Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN MESLEK İÇİ EĞİTİM VE YETİŞTİRME ESASLARI İLE KURSLARIN DÜZENLENME ŞEKİL VE USULLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN MESLEK İÇİ EĞİTİM VE YETİŞTİRME ESASLARI İLE KURSLARIN DÜZENLENME ŞEKİL VE USULLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 10/10/1966

    Resmi Gazete Sayısı: 12422

    İçişleri Bakanlığından:

    Madde 1 - Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle açılacak meslek içi eğitim kursları ve bekçi adaylarının asaleten tayinlerinin yapılabilmesi için açılacak kurslar bu Yönetmelikte gösterilen şekil ve usullere göre düzenlenir.

    Madde 2 - Valiler, gerekli gördükleri zamanlarda, il hudutları içindeki beldelerde çalıştırılmakta olan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin meslek içi eğitimlerini ve yetiştirilmelerini sağlamak için, il merkezinde veya il sınırları içinde herhangi bir beldede kurslar ve konferanslar düzenleyebilirler.

    Madde 3 - Hizmetin aksatılmaması bakımından, kurs veya konferanslara her beldeden katılacak bekçilerin sayısı o beldenin hal ve şartları göz önüne alınmak suretiyle tespit olunur.

    Madde 4 - Valiler, bekçilerin meslek içi eğitimlerinin mahallinde yapılmasını sağlamak maksadıyla belli bir beldede açılacak kursta veya il sınırları içinde birden çok beldede birbirini takiben açılacak kurslarda öğretmenlik yapmak üzere 5 inci madde hükümlerine uygun olarak gezici kurul teşkil edebilirler.

    Madde 5 - Kurs öğretmenleri veya konferansçı, Valilikçe, il dahilinde vazife görmekte olan memurlar ve serbest meslek sahiplerinden verilecek ders veya konferans konusu ile ilgili bir işte çalışanlar arasından seçilir.

    İl dahilinde yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikte bir kimse bulunamadığı takdirde, civar illerden ehliyetli kimseler çağrılabileceği gibi gerektiğinde diğer illerden veya merkezden uygun görülecek bir görevlinin gönderilmesi Bakanlıktan istenebilir.

    Madde 6 - Kurs programlarının esası mesleki bilgi dersleridir. Uygun görüldüğü nispette genel kültür ile ilgili dersler programa konulabilir.

    Madde 7 - Mesleki bilgiler şunlardır:

    A. Genel mesleki bilgiler,

    B. Meslek mevzuatı,

    C. Silah ve atış bilgisi,

    Bu derslerle ilgili uygulama çalışmaları da yaptırılır.

    Madde 8 - Bakanlıkça lüzum ve zaruret görülen hallerde de, uygun görülen bir il merkezinde kurs veya konferans düzenlenebilir.

    Madde 9 - Bakanlıkça düzenlenecek kurs veya konferansın yapılacağı yer, zaman ve süresi ile beldelerine göre katılacak bekçilerin sayısı, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için ilgililere önceden bildirilir.

    Bu kurs veya konferans için yapılacağı yer Valiliğinin veya kursun faaliyette bulunacağı merkeze bağlı müessese amirinin de görüşü alınır.

    Madde 10 - Bakanlıkça veya valiliklerce kararlaştırılan ve hazırlıkları yapılan bir kurs veya konferansın olağanüstü haller yüzünden ertelenmesi veya yapılamaması zarureti ortaya çıktığı takdirde bu durum dahi vakit geçirilmeksizin ilgililere bildirilir.

    Madde 11 - Bekçilerin açılmış olan ve katılmaları gereken kurslara katılmaları ve muntazam bir şekilde devamları mecburidir. Aykırı hareket edenler hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

    Madde 12 - Valiliklerce il dahilindeki beldelerde çalıştırılmakta olan bekçi adaylarının kanunun 9 uncu maddesi uyarınca asaleten tayinlerinin yapılmasında başarı derecelerini tespit bakımından aday kursları açılır.

    Bekçi adaylarının, başarı derecelerinin tespit edilmesi için, ayrı bir kurs açılmaksızın meslek içi eğitim programı dahilinde düzenlenmiş kurslardan da istifade edilebilir. Ancak bu takdirde müşterek dersler dışında, adaylar için ayrı bir program uygulanması gereklidir.

