül Komisyonu

    Komisyon teşekkülü

    Madde 5 - Bu komisyon, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında Emniyet Genel Müdürü. Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey bir temsilci ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği temsilcisinden teşekkül eder.

    Toplanma ve karar usulü

    Madde 6 - Komisyon, ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyonda kararlar oyçokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

    Ödüle hak kazananlar ve ödül miktarı

    Madde 7 - (Değişik: 10/03/1990 - 20514 s. R.G./Yön.) Suç faillerinin tesbitine yardımcı olanlarla, faillerinin bulundukları yerleri bildirenler ve yakalanmalarına yardımcı olanlara suçun mahiyetine ve yardımcı olma derecesine göre komisyonun kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile tespit edilecek miktarda para ödülü verilir.

    Bir şahıs birden ziyade olayın aydınlanmasına veya birden fazla sanığın yakalanmasına yardımcı olursa her yardım için ayrı ayrı ödeme yapılır.

    İlan

    Madde 8 - Yapılacak ilan posterler halinde faillerin muhtemelen bulunabilecekleri veya dolaşabilecekleri yerler ile gerekli görülen diğer yerlere asılarak yapılır. Bu posterlerde;

    1 - Suç failleri belli değil ise sadece işlenmiş olan suçun nevi,

    2 - Suç failleri belirlenmiş ise kimlikleri,

    3 - Bulunuyor ise resimleri,

    4 - Azami ve asgari ödül miktarı,

    bulunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Ödenek

    Madde 9 - Ödüllendirmeye ait giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 10 - Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

    Kimliklerin gizliliği

    Madde 11 - Suç faillerini, faillerin bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardımcı olanlardan ödül verilen kişilerin kimlikleri rızaları olmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz ve bu kişiler hakkında koruyucu tedbirler alınır.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100