    Madde 13 - Bekçi adaylarının adaylıkları süresi içinde açılan ve idarece katılmaları uygun görülen kurslara katılmaları mecburidir.

    Mahalli mülkiye amirince makul görülen herhangi bir özrü olmadığı halde kursa katılmayan bekçi adayları hakkında, kursa katılıp başarı gösterememiş adaylar gibi işlem yapılır.

    Madde 14 - Kursa devam mecburidir. Ancak, hastalık veya idarece makul görülen bir engel yüzünden kursa devam etmeyenler özürlü sayılır.

    Özürlü olarak kurs süresinin 1/3'i veya daha fazlasına tekabül eden gün kadar devam edememiş olanlar kursa katılmamış sayılır. Bu gibiler ilk açılacak aday kursuna iştirak ettirilir.

    Herhangi bir özrü olmadığı halde kurs süresinin 1/10'i kadar süre kursa devam etmeyenler hakkında disiplin kovuşturması yapılacağı gibi, bu süreden daha fazla müddet kursa devam etmeyenler hakkında da 13 üncü maddenin son fıkrasına göre işlem yapılır.

    Madde 15 - Adaylar kursun sonunda sözlü ve yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar kurs öğretmenleri tarafından yapılır.

    Madde 16 - Sınav sonunda alınan notlar ile kurs süresince yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda alınan notların ortalaması adayın başarı derecesini tayin eder.

    Notların ortalaması kurs öğretmenlerinin yapacakları müşterek bir toplantıda tespit edilir.

    Tam not (10) ondur. Ortalama (5) beş veya daha fazla not alanlar sınavda başarı göstermiş sayılır.

    Madde 17 - Sözlü ve yazılı sınavlarda valilikçe veya bakanlıkça bir mümeyyiz bulundurulabilir.

    Madde 18 - Her adaya ait kurs derecesi adayın çalıştığı beldenin bağlı olduğu Valiliğe bildirilir.

    Valilikçe, kursu başarı ile bitirdiği bildirilen bekçi adayının, bir hizmet yılını tamamlamış bulunduğu takdirde derhal, tamamlamamış ise tamamladığı tarihte asaleten tayini yapılır.

    Kursta başarı gösteremeyenlerin, kursun bitimini takip eden ay başından itibaren ilişikleri kesilir.

    Madde 19 - Görevli bulundukları yerden başka yerlere açılan kurs veya konferanslara gönderilen bekçi adaylarına kurs yerine kadar gidiş ve dönüş yolluğu ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesine göre tespit olunacak kurs yevmiyesi ödenir.

    Madde 20 - Kurs öğretmenlerine ders saati başına 10 lira ücret ödenir. 4 üncü maddeye göre valilikçe teşkil olunacak gezici kurulda vazife alanlara Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk verilir.

    Madde 21 - Birden çok il bekçilerinin katılmaları için düzenlenen kurs veya konferansların tertip ve idaresinden doğan masraflara bekçi veya aday göndermiş her il gönderdiği teşkilat mensubu adedine göre bulunacak oran dahiline katılmak zorundadır. Kursun düzenlendiği yer valiliğince yapılacak hesaba göre bulunacak ve ilgili illere bildirilecek miktarda para, o il valiliğince kursun başlamasından en az bir hafta evvel ve kursun yapıldığı yer valiliği adına bir banka vasıtasıyla gönderilir ve açılacak bir hesapta toplanır. Masraflar, valilikçe yetki verilen bir şahıs tarafından bu hesaptan alınmak suretiyle yapılır.

    Madde 22 - Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.

    Madde 23 - Kurslara katılan bekçi adayları ile kursta öğretmen olarak vazife alanlara verilecek yolluk ve yevmiyeler ve öğretmen ders ücretleri, kursun düzenlenmesi ve idaresinden doğan diğer masraflar bekçi bütçesinin (kurslar) bölümüne konulan tahsisattan karşılanır.

    Madde 24 - Kursun idaresinden, kursun yapıldığı yer mülkiye amiri sorumludur.

    Madde 25 - Bekçi ve bekçi adaylarının atış kabiliyetlerini geliştirmek gayesiyle, vali ve kaymakamlarca uygun görülen zamanlarda ve atılacak mermi sayısı 20'den aşağı olmamak ve yılda en az bir defa olmak üzere tabanca atışları yaptırılır.

    Bu atışlar mesleki amirliğin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

    Madde 26 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince düzenlenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 27 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100